You have a complaint against an EU institution or body?

Kes veel saab teid aidata?

Kui ombudsmanil ei ole võimalik teid probleemi lahendamisel aidata, võivad abiks olla teised asutused.

  • Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjon tegeleb väga mitmesuguse sisuga kaebustega alates keskkonnast kuni kodanike õigusteni.
  • Euroopa Komisjon vastutab aluslepingute täitmise järelevalvajana selle eest, et liikmesriigid järgiksid Euroopa Liidu õigust. Kui arvate, et liikmesriik rikub Euroopa Liidu õigust, saate esitada komisjonile kaebuse.
  • Euroopa Andmekaitseinspektor on sõltumatu järelevalveasutus, kelle ülesanne on isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse. Andmekaitseinspektor võtab vastu kaebusi inimestelt, kes tunnevad, et Euroopa institutsioon või asutus on käidelnud nende isikuandmeid ebaõigesti.
  • SOLVIT on Euroopa Komisjoni koordineeritav võrgustik, mis lahendab Euroopa Liidu siseturgu reguleeriva õiguse kohaldamise probleeme. SOLVITi riiklikud asutused aitavad lahendada piiriüleseid probleeme nii kodanike kui ka ettevõtete ning riiklike avalike asutuste vahel.
  • Euroopa tarbijakeskused (Euroopa Liidu igas liikmesriigis ning Islandil ja Norras) pakuvad tarbijatele piiriüleste ostude ning siseturu teenuste kohta õigusabi, praktilisi nõuandeid ja tuge. Euroopa tarbijakeskus saab tarbijate nimel võtta ühendust teiste Euroopa riikide ettevõtetega, suunata tarbijaid vaidluste lahendamise mehhanismi juurde või pakkuda muid lahendusi.
  • Kui teie küsimus on seotud riikliku või piirkondliku haldusasutusega, võite abi saada Euroopa ombudsmanide võrgustikult.