You have a complaint against an EU institution or body?

Kto jeszcze może pomóc?

Jeżeli Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest w stanie pomóc w Twojej sprawie, istnieją inne organy, które mogą udzielić pomocy.

  • Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego rozpatruje petycje dotyczące szerokiego zakresu zagadnień – od kwestii środowiskowych do praw obywatelskich.
  • Jako „strażnik Traktatów” Komisja Europejska odpowiada za zapewnienie przestrzegania prawa Unii przez państwa członkowskie.Możesz złożyć skargę do Komisji, jeżeli uważasz, że państwo członkowskie narusza prawo UE.
  • Europejski Inspektor Ochrony Danych jest niezależnym organem nadzorczym zajmującym się ochroną danych osobowych i prywatności.Może rozpatrywać skargi wniesione przez osoby, które uważają, że ich dane osobowe zostały nieprawidłowo przetworzone przez instytucję lub organ UE.
  • SOLVIT jest siecią koordynowaną przez Komisję Europejską, która pomaga osobom borykającym się z problemami w zakresie sposobu stosowania unijnego prawa dotyczącego rynku wewnętrznego.Biura krajowe SOLVIT pomagają w rozwiązywaniu transgranicznych problemów między obywatelami lub przedsiębiorstwami, z jednej strony, a krajowymi władzami publicznymi, z drugiej strony.
  • Europejskie Centra Konsumenckie (w każdym państwie członkowskim UE, a także w Islandii i Norwegii) udzielają porad prawnych i praktycznych oraz wsparcia konsumentom w zakresie zakupów i usług transgranicznych w ramach rynku wewnętrznego.Mogą się kontaktować z przedsiębiorstwami w innych państwach europejskich w imieniu konsumentów, kierować konsumentów do uczestnictwa w systemie rozwiązywania sporów lub proponować inne rozwiązania.
  • Jeżeli Twój problem dotyczy krajowej lub regionalnej administracji publicznej, odpowiedni członek europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich może udzielić Ci pomocy.