You have a complaint against an EU institution or body?

Rozhodnutí evropského veřejného ochránce práv, kterým se stanoví návrhy v návaznosti na jeho strategické šetření OI/8/2015/JAS o třístranných jednáních

Toto strategické šetření se týká transparentnosti důležité neformální části legislativního procesu EU, konkrétně transparentnosti „třístranných jednání“.

Dva legislativní orgány EU, Evropský parlament a Rada Evropské unie, přijímají právní předpisy na základě návrhů Evropské komise. Během tohoto procesu se oba spoluzákonodárci ve spolupráci s Komisí často účastní takzvaných třístranných jednání, což jsou neformální schůzky zástupců těchto tří dotčených orgánů. Pří třístranných jednáních se Parlament a Rada na základě svých původních postojů snaží dohodnout na společném znění, o kterém se poté hlasuje v souladu s formálním legislativním postupem. Třístranná jednání se osvědčila jako velice efektivní způsob dosažení takových dohod a většina právních předpisů se nyní přijímá tímto způsobem.

Evropská unie je zastupitelskou demokracií, kde občané mají právo vést své zástupce k odpovědnosti za politické volby učiněné jejich jménem. Občané mají též právo zapojit se do demokratického procesu EU. Transparentnost třístranných jednání je klíčovým prvkem při zajišťování dodržování těchto práv a při přijímání právních předpisů vypracovaných Unií. Soudní dvůr Evropské unie uvedl, že k tomu, aby občané mohli svá demokratická práva účinně uplatňovat, musejí mít možnost dozvědět se, jaké důvody tvoří základ zákonodárné činnosti.

Přestože legislativní proces EU je v zásadě poměrně transparentní, a to i v porovnání s mnoha členskými státy, tato část procesu vyvolává obavy, pokud jde o rovnováhu mezi efektivitou procesu třístranných jednání a jeho transparentností.

S ohledem na tuto skutečnost evropská veřejná ochránkyně práv zahájila své strategické šetření. Zjišťovala, jaké informace a dokumenty by měly být aktivně zpřístupňovány veřejnosti a v jakém okamžiku, aby občané mohli uplatňovat svá práva.

Transparentnost třístranných jednání je základním prvkem legitimity legislativního procesu EU. Občané musejí být v takové pozici, aby mohli kontrolovat práci svých zástupců v této klíčové fázi legislativního procesu. Občané též vyžadují informace o tématech projednávaných v rámci třístranných jednání, aby se mohli do legislativního procesu efektivně zapojit.

Veřejná ochránkyně práv vítá pokrok, jehož bylo při zlepšování transparentnosti třístranných jednání doposud dosaženo, avšak navrhuje, aby uvedené tři orgány veřejnosti zpřístupňovaly tyto dokumenty a informace: data konání třístranných jednání, původní postoje těchto tří orgánů, obecné pořady třístranných jednání, „čtyřsloupcové“ dokumenty, konečná kompromisní znění, poznámky třístranných jednání, které byly zveřejněny, seznamy zúčastněných politických činitelů s rozhodovací pravomocí a pokud možno seznam dalších dokumentů předložených při jednáních. Všechny výše uvedené dokumenty a informace by měly být k dispozici ve společné databázi, která se snadno používá a je srozumitelná. Přestože některé dokumenty by mohly být veřejnosti zpřístupněny během třístranných jednání, u některých typů dokumentů mohou orgány považovat za nezbytné a ve veřejném zájmu zveřejnit je až po skončení jednání.