You have a complaint against
an EU institution or body?

Põhiõigustega seotud kohustuste täitmine

Kokkuvõte Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) käsitleva omaalgatusliku uurimise OI/5/2012/BEH-MHZ kohta tehtud otsus

2011. aastal jõustus määrus (EL) nr 1168/2011, mille kohaselt peab Frontex välja töötama haldusmehhanismid ja -vahendid, et edendada ja jälgida, kuidas ta täidab põhiõiguste austamisega seotud kohustusi. Kodanikuühiskond jätkas samal ajal tähelepanu juhtimist Frontexi tegevuse mõjule inimõigustele. Neil asjaoludel otsustas ombudsman alustada omaalgatuslikku uurimist, et kontrollida, kuidas Frontex rakendab 2011. aasta määruse sätteid. Ta palus Frontexilt selgitusi põhiõiguste strateegia, käitumisjuhendi, põhiõiguste ametniku, Euroopa piirivalverühmade ja kontaktametniku ning ühisoperatsioonide ja katseprojektide lõpetamise kohta.

Ombudsman edastas Frontexi vastuse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametile märkuste esitamiseks ja ka avalikuks aruteluks, milles osalesid rahvusvahelised organisatsioonid, vabaühendused, ühe liikmesriigi ombudsman ja eraisikud.

Pärast kõigi märkuste ja Frontexi arvamuse analüüsimist koostas ombudsman üksikasjaliku soovituse projekti selle kohta, kuidas Frontex saaks parandada ja tõhustada kõigis oma tegevustes põhiõiguste austamise üle järelevalve teostamise mehhanismi.

Frontex reageeris positiivselt ombudsmani soovitustele (a) põhiõiguste strateegia, tegevuskava, käitumisjuhendi, operatsioonide lõpetamise ja peatamise ning nõuandefoorumi kohta, kuid ei nõustunud ombudsmani soovitusega, et (b) põhiõiguste ametnik võiks menetleda rikkumise tõttu kahju kannatanud isikute poolt ja ka avalikes huvides esitatud kaebusi põhiõiguste rikkumise kohta kõigis Frontexi tegevustes.

Ombudsman otsustas seepärast uurimise lõpetada ja pidada punktis (a) loetletud aspekte Frontexi poolt lahendatuks ning esitada punkti (b) kohta eriaruanne Euroopa Parlamendile.