You have a complaint against an EU institution or body?

Päätös Euroopan oikeusasiamiehen päätös kolmikantaneuvottelujen avoimuutta koskevan oikeusasiamiehen strategisen tutkinnan OI/8/2015/JAS perusteella esitettävistä ehdotuksista

Tämä strateginen tutkinta koskee EU:n lainsäädäntömenettelyn tärkeän epävirallisen osan avoimuutta eli ”kolmikantaneuvottelujen” avoimuutta.

EU:n kaksi lainsäädäntöelintä ovat Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto, ja ne säätävät lakeja Euroopan komission ehdotusten perusteella. Lainsäädäntömenettelyssä molemmat lainsäätäjät ja komissio käyvät usein niin sanottuja kolmikantaneuvotteluja, jotka ovat näiden kolmen menettelyyn osallistuvan toimielimen edustajien välisiä epävirallisia kokouksia. Kolmikantaneuvotteluissa parlamentti ja neuvosto yrittävät sopia alkuperäisten kantojensa perusteella yhteisestä tekstistä, josta myöhemmin äänestetään virallisen lainsäädäntömenettelyn mukaisesti. Kolmikantaneuvottelut ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi tällaisten sopimusten aikaansaamisessa, ja nykyään suurin osa lainsäädännöstä hyväksytään tällä tavalla.

Euroopan unioni on edustuksellinen demokratia, jossa kansalaisilla on oikeus pitää edustajiaan vastuussa heidän puolestaan tehdyistä poliittisista valinnoista. Kansalaisilla on myös oikeus osallistua EU:n demokraattisiin menettelyihin. Kolmikantaneuvottelujen avoimuus on keskeinen tekijä sen varmistamisessa, että nämä oikeudet toteutuvat ja että EU:n laatimat lait ovat laillisia. EU:n tuomioistuin on todennut, että EU:n kansalaisten mahdollisuus saada selville lainsäätämisen taustalla olevat näkökohdat on edellytys heidän demokraattisten oikeuksiensa tehokkaalle toteutumiselle.

EU:n lainsäädäntömenettely on yleisesti melko avoin, myös moniin jäsenvaltioihin verrattuna, mutta tämä menettelyn osa on herättänyt huolta kolmikantaneuvottelujen tehokkuuden ja niiden avoimuuden välisestä tasapainosta.

Tämän vuoksi Euroopan oikeusasiamies käynnisti strategisen tutkinnan. Hän tutki, mitkä tiedot ja asiakirjat olisi annettava ennakoivasti yleisön saataville ja milloin, jotta kansalaiset voivat käyttää oikeuksiaan.

Kolmikantaneuvottelujen avoimuus on olennainen osa EU:n lainsäädäntötyön laillisuutta. Kansalaisten on voitava valvoa edustajiensa toimintaa tämän lainsäädäntömenettelyn keskeisen osan aikana. Kansalaiset voivat myös vaatia tietoja kolmikantaneuvotteluissa käsiteltävinä olevista aiheista, jotta he voivat osallistua aktiivisesti lainsäädäntömenettelyyn.

Oikeusasiamies suhtautuu myönteisesti edistykseen, jota tähän mennessä on saatu aikaan kolmikantaneuvottelujen avoimuuden osalta. Hän ehdottaa kuitenkin, että kolme toimielintä antavat seuraavat asiakirjat ja tiedot julkisesti saataville: Kolmikantaneuvottelujen päivämäärät, kolmen toimielimen alkuperäiset kannat, yleiset kolmikantaneuvottelujen esityslistat, ”neljän pylvään” asiakirjat, lopulliset kompromissitekstit, julkaistut kolmikantaneuvottelujen muistiot, luettelot mukana olevista poliittisista päätöksentekijöistä ja mahdollisuuksien mukaan luettelo neuvottelujen aikana esitetyistä muista asiakirjoista. Kaikki nämä asiakirjat pitäisi antaa saataville helppokäyttöisessä ja helposti ymmärrettävässä yhteisessä tietokannassa. Jotkin asiakirjat voitaisiin antaa saataville kolmikantaneuvottelujen ollessa käynnissä, mutta toimielimet voivat katsoa yleisen edun kannalta tarpeelliseksi antaa tietyt asiakirjat julkisesti saataville vasta, kun neuvottelut ovat päättyneet.