You have a complaint against an EU institution or body?

Cé eile atá in ann cabhrú leat?

Mura bhfuil an tOmbudsman in ann cabhrú leat an tsaincheist a bhfuil tú ag déileáil léi a réiteach, is ann do chomhlachtaí eile a d’fhéadfadh bheith in ann cabhrú leat.

  • Déileálann Coiste Pharlaimint na hEorpa um Achainíocha le hachainíocha a bhaineann le raon leathan saincheisteanna, idir shaincheisteanna comhshaoil agus chearta saoránach.
  • Ós rud é gurb é an Coimisiún Eorpach ‘Caomhnóir na gConarthaí’, tá freagracht air as a áirithiú go gcloíonn na Ballstáit le dlí an Aontais Eorpaigh. Féadfaidh tú gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún má chreideann tú go bhfuil dlí an Aontais Eorpaigh á shárú ag Ballstát.
  • Tá an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí ina údarás maoirseachta neamhspleách atá tiomanta do shonraí pearsanta agus príobháideacht phearsanta a chosaint. Féadfaidh sé déileáil le gearáin ó dhaoine atá den tuairim nár láimhseáil institiúid nó comhlacht Eorpach a sonraí pearsanta i gceart.
  • SOLVIT ina líonra a gcomhordaíonn an Coimisiún Eorpach é agus a thugann cabhair dóibh sin a bhfuil fadhbanna acu leis an dóigh a gcuirtear dlí margaidh inmheánaigh an Aontais Eorpaigh i bhfeidhm. Cabhraíonn oifigí náisiúnta SOLVIT le fadhbanna trasteorann a réiteach idir saoránaigh nó gnólachtaí ar thaobh amháin agus údaráis phoiblí náisiúnta ar an taobh eile.
  • Soláthraíonn na Lárionaid Eorpacha do Thomhaltóirí (i ngach Ballstát den Aontas Eorpach agus san Íoslainn agus an Iorua) comhairle agus tacaíocht dhlíthiúil agus phraiticiúil do thomhaltóirí maidir le siopadóireacht trasteorann agus seirbhísí laistigh den mhargadh inmheánach. Féadfaidh siad teagmháil a dhéanamh le cuideachtaí i dtíortha Eorpacha eile thar ceann tomhaltóirí, féadfaidh siad tomhaltóirí a threorú chuig scéim réitigh díospóide, nó féadfaidh siad réitigh eile a mholadh.
  • Má bhaineann d’fhadhb le húdaráis phoiblí náisiúnta nó réigiúnacha, is féidir go mbeidh an ball ábhartha de Líonra Eorpach na nOmbudsman in ann cabhrú leat.