You have a complaint against an EU institution or body?

Europeiska ombudsmannens beslut om fastställande av förslag som uppföljning av hennes strategiska undersökning OI/8/2015/JAS om insyn i trepartsdialoger

Denna strategiska undersökning avser insyn i en viktig informell del av EU:s lagstiftningsprocess, nämligen insynen i trepartsdialoger.

EU:s två lagstiftande organ Europaparlamentet och Europeiska unionens råd stiftar lagar efter att Europeiska kommissionen lagt fram lagförslag. Under denna process genomförs ofta förhandlingar mellan de två medlagstiftarna och kommissionen inom ramen för så kallade trepartsdialoger, som är informella möten mellan företrädare för de tre berörda institutionerna. Under en trepartsdialog försöker parlamentet och rådet enas om en gemensam text som baseras på deras ursprungliga ståndpunkter. Därefter hålls en omröstning om texten i enlighet med det formella lagstiftningsförfarandet. Trepartsdialoger har visat sig vara mycket effektiva när det gäller att nå överenskommelser, och de flesta lagar antas på detta sätt.

EU är en representativ demokrati där medborgarna har rätt att hålla sina företrädare ansvariga för de politiska val de gör på deras vägnar. Medborgarna har även rätt att delta i EU:s demokratiska process. Insynen i trepartsdialoger är avgörande för att säkerställa att dessa rättigheter effektivt utövas och för att legitimera de lagar som stiftas av EU. EU-domstolen har fastställt att EU-medborgarnas möjlighet att få information om de hänsynstaganden som ligger till grund för lagstiftningsåtgärder är en nödvändig förutsättning för ett effektivt utövande av deras demokratiska rättigheter.

EU:s lagstiftningsprocess är i allmänhet relativt öppen, även i jämförelse med många medlemsstater, men denna del av processen har gett upphov till oro när det gäller balansen mellan trepartsdialogens effektivitet och öppenhet.

Mot bakgrund av detta inledde Europeiska ombudsmannen en strategisk undersökning. Hon undersökte vilka uppgifter och handlingar som proaktivt ska göras tillgängliga för allmänheten, och vid vilken tidpunkt, så att medborgarna kan utöva sina rättigheter.

Insynen i trepartsdialoger är en nödvändig aspekt av EU-lagstiftningens legitimitet. Medborgarna måste befinna sig i en sådan position att de kan granska sina företrädares agerande under denna avgörande del av lagstiftningsprocessen. Dessutom behöver medborgarna information om de ämnen som diskuteras under trepartsdialogerna för att effektivt kunna delta i lagstiftningsprocessen.

Ombudsmannen välkomnar de framsteg som gjorts när det gäller att förbättra insynen i trepartsdialoger, men föreslår att de tre institutionerna gör följande handlingar och uppgifter tillgängliga för allmänheten: Datum för trepartsdialoger, de tre institutionernas ursprungliga ståndpunkter, allmänna dagordningar för trepartsdialoger, dokument med fyra kolumner, slutliga kompromisstexter, anteckningar från trepartsdialoger som har gjorts tillgängliga för allmänheten, förteckningar över berörda politiska beslutsfattare och i den utsträckning det är möjligt en förteckning över andra handlingar som lagts fram under förhandlingarna. Samtliga bör göras tillgängliga genom en gemensam databas som är enkel att använda och förstå. Vissa handlingar kan göras tillgängliga samtidigt som trepartsförhandlingarna pågår, medan andra handlingar proaktivt görs tillgängliga för allmänheten först efter att förhandlingarna har avslutats om institutionerna anser detta vara nödvändigt i syfte att värna allmänintresset.