You have a complaint against an EU institution or body?

Sažetak odluke Europskog ombudsmana u predmetu 454/2014/PMC o praksi Europske službe za vanjsko djelovanje povezanoj s ponudom obavljanja neplaćenog pripravničkog staža u delegacijama EU-a

Ombudsmanica je istražila praksu Europske službe za vanjsko djelovanje (EEAS) prema kojoj se nudi samo neplaćeni pripravnički staž u delegacijama EU-a. Istraga je bila potaknuta pritužbom mladoga građanina EU-a koji je završio neplaćeni pripravnički staž. Ombudsmanica je ustvrdila kako se tom praksom EEAS-a diskriminiraju mladi ljudi siromašnijeg podrijetla.

Ona smatra da se obavljanje pripravničkog staža u delegacijama EU-a treba omogućiti što većem krugu osoba, a ne samo onima koji si to mogu priuštiti. Njezino je mišljenje da neplaćeni pripravnički staž može dovesti do diskriminacije jer postoji veća vjerojatnost da će osobama siromašnijeg podrijetla nedostajati financijska sredstva potrebna za vrijeme obavljanja pripravničkog staža. Ombudsmanica također smatra kako je činjenica da EEAS ne plaća pripravnički staž u delegacijama EU-a primjer nepravilnog postupanja. Stoga preporučuje EEAS-u da svim svojim pripravnicima, uključujući i one u delegacijama EU-a, isplaćuje odgovarajuću naknadu.

Odgovarajući na njezinu preporuku, EEAS je obavijestio Ombudsmanicu da je zatražio sredstva potrebna za isplate naknade svojim pripravnicima u delegacijama EU-a te da je, u međuvremenu, privremeno ukinuo neplaćeni pripravnički staž.

Iz odgovora EEAS-a Ombudsmanica zaključuje da služba ima ozbiljnu namjeru učiniti sve što je u njezinoj moći kako bi plaćala odgovarajuću naknadu osobama koje obavljaju pripravnički staž u delegacijama EU-a. Kako navodi EEAS, sposobnost isplate naknade pripravnicima sada ovisi o tome hoće li proračunska tijela odobriti potrebna financijska sredstva. Ombudsmanica stoga zatvara ovaj slučaj uz zaključak da je EEAS prihvatio njezinu preporuku.