You have a complaint against an EU institution or body?

Hvem kan ellers hjælpe dig?

Hvis Ombudsmanden ikke kan hjælpe med det problem, du står over for, findes der andre organer, som måske kan hjælpe dig.

  • Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender behandler andragender vedrørende spørgsmål inden for en lang række områder, lige fra miljømæssige anliggender til borgernes rettigheder.
  • Som "traktaternes vogter" er Europa-Kommissionen ansvarlig for at sikre, at medlemsstaterne overholder EU-retten. Du kan klage til Kommissionen, hvis du mener, at en medlemsstat tilsidesætter EU-retten.
  • Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er en uafhængig tilsynsmyndighed, som skal beskytte personoplysninger og privatlivets fred. Den tilsynsførende kan behandle klager fra personer, der mener, at deres personoplysninger ikke er blevet behandlet korrekt af en europæisk institution eller et europæisk organ.
  • SOLVIT er et netværk koordineret af Europa-Kommissionen, som hjælper borgere, der oplever problemer med, hvordan EU-lovgivningen om det indre marked anvendes. SOLVIT's nationale kontorer hjælper med til at løse grænseoverskridende problemer mellem borgere eller virksomheder på den ene side og nationale offentlige myndigheder på den anden.
  • De Europæiske Forbrugercentre (i hver EU-medlemsstat samt i Island og Norge) yder juridisk og praktisk vejledning og støtte til forbrugerne med hensyn til grænseoverskridende handel og tjenesteydelser i det indre marked. De kan på vegne af forbrugere kontakte virksomheder i andre europæiske lande, lede forbrugere videre til en ordning for tvistbilæggelse eller foreslå andre løsninger.
  • Hvis dit problem vedrører nationale eller regionale offentlige myndigheder, kan det relevante medlem af det europæiske netværk af ombudsmænd måske hjælpe.