You have a complaint against
an EU institution or body?

Perusoikeuksiin liittyvien velvollisuuksien noudattaminen

Tiivistelmä päätöksestä oma-aloitteiseen tutkimukseen OI/5/2012/BEH-MHZ Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivasta virastosta (Frontex)

Asetus (EU) N:o 1168/2011, jossa Frontexia vaaditaan ottamaan käyttöön tiettyjä hallinnollisia mekanismeja ja välineitä, joiden avulla se edistäisi ja seuraisi perusoikeuksien kunnioittamiseen liittyvien velvollisuuksiensa noudattamista, tuli voimaan vuonna 2011. Samaan aikaan kansalaisyhteiskunnasta on kuulunut huolestuneita ääniä Frontexin toiminnan vaikutuksista ihmisoikeuksiin. Tässä tilanteessa oikeusasiamies päätti käynnistää oma-aloitteisen tutkimuksen tarkastaakseen, miten Frontex panee vuonna 2011 annetun asetuksen säännökset täytäntöön. Oikeusasiamies pyysi Frontexia esittämään selvennyksiä perusoikeusstrategiasta, menettelysäännöistä, perusoikeusvaltuutetusta, Euroopan rajavartijaryhmistä, koordinoivasta virkamiehestä ja yhteisten operaatioiden ja kokeiluhankkeiden päättymisestä.

Oikeusasiamies toimitti Frontexin vastauksen huomautusten esittämistä varten perusoikeusvirastolle sekä myös julkista kuulemista, johon osallistui kansainvälisiä järjestöjä, kansalaisjärjestöjä, yksi kansallinen oikeusasiamies ja yksityishenkilöitä.

Analysoituaan kaikki huomautukset ja Frontexin lausunnon oikeusasiamies esitti yksityiskohtaisen suositusluonnoksen siitä, miten Frontex voisi parantaa ja tehostaa perusoikeuksien noudattamisen seuraamiseen tarkoitettua mekanismiaan kaikessa toiminnassaan.

Vaikka Frontex suhtautui myönteisesti oikeusasiamiehen suosituksiin, jotka koskivat (a) perusoikeusstrategiaa, toimintasuunnitelmaa, menettelysääntöjä, operaatioiden päättämistä/keskeyttämistä ja neuvoa-antavaa foorumia, Frontex ei hyväksynyt oikeusasiamiehen suositusta siitä, että (b) perusoikeusvaltuutetun tulisi harkita sellaisten valitusten käsittelemistä, jotka koskevat kaikkeen Frontexin toimintaan liittyviä perusoikeusrikkomuksia ja joita esittävät rikkomuksen kohteeksi joutuneet yksittäiset henkilöt tai joita esitetään myös yleisen edun nimissä.

Oikeusasiamies päätti näin ollen päättää tutkimuksen ja katsoa edellä kohdassa (a) mainitut seikat Frontexin sopimiksi ja laatia Euroopan parlamentille erityiskertomuksen kohdassa (b) mainitusta seikasta.