You have a complaint against an EU institution or body?

Výročná správa 2014

Úvod

Emily O'Reilly, Európsky ombudsman

S radosťou vám predstavujem Výročnú správu za rok 2014.

Tento rok bol pre inštitúciu európskeho ombudsmana nesmierne produktívny, pretože sme začali vykonávať našu novú stratégiu V ústrety roku 2019, v ktorej sa väčší dôraz kladie na strategické otázky verejnej správy EÚ, ktoré majú vplyv na milióny Európanov.

Dúfame, že zvyšovaním úrovne zviditeľnenia a relevantnosti dosiahneme väčší kladný vplyv na transparentnosť a zodpovednosť inštitúcií a agentúr Európskej únie v prospech všetkých občanov a obyvateľov EÚ.

V roku 2014 sme prispeli ku kľúčovým rozpravám na úrovni EÚ tak, že sme lepšie využili našu právomoc vykonávať strategické vyšetrovania z vlastného podnetu. Zaznamenali sme dobré výsledky v našom vyšetrovaní v oblasti transparentnosti rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP). Ombudsmanka bola takisto súčasťou spoločného úsilia o zvýšenie transparentnosti lobizmu v EÚ. Uskutočnili sme niekoľko vyšetrovaní tejto širokej otázky vrátane zloženia a transparentnosti expertných skupín Európskej komisie a tzv. javu otáčavých dverí.

Pokračovali sme v riešení významného počtu sťažností od jednotlivcov, členov organizácií občianskej spoločnosti, podnikov a iných zástupcov záujmov a mnohým sme pomohli nájsť riešenia pre ich problémy.

Na konci roka som mala česť byť znovu zvolená bez námietok Európskeho parlamentu s podporou naprieč všetkými hlavnými politickými skupinami. Obnovila som svoj záväzok pracovať nezávisle a energicky v mene občanov EÚ a pomáhať inštitúciám EÚ v ich úsilí poskytovať občanom a obyvateľom Európy čo najlepšie služby.

Európsky parlament dnes znovu zvolil Emily O'Reillyovú za európsku ombudsmanku.

Emily O'Reilly bola znovuzvolená 16. decembra 2014. http://europa.eu/!kG78Wx

Gratulácie Emily O'Reillyovej k jej znovuzvoleniu za európsku ombudsmanku Európskym parlamentom! Jej zvolenie veľkou väčšinou je dôkazom o chvályhodnej práci, ktorú odviedla.

Budem naďalej úzko spolupracovať s Európskym parlamentom,
s národnými a regionálnymi ombudsmanmi, ako aj celou skupinou úradov ombudsmanov.

Dúfam, že Vás moja druhá výročná správa zaujme.

V Štrasburgu 16. februára 2015

Emily O‘Reilly

Kapitola 1 - Rok 2014 v kocke

Rok 2014 bol pre inštitúciu ombudsmana bohatý na podujatia, keďže ombudsmanka sa pustila do uplatňovania svojej novej stratégie pre väčší vplyv, zviditeľnenie a relevantnosť. Tu je niekoľko kľúčových dôležitých udalostí z tohto roka:

Január

Verejné konzultácie o európskej iniciatíve občanov

Február

Podujatie „Prekonaná kríza? Podnikanie v Európe v roku 2014“

Marec

Podujatie „Váš zoznam želaní pre Európu“

Apríl

Transparentnosť v novom nariadení EÚ o klinickom skúšaní

Máj

Základné práva v politike súdržnosti EÚ

Jún

Seminár Európskej siete ombudsmanov

Júl

Pravidlá oznamovania nekalých praktík v inštitúciách EÚ

August

Transparentnosť TTIP

September

Jav otáčavých dverí v Komisii

Október

Ľudské práva a nútené návraty agentúry Frontex

November

Zverejnený „list ECB Írsku“

December

Znovuzvolenie ombudsmanky

Kapitola 2 - Kľúčové témy

Keď sa Emily O‘Reilly v októbri 2013 ujala úradu európskeho ombudsmana, oznámila, že použije právomoc z vlastného podnetu strategickejšie vyšetrovať systémové problémy v administratíve EÚ. Ombudsmanka chce zabezpečiť, aby bola práca jej úradu relevantnejšia pre hlavné obavy bežných európskych občanov a obyvateľov. V tomto smere určila koordinátora pre vyšetrovanie z vlastného podnetu, aby riadil strategické vyšetrovania z vlastného podnetu v spolupráci s kolegami v záujme ich rýchleho a účinného riešenia. Mnoho z prípadov použitých ako príklady v tomto oddiele bolo otvorených z podnetu ombudsmanky.

2.1 Transparentnosť

Sťažnosti, ktoré sa týkajú nedostatočnej transparentnosti v rámci inštitúcií EÚ, sú naďalej na vrchných priečkach zoznamu sťažností pre európsku ombudsmanku. Už niekoľko rokov sa 20 až 30 % sťažností, ktoré vyšetruje úrad ombudsmana, týka transparentnosti. Najčastejšie vznikajú problémy s transparentnosťou, keď inštitúcie odmietajú povoliť prístup k dokumentom a/alebo informáciám. Právo občanov na prístup k verejným dokumentom je zaručené Chartou základných práv EÚ.

