¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Как Съдът на ЕС е разгледал опасенията във връзка с публичните коментари, направени от генерален адвокат на Съда във връзка с проекта на законодателен акт на ЕС за цифровите пазари