You have a complaint against an EU institution or body?

Letno poročilo za leto 2019

Uvod

Emily O’Reilly, evropska varuhinja človekovih pravic.
Emily O’Reilly, evropska varuhinja človekovih pravic.
© picture alliance/Philipp von Ditfurth

Z veseljem vam predstavljam delo urada evropskega varuha človekovih pravic v letu 2019, ki je zajeto v tem letnem poročilu.

Osrednja naloga urada varuha človekovih pravic ostaja obravnava pritožb. V letu 2019 smo še naprej prejemali številne pritožbe javnosti, civilne družbe, podjetij in medijev. Menim, da tega ne smemo jemati kot znak, da uprava EU deluje slabo, temveč kot rezultat nenehno naraščajoče ozaveščenosti o delu, ki ga opravlja moj urad, in pozitivnih izidih, ki jih lahko dosežemo.

Učinkovitost institucij varuhov človekovih pravic je odvisna od konstruktivnega odnosa z organizacijami, katerih delo pregledujejo. V ta namen pozdravljam trajno sodelovanje z institucijami, agencijami in organi EU.

Zlasti cenim stalno podporo Evropskega parlamenta in Odbora za peticije ter konstruktiven odnos z njima. Parlament je januarja 2019 izrazil veliko podporo posebnemu poročilu o odgovornosti Sveta in preglednosti njegovega obravnavanja zakonodaje.

Kot sem povedala že prej, menim, da je to vprašanje ključno za verodostojnost EU. Večja preglednost zakonodajnega postopka lahko pripomore k odpravi mitov, da nacionalne vlade ali države članice zgolj sprejemajo zakonodajo, ki jo narekuje Bruselj.

Svet priporočil iz posebnega poročila še ni izvedel, vendar med vladami držav članic narašča podpora večji preglednosti v zvezi z delom zakonodajnih teles Sveta.

Na podlagi tega sem začela vrsto podrobnejših preiskav o postopku oblikovanja politik in priprave zakonodaje EU. Te so vključevale vprašanje, kako Evroskupina obravnava dokumente, v katerih je podrobno opisano njeno delo, in ali so ti dokumenti na voljo javnosti, pomanjkanje preglednosti pri letnem odločanju vlad držav članic v Svetu o ribolovnih kvotah ter zavračanje dostopa javnosti do stališč nacionalnih organov o tveganjih pesticidov za čebele v pristojnem odboru EU.

Še naprej smo izboljševali učinkovitost urada pri obravnavi pritožb. Povprečni čas preiskav se je skrajšal in hitri postopek za obravnavo zahtevkov za dostop do dokumentov je pritožnikom prinesel dobre rezultate.

Aprila smo gostili letno konferenco Evropske mreže varuhov človekovih pravic. Konferenca je potekala v Evropskem parlamentu in pred evropskimi volitvami je bila glavna tema vprašanje, kako okrepiti udeležbo državljanov v demokratičnem procesu.

Junija sem z veseljem predstavila dobitnike nagrade za dobro upravljanje, ki je bila podeljena drugič. Za nagrado so glavne institucije EU ter mnoge agencije in drugi organi predlagali skupaj 54 navdihujočih projektov. Glavno nagrado za dobro upravljanje so prejele skupine Evropske komisije, ki so pripravile pobudo EU za zmanjšanje onesnaženosti s plastiko in ozaveščanje o tem problemu.

To je samo kratek izsek dejavnosti mojega urada v letu 2019, ki so podrobneje opisane v tem poročilu. To je tudi zadnje poročilo mojega prvega mandata na položaju varuhinje človekovih pravic. V čast mi je, da me je Evropski parlament decembra izvolil za drugi mandat.

V letu 2020 bom predstavila strategijo svojega drugega mandata varuhinje človekovih pravic, širše teme pa bodo ostale iste: še naprej bom služila evropskim državljanom in zagotavljala, da bodo institucije EU delovale po najvišjih pravnih standardih, pri tem pa spodbujala preglednost in etičnost.

Emily O’Reilly

Emily O’Reilly

1. Leto 2019 na kratko

Januar

Evropski parlament podprl predloge varuhinje človekovih pravic o preglednosti zakonodajnega postopka Sveta

Februar

Varuhinja človekovih pravic pohvalila prakso EU v zvezi s preglednostjo brexita

Marec

Varuhinja človekovih pravic predlagala, kako izboljšati izvajanje pravil v zvezi s pojavom vrtljivih vrat v institucijah EU

April

Konferenca Evropske mreže varuhov človekovih pravic v Bruslju

Maj

Letna tiskovna konferenca s poudarkom na preglednosti odločanja držav članic

Junij

Nagrada za dobro upravljanje podeljena Evropski komisiji za njeno strategijo zmanjševanja onesnaženosti s plastiko

Julij

Odločba o tem, kako Evropska agencija za zdravila obravnava sestanke s farmacevtskimi družbami

Avgust

Evropska služba za zunanje delovanje privolila v omogočanje večjega dostopa do informacij o posvetovalnem organu, tj. Svetovnem tehnološkem forumu

September

Letno poročilo za leto 2018 predstavljeno Odboru Evropskega parlamenta za peticije

Oktober

Varuhinja človekovih pravic pozvala Svet k proaktivni preglednosti glede dokumentov, povezanih z določanjem letnih ribolovnih kvot

November

Varuhinja človekovih pravic govorila na konferenci ob deseti obletnici Listine EU o temeljnih pravicah

December

Izvolitev evropskega varuha človekovih pravic

2. Ključne teme

Naloga evropskega varuha človekovih pravic je pomagati javnosti pri stikih z institucijami, organi in agencijami EU. Pri tem prihaja do različnih težav, od pomanjkanja preglednosti pri odločanju ali zavrnitve dostopa do dokumentov do kršitev temeljnih pravic in težav s pogodbami.

2.1 Odgovornost pri odločanju v EU

Da bi lahko evropski državljani uveljavljali svojo demokratično pravico do sodelovanja v postopku odločanja EU in zahtevali odgovornost sodelujočih, morajo biti zakonodajna posvetovanja temu primerno pregledna.

Varuhinja človekovih pravic je Svetu Evropske unije poslala več priporočil za izboljšanje preglednosti njegovega zakonodajnega postopka. Evropski parlament je v začetku leta 2019 predloge varuhinje človekovih pravic odločno podprl. S preiskavo in njeno podporo so bili sproženi dodatni razmisleki glede preglednosti v Svetu. Deset držav članic je prevzelo pobudo in podprlo medinstitucionalno zakonodajno zbirko podatkov ter predlagalo posodobitev smernic za dodeljevanje oznake o omejenem dostopu javnosti dokumentom in proaktivno objavljanje rezultatov pogajanj o zakonodajnih predlogih. Varuhinja človekovih pravic je ta neformalni dokument pozdravila z ugotovitvijo, da „je pomembno priznati povezavo med pomanjkanjem razumevanja in udeležbe državljanov na eni strani ter ustreznim pomanjkanjem zaupanja na drugi, kar lahko spodbuja kulturo nasprotovanja EU“.

European Ombudsman

Risk assessment of pesticides on bees - public access to Member State positions: we have received over 400 messages in support of our inquiry.

We appreciate the encouragement!

Following reply from @EU_Commission, we are considering next steps.

https://europa.eu/!mN68Xq

Bees

Ocenjevanje tveganj pesticidov za čebele – dostop javnosti do stališč držav članic: prejeli smo več kot 400 sporočil podpore naši preiskavi. Cenimo vašo spodbudo! Po odgovoru Evropske komisije razmišljamo o naslednjih korakih.

Tudi več drugih preiskav varuhinje človekovih pravic se je osredotočalo na to, kako nacionalne vlade v Bruslju sprejemajo odločitve. Na podlagi pritožbe francoske skupine civilne družbe POLLINIS je varuhinja človekovih pravic pozvala Komisijo, naj objavi stališča držav članic o smernicah za ocenjevanje tveganj pesticidov za čebele. Evropska agencija za varnost hrane je smernice pripravila leta 2013, vendar zaradi nestrinjanja nacionalnih organov še niso sprejete. Varuhinja človekovih pravic je opozorila, da je omogočanje širšega dostopa do takih dokumentov potrebno za zagotavljanje, da lahko evropski državljani uveljavljajo svojo pravico iz Pogodbe do udejstvovanja v demokratičnem procesu EU. Komisija je predlog varuhinje človekovih pravic zavrnila, vendar je povedala, da bo še naprej razmišljala o tem, kako zagotoviti dodatno preglednost pri takih odločitvah. Varuhinja človekovih pravic je zadevo zaključila z ugotovitvijo, da so bile odkrite nepravilnosti, in izjavila, da bo napredek še naprej pozorno spremljala.

European Ombudsman

@mariofcenteno agrees to improve #Eurogroup #transparency after our request.

We welcome that he will make public:

• agendas well ahead of meetings

• more info in summing-up notes

• Euro Working Group meeting dates

•…

More: https://europa.eu/!GU99mp

Meeting

Predsednik Evroskupine Mário Centeno se je strinjal, da bo na naš poziv izboljšal preglednost v svoji instituciji.