V roku 2014 ombudsmanka otvorila niekoľko vyšetrovaní, ktoré sa týkali zamietnutia poskytnutia prístupu ku kľúčovým dokumentom EÚ zo strany inštitúcií, s kladnými výsledkami. V dôsledku toho Európska komisia uverejnila dokumenty týkajúce sa vstupu Grécka do eurozóny, Európska centrálna banka (ECB) zverejnila list, ktorý zaslala írskej vláde počas vrcholiacej finančnej krízy a Komisia zverejnila interné dokumenty o spoločnej rybárskej politike EÚ.

Grécky prípad, ktorý predložil nemecký novinár, sa týkal dokumentov o správach Grécka o konverzii a korešpondencie medzi útvarmi Komisie, s gréckymi orgánmi a s orgánmi iných členských štátov EÚ.

Európska ombudsmanka žiada Európsku komisiu, aby uverejnila 140 dokumentov o vstupe Grécka do eurozóny v roku 2001.

Po zásahu ombudsmanky generálny sekretariát identifikoval 140 dokumentov a všetky poskytol novinárovi. Ombudsmanka pochválila toto opatrenie a poukázala na to, aké je dôležité, aby európski občania chápali, ako významné rozhodnutia ovplyvňujú vývoj ich životov, a to najmä v časoch krízy.

V liste írskemu ministrovi financií v roku 2010 Jean-Claude Trichet vtedajší prezident ECB vyzval Írsko, aby rýchlo konalo v záujme ochrany svojej finančnej stability. Keď írsky novinár požiadal v roku 2011 o nahliadnutie do listu, ECB ho odmietla poskytnúť. ECB uviedla, že je potrebné chrániť finančnú stabilitu Írska v súvislosti s výrazným trhovým tlakom a mimoriadnou neistotou.

Európska ombudsmanka Emily O'Reilly víta poskytnutie listu Európskou centrálnou bankou. „List mal byť jednoznačne poskytnutý oveľa skôr.“

Ombudsmanka dospela k záveru, že ECB nemala právo neposkytnúť list v roku 2011, keď oň novinár požiadal. V tom čase zápasila EÚ s finančnou krízou. Uplynuli však viac ako tri roky, odkedy banka list poslala. Nakoniec ECB vyhovela odporúčaniu ombudsmanky a poskytla list. Ombudsmanka zdôraznila, že hospodárska kríza priniesla Írom veľké utrpenie a občania majú právo dozvedieť sa pravdu bez ohľadu na to, aká je nepríjemná. Naďalej spolupracuje s ECB na zlepšovaní jej politík a postupov v oblasti transparentnosti a etiky.

Prípad európskej ombudsmanky týkajúci sa listu ECB pre Írsko v roku 2014. http://europa.eu/!Ng89gK

V ďalšom prípade súvisiacom s transparentnosťou sa nemecký výskumník sťažoval ombudsmanke po tom, čo mu Komisia odmietla udeliť úplný prístup k návrhu nového nariadenia o spoločnej rybárskej politike. Komisia uviedla, že úplné zverejnenie by ohrozilo jej rozhodovací proces.

Európska ombudsmanka: Európska komisia uvoľňuje interné dokumenty o spoločnej rybárskej politike.

Nakoniec Komisia vyhovela odporúčaniu ombudsmanky a poskytla dokumenty, aj keď až po dosiahnutí dohody o reforme politiky. Ombudsmanka uvítala tento výsledok a zároveň objasnila, že v budúcich prípadoch očakáva, že Komisia poskytne prístup k podobným dokumentom bezodkladne.

2.2 Transparentnosť lobizmu

Brusel sa po Washingtone rýchlo stáva druhým najdôležitejším uzlom lobizmu na svete. Nie je preto prekvapujúce, že sa práca ombudsmanky v roku 2014 čoraz viac zameriavala na transparentnosť v lobistických činnostiach.

V tejto súvislosti ombudsmanka otvorila tri strategické vyšetrovania z vlastného podnetu, dve z nich v spojení
s prebiehajúcimi rokovaniami o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP). Európska komisia rokuje
o dohode v mene Únie, na základe mandátu udeleného Radou EÚ. Ak sa táto dohoda medzi EÚ a USA uzavrie, vytvorí sa najväčšia oblasť voľného obchodu v histórii. TTIP bude formovať budúce pravidlá a normy v oblastiach, ako je potravinová bezpečnosť, osobné vozidlá, chemické látky, lieky, energetika, životné prostredie a pracovisko.

V júli začala ombudsmanka vyšetrovanie týkajúce sa zamietnutia Rady EÚ zverejniť smernice, ktoré EÚ používa na rokovanie
o TTIP. Začala tiež prešetrovať kroky, ktoré prijímala Komisia na zabezpečenie transparentnej a verejnej účasti na rokovaniach o TTIP. Predtým ombudsmanka predložila Európskej komisii opatrenia, ktoré by mohla prijať, aby umožnila včasný prístup verejnosti k dokumentom týkajúcim sa TTIP a podrobnostiam o stretnutiach so zainteresovanými stranami. Obavy sa týkali zamietnutia poskytnutia dokumentov, neoprávneného zverejnenia dokumentov, oneskorení a toho, že určité zainteresované strany evidentne získavali privilegovaný prístup k dokumentom týkajúcim sa TTIP.

O krok bližšie k transparentnosti v TTIP: Európska ombudsmanka žiada Radu a Komisiu, aby uverejnili viac dokumentov týkajúcich sa TTIP.

