You have a complaint against
an EU institution or body?

Dodržování závazků v oblasti základních práv

Shrnutí rozhodnutí vydaného po šetření z vlastního podnětu OI/5/2012/BEH-MHZ týkajícího se Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex)

V roce 2011 vstoupilo v platnost nařízení č. 1168/2011/EU, které agentuře Frontex ukládá, aby zavedla některé správní mechanismy a nástroje s cílem podporovat a sledovat plnění svých povinností v oblasti dodržování základních práv. Současně občanská společnost vyjadřovala znepokojení ohledně důsledků činnosti agentury Frontex pro lidská práva. Za těchto okolností se veřejný ochránce práv rozhodl zahájit šetření z vlastní iniciativy, aby ověřil, jak agentura Frontex provádí ustanovení nařízení z roku 2011. Požádal agenturu Frontex o vysvětlení strategie pro oblast základních práv, kodexů chování, funkce úředníka pro otázky základních práv, mechanismu evropských jednotek pohraniční stráže, funkce koordinátora a ukončení společných operací a pilotních projektů.

Odpovědi agentury Frontex veřejný ochránce práv předložil k připomínkám Agentuře Evropské unie pro základní práva a dále k veřejné konzultaci, jíž se zúčastnily mezinárodní organizace, nevládní organizace, národní veřejný ochránce práv a soukromé osoby.

Po analýze všech příspěvků a stanoviska agentury Frontex veřejný ochránce práv vypracoval podrobný návrh doporučení ohledně toho, jak by agentura Frontex mohla zlepšit a více zefektivnit svůj mechanismus pro sledování dodržování základních práv při všech svých činnostech.

Zatímco na doporučení veřejného ochránce práv týkajícího se (a) strategie pro oblast základních práv, akčního plánu, kodexů chování, ukončení/přerušení operací a poradního fóra reagovala agentura Frontex pozitivně, nepřijala jeho doporučení, aby (b) úředník pro otázky základních práv zvážil možnost řešit stížnosti na porušení základních práv při všech činnostech agentury Frontex předkládané osobami, které jsou individuálně dotčeny těmito porušeními, a také ve veřejném zájmu.

Veřejný ochránce práv se tedy rozhodl šetření uzavřít a považovat otázky uvedené v bodě (a) za vyřešené ze strany agentury Frontex, zatímco v případě bodu (b) vypracovat zvláštní zprávu pro Evropský parlament.