You have a complaint against an EU institution or body?

Kas vēl var jums palīdzēt?

Ja Ombuds nevar palīdzēt atrisināt jūsu jautājumu, šeit sniegts saraksts ar citām struktūrām, kuras varētu palīdzēt.

  • Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja nodarbojas ar lūgumrakstiem par plašu jautājumu klāstu, sākot no vides jautājumiem līdz pilsoņu tiesībām.
  • Eiropas Komisija kā līgumu izpildes uzraugs ir atbildīga par to, lai dalībvalstis ievērotu ES tiesību aktus. Ja uzskatāt, ka dalībvalsts pārkāpj ES tiesību aktus, jūs varat iesniegt sūdzību Eiropas Komisijai.
  • Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs ir neatkarīga uzraudzības iestāde, kuras uzdevums ir aizsargāt personas datus un privātumu. Tā izskata sūdzības no cilvēkiem, kuri uzskata, ka viņu datus ir nepareizi apstrādājusi kāda Eiropas iestāde vai struktūra.
  • SOLVIT ir Eiropas Komisijas koordinēts tīkls, kurš palīdz tiem, kuri saskārušies ar problēmām ES iekšējā tirgus tiesību aktu piemērošanā. SOLVIT valstu biroji palīdz risināt pārrobežas problēmas, kuras radušās starp pilsoņiem vai uzņēmumiem, no vienas puses, un valsts publiskajām iestādēm, no otras puses.
  • Eiropas Patērētāju centri (katrā ES dalībvalstī, kā arī Islandē un Norvēģijā) sniedz patērētājiem juridiskus un praktiskus ieteikumus un atbalstu saistībā ar pārrobežu iepirkšanos un pakalpojumiem iekšējā tirgū. Tie patērētāju, tiešo pircēju vārdā var sazināties ar uzņēmumiem citās Eiropas valstīs, lai apspriestu risinājuma iespējas vai ieteiktu citus risinājumus.
  • Ja jūsu problēma saistīta ar valsts vai reģionālajām publiskās pārvaldes iestādēm, var palīdzēt Eiropas ombudu tīkla attiecīgais dalībnieks.