You have a complaint against
an EU institution or body?

Saistību izpilde pamattiesību ievērošanas jomā

Kopsavilkums lēmumam par izmeklēšanu pēc paša iniciatīvas OI/5/2012/BEH-MHZ attiecībā Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex)

2011. gadā stājās spēkā Regula 1168/2011/ES, saskaņā ar kuru Frontex bija jāievieš daži administratīvi mehānismi un instrumenti, lai veicinātu un uzraudzītu aģentūras saistību izpildi pamattiesību ievērošanas jomā. Vienlaikus pilsoniskā sabiedrība turpināja paust bažas par Frontex darbību cilvēktiesību aspektiem. Šajā situācijā ombuds nolēma sākt izmeklēšanu pēc paša iniciatīvas, lai pārbaudītu, kā Frontex izpilda 2011. gada regulas noteikumus. Viņš lūdza Frontex sniegt skaidrojumus attiecībā uz pamattiesību stratēģiju, ētikas kodeksiem, pamattiesību amatpersonu, Eiropas robežsardzes vienībām un koordinatoriem, kā arī kopīgo operāciju un pilotprojektu izbeigšanu.

Ombuds nodeva Frontex atbildi Pamattiesību aģentūrai, lūdzot sniegt komentārus, un sabiedriskajai apspriešanai, kurā piedalījās starptautiskas organizācijas, NVO, kādas dalībvalsts ombuds un privātpersonas.

Pēc visu saņemto apsvērumu un Frontex atzinuma analīzes ombuds sagatavoja sīki izstrādātu ieteikuma projektu par to, kā Frontex varētu pilnveidot un padarīt efektīvāku mehānismu pamattiesību uzraudzības ievērošanai visās aģentūras darbībās.

Lai gan Frontex pozitīvi reaģēja uz ombuda ieteikumiem attiecībā uz (a) pamattiesību stratēģiju, rīcības plānu, ētikas kodeksiem, operāciju izbeigšanu/apturēšanu un konsultatīvo forumu, aģentūra tomēr neņēma vērā ombuda ieteikumu par to, ka (b) pamattiesību amatpersonai būtu jāapsver iespēja izskatīt sūdzības par pamattiesību pārkāpumiem visās Frontex darbībās, ko iesniedz personas, kuras pārkāpumi ir skāruši personīgi, kā arī sabiedrības interesēs.

Tāpēc ombuds nolēma izbeigt izmeklēšanu un atzīt, ka Frontex ir atrisinājis (a) punktā minētos jautājumus, bet attiecībā uz (b) punktu sagatavot īpašu ziņojumu Eiropas Parlamentam.