You have a complaint against an EU institution or body?

Rozhodnutie európskej ombudsmanky s návrhmi vyplývajúcimi z jej strategického vyšetrovania OI/8/2015/JAS týkajúceho sa transparentnosti trialógov

Toto strategické vyšetrovanie sa týka transparentnosti dôležitej neformálnej súčasti legislatívneho procesu EÚ, a to transparentnosti tzv. trialógov.

Dva legislatívne orgány EÚ, ktorými sú Európsky parlament a Rada Európskej únie, schvaľujú právne predpisy na základe návrhu Európskej komisie. Počas tohto procesu obaja spoluzákonodarcovia, ktorým pomáha Komisia, často rokujú v rámci tzv. trialógov, ktoré sú neformálnymi stretnutiami predstaviteľov týchto troch inštitúcií. Počas trialógu sa Parlament a Rada snažia dohodnúť na spoločnom texte na základe svojich pôvodných pozícií, o ktorých sa potom hlasuje podľa formálneho legislatívneho postupu. Ukázalo sa, že trialógy sú veľmi efektívne pri dosahovaní takýchto dohôd a väčšina právnych predpisov sa v súčasnosti prijíma týmto spôsobom.

Fungovanie Európskej únie je založené na zastupiteľskej demokracii, kde občania majú právo brať svojich zástupcov na zodpovednosť za politické rozhodnutia vykonané v ich mene. Občania majú tiež právo na účasť na demokratickom procese EÚ. Transparentnosť trialógov je kľúčovým prvkom na zabezpečenie účinnosti týchto práv a pri legitimizácii právnych predpisov pripravených EÚ. Súdny dvor EÚ konštatoval, že možnosť oboznámiť sa so skutočnosťami, na ktorých je založené legislatívne opatrenie, je pre občanov EÚ nevyhnutnou podmienkou na účinné vykonávanie ich demokratických práv.

Aj keď legislatívny proces je vo všeobecnosti pomerne transparentný, a to aj v porovnaní s mnohými členskými štátmi, táto časť procesu vyvoláva obavy o vyváženosti medzi efektívnosťou procesu trialógu a jeho transparentnosťou.

Na základe týchto súvislostí európska ombudsmanka začala strategické vyšetrovanie. Skúmala, ktoré informácie a dokumenty by sa mali aktívne sprístupniť verejnosti a kedy, aby občania mohli využiť svoje práva.

Transparentnosť trialógu je nevyhnutným prvkom legitímnosti tvorby právnych predpisov EÚ. Občania musia mať možnosť kontrolovať činnosť svojich zástupcov v tejto kľúčovej časti legislatívneho procesu. Občania žiadajú tiež informácie o diskutovaných témach v priebehu trialógov, aby sa mohli efektívne zúčastňovať na legislatívnom procese.

Ombudsmanka víta pokrok, ktorý sa doteraz dosiahol, v súvislosti so zvýšením transparentnosti trialógov, navrhuje však, aby všetky tri inštitúcie sprístupnili verejnosti tieto dokumenty a informácie: Dátumy konania trialógov, počiatočné pozície troch inštitúcií, všeobecné programy trialógov, tzv. štvorstĺpcové dokumenty, konečné kompromisné texty, zápisnice z trialógov, ktoré boli zverejnené, zoznamy zúčastnených politických subjektov prijímajúcich rozhodnutia a pokiaľ je to možné, aj zoznam ďalších dokumentov predložených v priebehu rokovaní. Všetky tieto informácie sa majú sprístupniť v zrozumiteľnej spoločnej databáze s jednoduchým použitím. Aj keď niektoré dokumenty by mohli byť k dispozícii v priebehu trvania trialógov, inštitúcie by mohli vo verejnom záujme považovať za potrebné poskytnúť aktívny prístup verejnosti k určitým typom dokumentov až po ukončení rokovaní.