You have a complaint against
an EU institution or body?

Keemiliste ainete registreerijate tehtavad ebavajalikud loomkatsed

Kokkuvõte Euroopa Kemikaaliameti vastu esitatud kaebuse 1568/2012/(FOR)AN kohta tehtud otsus

See PETA Foundationi kaebuse põhjal algatatud juhtum puudutas Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) volituste ja kohustuste ulatust vastavalt REACH-määrusele. Kaebaja väitel ei ole ECHA tegevus piisav tagamaks, et keemiliste ainete registreerijad ei teeks oma ainete ohutuse tõendamiseks ebavajalikke loomkatseid.

Ombudsman uuris seda küsimust ja leidis, et ECHA tõlgendab oma kohustusi tõepoolest liiga kitsendavalt. Seetõttu tegi ombudsman ECHA-le sõbraliku lahendi ettepaneku, mis puudutas nii ECHA rolli kui ka koostööd, mida kemikaaliamet peaks liikmesriikide ametiasutustega tegema. Ombudsman oli ECHA vastusega rahul ja lõpetas juhtumi.