You have a complaint against
an EU institution or body?

Naleving van verplichtingen op het gebied van de grondrechten

Samenvatting van het besluit betreffende het onderzoek op eigen initiatief OI/5/2012/BEH-MHZ naar het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex)

In 2011 trad Verordening (EU) nr. 1168/2011 in werking. Volgens deze verordening moet Frontex bepaalde administratieve mechanismen en instrumenten invoeren om erop toe te zien en te bevorderen dat het agentschap de grondrechten eerbiedigt. Tegelijkertijd bleven vanuit het maatschappelijk middenveld ongeruste signalen komen over de implicaties van de activiteiten van Frontex voor de mensenrechten. In het licht van deze omstandigheden besloot de Ombudsman een onderzoek op eigen initiatief in gang te zetten om na te gaan hoe Frontex uitvoering geeft aan de bepalingen van de verordening uit 2011. Hij verzocht Frontex om verduidelijking ten aanzien van het grondrechtenbeleid, de gedragscodes, de grondrechtenfunctionaris, de Europese grenswachtteams en de coördinerend functionaris, alsmede de stopzetting van gezamenlijke operaties en proefprojecten.

De Ombudsman stuurde het antwoord van Frontex, met het verzoek om een reactie, door naar het Bureau voor de grondrechten. Daarnaast legde hij het in het kader van een openbare raadpleging voor aan internationale organisaties, ngo’s, een nationale ombudsman en particulieren.

Na alle bijdragen en het standpunt van Frontex te hebben geanalyseerd, stelde de Ombudsman een gedetailleerde ontwerpaanbeveling op waarin hij uiteenzette hoe Frontex zijn mechanisme voor toezicht op de eerbiediging van de grondrechten in al zijn activiteiten kon verbeteren en effectiever kon maken.

Frontex reageerde positief op de aanbevelingen van de Ombudsman aangaande (a) het grondrechtenbeleid, het actieplan, de gedragscodes, stopzetting/opschorting van operaties en het raadgevend forum. Het agentschap gaf echter geen gehoor aan de aanbeveling van de Ombudsman dat (b) de grondrechtenfunctionaris zou moeten overwegen klachten over grondrechtenschendingen in alle activiteiten van Frontex in behandeling te nemen, zowel wanneer deze klachten werden ingediend door individuele slachtoffers van dergelijke schendingen als in het openbaar belang.

De Ombudsman besloot daarom het onderzoek te sluiten en de onder (a) genoemde aspecten te beschouwen als opgelost door Frontex, en een speciaal verslag aan het Europees Parlement te zenden over het onder (b) genoemde aspect.