Aj my súhlasíme s tým, že by sa mal uverejniť mandát. Ďakujeme európskej ombudsmanke za uznanie nášho doterajšieho úsilia.

V októbri Rada uverejnila príslušné smernice. Krátko potom Komisia oznámila svoje plány na zvýšenie transparentnosti
v lobizme, v ktorých prisľúbila udeliť širší prístup k ostatným dokumentom týkajúcim sa TTIP. Ombudsmanka privítala tieto kroky a oznámila návrhy, ako možno ďalej zlepšovať transparentnosť rokovaní o TTIP.

Vyšetrovanie európskej ombudsmanky z vlastného podnetu v oblasti zvýšenej transparentnosti TTIP v roku 2014 . http://europa.eu/!Mg93FF

Tretie vyšetrovanie sa týka zloženia a transparentnosti stoviek skupín expertov, o ktorých poradenstvo sa Komisia opiera pri navrhovaní právnych predpisov a politiky a ktoré zahŕňajú škálu oblastí od daňových a bankových služieb po cestnú bezpečnosť a lieky. Ombudsmanka najprv uskutočnila verejné konzultácie, aby zistila, aké vyvážené je zastúpenie príslušných odborných oblastí a záujmov v rôznych skupinách, či je problémové menovanie členov „do funkcie osobne“ a či skupiny pracujú čo najtransparentnejšie.

Uverejnený príspevok Transparency International EÚ ku konzultáciám európskej ombudsmanky týkajúcim sa skupín expertov.

Predmetom osobitného záujmu je Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre poľnohospodárstvo (GR AGRI). Zostavuje až 14 skupín pre občiansky dialóg, ktoré slúžia ako poradné orgány pre spoločnú poľnohospodársku politiku. EÚ vynakladá viac ako tretinu svojho rozpočtu na túto významnú oblasť politiky. Ombudsmanka preto skúma zloženie týchto skupín, aby sa zaručilo vyvážené zastúpenie tejto širokej škály ekonomických a neekonomických záujmových skupín.

Frans Timmermans - Prvý podpredseda Komisie, ktorý je zodpovedný za lepšiu reguláciu, medziinštitucionálne vzťahy, právny štát a Chartu základných práv EÚ za jeho plány pracovať v záujme povinného registra.

Ombudsmanka je takisto zapojená do rozpravy o registri transparentnosti, EÚ, ktorý bol vytvorený s cieľom zvýšiť transparentnosť rozhodovania na úrovni EÚ a umožniť občanom dozvedieť sa o tom, kto sa snaží ovplyvňovať politických činiteľov v EÚ. Register prevádzkuje Parlament a Komisia spoločne. Dobrovoľne sa môžu zaregistrovať spoločnosti, odborné konzultačné firmy, samostatní konzultanti, obchodné združenia, akademické inštitúcie, MVO, organizácie zastupujúce náboženské spoločenstvá, organizácie zastupujúce miestne, regionálne a mestské orgány a iné, ktoré lobujú v inštitúciách EÚ. Register obsahuje zoznam viac ako 7 000 organizácií.

Ombudsmanka vyjadrila uznanie Fransovi Timmermansovi, prvému podpredsedovi Komisie, ktorý je zodpovedný za lepšiu reguláciu, medziinštitucionálne vzťahy, právny štát a Chartu základných práv EÚ za jeho plány pracovať v záujme povinného registra. Uvítala tiež rozhodnutie Komisie z 1. decembra 2014, na základe ktorého sú všetci členovia Komisie a vedúci pracovníci povinní uverejňovať všetky kontakty a stretnutia so zainteresovanými stranami a lobistami na webovej lokalite Komisie. Ombudsmanka by však chcela, aby bol register transparentnosti napokon zakotvený v právnom predpise a neostal len medziinštitucionálnou dohodou. Ombudsmanka takisto vyzvala Radu, aby sa zapojila do registra a podnietila Komisiu, aby zaviedla oveľa silnejšie stimuly na registráciu lobistov, v súlade s postupom Parlamentu.

2.3 Transparentnosť údajov o klinickom skúšaní

V roku 2014 plnila ombudsmanka kľúčovú úlohu v oblasti transparentnosti údajov o klinickom skúšaní tak, že pomohla formovať proaktívnu politiku transparentnosti Európskej agentúry pre lieky (EMA), ktorá ju prijala v októbri.

Počas uplynulých piatich rokov vykonala ombudsmanka viac ako tucet vyšetrovaní týkajúcich sa zamietnutia zverejnenia dokumentov agentúrou EMA o tom, ako reguluje lieky a povoľuje ich uvádzanie na trh vrátane liekov na liečbu sklerózy multiplex, akné, bakteriálnych infekcií a obezity. Zdalo sa, že
v reakcii na zásah ombudsmanky bola agentúra EMA pripravená prijať proaktívny prístup k transparentnosti a v roku 2012 oznámila novú politiku, v rámci ktorej sa poskytuje čo najširší prístup verejnosti k údajom o klinickom skúšaní.

