¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Idiomas disponibles:
  • PLPolski

Decyzja w sprawie sposobu, w jaki Komisja Europejska rozpatrzyła skargę dotyczącą naruszenia przez Polskę prawa UE w odniesieniu do hałasu emitowanego przez samoloty (sprawa 257/2022/NH)

Szanowny Pan X,

Niedawno złożył Pan skargę do Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich przeciwko Komisji Europejskiej w wyżej wymienionej sprawie.

Po starannej analizie wszystkich przekazanych nam informacji postanowiliśmy zamknąć nasze postępowaniem z następującym wnioskiem:

Nie doszło do niewłaściwego administrowania przez Komisję w tej sprawie.

Powody takiej decyzji wyjaśniam poniżej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wszczęła dochodzenie w sprawie Pana skargi koncentrując się na aspektach proceduralnych. Zwróciliśmy się do Komisji z prośbą o udzielenie odpowiedzi na Pana e-mail z dnia 15 lipca 2021 r., który – jak się wydaje – nie został uwzględniony przez Komisję przy zamykaniu skargi w sprawie naruszenia prawa UE.

Komisja udzieliła Panu odpowiedzi w dniu 11 kwietnia 2022 r. Przeprosiła za brak odpowiedzi na Pana e-mail z dnia 15 lipca 2021 r., a następnie przedstawiła powody, dla których podtrzymała swoją decyzję, w której stwierdza, iż Pana skarga nie wykazała naruszenia prawa UE. W związku z Pana argumentem dotyczącym dyskryminacji, Komisja doradziła Panu dochodzenie roszczeń na szczeblu krajowym lub lokalnym. Ponadto Komisja przypomniała, że wszczęła niedawno kilka postępowań przeciwko Polsce w związku z naruszeniem prawa UE w dziedzinie hałasu w środowisku i jakości powietrza.

Jak wskazaliśmy w naszym liście z 7 marca 2022 r., rola Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawach dotyczących sposobu, w jaki Komisja rozpatruje skargi w sprawie uchybienia naruszenia prawa UE, jest ograniczona. Komisja dysponuje szerokim zakresem uznania przy podejmowaniu decyzji czy i kiedy należy wszcząć postępowanie w sprawie naruszenia prawa UE[1].

Rzecznik mogłaby zakwestionować stanowisko Komisji w tej kwestii jedynie w przypadku oczywistego błędu w ocenie. Chociaż Komisja początkowo nie uwzględniła Pana uwag przesłanych w dniu 15 lipca 2021 r., przeprosiła za to przeoczenie i udzieliła Panu odpowiedzi. Komisja przekazała Panu jasne informacje, dlaczego uważa, że Pana skarga nie wskazuje na naruszenie prawa UE i uważamy, że nie doszło w tym przypadku do błędu w ocenie.[2]

Zdaję sobie sprawę, iż nie jest to pożądany przez Pana rezultat, ale mam nadzieję, że przekazane informacje okażą się pomocne. Dziękujemy za skontaktowanie się z Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Z wyrazami szacunku,

Tina Nilsson

Szefowa Działu Obsługi Spraw

Strasburg, 14/06/2022

[1] Wyrok Sądu z dnia 14 lutego 1989, w sprawie Starfruit przeciwko Komisji, sprawa 247/87, dostępny pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61987CJ0247 (tekst niedostępny w języku polskim)

[2] Wszystkie informacje na temat procedury i praw związanych ze skargami można znaleźć na stronie internetowej https://www.ombudsman.europa.eu/pl/document/70707.