You have a complaint against an EU institution or body?

Кой друг може да ви помогне?

Ако Омбудсманът няма възможност да ви помогне във връзка с вашия проблем, съществуват други органи, които могат да ви съдействат.

  • Комисията по петициите на Европейския парламент разглежда петиции, свързани с широк кръг проблеми — от въпроси, свързани с околната среда до правата на гражданите.
  • В качеството си на „пазител на договорите“ Европейската комисия има за задача да гарантира спазването на законодателството на ЕС от страна на държавите членки. Можете да подадете жалба пред Комисията, ако считате, че дадена държава членка нарушава законодателството на ЕС.
  • Европейският надзорен орган по защита на данните е независим надзорен орган, чиято задача е защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот. Органът може да разглежда жалби, подадени от хора, които считат, че личните им данни са обработени неправилно от европейска институция или орган.
  • SOLVIT е координирана от Европейската комисия мрежа, чиято задача е да предоставя помощ на хора, които са се сблъскали с проблеми, свързани с начина на прилагане на законодателството относно вътрешния пазар на ЕС. Националните бюра на SOLVIT предоставят помощ за решаване на трансгранични проблеми, възникнали между граждани или предприятия, от една страна, и национални публични органи, от друга страна.
  • Европейските потребителски центрове (функциониращи във всички държави — членки на ЕС, както и в Исландия и Норвегия) предоставят правни и практически съвети и помощ на потребителите във връзка с трансгранични покупки и услуги в рамките на вътрешния пазар. Те могат да се свързват с дружества в други европейски държави от името на потребителите, да насочат потребителите към схема за разрешаване на спорове или да предложат други решения.
  • Ако вашият проблем е свързан с национална или регионална публична администрация, можете да получите помощ от компетентния член на Европейската мрежа на омбудсманите.