V roku 2014 však ombudsmanka vyjadrila obavy, keď sa zdalo, že agentúra zľavuje a plánuje uložiť prísne požiadavky na dôvernosť, obmedziť prístup „len na kontrolu“ a všeobecne obmedziť používanie údajov o klinickom skúšaní. Agentúra EMA sa nakoniec vzdala politiky pozerania „len na obrazovke“. Napriek určitým výhradám ombudsmanka uvítala rozhodnutie agentúry v októbri 2014 o proaktívnom uverejňovaní správ
o klinických štúdiách, o ktoré sa opierajú prijímané rozhodnutia o liekoch od januára 2015. Ombudsmanka bude naďalej dôsledne sledovať, ako agentúra EMA sprístupňuje údaje
o klinickom skúšaní a tak, aby zabezpečila, že dosahuje najvyššie úrovne transparentnosti.

Európska ombudsmanka žiada Európsku agentúru pre lieky, aby vysvetlila zvláštne redakčné úpravy v klinických správach. Rozhodujúca bitka.

Ombudsmanka takisto uvítala nové nariadenie EÚ o klinickom skúšaní, v ktorom sa vyžaduje, aby boli informácie
o klinických skúšaniach sprístupnené a nakoniec dostupné online. Gratulovala Parlamentu a najmä Glenis Willmottovej, poslankyni EP, a tieňovým spravodajcom za úspešné riadenie právnych predpisov smerom k veľmi kladnému výsledku.

Svoje tradičné podujatie s názvom Medzinárodný deň za právo vedieť venovala ombudsmanka transparentnosti údajov klinického skúšania. Jeho názov znel: „Transparentnosť a verejné zdravie – ako sú dostupné vedecké údaje?“ Podujatie sa konalo 29. septembra v Parlamente v Bruseli. Zišli sa na ňom zástupcovia agentúry EMA, Komisie, Parlamentu, poradenské spoločnosti pre verejné vzťahy, advokáti, priemyselné odvetvia, MVO, novinári, výskumníci a aktivisti, podujatie prilákalo približne 150 účastníkov.

Podujatie Úradu európskeho ombudsmana Medzinárodný deň za právo vedieť v roku 2014. http://europa.eu/!wp76DD

Transparentnosť a verejné zdravie: Aké dostupné sú vedecké údaje? Medzinárodný deň za právo vedieť sa oslavuje po celom svete prístupom k zástancom informácií. Tento rok sa európska ombudsmanka, Emily O'Reilly, zamerala na otázku, aké transparentné sú vedeckú údaje v prospech pacientov, lekárov a výskumníkov.

2.4 Základné práva

V oblasti záväzkov administratívy EÚ, týkajúcich sa ľudských práv, otvorila ombudsmanka v roku 2014 dve kľúčové strategické vyšetrovania z vlastného podnetu. Jedno sa týka ochrany základných práv v politike súdržnosti EÚ. Únia vytvorila túto politiku na vytváranie rastu a pracovných miest, na boj proti zmene klímy a energetickej závislosti a na zníženie chudoby a sociálneho vylúčenia v menej rozvinutých regiónoch EÚ. Európske štrukturálne a investičné fondy (ESIF), ktoré spoločne spravuje Komisia a členské štáty, spolufinancujú túto politiku. Rozpočtové prostriedky vo výške 350 miliárd EUR pridelené na obdobie rokov 2014 – 2020 pre ESIF predstavuje viac ako jednu tretinu rozpočtu EÚ na dané obdobie.

Niektoré z týchto fondov majú pomáhať najzraniteľnejším členom spoločnosti, nastolili sa však otázky o rešpektovaní základných práv vo vykonávaní politiky. Napríklad, používajú sa peniaze na inštitucionalizáciu osôb s postihnutím namiesto toho, aby pomáhali s ich začlenením? V tomto vyšetrovaní sa ombudsmanka pýtala, ako sa charta uplatňuje na vykonávanie; môže Komisia uložiť sankcie členským štátom, ktoré nedodržiavajú základné práva; môže Komisia pozastaviť financovanie alebo získať späť finančné prostriedky vynaložené v rozpore s týmito právami? Ombudsmanka takisto vyzvala svojich kolegov v Európskej sieti ombudsmanov a iných orgánov na ochranu práv, aby uviedli svoje zistenia v tejto veci.

Vyšetrovanie európskej ombudsmanky z vlastného podnetu týkajúce sa dodržiavania základných práv v politike súdržnosti EÚ v roku 2014 . http://europa.eu/!pv98bc

Vynikajúca iniciatíva európskej ombudsmanky vyšetriť výdavky kohéznych fondov EÚ v súvislosti s dodržiavaním základných práv.

V rokoch 2006 až 2014 EÚ prinútila takmer 13 000 migrantov z tretích krajín bez povolenia na pobyt na území EÚ, aby sa vrátili do svojich krajín pôvodu. Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) koordinuje a financuje spoločné návratové operácie v spolupráci s členskými štátmi. V roku 2013 ombudsmanka vyzvala agentúru, aby vytvorila mechanizmus podávania sťažností na možné porušenia základných práv, ktoré vyplývajú z práce.

Ombudsmanka pokračovala vo svojej práci v tejto dôležitej oblasti v roku 2014 tak, že sa zamerala na to, ako agentúra Frontex zabezpečuje dodržiavanie dobrých životných podmienok navrátilcov počas letov, napríklad u osôb, ktoré sú choré alebo
v pokročilom štádiu tehotenstva. Chce tiež vedieť, ako možno zaručiť nezávislé monitorovanie počas letov a ako sa vykonáva Kódex správania agentúry Frontex v spoločných návratových operáciách. Keďže ombudsmani patria k vnútroštátnym monitorujúcim orgánom spolupracujúcim s agentúrou Frontex na spoločných návratových operáciách, ombudsmanka ich takisto požiadala o informácie o ich skúsenostiach.

