You have a complaint against an EU institution or body?

Решение на Европейския омбудсман, определящо предложения в резултат на стратегическата ѝ проверка OI/8/2015/JAS относно прозрачността на тристранните срещи

Тази стратегическа проверка се отнася до прозрачността на важна неформална част от законодателния процес на ЕС, а именно прозрачността на „трилозите“.

Двата законодателни органа на ЕС, Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз, утвърждават законодателни актове след предложение на Европейската комисия. По време на този процес и двата законодателни органа, подпомагани от Комисията, често преговарят в рамките на така наречените „трилози“, които са неофициални срещи на представители на трите участващи институции. По време на тристранната среща Парламентът и Съветът се опитват да се споразумеят по общ текст въз основа на първоначалните си предложения, по който след това се гласува в съответствие с официалната законодателна процедура. Тристранните срещи се оказаха много ефективно средство за постигане на такива споразумения, така че сега по-голямата част от законодателството се приема по този начин.

Европейският съюз е представителна демокрация, при която гражданите имат право да търсят отговорност от своите представители за политическите решения, взети от тяхно име. Гражданите имат правото да участват в демократичния процес на ЕС. Прозрачността на тристранните срещи е ключов елемент, който гарантира ефективността на тези права и легитимността на законите, създадени от ЕС. Съдът на ЕС заяви, че възможността на гражданите на ЕС да установят съображенията, които стоят в основата на законодателните действия, е предпоставка за ефективното упражняване на техните демократични права.

По принцип законодателният процес на ЕС е доста прозрачен, включително в сравнение с много държави членки, тази част от процеса обаче предизвика загриженост относно баланса между ефикасността процеса на тристранни срещи и неговата прозрачност.

В този контекст Европейският омбудсман започна стратегическа проверка. Тя проучи кои данни и документи следва да бъдат предварително достъпни за широката общественост и в кой момент, така че гражданите да могат да се възползват от своите права.

Прозрачността на тристранните срещи е основен елемент от легитимността при законотворчеството на ЕС. Гражданите трябва да имат възможност да упражняват контрол върху работата на своите представители по време на този основен етап от законодателния процес. Също така, гражданите имат нужда от информация за темите, обсъждани на тристранните срещи, за да могат да участват ефективно в законодателния процес.

Омбудсманът приветства постигнатия до момента напредък за подобряване на прозрачността на тристранните срещи; тя обаче предлага трите институции да направят публично достъпни следните документи и данни: дати на тристранните срещи, първоначални позиции на трите институции, общ дневен ред на тристранните срещи, документи „в четири колони“, окончателни компромисни текстове, оповестените обяснителни бележки от тристранните срещи, списъци на участващите лица, вземащи политически решения, и, доколкото е възможно, списък на други документи, внесени за разглеждане по време на преговорите. Всички тези данни следва да се предоставят в лесна за ползване и разбиране съвместна база данни. Достъп до някои документи може да се предостави още в хода на преговорите в рамките на тристранните срещи, но институциите могат да преценят, че е в полза на обществения интерес предоставянето на предварителен обществен достъп до някои видове документи да става само след приключване на преговорите.