You have a complaint against
an EU institution or body?

Izpolnjevanje obveznosti v zvezi s temeljnimi pravicami

Povzetek sklepa o preiskavi na lastno pobudo OI/5/2012/BEH-MHZ v zvezi z Evropsko agencijo za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex)

Leta 2011 je začela veljati Uredba 1168/2011/EU, ki je od agencije Frontex zahtevala uvedbo nekaterih upravnih mehanizmov in instrumentov za spodbujanje in spremljanje izpolnjevanja obveznosti v zvezi s spoštovanjem temeljnih pravic. Hkrati pa je civilna družba še naprej izražala zaskrbljenost zaradi posledic dejavnosti agencije Frontex na področju človekovih pravic. Evropski varuh človekovih pravic je v teh okoliščinah sklenil, da začne preiskavo na lastno pobudo, da bi preveril, kako agencija Frontex izvaja določbe uredbe iz leta 2011. Agencijo je zaprosil za pojasnila v zvezi s strategijo za temeljne pravice, kodeksom ravnanja, uradnikom za temeljne pravice, skupinami evropskih mejnih policistov in uradnikom za usklajevanje. Poleg tega jo je zaprosil za prenehanje izvajanja skupnih operacij in pilotnih projektov.

Odgovor agencije Frontex je predložil Agenciji Evropske unije za temeljne pravice, da bi ta podala svoje stališče, pa tudi v javno posvetovanje, v katerem so sodelovale mednarodne organizacije, nevladne organizacije, nacionalni varuh človekovih pravic in posamezniki.

Evropski varuh človekovih pravic je po analizi vseh prispevkov in mnenja agencije Frontex pripravil podroben osnutek priporočila, kako bi agencija Frontex lahko izboljšala svoj mehanizem za spremljanje spoštovanja temeljnih pravic pri vseh svojih dejavnostih in povečala njegovo učinkovitost.

Čeprav se je agencija Frontex pozitivno odzvala na priporočila Evropskega varuha človekovih pravic v zvezi s (a) strategijo za temeljne pravice, akcijskim načrtom, kodeksom ravnanja, prenehanjem/začasno prekinitvijo izvajanja operacij in posvetovalnim forumom, pa ni sprejela njegovega priporočila, naj (b) uradnik za temeljne pravice prouči obravnavanje pritožb v zvezi s kršitvami temeljnih pravic pri vseh dejavnosti agencije Frontex, ki so jih predložili posamezniki, prizadeti zaradi kršitev, in so tudi v javnem interesu.

Evropski varuh človekovih pravic je zato sklenil, da preiskavo zaključi in šteje, da je agencija Frontex vidike iz točke (a) rešila, in da pripravi posebno poročilo za Evropski parlament v zvezi z vidikom iz točke (b).