2.5 Etické otázky

V roku 2014 prijala ombudsmanka značný počet sťažností, ktoré sa týkali etických otázok, ako napríklad konfliktu záujmov a praxe tzv. otáčavých dverí v inštitúciách EÚ. Pojem „otáčavé dvere“ sa používa na opísanie pohybu pracovníkov vo verejnom sektore na úzko súvisiace pracovné miesta v súkromnom sektore, alebo naopak.

Ombudsmanka opakovane zdôrazňovala, že správa EÚ by mala dodržiavať tzv. zlaté normy, pokiaľ ide o etické správanie. V tejto súvislosti ombudsmanka uskutočnila dve strategické vyšetrovania.

Prvé sa týka spôsobu, ktorým Komisia rieši prípady tzv. otáčavých dverí. Ombudsmanka vyšetrovala sťažnosti od piatich MVO a kontrolovala 54 spisov týkajúcich sa tzv. otáčavých dverí v Komisii. Zistila niekoľko nedostatkov. Nebolo vždy jasné, či odchádzajúci úradníci poskytli Komisii dostatočné podrobnosti, ktoré by poskytovali úplné informácie pre jej rozhodnutia, ani to, ako Komisia zohľadnila pripomienky svojich útvarov. Ombudsmanka odporučila Komisii, aby najmä preskúmala spôsob, ktorým rieši prípady tzv. otáčavých dverí, aby sa predišlo konfliktom záujmov a poškodeniu dôvery verejnosti. Takisto vyzvala Komisiu, aby uverejnila prípady tzv. otáčavých dverí, ktoré sa týkajú riadiacich pracovníkov EÚ, na svojej webovej lokalite.

Mimovládne organizácie vítajú rozhodnutie európskej ombudsmanky: Európska komisia by mala zaviesť transparentnosť v prípadoch tzv. otáčavých dverí týkajúcich sa jej riadiacich pracovníkov.

Ombudsmanka sa opýtala deviatich inštitúcií EÚ vrátane Komisie, Parlamentu a Rady na ich pravidlá týkajúce sa ochrany oznamovateľov nekalých praktík. V tom čase mala usmernenia o oznamovaní nekalých praktík len Komisia, nemala však interné pravidlá. Od januára 2014 sa podľa služobného poriadku vyžaduje, aby inštitúcie EÚ zaviedli interné pravidlá o oznamovaní nekalých praktík. Ombudsmanka chce vedieť, v akom rozsahu inštitúcie viedli konzultácie so zamestnancami a verejnosťou o týchto pravidlách a ako chránia externých oznamovateľov nekalých praktík, ako sú dodávatelia alebo subdodávatelia v programoch a projektoch financovaných EÚ. Ombudsmanka išla príkladom a navrhla interné pravidlá oznamovania nekalých praktík v spolupráci so zamestnaneckým výborom svojho úradu a úradníkom pre ochranu údajov. Uverejnila ich a požiadala všetky zainteresované strany, aby poslali spätnú väzbu.

„Oznamovatelia nekalých praktík plnia kľúčovú úlohu v odhaľovaní závažných nezrovnalostí,“ uviedla európska ombudsmanka.

2.6 Účasť občanov na rozhodovacom procese v EÚ

Ombudsmanka dostáva rastúci počet sťažností týkajúcich sa práv občanov, najmä práva na účasť v rozhodovacom procese v EÚ. Patria k nim verejné konzultácie Komisie a európska iniciatíva občanov, (ECI). Jeden milión občanov z aspoň siedmich členských štátov môže prostredníctvom európskej iniciatívy občanov požiadať, aby Komisia iniciovala právne predpisy EÚ. Okrem toho sa v Lisabonskej zmluve vyžaduje, aby inštitúcie udržiavali „otvorený a pravidelný dialóg s občianskou spoločnosťou“.

Európska iniciatíva občanov začala fungovať v roku 2012 a v roku 2013 bola Komisii predložená prvá iniciatíva známa ako Právo na vodu (Right2Water). V iniciatíve sa navrhli nové právne predpisy EÚ, podľa ktorých sa vyžaduje, aby vnútroštátne orgány poskytli svojim občanom dostatok čistej pitnej vody a sanitáciu.

Ombudsmanka v roku 2014 vyzvala organizátorov európskej iniciatívy občanov, organizácie občianskej spoločnosti a iné zainteresované osoby, aby poskytli spätnú väzbu k európskej iniciatíve občanov. Ombudsmanka konkrétne chce zmerať účinnosť softvéru Komisie na zhromažďovanie podpisov online, aby sa určilo, či sú kontakty medzi organizátormi ECI a vnútroštátnymi orgánmi dostatočné a či sa v procese zohľadňujú otázky súkromia. Ombudsmanka takisto privítala nápady na možné budúce zmeny nariadenia o ECI.

Vynikajúca iniciatíva európskej ombudsmanky, ktorou sa otvára otázka fungovania postupu európskej iniciatívy občanov a úlohy/zodpovednosti Európskej komisie.

