You have a complaint against
an EU institution or body?

Overholdelse af forpligtelser med hensyn til grundlæggende rettigheder

Sammendrag af afgørelse om undersøgelse på eget initiativ OI/5/2012/BEH-MHZ vedrørende Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex)

Forordning (EU) nr. 1168/2011, i henhold til hvilken Frontex skal indføre visse administrative mekanismer og instrumenter for at fremme og overvåge efterkommelsen af sine forpligtelser med hensyn til overholdelsen af grundlæggende rettigheder, trådte i kraft i 2011. Samtidig blev civilsamfundet ved med at give udtryk for bekymringer over konsekvenserne for de grundlæggende rettigheder af Frontex' aktiviteter. Under disse omstændigheder besluttede Ombudsmanden at iværksætte en undersøgelse på eget initiativ for at kontrollere, hvordan Frontex gennemfører bestemmelserne i forordningen fra 2011. Han anmodede Frontex om en præcisering med hensyn til strategien for grundlæggende rettigheder, adfærdskodekser, den ansvarlige for grundlæggende rettigheder, europæiske grænsevagthold og den koordineringsansvarlige samt ophør af fælles operationer og pilotprojekter.

Ombudsmanden fremsendte Frontex' svar til Agenturet for Grundlæggende Rettigheder med henblik på kommentarer samt endvidere til offentlig høring, hvori internationale organisationer, ngo'er, en national ombudsmand og privatpersoner deltog.

Efter at have analyseret alle bidrag og Frontex' udtalelse fremsatte Ombudsmanden et detaljeret forslag til henstilling med hensyn til, hvordan Frontex kunne forbedre og gøre sin mekanisme for at overvåge overholdelsen af grundlæggende rettigheder i alle sine aktiviteter mere effektiv.

Mens Frontex reagerede positivt på Ombudsmandens henstillinger vedrørende (a) strategien for grundlæggende rettigheder, handlingsplanen, adfærdskodekserne, ophøret/suspensionen af operationer og det rådgivende forum, accepterede agenturet ikke Ombudsmandens henstilling om, at (b) den ansvarlige for grundlæggende rettigheder bør overveje at behandle klager over krænkelser af grundlæggende rettigheder i alle Frontex' aktiviteter, som indgives af personer, der individuelt er berørt af krænkelser, og også i den offentlige interesse.

Ombudsmanden besluttede derfor at afslutte undersøgelsen og anse aspekterne under (a) for at være løst af Frontex og at udarbejde en særlig beretning til Europa-Parlamentet med hensyn til aspekt (b).