Pozdravljamo, da bo javno objavljal: dnevne rede dovolj zgodaj pred srečanji, več informacij v povzetkih, datume srečanj delovne skupine Evroskupine …

Varuhinja človekovih pravic je na podlagi pritožbe nevladne organizacije ClientEarth pozvala Svet, naj javno objavi dokumente, povezane z letnimi odločitvami držav članic o ribolovnih kvotah. S temi odločitvami se določi celotni dovoljeni ulov nekaterih ribjih staležev v severovzhodnem Atlantiku. Varuhinja človekovih pravic je v svoji oceni zapisala, da je za zagotavljanje odgovornosti „bistveno, da ima javnost dostop do različnih možnosti in stališč, o katerih poteka razprava“.

Sredi leta 2019 se je varuhinja človekovih pravic osredotočila na telesa, ki pripravljajo srečanja Evroskupine, na katerih se srečujejo finančni ministri evroobmočja. Predsednika Evroskupine Mária Centena je pozvala, naj uporabi ambicioznejši pristop k preglednosti delovne skupine Evroskupine. Finančni ministri Evroskupine so se odzvali z dogovorom, da bodo osnutke dnevnih redov srečanj vnaprej objavljali bolj zgodaj in da bo dopis s povzetkom srečanj podrobnejši.

Dogovorili so se tudi, da bodo datumi srečanj delovne skupine Evroskupine objavljeni in da bo na njenem spletišču zagotovljenih več informacij o tem, kaj delovna skupina počne.

Del vloge varuhinje človekovih pravic je zagotavljanje, da se ohranjajo standardi in da se zaveze upravnih organov, da bodo izboljšali področja svojega dela, dejansko uresničijo. To je mogoče doseči s preiskavami na podlagi pritožb, varuhinja človekovih pravic pa lahko ukrepa tudi na lastno pobudo in spremlja ukrepe iz predhodnih preiskav.

Tak primer pri delu varuhinje človekovih pravic se je nanašal na strokovne skupine, ki Komisiji zagotavljajo strokovne nasvete na različnih področjih. Varuhinja človekovih pravic je leta 2017 opravila obsežno analizo sistema strokovnih skupin Komisije, kar je privedlo do pomembnega izboljšanja preglednosti. Pozneje pa je varuhinja človekovih pravic prejela pritožbo v zvezi z informacijami, ki jih je Komisija dala na voljo o programskemu odboru za raziskave na področju obrambe, ki Komisiji svetuje v zvezi s temi raziskavami. Pritožnica, nevladna organizacija Vredesactie, je trdila, da Komisija ni dala na voljo nekaterih pomembnih informacij o skupini, kot so zapisnik s sestanka ali pripombe udeležencev prejšnjih sestankov. Komisija je v okviru preiskave varuhinje človekovih pravic posodobila register tako, da je dodala dnevne rede in zapisnike sestankov, ter se zavezala, da bo v prihodnje preprečevala zamude. Strinjala se je tudi, da bo ocenila, katere temeljne dokumente lahko objavi v registru.

European Commission

Transparency in the #Brexit negotiations is one of our priorities.

@EUombudsman has commended our work including the publication of 100+ negotiating documents, making @MichelBarnier‘s calendar publicly available, and meeting only registered lobbyists.

https://ombudsman.europa.eu/en/press-release/en/109859…

Graph Transparency Brexit

Preglednost pogajanj o brexitu je ena od naših prednostnih nalog.

Evropska varuhinja človekovih pravic je pohvalila naše delo, tudi objavo več kot 100 pogajalskih dokumentov, dostop javnosti do koledarja Michela Barniera in sestajanje samo z registriranimi lobisti.

Varuhinja človekovih pravic je zaključila dveletno pobudo za spremljanje pogajanj o brexitu s pohvalo, da je raven preglednosti na splošno visoka. Komisijo in Svet je pozvala, naj te standarde ohranita tudi pri vseh prihodnjih pogajanjih o odnosu med EU in Združenim kraljestvom. Pozitivni ukrepi projektne skupine Komisije za brexit vključujejo objavo več kot 100 pogajalskih dokumentov, dostop javnosti do koledarja glavnega pogajalca in sestajanje samo z registriranimi lobisti. Delovni proces projektne skupine, ki ga je določal Evropski svet, je bil pregleden.

2.2 Preglednost pri lobiranju

Varuhinja človekovih pravic je v obsežni analizi izvajanja pravil v zvezi s pojavom vrtljivih vrat v Evropski komisiji pri nekaterih ključnih vidikih ugotovila pomanjkljivosti. Zato je podala več predlogov za zagotavljanje bolj sistematičnega in učinkovitejšega pristopa k obravnavanju nekdanjih uslužbencev, ki se zaposlijo v zasebnem sektorju, in oseb, ki pridejo iz zasebnega sektorja v Komisijo. Cilj varuhinje človekovih pravic je preprečiti situacije, kot sta lobiranje nekdanjih sodelavcev ali neustrezen dostop do zaupnih informacij. Komisija se je zavezala, da bo veliko predlogov varuhinje človekovih pravic uresničila. Med drugim bo oseba, ki prehaja v zasebni sektor, naprošena, naj zagotovi več informacij o organizaciji, v katero odhaja, in podrobnosti o svojem novem delovnem mestu.

Aidan O’Sullivan

In 2015 @EUombudsman urged @JunckerEU for more transparency on assessments of new Commissioner jobs. Today it was implemented for first time…

https://ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/60612

Evropska varuhinja človekovih pravic je leta 2015 pozvala predsednika Evropske komisije Jeana-Clauda Junckerja k večji preglednosti ocen novih delovnih mest komisarjev. Zdaj se je to začelo izvajati.

Varuhinja človekovih pravic se je ukvarjala tudi s preglednostjo delovanja posvetovalnih organov, ki vplivajo na razvoj politike EU. Preiskava se je nanašala na skupino osebnosti, ki jo je Komisija ustanovila za pomoč pri svetovanju, kako lahko EU podpre raziskave v zvezi s skupno varnostno in obrambno politiko. Nevladna organizacija European Network Against Arms Trade se je varuhinji človekovih pravic pritožila zaradi pomanjkanja preglednosti v zvezi s skupino osebnosti. Varuhinja človekovih pravic je ugotovila, da bi se morali za to skupino glede na njen namen uporabljati enaki standardi preglednosti kot za tipične strokovne skupine, ki Komisiji svetujejo o politiki. Komisija se je odzvala pozitivno in se zavezala, da bo objavljala dnevne rede in zapisnike sestankov in predložitve udeležencev skupine osebnosti ter da bo za morebitne prihodnje take skupine uporabljala enake standarde kot za strokovne skupine.

Po preiskavi na podlagi pritožbe je varuhinja človekovih pravic pozvala generalni sekretariat Sveta EU, naj vodi popolne evidence o vseh srečanjih med lobisti in predsednikom Evropskega sveta in/ali osebjem njegovega kabineta. Navedla je tudi, da bi se moralo osebje predsednikovega kabineta sestajati samo z zastopniki interesov, ki so vpisani v register za preglednost, oziroma udeleževati samo dogodkov, ki jih organizirajo ti zastopniki.

European Ombudsman

We welcome @eucopresident publication of meetings with lobbyists, however next #EUCO President should also publish their cabinet’s meetings with lobbyists https://europa.eu/!Yx74PC

Pozdravljamo objavo predsednika Evropskega sveta o sestankih z lobisti, vendar bi moral prihodnji predsednik Evropskega sveta objaviti tudi sestanke osebja svojega kabineta z lobisti.

2.3 Dostop do dokumentov

Največji delež preiskav se kot že več let doslej nanaša na preglednost, vključno s primeri v zvezi z dostopom do dokumentov. Ti pritožniki želijo pridobiti različne dokumente, od zapisnikov sej in sestankov do pravnih mnenj in pripravljalnih dokumentov. Pri obravnavi teh zadev varuhinja človekovih pravic upošteva, ali obstaja pomemben javni interes za odobritev dostopa javnosti ali pretehtajo drugi dejavniki, na primer kadar so dokumenti povezani s preiskavo institucije, ki še poteka.

Član akademske skupnosti se je pritožil varuhinji človekovih pravic, potem ko Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) ni omogočil dostopa do nekaterih dokumentov v zvezi s sestanki, ki jih je imel s predstavniki sektorja v zvezi z določenim vprašanjem. Varuhinja človekovih pravic je zadevo proučila in ugotovila, da je imel organ ESMA notranje zabeležke o teh sestankih in bi moral razmisliti o njihovem razkritju. Organ ESMA je nato omogočil delni dostop do osmih dokumentov. Varuhinja človekovih pravic je organ ESMA pozvala, naj v prihodnje navede, ali njegova spletna knjižnica informacij vsebuje podrobne evidence njegovih sestankov z lobisti.

Druga zadeva se je nanašala na dokumente, povezane s sestanki komisarke za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věre Jurove z lobisti. Ker je pritožnik na odgovor Komisije čakal že šest mesecev, se je obrnil na varuhinjo človekovih pravic. Po tem, ko je varuhinja človekovih pravic začela preiskavo, je Komisija odobrila delni dostop do dokumentov, zato je varuhinja zadevo lahko zaključila.