Silné slová o budúcnosti európskej iniciatívy občanov od európskej ombudsmanky.

V marci, na úvod volieb do Európskeho parlamentu ombudsmanka pozvala občanov na interaktívne podujatie „Váš zoznam želaní pre Európu“. Pridal sa k nej Martin Schulz, predseda Európskeho parlamentu, a José Manuel Barroso, vtedajší predseda Európskej komisie, aby počúvali občanov a venovali sa im. Ako kontrolný orgán EÚ zvolený na zabezpečovanie dobrej správy vecí verejných v Európe chce ombudsmanka zabezpečiť, aby Európa fungovala v súlade so svojím tvrdením, že občania sú základom jej rozhodovacieho procesu.

Na podujatie, ktoré sa vysielalo cez internet naživo, prišlo viac ako 300 ľudí. Otázky a návrhy, ktoré účastníci predkladali výboru, buď priamo, alebo prostredníctvom Twitteru, vyústili do tzv. zoznamu želaní pre Európu.

Podujatie európskej ombudsmanky „Váš zoznam želaní pre Európu“ 2014. http://europa.eu/!rq88UF

2.7 Programy a projekty financované zo zdrojov EÚ

Každý rok dostane ombudsmanka veľa sťažností od spoločností, MVO, univerzít, obcí a iných právnických osôb zainteresovaných v projektoch a programoch financovaných z EÚ. Tieto sťažnosti sa týkajú predovšetkým oneskorených platieb, zmluvných sporov, problémov s výzvami na účasť vo výberovom konaní, s nedostatkom transparentnosti, hlavne v dôsledku toho, že inštitúcie EÚ odmietajú poskytnúť prístup k dokumentom alebo informáciám.

Ombudsmanka kritizovala napríklad Európsku investičnú banku (EIB) za schválenie vylúčenia talianskej spoločnosti z verejného obstarávania výstavby mosta cez rieku Sáva v Bosne a Hercegovine. Výstavba je súčasťou väčšieho diaľničného projektu, ktorý spája Chorvátsko s Bosnou a Hercegovinou. Napriek predloženiu najnižšej ponuky miestny predkladateľ projektu vylúčil spoločnosť z dôvodu, že jej ponuka nespĺňala špecifikácie obstarávania.

 

[Tlačová správa]Európska ombudsmanka, Emily O'Reilly, kritizovala Európsku investičnú banku (EIB) za schválenie vylúčenia talianskej spoločnosti z verejného obstarávania výstavby mosta v Bosne a Hercegovine. EIB, ktorá projekt financuje, založila svoje rozhodnutie na právnej chybe a ignorovala zistenia svojho vlastného mechanizmu na spracovanie sťažností o tom, že vylúčenie spoločnosti bolo nezákonné.

Spoločnosť napadla toto rozhodnutie prostredníctvom mechanizmu EIB na spracovanie sťažností, ktorý súhlasil s argumentmi spoločnosti a odporúčal, aby EIB stiahla svoju podporu pre projekt. Vedenie banky však nevzalo do úvahy zistenia z jej mechanizmu na spracovanie sťažností. Ombudsmanka zistila, že vedenie EIB založilo svoje rozhodnutie na nesprávnom výklade súťažných podkladov. Kritizovala banku za tento nesprávny úradný postup a varovala, že prípad by mohol spochybniť záväzok EÚ týkajúci sa posilnenia právneho štátu v Bosne a Hercegovine.

V ďalšom prípade talianska spoločnosť získala grant vo výške 4 miliónov EUR od Výkonnej agentúry pre konkurencieschopnosť a inovácie (EACI) na dopravu keramiky z Talianska do Španielska ekologickejším spôsobom než po ceste. Z dôvodu svetovej hospodárskej krízy a následného náhleho poklesu na trhu
s nehnuteľnosťami v Španielsku však dopyt po talianskej keramike dramaticky klesol. Spoločnosť požiadala o pozastavenie projektu, čo agentúra EACI akceptovala. Keďže sa spoločnosť oneskorila so spracovaním svojej poslednej žiadosti o úhradu, agentúra spočiatku odmietla vykonať úhradu. Po intervencii ombudsmanky, ktorej zistenia potvrdili, ako nepriaznivo sa hospodárska kríza dotkla projektu sťažovateľa, agentúra nakoniec zaplatila spoločnosti 2 milióny EUR.

Počas roka ombudsmanka takisto pomohla vyriešiť spor medzi britskou charitatívnou organizáciou a Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA). Charita realizovala projekt, na ktorého financovaní sa podieľala agentúra EACEA, v kontexte programu Mládež v akcii. Agentúra odmietla schváliť záverečnú správu charity o projekte s tvrdením, že výsledky nezodpovedali pôvodnému projektu, a presadzovala vrátenie platieb predbežného financovania v celkovej výške takmer 74 000 EUR. Charita sa sťažovala ombudsmanke, že je nezákonné a nespravodlivé, aby EACEA žiadala vrátenie finančných prostriedkov. Ombudsmanka dospela k záveru, že vrátenie bolo naozaj nezákonné, pretože agentúra nezamietla projekt včas. Agentúra nakoniec prijala návrhy ombudsmanky a zaviazala sa uhradiť sťažovateľovi približne 50 000 EUR a úroky za neskorú úhradu.

