¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Idiomas disponibles:
  • ELΕλληνικά

Απόφαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Europol) χειρίσθηκε διαδικασία ανάθεσης συμβάσεως για τη στέγαση προσωπικού του στην Ελλάδα

Αξιότιμη κυρία X,

Τον Απρίλιο του 2020 υποβάλατε αναφορά στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Europol χειρίσθηκε διαδικασία ανάθεσης συμβάσεως για τη μίσθωση δύο καταλυμάτων για το προσωπικό της στη Σάμο (Ελλάδα) κατά το έτος 2018. Η ίδια λάβατε μέρος στην εν λόγω διαδικασία.

Η Europol ανέθεσε αρχικώς τη σύμβαση σε ανάδοχο ο οποίος δεν πληρούσε όλους τους όρους της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών. ΄Όταν η Europol διερεύνησε το ζήτημα, ανέθεσε τη σύμβαση σε εσάς. Στην αναφορά σας ισχυρίζεσθε ότι υπέστητε απώλεια εισοδήματος εξαιτίας της αρχικής απόφασης ανάθεσης της Europol. Διατείνεσθε ότι η Europol καθυστέρησε να διορθώσει την κατάσταση και να προβεί σε ανάθεση της συμβάσεως σε εσάς, ανάθεση η οποία έλαβε χώρα μόλις τον Μάιο του 2018, αντί του Ιανουαρίου του 2018. Αξιώνετε από την Europol το ποσό των EUR 15 860, το οποίο αντιστοιχεί στο εισόδημα που θεωρείτε ότι απωλέσατε κατά τους πρώτους τέσσερεις μήνες του 2018 (’πρώτη αξίωση’).

Διατείνεσθε επίσης ότι η Europol παρέβη τους κανόνες της διαδικασίας ανάθεσης. Ισχυρίζεσθε ότι, μολονότι τα καταλύματά σας ήταν τα μόνα που πληρούσαν όλους τους όρους της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, η Europol χρησιμοποίησε άλλα καταλύματα για την κάλυψη των αναγκών της σε στέγαση βραχείας διαρκείας κατά τα έτη 2018 και 2019. Αξιώνετε από την Europol το ποσό των EUR 103 280, το οποίο αντιστοιχεί στα μισθώματα που θεωρείτε ότι θα είχατε εισπράξει, εάν η Europol είχε χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα καταλύματά σας (’δεύτερη αξίωση’).

Κατόπιν προσεκτικής εξέτασης όλων των στοιχείων που υποβάλατε με την αναφορά σας, δεν διαπιστώνουμε περίπτωση κακοδιοίκησης εκ μέρους της Europol.

Επί της πρώτης αξιώσεώς σας

Η πρόσκληση προς υποβολή προσφορών όριζε ότι οι προσφέροντες έπρεπε να διαθέτουν «νομική και κανονιστική ικανότητα». Σύμφωνα με τους ισχύοντες κατά τον κρίσιμο χρόνο κανόνες οικονομικής φύσεως[1], προκειμένου για συμβάσεις αξίας κάτω των EUR 135 000, η Europol δεν υποχρεούτο να απαιτήσει από τους προσφέροντες επίσημη απόδειξη της νομικής και κανονιστικής τους ικανότητας. Αντ’ αυτού, οι προσφέροντες μπορούσαν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση. Καθώς δεν υφίσταται κάποια ένδειξη ότι η αξία της συμβάσεως υπερέβαινε το ανωτέρω όριο, η Europol νομιμοποιείτο να δεχθεί, ως επαρκή απόδειξη, την υπεύθυνη δήλωση και να προβεί στην ανάθεση της συμβάσεως επ’ αυτής της βάσεως.

Αφότου ηγείρατε το ζήτημα ότι ο αρχικός ανάδοχος δεν πληρούσε όλους τους όρους της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, η Europol διερεύνησε αμέσως το θέμα. Η Europol ζήτησε από τον αρχικό ανάδοχο να προσκομίσει συναφή δικαιολογητικά και ξεκίνησε εκτενή αλληλογραφία με τις ελληνικές δημόσιες αρχές. Από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει ότι ο χρόνος που χρειάσθηκε η Europol για τη διερεύνηση του ζητήματος δεν ήταν εύλογος, δεδομένων όλων των επιμέρους ενεργειών στις οποίες αυτή προέβη. Επιπροσθέτως, η Europol σας κράτησε πλήρως ενήμερη για όλες της τις ενέργειες. Μόλις ολοκλήρωσε τη διερεύνηση του ζητήματος, η Europol τερμάτισε τη σύμβαση με τον αρχικό ανάδοχο και υπέγραψε σύμβαση μαζί σας για το εναπομείναν χρονικό διάστημα.

Βάσει των ανωτέρω, δεν διαπιστώνουμε κάποια πλημμέλεια στον τρόπο με τον οποίο η Europol χειρίσθηκε το ζήτημα.

 Επί της δεύτερης αξιώσεώς σας

Η διαδικασία ανάθεσης συμβάσεως αφορούσε διαμονή μακράς διαρκείας μόνο[2]. Για την κάλυψη των αναγκών της σε στέγαση βραχείας διαρκείας, η Europol είχε το δικαίωμα να κάνει χρήση του εφεδρικού πίνακα που είχε καταρτισθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης. Ο εν λόγω εφεδρικός πίνακας περιελάμβανε μόνο δύο καταλύματά σας.

Όταν η Europol τερμάτισε τη σύμβαση με τον αρχικό ανάδοχο, συνήψε σύμβαση μακράς διαρκείας μαζί σας για αμφότερα τα καταλύματα. Κατόπιν τούτου, δεν απέμεινε κανένα κατάλυμά σας στον εφεδρικό πίνακα. Συνεπώς, δεν υφίστατο καμία υποχρέωση της Europol να καλύψει τις ανάγκες της για στέγαση βραχείας διαρκείας με τυχόν πρόσθετα καταλύματα που είχατε διαθέσιμα τη δεδομένη στιγμή (και τα οποία, όμως, δεν περιλαμβάνονταν στον εφεδρικό πίνακα). Η Europol σας το εξήγησε αυτό επανειλημμένως[3].

Συνεπώς, δεν διαπιστώνουμε παράβαση των κανόνων της διαδικασίας ανάθεσης εκ μέρους της Europol.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η αξίωσή σας για αποζημίωση δεν μπορεί να γίνει δεκτή και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής περατώνει την υπόθεση[4].

Μολονότι ενδέχεται να απογοητευθείτε με την έκβαση της υπόθεσης, ευελπισθούμε ότι οι ανωτέρω εξηγήσεις θα σας φανούν χρήσιμες. Σας ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Με εκτίμηση,

 

Tina Nilsson
Προϊσταμένη της μονάδας διαχείρισης υποθέσεων

 

Στρασβούργο, 23/10/2020

 

[1] Η Europol σας εξήγησε αναλυτικά τους κανόνες αυτούς στην επιστολή της 25ης Μαΐου 2018 (EDOC # 962416).

[2] Έγγραφο EDOC # 929671 («Όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν στις συμβάσεις παροχής στέγης της Europol»), Ρήτρα 1(3): “Η Σύμβαση καταρτίζεται για 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης για μέγιστο χρονικό διάστημα 12 μηνών”.

[3] Βλ., επί παραδείγματι, επιστολή της Europol της 8ης Ιανουαρίου 2019 (EDOC # 1017057).

[4] Λεπτομερής πληροφόρηση για τη διαδικασία και τα δικαιώματα που σχετίζονται με την υποβολή αναφορών παρέχεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://www.ombudsman.europa.eu/el/document/70707.