Varuhinja človekovih pravic je tudi v nizu drugih preiskav ugotovila, da bi bilo treba odobriti dostop javnosti do zahtevanih dokumentov. Ti so vključevali pravno mnenje Komisije o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva; poročilo Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) – ki ga je imela Evropska investicijska banka (EIB) – o porabi denarja, posojenega nemškemu izdelovalcu avtomobilov Volkswagen za izdelavo naprav, ki so dajale zavajajoče rezultate na testih emisij, in dokumente Evropskega parlamenta, povezane s pregledom seznama stroškov, ki se lahko krijejo iz nadomestil poslancem Evropskega parlamenta.

2.4 Temeljne pravice

Varuhinja človekovih pravic redno prejema pritožbe v zvezi s temeljnimi pravicami, kot so enakost, nediskriminacija in pravica do izjave.

Varuhinja človekovih pravic se je ukvarjala z zadevo v zvezi s tem, kako tolmači in izpraševalci Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) opravljajo razgovore s prosilci za azil. Pritožnica, nevladna organizacija Advocates Abroad, je imela resne pomisleke o določenem razgovoru s prosilcem za azil, ki je bil nato deportiran. Urad EASO je priznal, da je izpraševalec izbral neustrezen način spraševanja in da je imel težave s tolmačem.

Urad EASO je v odgovoru navedel, da bo vzpostavil pritožbeni mehanizem. Varuhinja človekovih pravic je ta korak pozdravila in opozorila, da bi bilo treba ta mehanizem vzpostaviti čim prej. Da pa bi se v prihodnje izognili podobnim težavam, je urad EASO pozvala, naj takoj in sistematično obvesti nacionalne organe, če odkrije, da so bile med razgovori s prosilci za azil storjene pomembne napake.

Druga zadeva se je nanašala na to, kako je Komisija obravnavala pritožbo glede morebitne kršitve direktive o rasni enakosti in stanovanjskih razmer romskih prebivalcev v Italiji. Pritožnica, organizacija Amnesty International, je zadevo predložila Komisiji leta 2012. Komisija je nato začela postopek „EU Pilot“, da bi zadevo preiskala. Po skoraj šestih letih se Komisija še vedno ni odločila, ali naj proti Italiji sproži uradni postopek za ugotavljanje kršitev, in zaradi te zamude je nevladna organizacija zadevo predložila varuhinji človekovih pravic. Ta je ugotovila, da zamuda ni bila neupravičena, vendar je Komisijo pozvala, naj čim prej zavzame stališče o tej zadevi.

Ko je varuhinja človekovih pravic prejela informacije zaposlenih, je pisala Parlamentu, Svetu in Komisiji ter jih prosila, naj ji sporočijo, kakšna je njihova notranja politika v zvezi s pravicami zaposlenih, ki postanejo starši s pomočjo nadomestnega materinstva, do dopusta. Namen pobude je bil pomagati institucijam EU, da s svojo kadrovsko politiko zaščitijo otrokove koristi. Zaposleni, ki so vzpostavili stik z varuhinjo človekovih pravic, so opozorili na nedoslednost različnih institucij EU na področju pravic zaposlenih, ki postanejo starši s pomočjo nadomestnega materinstva, do dopusta.

Dan Merly-Sobovitz

Thank you @EUombudsman for taking a moral stance on equality of #LGBT & #surrogacy children. Unfortunately this Strategic Investigation is too late for my children but I hope it will pave the way for future #RainbowFamilies #LoveIsLove

Hvala evropski varuhinji človekovih pravic, da je zavzela moralno stališče glede enakosti otrok staršev LGBT in nadomestnih mater. Ta strateška preiskava je sicer žal prepozna za moje otroke, vendar upam, da bo utrla pot za prihodnost.

Komisija je odgovorila, da je od leta 2012 običajna praksa, da se priložnostno odobri 20 tednov dopusta, kolikor se odobri tudi zaposlenim, ki otroke posvojijo. Navedla je, da namerava to prakso formalizirati. Svet je odgovoril, da bo uporabljal prakso Komisije, Parlament pa, da je pripravljen sodelovati v medinstitucionalnem dialogu, da se za to vprašanje poišče skupen pristop.

Rezultat druge preiskave je bil, da je Komisija spremenila svojo prakso ocenjevanja akademskih kvalifikacij. Sprememba se je zgodila po pritožbi glede odločitve Komisije, da zavrne vlogo za pripravništvo, ker je oseba svojo diplomo prve stopnje pridobila v dveh namesto treh letih. Ko je preiskava še potekala, je Komisija pritožnika sprejela v izbirni postopek in zdaj sprejema kandidate, ki so standardno diplomo prve stopnje pridobili v manj kot treh letih.

European Ombudsman

@EU_Commission changed its practice for assessing academic qualifications of #EUtrainees.

Do you have a three-year degree obtained in less than three years? You are now eligible to apply!

Read more about @EUombudsman‘s decision here: https://europa.eu/!gu43Yu

EU trainees

Evropska komisija je spremenila svojo prakso ocenjevanja akademskih kvalifikacij kandidatov za pripravnike.

Imate triletno diplomo, ki ste jo pridobili v manj kot treh letih? Zdaj izpolnjujete pogoje za prijavo!

2.5 Etična vprašanja

V javni upravi EU velja več pravil za preprečevanje navzkrižja interesov ali drugih kršitev etike. Vloga varuhinje človekovih pravic je zagotavljanje, da se ta pravila izvajajo, in pomoč institucijam pri preprečevanju dojemanja, da bi lahko prišlo do etičnih spodrsljajev.

Nevladna organizacija foodwatch se je pritožila varuhinji človekovih pravic glede korporacijskega sponzorstva romunskega predsedovanja EU. Varuhinja človekovih pravic je Svet pozvala, naj razmisli o dopolnitvi smernic za države članice, ki predsedujejo EU, da bi obravnaval vprašanje zasebnega sponzorstva.

Rezultat preiskave odločitve Evropske agencije za varnost hrane (EFSA), da zavrne dostop javnosti do izjav o interesih srednjih vodstvenih delavcev, je bil sprejetje nove politike preglednosti v agenciji EFSA. V skladu s spremenjeno politiko so javnosti na voljo izjave o interesih vseh operativnih vodstvenih delavcev. Agencija EFSA je upoštevala tudi poziv varuhinje človekovih pravic, naj objavi izjave svojega vodje znanstvenikov, višjega koordinatorja za znanost in višjega političnega svetovalca. Varuhinja je z veseljem ugotovila, da ima agencija EFSA vzpostavljen ustrezen sistem za obravnavo zahtevkov za dostop do dokumentov.

Varuhinja človekovih pravic je potrdila svojo ugotovitev, da postopek imenovanja najvišjega uradnika Komisije bremenijo štirje primeri nepravilnosti. Varuhinja človekovih pravic je Komisijo pozvala, naj vzpostavi poseben postopek za imenovanje generalnega sekretarja, da se prepreči ponavljanje podobnih dogodkov. Ta bi moral vključevati objavo prostega delovnega mesta in uvrstitev imenovanja na dnevni red tedenskih sej komisarjev dovolj vnaprej, da je mogoče o tem ustrezno razpravljati. Proti koncu leta 2019 je Komisija storila, kar je priporočila varuhinja človekovih pravic, in sicer je uvedla poseben postopek imenovanja na mesto generalnega sekretarja, vključno z objavo prostega delovnega mesta in natančno določenim časovnim razporedom.

2.6 Agencije in drugi organi EU

Varuhinja človekovih pravic je v preteklih letih opravila več preiskav v zvezi z Evropsko agencijo za zdravila (EMA), da bi se izboljšala preglednost vprašanj javnega zdravja. To je privedlo do večje preglednosti na področjih, kot je klinično preizkušanje. Na podlagi tega dobrega sodelovanja z agencijo EMA je varuhinja človekovih pravic začela preiskavo na lastno pobudo o tem, kako agencija EMA sodeluje s farmacevtskimi družbami, preden te zaprosijo za dovoljenje za dajanje zdravil v promet. Zaradi preiskave, ki je vključevala tudi javno posvetovanje, je agencija EMA uvedla ukrepe za izboljšanje neodvisnosti in objektivnosti postopka. Agencija EMA se je strinjala, da bo v postopek podeljevanja dovoljenja za dajanje v promet vključila dnevnik znanstvenega svetovanja o zdravilih. To svetovanje bo po odobritvi zdravila za prodajo v Evropi dostopno javnosti. Agencija EMA je povedala tudi, da strokovnjaki, ki so pomembno vključeni v svetovanje farmacevtskim družbam v fazi uporabe pred vstopom na trg, če je le mogoče, niso isti kot strokovnjaki, ki pripravijo ocenjevalno poročilo agencije EMA o novem zdravilu.

