You have a complaint against
an EU institution or body?

Изпълнение на задължения във връзка с основните права

Резюме на решението за проверка по собствена инициатива OI/5/2012/ВЕН-MHZ във връзка с Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз (Frontex)

През 2011 г. влезе в сила Регламент (ЕС) № 1168/2011, в който се изисква от Frontex да създаде определени административни механизми и инструменти за насърчаване и наблюдение на спазването на своите задължения във връзка със зачитане на основните права. Същевременно нарастваше безпокойството на гражданското общество относно последиците за правата на човека от дейностите на Frontex. При тези обстоятелства омбудсманът реши да предприеме проверка по собствена инициатива, с цел да се провери как Frontex изпълнява разпоредбите на регламента от 2011 г. Той поиска от Frontex пояснения във връзка със Стратегията за основните права, Кодекса за поведение, служителя по въпросите на основните права, европейските екипи за гранична охрана, координиращия служител и приключването на съвместни операции и пилотни проекти.

Омбудсманът предостави отговора на Frontex за становище от Агенцията за основните права, както и за обществени консултации, в които взеха участие международни организации, неправителствени организации, един национален омбудсман и частни лица.

След като анализира всички коментари и становището на Frontex, омбудсманът изготви подробна проектопрепоръка относно това как Frontex да подобри и да направи по-ефективен своя механизъм за наблюдение на спазването на основните права във всички свои дейности.

Frontex отговори положително на препоръките на омбудсмана относно (а) Стратегията за основните права, плана за действие, Кодекса за поведение, приключването/прекратяването на операции и консултативния форум, но не се съобрази с препоръката на омбудсмана, че (б) служителят по въпросите на основните права следва да обмисли разглеждането на жалби относно нарушения на основните права във всички дейности на Frontex, подадени от лица, индивидуално засегнати от нарушения, както и в полза на обществения интерес.

Поради това омбудсманът реши да приключи проверката, като счете аспектите по точка (а) за разрешени от Frontex, и да изготви специален доклад до Европейския парламент във връзка с аспектите по точка (б).