¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Offentlig høring om udkast til erklæring om principper for offentlig tjeneste for EU's tjenestemænd

24. februar 2011

Denne offentlige høring er nu lukket.

Indledning

Den Europæiske Ombudsmand undersøger klager vedrørende fejl eller forsømmelser i forbindelse med handlinger foretaget af EU's institutioner[1]. Hans erfaring med at behandle klager og hans kontakter med institutionerne og deres personale samt med borgerne og civilsamfundets organisationer har ført ham til den konklusion, at tjenestemænd og offentligheden ville have gavn af en enkel og præcis erklæring om principperne for offentlig tjeneste for EU's tjenestemænd[2].

 

Ombudsmanden har udarbejdet et udkast til en sådan erklæring, som han opfordrer til at kommentere.

Udkastet sigter bl.a. mod at tage højde for bedste praksis i medlemsstaterne. For at fremme dette mål har Den Europæiske Ombudsmand haft kontakt med de nationale ombudsmænd i Det Europæiske Netværk af Ombudsmænd, før han udarbejdede udkastet. Høringsdokumentet, som blev sendt til de nationale ombudsmænd og en rapport om deres svar er tilgængelige som baggrundsmateriale.

Baggrunden for at foreslå en erklæring om principper for offentlig tjeneste

En af målsætningerne i beskrivelsen af den europæiske ombudsmands arbejdsopgaver er »at opbygge tillid gennem dialog mellem borgerne og Den Europæiske Union og fremme de højeste adfærdsstandarder i Unionens institutioner

Ombudsmanden ønsker også at have en »positiv indvirkning på EU-institutionernes forvaltningskultur« (se Ombudsmandens Strategi for mandatet).

Erklæringen er udarbejdet med henblik på at præcisere visse grundlæggende værdier, som bør afspejles i EU's tjenestemænds adfærd. Ved klart at fastsætte disse værdier er det erklæringens mål at fremme borgernes tillid til EU's tjenestemænd og de EU-institutioner, som de betjener.

Udkastet til erklæring skal supplere eksisterende instrumenter, herunder tjenestemandsvedtægten, finansforordningen og den Europæiske Kodeks for God Forvaltningsskik, som indeholder generelle regler og principper for tjenestemænds adfærd. Den vil hjælpe tjenestemænd til at fokusere på den ånd, i hvilken de bør anvende EU-institutionernes detaljerede interne regler for spørgsmål som f.eks. modtagelse af gaver og interessekonflikter. Den vil således fremme god forvaltning og gøre fejl eller forsømmelser mindre sandsynlige.

Den offentlige høring

Enkeltpersoner og organisationer opfordres til at kommentere udkastet til principper for offentlig tjeneste.

Ombudsmanden skriver til de EU-institutioner og -organer, som er nævnt i artikel 13 i EU-traktaten, og til netværket af chefer for EU-agenturerne for at informere dem om den offentlige høring.

Alle kommentarer, som er modtaget inden for fristen, vil blive taget med i betragtning ved den endelige udarbejdelse af Den Europæiske Ombudsmands erklæring om principperne for offentlig tjeneste for EU's tjenestemænd.

Ombudsmanden skal som alle EU-institutioner arbejde så åbent som muligt, og beskrivelsen af hans arbejdsopgaver opfordrer til gennemsigtighed. Der vil derfor blive offentliggjort en liste over de personer og organisationer, som der modtages bemærkninger fra, på Den Europæiske Ombudsmands hjemmeside. Selve bemærkningerne vil blive gjort offentligt tilgængelige efter anmodning.

Hvis der er en god grund til, at Deres navn ikke bør offentliggøres, og/eller at Deres bemærkning ikke bør gøres offentligt tilgængelig, bedes De begrunde dette ved fremsendelsen af Deres kommentar.

Hvordan bidrager man?

Bemærkninger sendes til Ombudsmanden senest den 15. mai juni 2011

● Ved brev: Europæisk Ombudsmand, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, Frankrig;

● Pr. fax: +33 (0)3 88 17 90 62;

● Via e-mail: http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

 


 

 

Udkast til offentlig høring

Principper for offentlig tjeneste, som bør være ledende for EU's tjenestemænd*

Forpligtelse over for Den Europæiske Union og dens borgere

Tjenestemænd bør være bevidste om, at EU's institutioner eksisterer for at tjene Den Europæiske Unions og dens borgeres interesser.

De bør kun komme med anbefalinger og træffe afgørelser for at tjene disse interesser, ikke til noget andet formål.

Tjenestemænd bør udføre deres opgaver efter bedste evne og stræbe efter at være et godt eksempel for andre.

Integritet

Tjenestemænd bør altid optræde på en måde, som kan tåle nøje offentlig granskning. Denne forpligtelse opfyldes ikke fuldt ud blot ved at holde sig inden for lovens rammer.

Tjenestemænd bør ikke påtage sig økonomiske eller andre forpligtelser, som kan påvirke dem under udøvelsen af deres opgaver. De bør oplyse alle private interesser i forbindelse med deres opgaver.

Tjenestemænd bør træffe foranstaltninger for at undgå interessekonflikter og sådanne konflikters opståen. Denne forpligtelse fortsætter også efter fratrædelsen.

I forbindelse med udgifter og diæter bør tjenestemænd lade sig lede af ansvarlighed i stedet for at søge at maksimere deres goder.

Objektivitet

Tjenestemænd bør være åbne, lade sig lede af kendsgerninger og være villige til at høre forskellige synspunkter. De bør være villige til at anerkende og rette fejl.

I procedurer, som involverer sammenlignende vurderinger, bør tjenestemænd udelukkende basere deres anbefalinger og afgørelser på fortjeneste og andre faktorer, som er udtrykkeligt foreskrevet i loven.

Tjenestemænd bør ikke lade deres professionelle adfærd påvirke af deres sympati eller manglende sympati for en bestemt person.

Respekt for andre

Tjenestemænd bør handle respektfuldt over for hinanden og borgerne. De bør være høflige, hjælpsomme og samarbejdsvillige.

Gennemsigtighed

Tjenestemænd bør være villige til at forklare deres aktiviteter og begrunde deres handlinger. De bør hilse en offentlig granskning af deres adfærd velkommen, herunder deres opfyldelse af principperne for offentlig tjeneste.[1] Begrebet "institution" anvendes her som kort form for det, der i EU-sprog formelt kaldes "institutioner, organer, kontorer og agenturer”.

[2] Begrebet "tjenestemænd" refererer til EU-institutionernes personale. I EU-sprog kaldes de formelt "tjenestemænd og øvrige ansatte”.

* Begrebet "tjenestemænd" refererer til personalet i EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer. I EU-sprog kaldes de formelt "tjenestemænd og øvrige ansatte".