You have a complaint against an EU institution or body?

Afgørelse fra Den Europæiske Ombudsmand med forslag som opfølgning på hendes strategiske undersøgelse OI/8/2015/JAS vedrørende åbenheden i triloger

Denne strategiske undersøgelse vedrører åbenheden i en vigtig uformel del af EU's lovgivningsproces, nemlig åbenheden i "triloger".

EU's to lovgivende organer, Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union, vedtager lovgivning på forslag af Europa-Kommissionen. I løbet af denne proces forhandler begge medlovgivere, bistået af Kommissionen, ofte i såkaldte triloger, som er uformelle møder mellem repræsentanter for de tre involverede institutioner. I løbet af en trilog forsøger Parlamentet og Rådet at nå til enighed om en fælles tekst på grundlag af deres oprindelige holdninger, som der derpå stemmes om efter den formelle lovgivningsprocedure. Triloger har vist sig at være meget effektive til at nå frem til sådanne aftaler, og størstedelen af lovgivningen vedtages nu på denne måde.

Den Europæiske Union er et repræsentativt demokrati, hvor borgerne har ret til at holde deres repræsentanter ansvarlige for de politiske valg, der træffes på deres vegne. Borgerne har også ret til at deltage i EU's demokratiske proces. Åbenheden i triloger er et centralt aspekt med henblik på at sikre, at disse rettigheder gøres effektive, og at legitimere de love, der vedtages af EU. EU-Domstolen har fastslået, at EU-borgernes mulighed for at kende grundlaget for lovgivningsforanstaltninger er en betingelse for den effektive udøvelse af deres demokratiske rettigheder.

Selv om EU's lovgivningsproces generelt er ret åben, herunder i sammenligning med mange medlemsstater, har denne del af processen givet anledning til bekymring med hensyn til balancen mellem trilogprocessens effektivitet og åbenhed.

På denne baggrund indledte Den Europæiske Ombudsmand en strategisk undersøgelse. Hun undersøgte, hvilke oplysninger og dokumenter der bør stilles proaktivt til rådighed for offentligheden, og på hvilket tidspunkt, således at borgerne kan gøre brug af deres rettigheder.

Åbenhed i triloger er et væsentligt element af EU's legitimitet på lovgivningsområdet. Borgerne skal være i stand til at kunne kontrollere deres repræsentanters arbejde i forbindelse med denne centrale del af lovgivningsprocessen. Borgerne behøver også oplysninger om emnerne for drøftelserne under trilogerne for at kunne deltage effektivt i lovgivningsprocessen.

Ombudsmanden ser med tilfredshed på de hidtidige fremskridt med hensyn til at forbedre åbenheden i triloger; hun foreslår imidlertid, at de tre institutioner gør følgende dokumenter og oplysninger offentligt tilgængelige: Datoer for triloger, de tre institutioners oprindelige holdninger, generelle trilogdagsordener, dokumenter med "fire kolonner", endelige kompromistekster, trilognotater, der er blevet offentliggjort, lister over de involverede politiske beslutningstagere og så vidt muligt en liste over andre dokumenter, der er fremlagt under forhandlingerne. Alle disse bør gøres tilgængelige i en let anvendelig og letforståelig fælles database. Mens nogle dokumenter kunne gøres tilgængelige, mens trilogforhandlingerne er i gang, kunne institutionerne finde det nødvendigt i offentlighedens interesse først at give proaktiv aktindsigt i visse typer af dokumenter, efter at forhandlingerne er afslutt