You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa Ombudsmani otsus, milles esitatakse ettepanekud pärast kolmepoolsete läbirääkimiste läbipaistvust käsitleva juhtumi OI/8/2015/JAS strateegilist uurimist

Strateegiline uurimine käsitleb ELi õigusloome protsessi ühe olulise mitteametliku osa, nn kolmepoolsete läbirääkimiste läbipaistvust.

ELi kaks seadusandlikku kogu, Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu, võtavad vastu õigusaktid pärast seda, kui Euroopa Komisjon on teinud selleks ettepaneku. Selle protsessi ajal peavad mõlemad kaasseadusandjad, keda abistab komisjon, sageli nn kolmepoolseid läbirääkimisi, mis on kolme asjaomase institutsiooni esindajate mitteametlikud kohtumised. Kolmepoolsete läbirääkimiste ajal püüavad Euroopa Parlament ja nõukogu kokku leppida oma esialgsetest seisukohtadest lähtuvas ühises tekstis, mille üle seejärel ametliku seadusandliku menetluse kohaselt hääletatakse. Kolmepoolsed läbirääkimised on osutunud selliste kokkulepete sõlmimisel väga tulemuslikuks ning praegu võetakse enamik õigusakte vastu sellisel viisil.

Euroopa Liit on esindusdemokraatia, kus kodanikel on õigus pidada oma esindajat vastutavaks poliitiliste valikute eest, mida nende eest tehakse. Samuti on kodanikel õigus osaleda ELi demokraatlikus protsessis. Kolmepoolsete läbirääkimiste läbipaistvus on oluline element, mis aitab tagada, et neid õigusi saab ellu viia ja et ELis vastuvõetud seadused on õiguspärased. Euroopa Liidu Kohus on märkinud, et nende demokraatlike õiguste tõhusa kasutamise eeltingimus on ELi kodanike võimalus tutvuda seadusandlike meetmete aluseks olevate kaalutlustega.

Kuigi ELi õigusloome protsess on üsna läbipaistev, ka võrdluses paljude liikmesriikidega, on see protsessi osa tekitanud küsimusi kolmepoolsete läbirääkimiste tulemuslikkuse ja läbipaistvuse vahelise tasakaalu kohta.

Seoses sellega avas Euroopa Ombudsman strateegilise uurimise. Ta uuris, mis teave ja millised dokumendid tuleks teha üldsusele proaktiivselt kättesaadavaks ja mis ajal, nii et kodanikud saaksid oma õigusi kasutada.

Kolmepoolsete läbirääkimiste läbipaistvus on ELi õigusloome õiguspärasuse põhielement. Kodanikel peab olema võimalus üksikasjalikult jälgida oma esindajate tegevust selle õigusloome protsessi olulise osa kestel. Kodanikud vajavad ka teavet kolmepoolsetel läbirääkimistel arutletavate teemade kohta, et õigusloome protsessis tulemuslikult osaleda.

Ombudsman rõõmustab seni tehtud edusammude üle kolmepoolsete läbirääkimiste läbipaistvuse suurendamisel, kuid teeb siiski ettepaneku, et kolm institutsiooni teeksid üldsusele kättesaadavaks järgmised dokumendid ja teabe: kolmepoolsete läbirääkimiste kuupäevad, kolme institutsiooni esialgsed läbirääkimispositsioonid, üldised kolmepoolsete läbirääkimiste päevakorrad, nn nelja veeru dokumendid, lõplikud kompromisstekstid, avaldatud kolmepoolsete läbirääkimiste protokollid, kaasatud poliitikakujundajate nimekirjad ja võimalusel muude läbirääkimiste ajal esitatud dokumentide nimekirja. Kõik need dokumendid tuleks teha kättesaadavaks kergesti kasutatavas ja lihtsasti mõistetavas ühises andmebaasis. Teatud dokumendid võib teha kättesaadavaks kolmepoolsete läbirääkimiste toimumise ajal, kuid institutsioonid võivad pidada üldsuse huvides vajalikuks anda avalikkusele juurdepääs teatud tüüpi dokumentidele alles pärast läbirääkimiste lõppu.