You have a complaint against an EU institution or body?

Kto vám ešte môže pomôcť?

Ak vám ombudsman nie je schopný pomôcť pri riešení problému, ktorému čelíte, o pomoc môžete požiadať iné subjekty.

  • Výbor Európskeho parlamentu pre petície sa zaoberá petíciami ohľadne záležitostí, ktoré súvisia s celým radom tém, od obáv týkajúcich sa životného prostredia až po práva občanov.
  • Európska komisia je ako „strážkyňa zmlúv“ zodpovedná za zabezpečenie, aby členské štáty rešpektovali práva EÚ. Ak sa domnievate, že niektorý členský štát porušuje právo Únie, môžete podať sťažnosť Komisii.
  • Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov je nezávislý dozorný orgán pre ochranu osobných údajov a súkromia. Môže spracúvať sťažnosti osôb, ktoré sa domnievajú, že európska inštitúcia alebo orgán nenakladal správne s ich osobnými údajmi.
  • SOLVIT je sieť koordinovaná Európskou komisiou, ktorá pomáha osobám, ktoré čelia problémom v oblasti uplatňovania právnych predpisov o vnútornom trhu EÚ. Národné kancelárie SOLVIT pomáhajú riešiť cezhraničné problémy medzi občanmi a podnikmi na jednej strane a vnútroštátnymi verejnými orgánmi na druhej strane.
  • Európske spotrebiteľské centrá (v každom členskom štáte EÚ a tiež na Islande a Nórsku) poskytujú právne a praktické poradenstvo a podporu spotrebiteľom ohľadne cezhraničného nakupovania a poskytovania služieb v rámci vnútorného trhu. Môžu kontaktovať podniky v iných európskych krajinách v mene spotrebiteľov, nasmerovať spotrebiteľov na systém riešenia sporov alebo navrhnúť iné riešenie.
  • Ak sa váš problém týka vnútroštátnej alebo regionálnej verejnej správy, pomôcť by vám mohol príslušný člen Európskej siete ombudsmanov.