Ombudsmanka pravidelne vedie konzultácie s podnikateľskou komunitou o ťažkostiach, ktorým čelí v rámci kontaktov
s inštitúciami EÚ. Na jednej takejto konzultácii s názvom: „Prekonaná kríza? Podnikanie v Európe“, sa diskutovalo o tom, čo sa robí na úrovni EÚ na pomoc malým, stredným a veľkým podnikom. Podujatie sa konalo vo februári v Parlamente v Bruseli a zišli sa na ňom experti na vysokej úrovni. Celkovo prilákalo približne 100 účastníkov. Brožúra s názvom Európska verejná ochrankyňa práv – Prínos pre podniky, ktorú dostali účastníci, stručne predstavuje výber významných prípadov s kladnými výsledkami, ktorými sa úrad ombudsmana zaoberal.

Podujatie Úradu európskeho ombudsmana „Prekonaná kríza? Podnikanie v Európe“ 2014. http://europa.eu/!mv78YP

2.8 Hospodárska súťaž v EÚ

V roku 2014 sa ombudsmanka zaoberala aj sťažnosťami od spoločností a iných právnických osôb, ktoré sa týkali antitrustových vyšetrovaní a iných prípadov súvisiacich s politikou hospodárskej súťaže Komisie.

Jednu takúto sťažnosť podala nemecká spoločnosť Infineon. Komisia ju vyšetrovala v rámci skúmania kartelu „smart card chips“ spolu so spoločnosťami Philips, Samsung, a Renesas, a nakoniec im udelila pokutu za účasť na karteli. Komisia má elektronickú kópiu interného e-mailu konkurenta, o ktorom tvrdila, že bol veľmi dôležitým dôkazom vo veci spoločnosti Infineon. Spoločnosť požiadala o náhľad do dokumentu, pretože pochybovala o jeho pravosti. Komisia poskytla tento e-mail až približne mesiac pred potrestaním kartelu a pritom mala tento e-mail vtedy už šesť mesiacov. Spoločnosť Infineon podala sťažnosť ombudsmanke, že z dôvodu tohto oneskorenia mala len týždeň na vykonanie zložitej úlohy analyzovania pravosti e-mailu. Vysvetlenie Komisie v súvislosti s oneskorením ombudsmanku nepresvedčilo a kritizovala konanie Komisie.

Prístup spoločnosti Infineon k e-mailu konkurenta v dokazovaní o karteli čipov inteligentných kariet: Európska ombudsmanka kritizuje oneskorenie Európskej komisie.

Kapitola 3 - Koľko sťažností?

Občania, ktorým európska ombudsmanka pomohla v roku 2014: 23072; 
rád poskytnutých prostredníctvom interaktívneho sprievodcu na webovej lokalite ombudsmanky: 19170; 
stažností zaevidovaných v roku 2014: 2079; 
žiadostí o informácie, na ktoré útvary ombudsmanky odpovedali: 1823; 
vyšetrovaní, ktoré otvorila európska ombudsmanka v roku 2014: 342; 
vyšetrovaní zacatých na základe stažností: 325; 
zacatých vyšetrovaní z vlastného podnetu: 17; 
vyšetrovaní, ktoré uzavrela európska ombudsmanka v roku 2014: 400; 
uzavretých vyšetrovaní, ktoré boli zacaté na základe stažností: 387; 
uzavretých vyšetrovaní z vlastného podnetu: 13.

Počet sťažností v rámci mandátu európskeho ombudsmana za obdobie rokov 2003 – 2014: 
2003: 603; 
2004: 930; 
2005: 811; 
2006: 849; 
2007: 870; 
2008: 802; 
2009: 727; 
2010: 744; 
2011: 698; 
2012: 740; 
2013: 750; 
2014: 736.

Počet sťažností mimo mandátu európskeho ombudsmana za obdobie rokov 2003 – 2014: 
2003: 1768; 
2004: 2729; 
2005: 2673; 
2006: 2768; 
2007: 2401; 
2008: 2544; 
2009: 2392; 
2010: 1983; 
2011: 1846; 
2012: 1720; 
2013: 1665; 
2014: 1427.

Zdroj sťažností vo vyšetrovaniach, ktoré uzavrela európska ombudsmanka v roku 2014; 
spolocností, združení a iných právnických osôb: 52 (13%); 
jednotlivých obcanov: 335 (87%).