The Consumer Voice

Great that @EMA agrees to make scientific advice on medicines more transparent & independent. To truly boost consumers’ trust in medicines, reports about interactions between the EMA and pharma companies must go in to the details, as we’ve asked before (http://bit.ly/2KRoNVe)

Dobra novica: Evropska agencija za zdravila se strinja, da bo poskrbela za preglednejše in bolj neodvisno znanstveno svetovanje o zdravilih. Da bi se zaupanje potrošnikov v zdravila resnično okrepilo, morajo biti poročila o komunikaciji med agencijo EMA in farmacevtskimi družbami podrobna, k čemur smo že pozvali.

Španska družba se je pritožila varuhinji človekovih pravic, potem ko Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) ni odgovorila na vprašanja, ki ji jih je družba predložila, ko je pripravljala ponudbo za javno naročilo organizacije dogodka, medtem ko je agencija ENISA odgovorila na vprašanja drugega ponudnika. Varuhinja človekovih pravic je ugotovila nepravilnost in agenciji ENISA priporočila, naj pritožnici zagotovi nadomestilo za čas in vire, ki so bili vloženi v pripravo ponudbe. Agencija ENISA je sprejela predlog varuhinje človekovih pravic in družbi ponudila plačilo ex gratia v višini 2 500 EUR. Pritožnica je bila z izidom zadovoljna in varuhinja je zadevo zaključila.

Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) je bila predmet pritožbe, potem ko je zavrnila popoln dostop javnosti do dokumentov v zvezi s Svetovnim tehnološkim forumom, ki združuje vodilne iz sveta tehnologije, civilne družbe in diplomacije pri obravnavi svetovnih izzivov. Raziskovalni novinar je zaprosil za dostop do vseh dokumentov, povezanih s to skupino. Na varuhinjo človekovih pravic se je obrnil, potem ko je ESZD sicer dovolila dostop do štirih dokumentov, vendar je pomemben del teh dokumentov počrnila. ESZD se je strinjala, da bo razkrila več vsebine teh dokumentov, varuhinja človekovih pravic pa je ta ukrep pozdravila.

European Ombudsman

We welcome @EU_EEAS decision to grant an investigative journalist increased access to #GlobalTechPanel documents, as a result of one of our inquiries.

https://europa.eu/!MB76Rn

Monde

Pozdravljamo odločitev Evropske službe za zunanje delovanje, da raziskovalnemu novinarju dovoli večji dostop do dokumentov Svetovnega tehnološkega foruma, kar je rezultat ene od naših preiskav.

2.7 Pogodbe in nepovratna sredstva EU

Varuhinja človekovih pravic vsako leto obravnava več zadev v zvezi s tem, kako je Komisija upravljala projekte, ki jih financira EU, običajno na podlagi težav po revizijah. Če je v reviziji ugotovljena težava, mora Komisija doseči vračilo sredstev, vendar zaradi nesporazumov ali napak v reviziji vračilo sredstev včasih ni upravičeno. Varuhinja človekovih pravic lahko v takih primerih pomaga poiskati rešitve, saj ima pooblastila za pregled vseh povezanih dokumentov.

Nemška družba se je obrnila na varuhinjo človekovih pravic, potem ko je Komisija od nje izterjala vračilo približno 100 000 EUR. Med letoma 2010 in 2014 je družba sodelovala v projektu v Namibiji, ki ga je financirala EU in katerega namen je bil razviti zmogljivosti namibijskih nacionalnih organov za upravljanje sredstev in programov EU. Komisija je denar izterjala, potem ko je bilo v reviziji ugotovljeno, da stroški, povezani z zaposlenimi, niso upravičeni, saj nekateri zaposleni niso imeli ustreznih kvalifikacij, nekateri pa so delali ob praznikih, s čimer so kršili namibijsko pravo. Varuhinja človekovih pravic je opozorila, da je bilo v javnem naročilu res priporočeno, kakšne naj bodo kvalifikacije zaposlenih, vendar to ni bil pogoj. Po posredovanju varuhinje je Komisija pritožnici plačala 97 461 EUR.

Druga zadeva se je nanašala na to, kako je Evropska komisija obravnavala revizijo izdatkov, ki so bili navedeni v treh projektih, ki jih je financirala EU. Komisija je od pritožnika zahtevala, naj zagotovi več dokazil za utemeljitev stroškov za osebje in druge dejavnosti. Nato se je odločila izterjati stroške za osebje, ker je ugotovila, da dodatni dokumenti, ki jih je zagotovil pritožnik, ne vsebujejo dovolj zanesljivih informacij. Varuhinja človekovih pravic je ugotovila, da je Komisija ukrepala nesorazmerno, ko je zavrnila vse stroške za osebje. Da bi preprečila podobne dogodke v prihodnosti, je Komisiji predlagala, naj sestavi jasen seznam dokumentov, ki se lahko uporabijo kot zanesljiva alternativna dokazila v primeru, da se v reviziji naknadno ugotovi, da je bil sistem beleženja časa, ki ga je uporabljala organizacija izvajalka projekta ali naročila, nezanesljiv.

Varuhinja človekovih pravic lahko prouči tudi težave s postopki za oddajo javnega naročila. Ena od zadev se je nanašala na postopek za oddajo javnega naročila, ki ga je financirala EU, upravljala pa delegacija EU v Boliviji. Delegacija je pritožniku, nemškemu svetovalnemu podjetju, povedala, da mu je bilo naročilo dodeljeno, vendar pogodba ne bo podpisana do izteka obveznega sedemdnevnega obdobja mirovanja. Pritožniku so povedali, da bo takoj obveščen, če bi bil zaradi informacij, ki bi jih prejela v obdobju mirovanja, upravičen podrobnejši pregled ponudb. Mesec dni pozneje je delegacija pritožnika obvestila, da je izbrala podjetje, katerega ponudba je bila sprva zavrnjena. Varuhinja človekovih pravic je ugotovila, da delegacija pri ocenjevanju ponudbe, ki je bila sprva zavrnjena, ni ravnala nepravilno, vendar je menila, da bi morala delegacija pritožnika obvestiti, da je v obdobju mirovanja prejela informacije drugega ponudnika, ki bi lahko vplivale na dodelitev naročila. Delegacija je na predlog varuhinje navedla, da bo pritožniku plačala nadomestilo za čas in vire, porabljene po obdobju mirovanja za pripravo dokazil za ponudbo.

2.8 Sodelovanje državljanov pri oblikovanju politik EU

Varuhinja človekovih pravic vztraja pri pravici državljanov, da so vključeni v demokratični proces EU, na primer s sodelovanjem na javnih posvetovanjih ali obveščenostjo o politikah ali zakonih. To lahko ljudje počnejo le, če menijo, da javna uprava EU dela tudi v njihovo dobro, kar pomeni, da mora imeti javnost možnost uspešnega komuniciranja z upravo EU v vseh 24 uradnih jezikih EU.

V ta namen je varuhinja človekovih pravic na podlagi 286 odzivov na svoje javno posvetovanje o tem pripravila osnutek smernic za uporabo jezikov na spletiščih institucij EU. Smernice so bile poslane več organom EU, da bi predložili pripombe, in večina jih je odgovorila še pred koncem leta. Varuhinja človekovih pravic namerava smernice dokončati v prvi polovici leta 2020. Vključujejo predloge, naj imajo institucije posebno jezikovno politiko, naj se pripadnikom javnosti omogoči, da prejmejo odgovor v tistem uradnem jeziku EU, v katerem so pisali instituciji, institucije pa naj, kadar je to mogoče, razmislijo o uporabi strojnega prevajanja.

Varuhinja človekovih pravic je tudi preiskave na podlagi pritožb uporabila za spodbujanje cilja zagotavljanja, da bi institucije uradne jezike EU uporabljale čim širše. Manjše podjetje iz Francije se je pritožilo varuhinji človekovih pravic, da so spletne strani Komisije o novih živilih – vrstah živil, ki se proizvajajo po novih metodah – samo v angleščini. Komisija je med preiskavo varuhinje začela informacije o postopku za odobritev novih živil prevajati v več jezikov. Spletne strani je pregledala in vključila tudi informacijo, da je mogoče vlogo predložiti v katerem koli jeziku EU.

European Ombudsman

Our multilingual staff is ready to help you in any of the EU’s 24 languages. Happy European day of languages!

Multilinguism

Naše večjezično osebje je pripravljeno, da vam pomaga v katerem koli od 24 jezikov EU. Vesel evropski dan jezikov!

3. Komunikacija in sodelovanje

3.1 Komunikacija

Videos
Evropska varuhinja človekovih pravic Emily O’Reilly je posnela video, v katerem je državljane spodbudila, naj volijo na evropskih volitvah maja 2019.

Urad evropskega varuha človekovih pravic je leta 2019 okrepil svojo spletno komunikacijo, tako da je na domači strani spletišča evropskega varuha človekovih pravic začel povzemati uspešne preiskave. Zgodba, ki je na spletišču izpostavljena, se redno posodablja, da se predstavijo novosti, povezane s preiskavo varuhinje človekovih pravic. Tako javnost prejme preprosto razumljive informacije o dejavnostih varuhinje. Primeri vključujejo zapis o ukrepih, ki jih je Evropska agencija za zdravila sprejela kot odgovor na preiskavo varuhinje človekovih pravic, za večjo preglednost in neodvisnost znanstvenega svetovanja o zdravilih ter sporočilo, v katerem se varuhinja zahvaljuje več sto posameznikom, ki so ji izrazili podporo in spodbudo za konkretno preiskavo.

