You have a complaint against an EU institution or body?

Przejrzystość negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP)

Streszczenie decyzji w sprawie dochodzenia z własnej inicjatywy OI/10/2014/RA dotyczącego Komisji Europejskiej

Komisja Europejska prowadzi obecnie w imieniu Unii Europejskiej negocjacje w sprawie szeroko zakrojonego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego ze Stanami Zjednoczonymi (transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne - TTIP). Ze względu na skutki gospodarcze, społeczne i polityczne, jakie może nieść za sobą TTIP, negocjacje te wzbudziły niespotykane zainteresowanie opinii publicznej.

Celem dochodzenia Rzecznik jest dopilnowanie, aby obywatele mogli na bieżąco śledzić postępy prowadzonych negocjacji i mieć wpływ na ich wynik. W lipcu 2014 r. Rzecznik przedstawiła Komisji pierwsze sugestie. W toku dochodzenia Rzecznik zasięgała również opinii obywateli, tak by rozmowy mogły być bardziej przejrzyste i zrozumiałe. Obawy wyrażane przez Parlament Europejski i społeczeństwo obywatelskie skłoniły Komisję do naszkicowania w listopadzie 2014 r. szeregu ambitnych środków służących przejrzystości.

Rzecznik przedstawia teraz Komisji dziesięć dalszych sugestii odnoszących się do wspólnych tekstów negocjacyjnych, bardziej aktywnego ujawniania dokumentów dotyczących TTIP i większej przejrzystości spotkań dotyczących partnerstwa. Rzecznik jest zdania, że przyjęcie tych sugestii pozwoliłoby Komisji wzmocnić legitymację demokratyczną procesu negocjacji w sprawie TTIP i zwiększyć zaufanie opinii publicznej.