¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Обществено допитване относно проектоизявление за принципите на работа на служителите на европейската публична администрация

24 февруари 2011 г.

Нов Това обществено допитване е вече приключено.

Увод

Европейският омбудсман разследва жалби за лошо администриране в дейностите на институциите на ЕС[1]. Благодарение на опита си в разглеждането на жалби и връзките си с институциите и техния персонал, с гражданите и организациите на гражданското общество, той стигна до заключението, че служителите на публичната администрация и обществото ще имат полза от ясно и кратко изявление за принципите на работа на служителите на европейската публична администрация[2].

Омбудсманът подготви проект на такова изявление, като призовава за коментари по неговото съдържание.

Проектът има за цел, наред с другото, да вземе предвид най-добрите практики, съществуващи в държавите-членки. За да подпомогне постигането на тази цел, преди да изготви проекта, Европейският омбудсман се консултира с националните омбудсмани в Европейската мрежа на омбудсманите. Документът за консултация, изпратен на националните омбудсмани, и доклад относно техните отговори са включени като част от документите за обосновка.

Мотиви на предложението за изявление за принципите на работа в публичната администрация

Целите, изложени в декларацията за мисията на Европейския омбудсман включват „да изгради доверие посредством диалог между гражданите и Европейския съюз, както и да насърчава най-високи стандарти на поведение в институциите на Съюза“.

Омбудсманът си е поставил за цел и да окаже „положително влияние върху административната култура на институциите на ЕС“ (вж. Стратегия за мандата на омбудсмана).

Изявлението е изготвено с оглед изясняването на някои основни ценности, които следва да бъдат отразени в поведението на служителите на публичната администрация в ЕС. Чрез ясното определяне на тези ценности изявлението има за цел да увеличи доверието на гражданите в европейската публична администрация и институциите на ЕС, които тя обслужва.

Проектоизявлението има за цел да допълни съществуващите инструменти, включително Правилника за длъжностните лица, Финансовия регламент и Европейския кодекс за добро поведение на администрацията, които съдържат основните правила и принципи, уреждащи поведението на служителите на европейската публична администрация. Тя ще помогне на служителите на публичната администрация да насочат вниманието си върху принципите, съгласно които следва да прилагат подробните вътрешни правила на институциите на ЕС, уреждащи въпроси като приемането на подаръци и конфликта на интереси. По този начин тя ще подпомогне доброто администриране и ще намали случаите на лошо администриране.

Обществено допитване

Всички коментари във връзка с проекта на принципи на работа на публичната администрация са добре дошли, както от страна на отделни лица, така и на организации.

Омбудсманът подготвя писма до институциите и органите на ЕС, посочени в член 13 от Договора за Европейския съюз и Мрежата на ръководители на агенции на ЕС, за да ги уведоми за общественото допитване.

Всички коментари, получени в рамките на посочения срок, ще бъдат взети предвид при окончателното изготвяне на изявлението на Европейския омбудсман за принципите на работа на служители на европейската публична администрация.

Като всички институции на ЕС омбудсманът трябва да работи възможно най-открито и декларацията за мисията му насърчава прозрачността. Поради това на уебсайта на Европейския омбудсман ще бъде публикуван списък с лицата и организациите, от които са получени коментари. Самите коментари ще бъдат достъпни за обществеността при поискване.

Ако съществува основателна причина, поради която Вашето име не следва да бъде публикувано или Вашият коментар не следва да бъде публично достъпен, моля да обясните причините за това, когато изпращате коментара си.

Как да участвате

Коментарите следва да се изпращат на омбудсмана до 31 март юни 2011 г.

● по пощата: Европейски омбудсман, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, Франция;

● по факс: +33 (0)3 88 17 90 62;

● по електронна поща: http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

 


 

 

 

Проект, представен за обществено допитване

Принципи на публичната служба от които следва да се ръководят служителите на ЕС*

Всеотдайна служба в интерес на Европейския съюз и неговите граждани

Служителите на европейската публична администрация следва да имат ясното съзнание, че институциите на Съюза съществуват, за да служат на интересите на Съюза и неговите граждани.

Те следва да правят препоръки и да вземат решения единствено в полза на тези интереси, а не с каквато и да било друга цел.

Служителите на публичната администрация следва да изпълняват функциите си по възможно най-добрия начин и да се стремят да бъдат добър пример за другите.

Почтеност

Поведението на служителите на публичната администрация следва във всеки един момент да бъде такова, че да издържи и най-внимателната обществена проверка. Това задължение не се изчерпва със съобразяването на техните действия с изискванията на закона.

Служителите на публичната администрация не следва да се поставят във финансова или друга зависимост, която би могла да повлияе при изпълнението на задълженията им. Те следва да обявяват всички лични интереси, свързани с техните функции.

Служителите на публичната администрация следва да предприемат стъпки за избягване на конфликт на интереси и появата на такъв конфликт. Това задължение продължава и след напускането на поста им.

Когато подават искане за възстановяване на разходи или за надбавки, служителите на публичната администрация следва да се водят от коректност, а не да търсят максималната полза за себе си.

Обективност

Служителите на публичната администрация следва да бъдат с отворено мислене, да се водят от доказателствата и да са готови да изслушат различни гледни точки. Те следва да са готови да признаят и поправят грешките си.

В процедури, свързани със сравнителни оценки, служителите на публичната администрация следва да приемат препоръки и решения единствено въз основа на действителни качества и на всички други фактори, изрично предвидени от закона.

Служителите на публичната администрация не следва да позволяват на личните си симпатии или липсата на такива към дадено лице да влияят на професионалното им поведение.

Уважение към другите

Служителите на публичната администрация следва да се отнасят с уважение един към друг и към гражданите. Те следва да бъдат учтиви, отзивчиви и услужливи.

Прозрачност

Служителите на публичната администрация следва да са готови да разясняват дейностите си и да обосновават действията си. Те следва да приемат с готовност обществените проверки на тяхното поведение, включително на спазването на принципите на работа в публичната администрация.[1] Терминът „институция“ в настоящия документ се използва като събирателно понятие, с което се обхваща онова, което в официалния език на ЕС е известно като „институции, органи, служби и агенции“.

[2] Терминът „служител на публичната администрация“ се отнася за персонала на институциите на ЕС. Официалното название на тези служители на езика на ЕС е „длъжностни лица и други служители“.

* Терминът „служител на публичната администрация” се отнася за персонала на институциите, органите, службите и агенциите на ЕС. Официалното название на тези служители на езика на ЕС е „длъжностни лица и други служители”.