Povečala se je tudi dejavnost urada varuha človekovih pravic na Twitterju, LinkedInu in Instagramu. Urad te kanale družbenih medijev uporablja za jasno in privlačno zagotavljanje informacij o tem, kaj počne, komu pomaga in kaj je dosegel. Na kanalih družbenih medijev je poudaril tudi vlogo varuhinje človekovih pravic pri širših vprašanjih, kot so spremljanje uporabe Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, in se pridružil drugim institucijam EU pri praznovanju pomembnih datumov, kot je deseta obletnica Listine EU o temeljnih pravicah.

V letu 2019 je najhitrejšo rast zabeležil na Instagramu, saj se je število sledilcev povečalo za 47 %. Na LinkedInu se je število sledilcev povečalo za 21 %, na Twitterju, prek katerega urad nagovarja najširše občinstvo, pa se je število sledilcev povečalo z 22 600 ob koncu leta 2018 na 26 300 decembra 2019, kar pomeni 16-odstotno rast.

Glavni dogodek varuhinje človekovih pravic na področju nespletnega komuniciranja je letna tiskovna konferenca, na kateri predstavi letno poročilo za preteklo leto in napove pomembne nove preiskave. Tiskovna konferenca se je leta 2019 osredotočala na preglednost odločanja držav članic v Bruslju, vključno z odločitvijo, da se pripravi posebno poročilo o preglednosti Sveta za Evropski parlament.

3.2 Odnosi z institucijami EU

3.2.1 Evropski parlament

Evropski parlament je trden in nepogrešljiv partner evropske varuhinje človekovih pravic. Parlament izvoli varuha človekovih pravic, ki odgovarja njegovemu Odboru za peticije. Leta 2019 je Evropski parlament varuhinjo v zvezi z njenim posebnim poročilom o preglednosti Sveta podprl z resolucijo, ki je bila na plenarnem zasedanju Parlamenta sprejeta z veliko večino. Po izvolitvi maja 2019 je mandat začela nova sestava Evropskega parlamenta. Od takrat se je varuhinja človekovih pravic sestala s predsednikom Parlamenta Davidom Sassolijem in novimi poslanci Parlamenta iz vseh velikih političnih skupin. V letu 2019 je varuhinja človekovih pravic govorila na plenarnem zasedanju Parlamenta in na povabilo nagovorila več odborov na rednih sejah in posebnih predstavitvah. Parlament je leta 2019 ponovno izvolil sedanjo varuhinjo človekovih pravic Emily O’Reilly za drugi mandat. Varuhinja človekovih pravic z veseljem pričakuje nadaljevanje produktivnega odnosa s Parlamentom v letu 2020.

David Sassoli

Congratulations to Emily O’Reilly on her reappointment as @EUombudsman. I look forward to working with her to increase transparency in the EU institutions and build citizens’ trust.

EOR Sassoli

Čestitam Emily O’Reilly za ponovno imenovanje na položaj evropske varuhinje človekovih pravic. Veselim se sodelovanja z njo za povečanje preglednosti institucij Evropske unije in okrepitev zaupanja državljanov.

3.2.2 Odbor za peticije

Odbor za peticije in varuhinja človekovih pravic sta v letu 2019 še naprej tesno sodelovala, da bi zagotovila obravnavo pomislekov državljanov na ustreznih ravneh. Medtem ko varuhinja človekovih pravic obravnava pritožbe zoper institucije, organe in agencije EU, Odbor za peticije obravnava peticije v zvezi s področji dejavnosti EU po vsej Evropi. Varuhinja človekovih pravic je pozdravila tesno sodelovanje s prejšnjim Odborom za peticije in se veseli sodelovanja z novimi člani v prihodnjih letih.

PETI Committee Press

#EPlenary approves joint @EP_Petitions @EPInstitutional report on the @EUombudsman strategic inquiry on transparency in the preparatory bodies of the Council – 479/18/81

PETI Resolution

Evropski parlament je na plenarnem zasedanju potrdil skupno poročilo Odbora EP za peticije in Odbora EP za ustavne zadeve o preiskavi evropske varuhinje človekovih pravic o preglednosti dela pripravljalnih teles Sveta – 479/18/81.

3.2.3 Evropska komisija

Ker gre za največjo institucijo EU z izredno obsežnim vplivom na življenja milijonov prebivalcev, je razumljivo, da je velik delež pritožb, predloženih varuhinji človekovih pravic, povezan z delom Komisije. Komisija izvršuje upravno delo EU in je zato v središču pozornosti. Delovni odnos s Komisijo je v več pomembnih preiskavah obrodil sadove in dialog se nadaljuje na vseh ravneh. Leta 2019 je Evropski parlament podelil mandat novemu kolegiju Komisije pod vodstvom predsednice Ursule von der Leyen. Varuhinja človekovih pravic je bila vesela, da resor podpredsednice Věre Jourove izrecno vključuje vrednote in preglednost, kar je novost.

Emily O’Reilly se je v Strasbourgu sestala z Michelom Barnierom, glavnim pogajalcem EU v projektni skupini za brexit.
Emily O’Reilly se je v Strasbourgu sestala z Michelom Barnierom, glavnim pogajalcem EU v projektni skupini za brexit.

3.2.4 Druge institucije, agencije in organizacije

Varuhinja človekovih pravic vzdržuje odnose tudi z drugimi institucijami, organi in agencijami EU, da spremlja in podpira njihovo upravno kulturo in medinstitucionalno sodelovanje. Leta 2019 je imela tesne stike z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, Evropsko centralno banko, Evropsko investicijsko banko, Evropskim računskim sodiščem, Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in več agencijami.

European Central Bank

As part of #GlobalEthicsDay, we heard from Mihails Kozlovs from @EUAuditors about their special report on the ethical frameworks of EU institutions, and Rosita Hickey from the @EUombudsman, who shared the Ombudsman’s views on integrity and good governance for public institutions.

ECB

V okviru svetovnega dneva etike sta se nam oglasila Mihails Kozlovs z Evropskega računskega sodišča v zvezi z njegovim posebnim poročilom o etičnih okvirih v institucijah EU in Rosita Hickey iz urada evropskega varuha človekovih pravic, ki je predstavila stališča varuhinje človekovih pravic o integriteti in dobrem upravljanju v javnih institucijah.

3.2.5 Konvencija ZN o pravicah invalidov

Evropski varuh človekovih pravic kot član okvira EU spodbuja, varuje in spremlja izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v upravi EU. Varuhinja človekovih pravic je v letu 2019 predsedovala okviru EU.

Varuhinja človekovih pravic je skupaj z Evropskim invalidskim forumom, Evropskim parlamentom in Agencijo EU za temeljne pravice pripravila zamisli, ki jih bodo posredovali Evropski komisiji, za sprejetje ambicioznejše in celovitejše evropske strategije o invalidnosti po letu 2020. V ta namen je urad varuha človekovih pravic sodeloval na posvetovanju, ki ga je gostil Evropski ekonomsko-socialni odbor, in na konferenci ob evropskem dnevu invalidov ter pozval k izboljšavam v upravi EU.

EESC President

Very happy to exchange views with @EUombudsman Emily O’Reilly about our @EU_EESC rules of procedure and code of conduct and new @EESC_SOC report on the real right of persons with disabilities to vote in #EUelections2019 #thistimeimvoting

EESC EOR-Jahier

Predsednik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora Luca Jahier: Vesel sem, da sem z evropsko varuhinjo človekovih pravic Emily O’Reilly izmenjal stališča o poslovniku in kodeksu ravnanja EESO ter novem poročilu strokovne skupine EESO za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo (SOC) o pravici invalidov do udeležbe na evropskih volitvah maja 2019.

Varuhinja človekovih pravic je spremljala ukrepe v zvezi s predlogi za izboljšave v okviru svoje strateške preiskave o dostopnosti spletišč Komisije in spletnih orodij za invalide. Varuhinja je po pregledu prizadevanj Komisije, da bi upoštevala njene predloge, pozdravila pobudo Komisije, da se več informacij objavi v lahko berljivi obliki. Komisija je objavila lahko berljivo obliko uradnega spletišča Evropske unije, ki je portal z dragocenimi informacijami o EU. Pozdravila je tudi nadaljnje zaveze Komisije, da bo izpolnjevala višje mednarodne standarde, ter njeno namero sprejetja akcijskega načrta za spletno dostopnost in boljše usposabljanje zaposlenih.

Na področju digitalne uprave je varuhinja človekovih pravic preiskovala dostopnost spletnih orodij, ki jih uporablja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF). Ko je varuhinja prejela pritožbo slabovidne osebe, ki uradu OLAF ni mogla prijaviti primera goljufije, ker je bila na spletišču zahtevana metoda preverjanja, ki ni skladna z bralnikom zaslona, je urad OLAF pozvala, naj poveča dostopnost svojih spletnih orodij. Po tem, ko je urad OLAF poskrbel za takojšnje izboljšave nekaterih svojih orodij, se je zavezal, da bo preostala orodja na svojem spletišču prenovil v naslednjih mesecih. To kaže, da ima lahko ena sama pritožba širše učinke in omogoči izboljšanje splošne politike institucije.

