You have a complaint against
an EU institution or body?

Įsipareigojimų, susijusių su pagrindinėmis teisėmis, laikymasis

Sprendimo dėl savo iniciatyva atliekamo tyrimo OI/5/2012/BEH-MHZ dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (Frontex) santrauka

2011 m. įsigaliojo Reglamentas (ES) Nr. 1168/2011 – juo reikalaujama, kad Frontex sukurtų tam tikrus administracinius mechanizmus ir priemones, kurios padėtų laikytis savo pagrindinių teisių srities pareigų ir kuriomis būtų kontroliuojama, kaip šių pareigų laikomasi. Tuo pačiu metu pilietinė visuomenė ir toliau kėlė klausimus dėl Frontex veiklos padarinių žmogaus teisėms. Šiomis aplinkybėmis ombudsmenas nusprendė savo iniciatyva pradėti tyrimą siekdamas patikrinti, kaip Frontex įgyvendina 2011 m. reglamento nuostatas. Jis paprašė Frontex pateikti paaiškinimus, susijusius su pagrindinių teisių strategija, elgesio kodeksu, pagrindinių teisių pareigūnu, Europos sienos apsaugos pareigūnų būriais ir koordinuojančiu pareigūnu, taip pat su bendrų operacijų ir bandomųjų projektų užbaigimu.

Ombudsmenas perdavė Frontex atsakymą Pagrindinių teisių agentūrai pastaboms pateikti ir viešoms konsultacijoms, kuriose dalyvavo tarptautinės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos (NVO), vienas nacionalinis ombudsmenas ir privatūs asmenys.

Išnagrinėjęs visą gautą informaciją ir Frontex nuomonę, ombudsmenas pateikė išsamų rekomendacijos projektą, kaip Frontex galėtų tobulinti ir veiksmingiau taikyti mechanizmą, kuriuo būtų kontroliuojama, kad visoje jos veikloje būtų gerbiamos žmogaus teisės.

Frontex teigiamai reagavo į ombudsmeno rekomendacijas dėl (a) pagrindinių teisių strategijos, veiksmų plano, elgesio kodekso, operacijų užbaigimo ir (arba) sustabdymo ir konsultacinio forumo, tačiau agentūra neatsižvelgė į ombudsmeno rekomendaciją, kad (b) pagrindinių teisių pareigūnas turėtų apsvarstyti galimybę nagrinėti tiek Frontex veikloje padarytų pagrindinių teisių pažeidimų individualų poveikį patyrusių asmenų skundus dėl šių pažeidimų, tiek ir atitinkamus skundus, kuriais atstovaujama viešajam interesui.

Todėl ombudsmenas nusprendė užbaigti tyrimą ir nutarė, kad dėl (a) punkte išdėstytų aspektų Frontex priėmė sprendimus, o taip pat pateikti specialiąją ataskaitą Europos Parlamentui dėl (b) punkte paminėto aspekto.