You have a complaint against an EU institution or body?

Sklep Evropskega varuha človekovih pravic, ki določa predloge, ki jih je varuhinja predložila na podlagi strateške preiskave OI/8/2015/JAS v zvezi s preglednostjo trialogov

Ta strateška preiskava zadeva preglednost pomembnega neformalnega dela zakonodajnega postopka EU, tj. preglednost „trialogov“.

Zakonodajna organa EU, Evropski parlament in Svet Evropske unije, sprejmeta zakonodajo na podlagi predloga Evropske komisije. Sozakonodajalca se ob pomoči Komisije med tem postopkom pogosto pogajata v t. i. trialogih, ki so neformalna srečanja predstavnikov treh sodelujočih institucij. Parlament in Svet se med trialogom poskušata dogovoriti o skupnem besedilu na podlagi svojih izhodiščnih stališč, o katerem se nato glasuje v skladu s formalnim zakonodajnim postopkom. Trialogi so se izkazali za zelo učinkovite pri doseganju takih dogovorov in večina zakonodaje se zdaj sprejema tako.

Evropska unija je predstavniška demokracija, v kateri imajo državljani pravico, da svoje predstavnike štejejo za odgovorne za politične odločitve, ki so jih ti sprejeli v njihovem imenu. Državljani imajo tudi pravico sodelovati v demokratičnem procesu EU. Preglednost trialogov je ključni element pri zagotavljanju, da se ti pravici uveljavljata, in utemeljevanju zakonodaje EU. Sodišče EU je navedlo, da je možnost državljanov EU, da poznajo razloge,na katerih temeljijo zakonodajne dejavnosti, namreč pogoj, da lahko učinkovito uresničujejo svoje demokratične pravice.

Čeprav je zakonodajni postopek EU na splošno precej pregleden, tudi v primerjavi s tistim v številnih državah članicah, se v tem delu postopka pojavljajo pomisleki o ravnovesju med učinkovitostjo postopka trialoga in njegovo preglednostjo.

Evropski varuh človekovih pravic je na podlagi navedenega začel strateško preiskavo. Varuhinja je pojasnila, katere informacije in dokumente bi bilo treba dati proaktivno na voljo javnosti in kdaj, da bi lahko državljani uveljavljali svoje pravice.

Preglednost trialoga je bistveni element zakonitosti priprave zakonodaje EU. Državljani morajo imeti možnost, da skrbno preučijo učinkovitost dela svojih predstavnikov v tem ključnem delu zakonodajnega postopka. Prav tako potrebujejo informacije o temah, o katerih se razpravlja v trialogih, da bi lahko učinkovito sodelovali v zakonodajnem postopku.

Varuhinja človekovih pravic pozdravlja dosedanji napredek pri izboljšanju preglednosti trialogov, vendar trem institucijam predlaga, naj dajo javnosti na voljo naslednje dokumente in informacije: datume trialogov, izhodiščna stališča treh institucij, splošne dnevne rede trialogov, dokumente v štirih stolpcih, končna kompromisna besedila, opombe k trialogom, ki so javno dostopne, sezname sodelujočih nosilcev odločanja in, če je mogoče, seznam drugih dokumentov, predloženih med pogajanji. Vse to bi moralo biti na voljo v skupni podatkovni zbirki, ki je preprosta za uporabo in razumljiva. Čeprav bi bili lahko nekateri dokumenti na voljo, še preden se pogajanja končajo, bodo institucije morda presodile, da je zaradi interesa javnosti nujno, da se proaktivni dostop javnosti do nekaterih vrst dokumentov zagotovi šele po končanih pogajanjih.