European Ombudsman

#WebAccessibility: @Euombudsman is satisfied the @EU_Commission is taking steps to improve and makes six suggestions: https://europa.eu/!rg33uW

EO web accessibility

Spletna dostopnost: evropska varuhinja človekovih pravic je zadovoljna, da Evropska komisija sprejema ukrepe za izboljšave, in je podala šest predlogov.

Varuhinja človekovih pravic je obravnavala pritožbo v zvezi z odzivom Komisije na domnevne kršitve človekovih pravic v domu za invalide na Madžarskem, ki ga je sofinancirala EU. Izrazila je zaskrbljenost, da si Komisija ključno določbo Konvencije ZN o pravicah invalidov v zvezi z neodvisnim življenjem razlaga drugače kot pristojni odbor Združenih narodov. Čeprav je varuhinja človekovih pravic priznala, da Komisija nima pravne podlage za izterjavo sredstev EU, ki so bila v tem konkretnem primeru plačana instituciji, je predlagala, naj Komisija obravnava vprašanje pravne podlage, da bi v prihodnosti zagotovila, da se sredstva EU porabljajo v skladu s Konvencijo. Potem ko je varuhinja podala več predlogov za izboljšave, zdaj to vprašanje obravnava v okviru ločene pritožbe o tem, kako države članice porabljajo sredstva EU.

Komisija je varuhinjo človekovih pravic obvestila o ukrepih, ki jih je sprejela za zagotavljanje, da staršem otrok s posebnimi učnimi potrebami, ki jih ni mogoče vključiti v evropske šole, ne bo treba prispevati za stroške izobraževanja teh otrok. Komisija je navedla, da bo v celoti krila te stroške in prevzela pobudo za spremembo ustreznih smernic za način obravnavanja tega vprašanja v drugih institucijah EU.

3.3 Evropska mreža varuhov človekovih pravic

Evropska mreža varuhov človekovih pravic, ki jo sestavlja 96 uradov v 36 evropskih državah ter Odbor Evropskega parlamenta za peticije, je osrednjo pozornost v tem letu namenila aprilski letni konferenci. Ta je potekala v Evropskem parlamentu v Bruslju, na njej pa so člani mreže sodelovali s predstavniki institucij EU in organizacijami s sedežem v Bruslju.

Na javni seji konference so proučevali, kako okrepiti udeležbo državljanov v demokratičnem procesu. Ker se je odvijala tik pred evropskimi volitvami, so na njej proučili nove pobude o spodbujanju javnosti k udeležbi v javnem življenju in tem, kako se jim morajo prilagoditi obstoječe strukture in institucije, vključno z vlogo varuhov človekovih pravic. Na konferenci so bila obravnavana tudi aktualna vprašanja, povezana z delom varuhov človekovih pravic, kot so demografske spremembe ali nova pravila EU o varstvu podatkov, ter mehko močjo, ki je na voljo institucijam varuhov.

Konference Evropske mreže varuhov človekovih pravic se organizirajo v Bruslju deloma zato, da bi izkoristili strokovno znanje tamkajšnjih institucij EU. V ta namen je konferenca leta 2019 vključevala vrsto skupnih sej z mrežo SOLVIT, ki jo koordinira Evropska komisija, nudi pa podporo posameznikom in organizacijam, ki se soočajo s čezmejnimi težavami v EU.

Evropska varuhinja človekovih pravic na konferenci Evropske mreže varuhov človekovih pravic, ki je potekala v Evropskem parlamentu v Bruslju.
Evropska varuhinja človekovih pravic na konferenci Evropske mreže varuhov človekovih pravic, ki je potekala v Evropskem parlamentu v Bruslju.

Evropska mreža varuhov človekovih pravic se je še naprej osredotočala na vzporedne preiskave in pobude med zainteresiranimi uradi varuhov človekovih pravic. Varuhinja človekovih pravic je julija 2019 zaključila strateško pobudo za preučitev pritožbenih mehanizmov v državah članicah EU za zadeve v zvezi s strukturnimi in investicijskimi skladi EU. Pri tej pobudi je z evropsko varuhinjo sodelovalo sedem nacionalnih uradov varuhov človekovih pravic. Emily O’Reilly je v zaključnem pismu spodbudila Komisijo, naj okrepi spremljanje pritožbenih mehanizmov in je pozorna na to, kako neposredno obravnava pritožbe, poleg tega pa naj v celoti uporabi svoja pooblastila za obravnavanje težav s pritožbenimi mehanizmi v državah članicah.

Postopek poizvedb, v okviru katerega evropska varuhinja človekovih pravic pomaga članom Evropske mreže varuhov človekovih pravic, tako da o vprašanjih prava EU pridobi strokovne odgovore institucij EU, je bil za člane mreže še naprej dragocen vir. Tako poizvedbo je na primer poslal danski parlamentarni varuh človekovih pravic, nanašala pa se je na vprašanje, kako je treba v državah članicah EU uporabljati pravila EU o dostopu do informacij o okolju. Druga poizvedba belgijskega zveznega varuha človekovih pravic se je nanašala na vstopne vizume za sorodnike državljanov EU iz tretjih držav in uporabo direktive o pravicah državljanov v takih primerih.

European Ombudsman

‘What happens in Brussels, should not stay in Brussels. We need to use as many channels as possible to reach and communicate with citizens’ says @maitepagaza #ENO2019

EO Maite Pagazaurtundúa

„Kar se dogaja v Bruslju, ne bi smelo ostati tu. Uporabiti moramo čim več kanalov, da bi dosegli državljane in komunicirali z njimi,“ je povedala poslanka Evropskega parlamenta Maite Pagazaurtundúa na konferenci Evropske mreže varuhov človekovih pravic 2019.

Razprava skupne delovne skupine Evropske mreže varuhov človekovih pravic in mreže SOLVIT.
Razprava skupne delovne skupine Evropske mreže varuhov človekovih pravic in mreže SOLVIT.
Pritožniki, ki jim je evropska varuhinja človekovih pravic v letu 2019 svetovala, naj se obrnejo na druge institucije in organe, ter posredovane pritožbe
Pritožniki, ki jim je evropska varuhinja človekovih pravic v letu 2019 svetovala, naj se obrnejo na druge institucije in organe, ter posredovane pritožbe

Regionalno srečanje Evropske mreže varuhov človekovih pravic je potekalo decembra v Lizboni na Portugalskem. Na njem so se sestali predstavniki uradov varuhov človekovih pravic iz Bolgarije, s Cipra, Malte, iz Portugalske in Španije ter urada evropskega varuha človekovih pravic. Na srečanju so pregledali rezultate preiskave o strukturnih skladih in raziskali morebitne prihodnje teme za vzporedne preiskave.

Emily O’Reilly je nadaljevala z rednimi obiski nacionalnih varuhov človekovih pravic, in sicer je odpotovala v Helsinke, kjer se je sestala s finskim parlamentarnim varuhom in pravosodnim kanclerjem. Obisk, ki je potekal junija, je bil osredotočen predvsem na preglednost, zajemal pa je pripravo zakonodaje v Svetu EU in preglednost pri lobiranju.

EP Suomessa

Vielä ehdit mukaan! Onko avoimuudella rajat? Aiheesta @Eurooppasali​ssa 6.6. klo 10-11.30 Mukana @EUombudsman Emily O’Reilly, @oikeuskansleri, @oikeusasiamies, @HeidiHautala & Transparency Intl Suomen pj. Korhonen. Juonto @ooseuri. Infoa ja ilmoittaudu: http://eptwitter.eu/qhGb

EP Suomessa - Photo personnes

Informacijsko središče Evropskega parlamenta na Finskem je 6. junija od 10.00 do 11.30 v Evropski hiši organiziralo razpravo o omejitvah preglednosti z evropsko varuhinjo človekovih pravic Emily O’Reilly, finskim pravosodnim kanclerjem, finskim parlamentarnim varuhom človekovih pravic, poslanko Evropskega parlamenta Heidi Hautala in predsednikom organizacije Transparency International Finland Jaakkom Korhonenom. Moderiral jo je novinar Olli Seuri.

V publikaciji <i>Mreža v žarišču 2019</i> so zbrani poudarki konference Evropske mreže varuhov človekovih pravic 2019.
V publikaciji Mreža v žarišču 2019 so zbrani poudarki konference Evropske mreže varuhov človekovih pravic 2019.

3.4 Nagrada za dobro upravljanje

Evropska varuhinja človekovih pravic je junija gostila slovesnost ob drugi podelitvi nagrade za dobro upravljanje. Za nagrado so glavne institucije EU ter mnoge agencije in drugi organi predlagali skupaj 54 projektov. Glavno nagrado za dobro upravljanje so prejele skupine Evropske komisije, ki so pripravile pobudo EU za zmanjšanje onesnaženosti s plastiko in ozaveščanje o tem problemu.

