You have a complaint against
an EU institution or body?

Dodržiavanie povinností týkajúcich sa základných práv

Zhrnutie rozhodnutia o vyšetrovaní z vlastného podnetu OI/5/2012/BEH-MHZ týkajúceho sa Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex)

V roku 2011 nadobudlo účinnosť nariadenie 1168/2011/EÚ, v ktorom sa vyžaduje, aby agentúra Frontex zaviedla určité administratívne mechanizmy a nástroje na podporu a monitorovanie dodržiavania jej povinností v súvislosti s dodržiavaním základných práv. Súčasne občiansku spoločnosť neustále znepokojujú otázky týkajúce sa dôsledkov aktivít agentúry Frontex na ľudské práva. Za týchto okolností sa ombudsman rozhodol začať vyšetrovanie z vlastného podnetu s cieľom overiť, ako agentúra Frontex vykonáva ustanovenia nariadenia z roku 2011. Požiadal agentúru Frontex o vysvetlenie týkajúce sa stratégie v oblasti základných práv, kódexov správania, dôstojníka pre základné práva, tímov európskej pohraničnej stráže a koordinujúceho dôstojníka a ukončenia spoločných operácií a pilotných projektov.

Ombudsman predložil odpoveď agentúry Frontex k pripomienkam Agentúre pre základné práva a tiež na verejnú konzultáciu, na ktorej sa zúčastnili medzinárodné organizácie, mimovládne organizácie, národný ombudsman a súkromné osoby.

Po analýze všetkých príspevkov a stanovisku agentúry Frontex, ombudsman vypracoval podrobný návrh odporúčania, ako by agentúra Frontex mohla zlepšiť a zefektívniť svoj mechanizmus monitorovania dodržiavania základných práv pri všetkých jej aktivitách.

Aj keď agentúra Frontex kladne prijala odporúčania ombudsmana týkajúce sa (a) stratégie v oblasti základných práv, akčného plánu, kódexov správania, ukončenia/pozastavenia operácií a konzultačného fóra, neprijala odporúčanie ombudsmana, aby (b) dôstojník pre základné práva zvážil riešenie porušovania základných práv vo všetkých aktivitách agentúry Frontex v záujme osôb, ktorých sa takéto porušenie priamo dotklo a ktoré sa na to sťažovali, ako aj vo verejnom záujme.

Ombudsman sa preto rozhodol ukončiť vyšetrovanie a usúdil, že aspekty uvedené v písm. (a) agentúra Frontex vyriešila a rozhodol sa predložiť osobitnú správu Európskemu parlamentu v súvislosti s aspektom uvedeným v písm. (b).