You have a complaint against
an EU institution or body?

Fullgörande av skyldigheter att upprätthålla grundläggande fri- och rättigheter

Sammanfattning av beslut i undersökning på eget initiativ OI/5/2012/BEH-MHZ om Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex)

Under 2011 trädde förordning (EU) nr 1168/2011 i kraft. Enligt förordningen ska Frontex inrätta vissa administrativa mekanismer och instrument för att främja och övervaka att de grundläggande fri- och rättigheterna respekteras i Frontex verksamhet. Samtidigt har Frontex verksamhet fortsatt väckt farhågor i civilsamhället om hur mänskliga rättigheter påverkas. Ombudsmannen beslutade under dessa omständigheter att inleda en undersökning på eget initiativ för att kontrollera hur Frontex tillämpar bestämmelserna i 2011 års förordning. Han bad Frontex om klargöranden i fråga om dess strategi för grundläggande fri- och rättigheter, uppförandekoder, ombudet för grundläggande fri- och rättigheter, europeiska gränskontrollenheter och samordnare samt avslutandet av gemensamma insatser och pilotprojekt.

Ombudsmannen lämnade Frontex svar till EU:s byrån för grundläggande rättigheter för kommentarer och offentliggjorde kommentarerna för offentligt samråd, i vilket internationella organisationer, icke-statliga organisationer, en nationell ombudsman och privatpersoner deltog.

Efter att ha analyserat alla bidrag och Frontex yttrande utarbetade ombudsmannen en detaljerad rekommendation om hur Frontex skulle kunna förbättra och effektivisera sin mekanism för övervakning av respekten för grundläggande fri- och rättigheter i hela sin verksamhet.

Frontex svarade positivt på ombudsmannens rekommendationer angående (a) strategin för grundläggande fri- och rättigheter, handlingsplanen, uppförandekoderna, avslutande/uppskjutande av insatser och det rådgivande forumet, men tog inte till sig ombudsmannens rekommendation att ombudet för grundläggande fri- och rättigheter borde överväga att hantera klagomål om överträdelser av de grundläggande rättigheterna inom hela Frontex verksamhet som framförs av individer som personligen har påverkats av överträdelser samt i det allmännas intresse.

Ombudsmannen beslutade därför att avsluta undersökningen och beakta aspekterna under (a) som åtgärdade av Frontex, och att framställa en särskild rapport till Europaparlamentet angående aspekten under (b).