You have a complaint against an EU institution or body?

Andere instanties die u kunnen helpen

Indien de Ombudsman niet in staat is u te helpen met uw probleem, zijn er andere instanties die u mogelijk kunnen bijstaan.

  • De Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement behandelt verzoekschriften over uiteenlopende onderwerpen, van milieuzorgen tot burgerrechten.
  • Als ‘hoedster van de verdragen’ moet de Europese Commissie erop toezien dat de lidstaten het EU-recht naleven. Als u van mening bent dat een lidstaat het EU-recht schendt, kunt u bij de Commissie een klacht indienen.
  • De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is een onafhankelijk toezichthoudend orgaan dat zich bezighoudt met de bescherming van persoonsgegevens en privacy. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming kan zich buigen over klachten van mensen die menen dat een EU-instelling of -orgaan verkeerd is omgegaan met hun persoonsgegevens.
  • SOLVIT is een door de Europese Commissie gecoördineerd netwerk dat helpt bij problemen die zich voordoen door de manier waarop de EU-wetgeving inzake de interne markt wordt toegepast. De nationale kantoren van SOLVIT helpen grensoverschrijdende problemen op te lossen tussen burgers of bedrijven enerzijds en nationale overheden anderzijds.
  • De Europese consumentencentra (in iedere lidstaat van de EU en in IJsland en Noorwegen) bieden juridisch en praktisch advies en ondersteuning aan consumenten in verband met grensoverschrijdend winkelen en grensoverschrijdende diensten binnen de interne markt. Zij kunnen namens consumenten contact opnemen met bedrijven in andere Europese landen, consumenten wijzen op een geschillenbeslechtigingsregeling of andere oplossingen aandragen.
  • Als uw probleem betrekking heeft op nationale of regionale overheden, kan het betrokken lid van het Europees Netwerk van ombudsmannen u wellicht helpen.