You have a complaint against an EU institution or body?

Vem mer kan hjälpa dig?

Om ombudsmannen inte kan hjälpa till med ditt problem finns det andra organ som du kan vända dig till.

  • Europaparlamentets utskott för framställningar behandlar framställningar som rör ett stort antal frågor. Det kan handla om allt från miljö till medborgerliga rättigheter.
  • Som ”fördragens väktare” ansvarar Europeiska kommissionen för att se till att medlemsstaterna följer EU:s lagstiftning. Du kan inge klagomål till kommissionen om du anser att en medlemsstat bryter mot EU-lagstiftningen.
  • Europeiska datatillsynsmannen är en oberoende tillsynsmyndighet som har till uppgift att skydda personuppgifter och integritet. Datatillsynsmannen kan handlägga klagomål från personer som anser att deras personuppgifter har hanterats felaktigt av en europeisk institution eller ett europeiskt organ.
  • Solvit är ett nätverk som samordnas av Europeiska kommissionen och som hjälper dem som har problem med hur EU:s lagstiftning om den inre marknaden tillämpas. Solvits nationella kontor hjälper till att lösa gränsöverskridande problem mellan medborgare och företag å ena sidan och nationella myndigheter å andra sidan.
  • De europeiska konsumentcentrumen (finns i varje EU-medlemsstat samt i Island och Norge) ger juridisk och praktisk rådgivning och stöd till konsumenter när det gäller gränsöverskridande handel och tjänster på den inre marknaden. De kan kontakta företag i andra europeiska länder på konsumenternas vägnar, hänvisa konsumenter till alternativ tvistlösning eller föreslå andra lösningar.
  • Om ditt problem rör nationella eller regionala offentliga förvaltningar finns det kanske en medlem av Europeiska ombudsmannanätverket som kan hjälpa dig.