You have a complaint against an EU institution or body?

Ombuda lēmuma kopsavilkums lietā 454/2014/PMC par Eiropas Ārējās darbības dienesta praksi piedāvāt neapmaksātu praksi ES delegācijās

Ombuds izmeklēja Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) praksi piedāvāt tikai neapmaksātu praksi ES delegācijās. Izmeklēšana tika uzsākta pēc gados jauna ES pilsoņa sūdzības, kurš bija izgājis neapmaksātu praksi. Ombuds norādīja, ka EĀDD prakse diskriminē jauniešus no mazāk nodrošinātām ģimenēm.

Ombuds secināja, ka prakses iespējām ES delegācijās jābūt pieejamām pēc iespējas plašam personu lokam, ne tikai tiem, kuri to var atļauties. Ombuds uzskata, ka neapmaksāta prakse var diskriminēt personas no mazāk priviliģētām ģimenēm, jo tām, visticamāk, trūkst finanšu līdzekļu, lai izietu šādu praksi. Ombuds secināja, ka EĀDD prakse nemaksāt praktikantiem ES delegācijās ir administratīva kļūme. Tādēļ Ombuds iesaka EĀDD maksāt atbilstošu atlīdzību visiem praktikantiem, arī ES delegācijās.

Atbildot uz Ombuda ieteikumu, EĀDD informēja, ka tas tagad ir pieprasījis līdzekļus, lai maksātu saviem praktikantiem ES delegācijās, un tajā pat laikā tas ir apturējis neapmaksātas prakses iespējas.

Ombuds izprot EĀDD atbildi un nopietnu apņemšanos darīt visu, kas ir tā spēkos, lai praktikanti ES delegācijās saņemtu atalgojumu. Visbeidzot, pēc EĀDD teiktā spēja maksāt praktikantiem tagad ir atkarīga no budžeta iestādes lēmuma piešķirt dienestam vajadzīgos finanšu resursus. Tādējādi Ombuds lietu slēdz ar secinājumu, ka EĀDD ir ņēmis vērā tā ieteikumu.