You have a complaint against an EU institution or body?

Europos ombudsmenės sprendimas, kuriame išdėstomi su jos atliktu strateginiu tyrimu OI/8/2015/JAS dėl trišalių dialogų skaidrumo susiję pasiūlymai

Šis strateginis tyrimas yra susijęs su svarbaus neoficialaus ES teisėkūros proceso etapo, t. y. trišalio dialogo skaidrumu.

Dvi ES teisėkūros institucijos – Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba – priima teisės aktus po to, kai Europos Komisija dėl jų pateikia pasiūlymą. Šio proceso metu abi teisėkūros institucijos, kurioms padeda Komisija, dažnai derasi rengdamos vadinamuosius trišalius dialogus, t. y. neoficialius trijų dalyvaujančių institucijų atstovų susitikimus. Per trišalį dialogą Parlamentas ir Taryba bando susitarti dėl bendro teksto, kurio pagrindą sudaro pradinės šių institucijų pozicijos ir dėl kurio vėliau balsuojama taikant įprastą teisėkūros procedūrą. Iš praktikos matyti, kad trišaliai dialogai yra labai veiksminga priemonė, padedanti pasiekti tokius susitarimus, ir dabar dauguma teisės aktų priimami būtent šiuo būdu.

Europos Sąjunga grindžiama atstovaujamosios demokratijos principu – tai reiškia, kad piliečiai turi teisę reikalauti iš savo atstovų atsiskaityti už jų vardu priimtus sprendimus. Piliečiai taip pat turi teisę dalyvauti ES demokratijos procese. Trišalių dialogų skaidrumas yra svarbiausias aspektas užtikrinant šių teisių veiksmingumą ir ES priimamų teisės aktų teisėtumą. ES Teisingumo Teismas nurodė, kad ES piliečių galimybė sužinoti aplinkybes, kuriomis grindžiamas teisėkūros veiksmas, yra būtina veiksmingo jų demokratinių teisių įgyvendinimo sąlyga.

Nors ES teisėkūros procesas paprastai būna gana skaidrus, be kita ko, jį lyginant su teisėkūros procesu kitose valstybėse narėse, būtent dėl šio proceso etapo kilo abejonių, susijusių su trišalio dialogo veiksmingumo ir skaidrumo pusiausvyra.

Atsižvelgdama į šias aplinkybes, Europos ombudsmenė pradėjo strateginį tyrimą. Ji aiškinosi, kokia informacija ir dokumentai turėtų būti veiksmingai prieinami visuomenei, ir kokiu momentu reikėtų suteikti tokią prieigą, kad piliečiai galėtų pasinaudoti savo teisėmis.

Trišalio dialogo skaidrumas yra esminis teisėto ES teisės aktų priėmimo proceso aspektas. Piliečiams būtina sudaryti sąlygas stebėti, kaip jų atstovai veikia per šį svarbų teisėkūros proceso etapą. Siekdami veiksmingai dalyvauti teisėkūros procese, piliečiai taip pat prašo suteikti informacijos apie trišaliuose dialoguose aptariamas temas.

Ombudsmenė džiaugiasi iki šiol pasiektais laimėjimais didinant trišalių dialogų skaidrumą, tačiau ji trims institucijoms siūlo viešai skelbti toliau nurodytus dokumentus ir informaciją. Trišalio dialogo datas, trijų institucijų pirmines pozicijas, bendrąsias trišalio dialogo darbotvarkes, „keturių stulpelių“ dokumentus, galutinius kompromisinius tekstus, viešai paskelbtas trišalio dialogo pastabas, dalyvaujančių politinių sprendimų priėmėjų sąrašus ir, kiek tai įmanoma, kitų per derybas pateiktų dokumentų sąrašą. Visą šią informaciją reikėtų skelbti lengvai naudojamoje ir suprantamoje bendroje duomenų bazėje. Nors kai kuriuos dokumentus būtų galima skelbti dar tebevykstant trišaliam dialogui, tačiau institucijos gali manyti, kad, atsižvelgiant į viešąjį interesą, visuomenę būtina veiksmingai informuoti apie tam tikrų rūšių dokumentus tik pasibaigus deryboms.