You have a complaint against an EU institution or body?

Sprendimo strateginiame tyrime OI/2/2017/TE dėl Tarybos teisėkūros proceso skaidrumo santrauka

Šis strateginis tyrimas buvo susijęs su diskusijų dėl teisės aktų projektų Europos Sąjungos Tarybos (toliau – Taryba) parengiamuosiuose organuose skaidrumu.

Siekiant sudaryti ES piliečiams galimybę tinkamai pasinaudoti savo demokratine teise dalyvauti ES sprendimų priėmimo procese ir užtikrinti atsakingų asmenų atskaitomybę, teisės aktų svarstymas turi būti pakankamai skaidrus.

28 valstybių narių vyriausybėms oficialiai priimant ES teisės aktus Taryboje, posėdžiai ir teisėkūros diskusijos būna viešos. Tačiau prieš Tarybai susitariant dėl oficialios pozicijos, daugiau nei 150 parengiamųjų organų vyksta diskusijos. Būtent šiuo lygmeniu pasiūloma dauguma teisės aktų projektų pakeitimų ir valstybės narės randa kompromisus.

Tačiau parengiamieji organai viešai neposėdžiauja. Pasinaudoti savo demokratine teise sekti teisėkūros diskusijas piliečiai gali tik susipažindami su šių diskusijų įrašais. Todėl parengiamųjų organų teisėkūros diskusijos turi būti tinkamai dokumentuotos ir atitinkami dokumentai turi būti laiku ir lengvai pasiekiami.

Atsižvelgdama į tai, 2017 m. kovo mėn. ombudsmenė pradėjo nagrinėti šį strateginį tyrimą. Ji pateikė konkrečius klausimus Tarybai, pradėjo viešas konsultacijas ir patikrino teisėkūros procedūra priimamus Tarybos dokumentus.

Ombudsmenė nustatė, kad dabartinė Tarybos praktika – netinkamas administravimas. Ji ypač kritikavo tai, kad Taryba sistemingai neatskleisdavo parengiamuosiuose organuose pozicijas pareiškiančių valstybių narių tapatybės, ir plačiai paplitusią praktiką apriboti galimybę susipažinti su teisėkūros dokumentais vykstant sprendimų priėmimui (vadinamoji LIMITE žyma).

2018 m. vasario 9 d. ombudsmenė pateikė tris konkrečias rekomendacijas ir keletą pasiūlymų Tarybai, kaip pagerinti pastarojo teisėkūros proceso skaidrumą.

Taryba neatsakė į ombudsmenės rekomendacijas per teisiškai nustatytą trijų mėnesių laikotarpį. Todėl ombudsmenė bylą baigė nagrinėti, patvirtindama savo išvadas, rekomendacijas ir pasiūlymus dėl patobulinimų. Netrukus bus pateikta specialioji ataskaita Europos Parlamentui.