You have a complaint against an EU institution or body?

Zhrnutie rozhodnutia ombudsmanky vo veci 454/2014/PMC týkajúcej sa praktiky Európskej služby pre vonkajšiu činnosť ponúkať neplatené stáže v delegáciách EÚ

Ombudsmanka vyšetrila praktiku Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) ponúkať len neplatené stáže v delegáciách EÚ. Podnetom k vyšetrovaniu bola sťažnosť mladej európskej občianky, ktorá absolvovala neplatenú stáž. Tvrdila, že táto praktika ESVČ je diskriminačná pre mladých ľudí s menej majetným zázemím.

Ombudsmanka dospela k názoru, že stáže v delegáciách EÚ by mali byť dostupné čo najširšiemu okruhu osôb, a teda nielen tým, ktorí si ich môžu dovoliť. Podľa názoru ombudsmanky môžu neplatené stáže viesť k diskriminačnej situácii, keďže v prípade osôb z menej zvýhodneného prostredia je pravdepodobnejšie, že im na absolvovanie takejto stáže budú chýbať finančné prostriedky. Ombudsmanka zistila, že praktika ESVČ neposkytovať finančnú odmenu stážistom v delegáciách EÚ predstavuje nesprávny úradný postup. Odporučila preto ESVČ, aby všetkým stážistom vrátane stážistov v delegáciách EÚ vyplácala primeraný príspevok.

ESVČ v odpovedi na toto odporúčanie ombudsmanku informovala, že už požiadala o finančné prostriedky na finančné odmeňovanie stážistov v delegáciách EÚ a že zatiaľ pozastavila neplatené stáže.

Ombudsmanka považuje odpoveď ESVČ za seriózny záväzok, že vynaloží maximálne úsilie v záujme finančného odmeňovania stážistov v delegáciách EÚ. Schopnosť ESVČ finančne odmeňovať takýchto stážistov je podľa jej vlastného vyjadrenia v súčasnosti podmienená pridelením potrebných finančných zdrojov rozpočtovými orgánmi. Ombudsmanka preto vec uzavrela so záverom, že ESVČ prijala jej odporúčanie.