Na slovesnosti, ki je potekala v Bruslju, je varuhinja človekovih pravic podelila tudi nagrade projektom v šestih tematskih kategorijah, med njimi za komunikacijo in odprto upravo. Med dobitniki v posameznih kategorijah sta bila inovativen projekt Europola, ki je za pomoč pri odkrivanju spolno zlorabljenih otrok uporabil podatke množic, in projekt Evropske agencije za varnost hrane za ozaveščanje o nevarnostih za čebele. Osebje Evropskega parlamenta je dobilo posebno nagrado za svojo kampanjo, povezano z gibanjem #MeToo, za ničelno strpnost do spolnega nadlegovanja na delovnem mestu.

Award
Slovesnost ob podelitvi nagrade za dobro upravljanje je potekala v knjižnici Solvay v Bruslju.
Slovesnost ob podelitvi nagrade za dobro upravljanje je potekala v knjižnici Solvay v Bruslju.

Varuhinja človekovih pravic je nagrado za dobro upravljanje uvedla leta 2017 kot priznanje za odličnost v javnih službah EU ter da bi spodbudila izmenjavo dobrih zamisli in dobre prakse. Poleg navedenih dobitnikov so bili med 54 nominacijami tudi projekti za preprostejše vloge za financiranje EU, za inovativno predstavljanje razmeroma novih konceptov, na primer digitalne etike, za uvedbo notranjih zelenih politik in za proaktivno obveščanje ljudi o pravicah, ki jim jih zagotavlja EU.

Nominacije je ocenil neodvisen svetovalni odbor, varuhinja človekovih pravic Emily O’Reilly pa je s seznamov ožjega izbora izbrala dobitnike.

Emily O’Reilly med slovesnostjo.
Emily O’Reilly med slovesnostjo.

European Ombudsman

And we have the ovearall WINNERS @EU_ENV & @EU_Growth for their comprehensive strategy for reducing plastics pollution and the awareness -raising campaign for the use of single-use plastics #EOaward

EO photo Award winners 1

Nagrada za dobro upravljanje: glavna dobitnika sta GD Evropske komisije za okolje (ENV) in GD Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (GROW), ki sta nagrado prejela za svojo celovito strategijo za zmanjšanje onesnaženosti s plastiko ter kampanjo za ozaveščanje o uporabi plastike za enkratno uporabo.

Vytenis Andriukaitis

So proud of my colleagues in @Food_EU @EU_Healt @ECDC_EU @EFSA_EU and in all the other services of the @EU_Commission nominated for #EOaward ! So happy to share this moment with you.

Kudos to all My speech https://europa.eu/!hc69uh

Awards

Zelo ponosen sem na kolege v GD Evropske komisije za zdravje in varnost hrane (SANTE), Evropskem centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni, Evropski agenciji za varnost hrane in vseh drugih službah, ki so bile predlagane za nagrado za dobro upravljanje! Zelo sem vesel, da lahko ta trenutek delim z vami.

Čestitke vsem.

4. Zadeve in pritožbe: kako pomagamo javnosti

Poslanstvo evropskega varuha človekovih pravic je zagotoviti, da uprava EU deluje v javnem interesu, in pomagati ljudem, ki se srečujejo s težavami, povezanimi z institucijami EU.

Velika večina dela urada varuha človekovih pravic temelji na pritožbah, ki jih prejme. Tudi če varuhinja človekovih pravic ne začne preiskave, poskuša urad pomagati vsem, ki potrebujejo pomoč.

Varuhinja izvaja tudi širše strateške preiskave in podaja pobude, če meni, da za to obstajajo razlogi. Te zadeve sproži varuhinja človekovih pravic na lastno pobudo, bodisi ker je ugotovila sistemsko težavo, ki je v javnem interesu, ali ker je prejela eno ali več pritožb o sistemsko pomembni težavi.

Na spletišču varuha človekovih pravic, ki je bilo vzpostavljeno leta 2018, je uporabniku prijazen vmesnik za državljane, ki želijo vložiti pritožbo, vendar lahko ljudje še vedno vzpostavijo stik z uradom tudi po drugih komunikacijskih kanalih, kar tudi počnejo. Dodatne izboljšave so predvidene v prihodnjem letu, tudi glede spletnega sistema za pritožbe.

Raznolika skupina uslužbencev urada in spletišče odražata zavezanost varuhinje človekovih pravic, da komunicira z ljudmi, ki iščejo pomoč, v vseh 24 uradnih jezikih EU. Spletišče je oblikovano tako, da ustreza tudi visokim standardom dostopnosti za invalide.

Varuhinja človekovih pravic je dodatno izboljšala hitri postopek za obravnavo pritožb glede javnega dostopa do dokumentov, ki jih imajo institucije EU. S pomočjo hitrega postopka se te pritožbe zdaj obravnavajo trikrat hitreje, kar je pomembno, saj so pogosto časovno občutljive.

4.1 Vrsta in vir pritožb

4.1.1 Pregled pritožb in strateških preiskav

Varuhinja človekovih pravic lahko odpre preiskavo samo za pritožbe, ki so v okviru njenih pooblastil in izpolnjujejo potrebna merila dopustnosti, na primer to, da je pritožnik zadevo prej poskušal rešiti neposredno z zadevno institucijo. Kljub temu si urad varuha prizadeva, da bi pomagal vsem, ki podajo pritožbe. Poleg tega prožnega pristopa k obravnavanju pritožb se nenehno skrajšuje čas, ki preteče do zaključka preiskav.

Teme dela urada izhajajo iz pooblastil varuhinje človekovih pravic in prejetih pritožb, na podlagi katerih se obravnava večina zadev. Tako kot v preteklih letih je vodilna tema pritožb preglednost, kar se odraža tudi v strateškem delu urada.

Nasveti, pritožbe in preiskave v letu 2019
Nasveti, pritožbe in preiskave v letu 2019

Velika večina dela urada temelji na pritožbah, vendar pa varuhinja človekovih pravic izvaja tudi širše strateške preiskave in pobude, če meni, da obstajajo utemeljeni razlogi za to. Te zadeve sproži varuhinja človekovih pravic na lastno pobudo, bodisi ker je ugotovila sistemsko težavo, ki bi jo bilo treba obravnavati v javnem interesu, ali ker je prejela eno ali več pritožb o sistemsko pomembni težavi.

Teme strateškega dela v letu 2019
Teme strateškega dela v letu 2019
Porazdelitev evidentiranih pritožb in preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic sprožila leta 2019, po državah
Porazdelitev evidentiranih pritožb in preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic sprožila leta 2019, po državah

4.1.2 Pritožbe zunaj pooblastil varuhinje človekovih pravic

V letu 2019 je evropska varuhinja človekovih pravic obravnavala 1 300 pritožb o zadevah, ki so zunaj njenih pooblastil, večinoma ker se ne nanašajo na delo institucije ali organa Evropske unije. Največ takšnih pritožb je prišlo iz Španije, Poljske in Nemčije.

Te pritožbe so se nanašale predvsem na težave, ki so jih imeli pritožniki z nacionalnimi, regionalnimi ali lokalnimi javnimi organi, nacionalnimi ali mednarodnimi sodišči (kot je Evropsko sodišče za človekove pravice) in zasebnimi subjekti (vključno z letalskimi družbami, bankami ali spletnimi podjetji in platformami). Včasih so se državljani na urad evropskega varuha človekovih pravic obrnili na podlagi zmotnega prepričanja, da gre za organ za pritožbe, ki ima pristojnost nad delom nacionalnih ali regionalnih institucij varuhov človekovih pravic.

Take pritožbe so se v glavnem nanašale na vprašanja, povezana s socialno varnostjo, zdravstvenim varstvom, obdavčevanjem in varstvom potrošnikov. Varuhinja je leta 2019 prejela tudi veliko pritožb državljanov EU, ki živijo v državi članici EU, ki ni njihova domača država. Ti ljudje so se pritoževali zaradi težav, na katere so naleteli, ko so se želeli vpisati v volilni imenik za volitve v Evropski parlament 2019 in/ali glasovati na njih.

Varuhinja človekovih pravic je prejela tudi pritožbe, ki so bile sicer usmerjene proti institucijam ali organom EU, vendar so bile zunaj njenih pooblastil. Ta kategorija pritožb se je nanašala na politično ali zakonodajno delo teh institucij ali pravosodne dejavnosti Sodišča Evropske unije.

Varuhinja človekovih pravic je vsem ljudem, ki so prosili za pomoč, odgovorila v jeziku njihove pritožbe. Pojasnila jim je, kakšne so njene pristojnosti, in, kolikor je bilo mogoče, svetovala glede drugih organov, ki bi jim lahko pomagali. Če se je pritožnik strinjal, je njegovo pritožbo posredovala članom Evropske mreže varuhov človekovih pravic.

Pritožnikom, ki so bili nezadovoljni s posameznimi vidiki zakonodaje EU, je običajno svetovala, naj se obrnejo na Odbor Evropskega parlamenta za peticije. Ljudje, ki so se pritožili zaradi vprašanj, povezanih z izvajanjem prava EU, so bili napoteni na nacionalnega ali regionalnega varuha človekovih pravic ali na mreže EU, kot sta SOLVIT in Your Europe Advice, ali pa jih je urad obvestil, da lahko pri Komisiji vložijo pritožbo zaradi kršitve.

