You have a complaint against an EU institution or body?

Eiropas Ombuda Lēmums, kurā sniegti priekšlikumi pēc ombudes veiktās stratēģiskās izmeklēšanas lietā OI/8/2015/JAS par trialogu pārredzamību

Šī stratēģiskā izmeklēšana attiecas uz ES likumdošanas procesa svarīgas neformālas daļas, proti, “trialogu”, pārredzamību.

Abas ES likumdošanas struktūras — Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome — pieņem tiesību aktus pēc Eiropas Komisijas priekšlikuma. Šajā procesā abi likumdevēji kopā ar Komisiju bieži vien risina sarunas tā sauktajos trialogos, kas ir neformālas sanāksmes starp visu triju iesaistīto iestāžu pārstāvjiem. Trialoga laikā Parlaments un Padome cenšas vienoties par kopīgu tekstu, kura pamatā ir to sākotnējās nostājas un par kuru pēc tam balso saskaņā ar oficiālo likumdošanas procedūru. Ir pierādījies, ka trialogs ir ļoti iedarbīgs līdzeklis šādu vienošanos panākšanai, un vairums tiesību aktu pašlaik tiek pieņemti šādā veidā.

Eiropas Savienība ir pārstāvības demokrātija, kurā pilsoņiem ir tiesības saukt savus pārstāvjus pie atbildības par pilsoņu vārdā izdarītajām politiskajām izvēlēm. Pilsoņiem ir arī tiesības piedalīties ES demokrātiskajā procesā. Ir svarīgi nodrošināt trialogu pārredzamību, lai varētu garantēt, ka minētās tiesības ir faktiski izmantojamas, un lai leģitimizētu ES pieņemtos tiesību aktus. ES Tiesa ir norādījusi, ka ES pilsoņu spēja uzzināt apsvērumus, uz kuriem pamatojas ar likumdošanu saistīta rīcība, ir pilsoņu demokrātisko tiesību efektīvas izmantošanas priekšnoteikums.

Lai gan ES likumdošanas process kopumā ir diezgan pārredzams, par ko cita starpā liecina salīdzinājums ar daudzām dalībvalstīm, šī procesa daļa rada bažas par līdzsvaru starp trialoga procesa efektivitāti un tā pārredzamību.

Ņemot to vērā, Eiropas Ombuds sāka stratēģisku izmeklēšanu. Ombude izpētīja, kura informācija un dokumenti būtu jādara proaktīvi pieejami sabiedrībai un kad tas būtu jādara, lai pilsoņi varētu izmantot savas tiesības.

Trialoga pārredzamība ir būtisks ES likumdošanas procesa leģitimitātes elements. Pilsoņiem ir jābūt iespējai pārbaudīt savu pārstāvju sniegumu šajā svarīgajā likumdošanas procesa daļā. Lai pilsoņi varētu rezultatīvi piedalīties likumdošanas procesā, viņiem ir vajadzīga arī informācija par trialogos apspriestajiem tematiem.

Ombude pauž atzinību par līdz šim gūtajiem panākumiem trialogu pārredzamības uzlabošanā, tomēr ierosina, lai visas trīs iestādes darītu publiski pieejamus šādus dokumentus un informāciju: trialogu datumus, visu triju iestāžu sākotnējās nostājas, vispārīgās trialogu darba kārtības, kopīgos četru sleju darba dokumentus, galīgos kompromisa tekstus, publiskotās trialogu piezīmes, iesaistīto politisko lēmumu pieņēmēju sarakstus un pēc iespējas arī citu sarunās iesniegto dokumentu sarakstu. Visa minētā informācija būtu jādara pieejama viegli izmantojamā un viegli saprotamā kopējā datubāzē. Dažus dokumentus varētu darīt pieejamus, kamēr trialoga sarunas vēl norisinās, tomēr iestādes varētu arī sabiedrības interesēs uzskatīt par nepieciešamu nodrošināt proaktīvu publisku piekļuvi dažu veidu dokumentiem tikai pēc sarunu beigām.