Število pritožb v letih od 2015 do 2019
Število pritožb v letih od 2015 do 2019 Število pritožb v letih od 2015 do 2019

4.2 Zoper koga?

Preiskave, ki jih je leta 2019 izvedel urad evropskega varuha človekovih pravic, so se nanašale na naslednje institucije
Preiskave, ki jih je leta 2019 izvedel urad evropskega varuha človekovih pravic, so se nanašale na naslednje institucije

Opomba: preiskava na lastno pobudo OI/1/2019/MIG se je nanašala na dve instituciji, zato je seštevek vseh deležev večji od 100 %.

4.3 O čem?

Predmet preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2019
Predmet preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2019

Opomba: v nekaterih primerih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila preiskavo, ki se je nanašala na dva ali več predmetov. Zato je seštevek vseh deležev večji od 100 %.

4.4 Doseženi rezultati

Vrsta ukrepov, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic sprejela v zvezi z novimi pritožbami, obravnavanimi v letu 2019
Vrsta ukrepov, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic sprejela v zvezi z novimi pritožbami, obravnavanimi v letu 2019
Gibanje števila preiskav, ki jih je izvedel urad evropskega varuha človekovih pravic
Gibanje števila preiskav, ki jih je izvedel urad evropskega varuha človekovih pravic
Rezultati preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2019
Rezultati preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2019

Opomba: v nekaterih primerih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila preiskave iz dveh ali več razlogov. Zato je seštevek vseh deležev večji od 100 %.

Trajanje preiskav v zadevah, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2019 (povprečno manj kot 7 mesecev)
Trajanje preiskav v zadevah, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2019 (povprečno manj kot 7 mesecev)

4.5 Ravnanje v skladu s predlogi evropske varuhinje človekovih pravic

Varuhinja človekovih pravic lahko v okviru preiskav institucijam in organom EU pošlje predloge za obravnavo težav ali izboljšanje upravnih praks. Predstavljeni so kot rešitve, priporočila in predlogi.

Varuhinja človekovih pravic vsako leto izvede obsežno analizo odzivov institucij na njene predloge v okviru preiskav, zaključenih v letu pred tem. Analiza, ki vključuje stopnje skladnosti in druge konkretne primere za prikazovanje učinka in pomembnosti dela varuhinje človekovih pravic, je objavljena v letnem poročilu Putting it right? (Odpravljanje napak?).

Leta 2018 so institucije EU dosegle 77-odstotno stopnjo skladnosti s predlogi varuhinje človekovih pravic, kar pomeni rahlo znižanje z 81-odstotne stopnje leta 2017. Institucije so se pozitivno odzvale na 90 od 117 predlogov varuhinje človekovih pravic za izboljšanje. Predlogi so bili podani v 69 zadevah, od tega so v 52 institucije sprejele ukrepe za izboljšanje načina dela. V enajstih ustanovah je bila stopnja skladnosti 100-odstotna, v Evropski komisiji, s katero je povezanih največ zadev, pa 70,9-odstotna.

Poročilo za leto 2019 bo na voljo konec leta 2020.

5. Izvolitev evropskega varuha človekovih pravic

Evropski parlament je decembra 2019 ponovno izvolil Emily O’Reilly za nov mandat.

Evropskega varuha človekovih pravic neposredno voli Evropski parlament na začetku vsakega mandatnega obdobja parlamenta. Mandat varuha traja pet let, podobno kot mandat poslancev Evropskega parlamenta.

Postopek za izvolitev varuha človekovih pravic za naslednji mandat se je uradno začel 30. avgusta, ko je bil v Uradnem listu EU objavljen poziv k vložitvi kandidatur. Do izteka roka 30. septembra je potrebnih 40 podpisov podpore poslancev Evropskega parlamenta zbralo pet kandidatov. Poleg sedanje varuhinje človekovih pravic Emily O’Reilly, ki si je prizadevala za ponovno izvolitev, so bili to Giuseppe Fortunato (Italija), Julia Laffranque (Estonija), Nils Muižneks (Latvija) in Cecilia Wikström (Švedska).

Odbor Parlamenta za peticije je kot del postopka za preverjanje kvalifikacij kandidatov 3. decembra organiziral predstavitve vseh kandidatov. Kandidati so na njih lahko predstavili prednostne naloge, ki bi se jim posvetili v primeru izvolitve, in morali odgovarjati na vprašanja poslancev Evropskega parlamenta.

Sama izvolitev je potekala 17. in 18. decembra, ko je Parlament na plenarnem zasedanju glasoval o petih kandidatih. Ker v prvih dveh krogih noben kandidat ni prejel potrebne večine glasov, sta kandidatki z največjim številom glasov napredovali v tretji, zadnji krog. Emily O’Reilly je prejela 320 od 600 oddanih glasov in bila vnovič izvoljena kot varuhinja človekovih pravic.

V izjavi po vnovični izvolitvi se je Emily O’Reilly poslancem Parlamenta zahvalila za nadstrankarsko podporo in se zavezala, da bo še naprej „zagotavljala, da bo EU ohranila najvišje standarde na področju uprave, preglednosti in etičnosti“.

European Ombudsman

Emily O’Reilly has been re-elected by @Europarl_EN with 320 votes in favour out of 600 votes cast. Her second mandate will last for five years.

Press release https://europa.eu/!jV79KM

EO Photo EOR

Evropski parlament je s 320 glasovi od 600 oddanih ponovno izvolil Emily O’Reilly. Njen drugi mandat bo trajal pet let.

Emily O’Reilly: „Naslednjih pet let bom pomagala zagotavljati, da bo EU ohranila najvišje standarde na področju uprave, preglednosti in etičnosti. Evropejci to pričakujejo in si zaslužijo.“

6. Viri

6.1 Proračun

Urad evropskega varuha človekovih pravic ima v proračunu EU ločen oddelek, ki je razdeljen na tri naslove. Naslov 1 zajema plače, nadomestila in druge izdatke v zvezi z zaposlenimi. V naslovu 2 so vključene nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki iz poslovanja. Naslov 3 pa vsebuje izdatke za splošne naloge, ki jih izvaja institucija. Odobrena proračunska sredstva so leta 2019 znašala 11 496 261 EUR.

Za zagotavljanje učinkovitega upravljanja sredstev notranji revizor urada evropskega varuha človekovih pravic opravlja redne preglede notranjih nadzornih sistemov institucije in finančnega poslovanja urada. Kot pri drugih institucijah EU je tudi pri uradu evropskega varuha človekovih pravic za revizijo pristojno Evropsko računsko sodišče.

6.2 Uporaba virov

Urad evropskega varuha človekovih pravic vsako leto sprejme letni načrt upravljanja, v katerem so opredeljeni konkretni ukrepi, ki jih bo po pričakovanjih sprejel za uresničitev ciljev in prednostnih nalog svoje petletne strategije do leta 2019. Letni načrt upravljanja za leto 2019 je že peti, ki temelji na tej strategiji.

Institucija ima na vodilnih položajih visoko kvalificirano večjezično osebje, uravnoteženo po spolu. To omogoča, da pritožbe zaradi nepravilnosti obravnava v 24 uradnih jezikih EU in državljane po vsej EU ozavešča o delu varuhinje človekovih pravic. Leta 2019 je bilo v kadrovskem načrtu varuha človekovih pravic 66 delovnih mest, poleg tega pa je imel urad še dvanajst pogodbenih uslužbencev in je omogočil pridobitev delovnih izkušenj devetim novih pripravnikom.

Podrobne informacije o sestavi urada varuhinje človekovih pravic in nalogami vsakega oddelka so na voljo na spletišču evropskega varuha človekovih pravic.

Kako navezati stik z Evropskim varuhom človekovih pravic

Po telefonu

+33 (0)3 88 17 23 13

Po elektronski pošti

eo@ombudsman.europa.eu

Prek spleta
Uradi
Our Office
Strasbourg
Poštni naslov

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex

Naslov za obiskovalce

Bâtiment Václav Havel (HAV)
Allée Spach
F-67070 Strasbourg

Bruselj
Poštni naslov

Médiateur européen
Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Naslov za obiskovalce

Montoyer-Science (MTS)
30 rue Montoyer
B-1000 Bruxelles

Če ni navedeno drugače, so vse slike in fotografije zaščitene z avtorskimi pravicami Evropske unije, razen naslovnica (© MarianVejcik / iStock).

Reprodukcija v izobraževalne in nekomercialne namene je dovoljena ob navedbi vira.

Print ISBN 978-92-9483-146-0 ISSN 1725-9797 doi:10.2869/67707 QK-AA-20-001-SL-C
PDF ISBN 978-92-9212-979-8 ISSN 1830-6950 doi:10.2869/531 QK-AA-20-001-SL-N
HTML ISBN 978-92-9483-081-4 ISSN 1830-6950 doi:10.2869/777300 QK-AA-20-001-SL-Q