Krajina pôvodu zaznamenaných sťažností a vyšetrovaní, ktoré otvorila európska ombudsmanka v roku 2014; 
Luxembursko - Pocet stažností: 20, Pocet zacatých vyšetrovaní: 7
Malta - Pocet stažností: 11, Pocet zacatých vyšetrovaní: 2
Cyprus - Pocet stažností: 16, Pocet zacatých vyšetrovaní: 2
Slovinsko - Pocet stažností: 29, Pocet zacatých vyšetrovaní: 2
Írsko - Pocet stažností: 61, Pocet zacatých vyšetrovaní: 10
Belgicko - Pocet stažností: 147, Pocet zacatých vyšetrovaní: 50
Bulharsko - Pocet stažností: 66, Pocet zacatých vyšetrovaní: 7
Grécko - Pocet stažností: 78, Pocet zacatých vyšetrovaní: 24
Portugalsko - Pocet stažností: 74, Pocet zacatých vyšetrovaní: 6
Chorvátsko - Pocet stažností: 28, Pocet zacatých vyšetrovaní: 4
Španielsko - Pocet stažností: 309, Pocet zacatých vyšetrovaní: 19
Fínsko - Pocet stažností: 33, Pocet zacatých vyšetrovaní: 5
Lotyšsko - Pocet stažností: 12, Pocet zacatých vyšetrovaní: 0
Polsko - Pocet stažností: 208, Pocet zacatých vyšetrovaní: 7
Rakúsko - Pocet stažností: 40, Pocet zacatých vyšetrovaní: 12
Litva - Pocet stažností: 14, Pocet zacatých vyšetrovaní: 5
Madarsko - Pocet stažností: 44, Pocet zacatých vyšetrovaní: 5
Ceská republika - Pocet stažností: 36, Pocet zacatých vyšetrovaní: 1
Rumunsko - Pocet stažností: 65, Pocet zacatých vyšetrovaní: 7
Dánsko - Pocet stažností: 17, Pocet zacatých vyšetrovaní: 3
Slovensko - Pocet stažností: 17, Pocet zacatých vyšetrovaní: 1
Nemecko - Pocet stažností: 219, Pocet zacatých vyšetrovaní: 45
Holandsko - Pocet stažností: 41, Pocet zacatých vyšetrovaní: 7
Švédsko - Pocet stažností: 23, Pocet zacatých vyšetrovaní: 9
Taliansko - Pocet stažností: 125, Pocet zacatých vyšetrovaní: 38
Spojené královstvo - Pocet stažností: 127, Pocet zacatých vyšetrovaní: 24
Estónsko - Pocet stažností: 3, Pocet zacatých vyšetrovaní: 1
Francúzsko - Pocet stažností: 98, Pocet zacatých vyšetrovaní: 11
Iné krajiny - Pocet stažností: 103, Pocet zacatých vyšetrovaní: 7
Neznáme - Pocet stažností: 15, Pocet zacatých vyšetrovaní: 4

Kapitola 4 - Na koho?

Vyšetrovania, ktoré v roku 2014 viedla európska ombudsmanka, súviseli s týmito inštitúciami; 
Európska komisia: 204 (59.6%); 
Agentúry EÚ: 47 (13.7%); 
Európsky úrad pre výber pracovníkov: 32 (9.4%); 
Iné: 29 (8.5%); 
Európska služba pre vonkajšiu cinnost: 13 (3.8%); 
Európsky parlament: 12 (3.5%); 
Európsky úrad pre boj proti podvodom: 11 (3.2%).

Kapitola 5 - Na čo?

Predmet vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka v roku 2014 uzavrela; 
Žiadosti o informácie a prístup k dokumentom (transparentnost): 86 (21.5%); 
Komisia ako strážkyna zmlúv : 77 (19.3%); 
Konkurzy a výberové konania (vrátane stážistov): 77 (19.3%); 
Inštitucionálne a politické záležitosti: 64 (16.0%); 
Správa a služobný poriadok: 45 (11.3%); 
Zadávanie zákaziek úspešným uchádzacom alebo udelovanie grantov: 33 (8.3%); 
Plnenie zmlúv: 24 (6.0%).

Kapitola 6 - Dosiahnuté výsledky

Konanie, ktoré vyvinula európska ombudsmanka na základe sťažností prijatých v roku 2014; 
poskytnutých rád alebo presunutých prípadov 1217 (56.3%); 
odoslaných odpovedí s informáciou pre stažovatela, že nie je možné poskytnút dalšie poradenstvo 621 (28.7%); 
zacatých vyšetrovaní 325 (15.0%).

Výsledky vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka uzavrela v roku 2014; 
Spor urovnaný zo strany inštitúcie alebo dohodnuté priatelské riešenie: 133 (33.3%); 
Dalšie vyšetrovania nie sú opodstatnené: 163 (40.8%); 
Nezistil sa žiadny nesprávny úradný postup: 76 (19.0%); 
Zistil sa nesprávny úradný postup: 39 (9.8%); 
Iné: 13 (3.3%).

Vyšetrovanie prípadov, v ktorých európska ombudsmanka zistila nesprávny úradný postup v roku 2014; 
Dôležité pripomienky urcené pre inštitúciu: 27 (69.2%); 
Navrhnuté odporúcania inštitúcia akceptovala v plnej miere alebo ciastocne: 12 (30.8%); 
Osobitná správa: 0 (0%).

Vývoj počtu vyšetrovaní vedených Úradom európskeho ombudsmana: 
2003 - Zacaté vyšetrovania: 253, Uzavreté vyšetrovania: 180; 
2004 - Zacaté vyšetrovania: 351, Uzavreté vyšetrovania: 251; 
2005 - Zacaté vyšetrovania: 343, Uzavreté vyšetrovania: 312; 
2006 - Zacaté vyšetrovania: 267, Uzavreté vyšetrovania: 250; 
2007 - Zacaté vyšetrovania: 309, Uzavreté vyšetrovania: 351; 
2008 - Zacaté vyšetrovania: 296, Uzavreté vyšetrovania: 355; 
2009 - Zacaté vyšetrovania: 339, Uzavreté vyšetrovania: 318; 
2010 - Zacaté vyšetrovania: 335, Uzavreté vyšetrovania: 326; 
2011 - Zacaté vyšetrovania: 396, Uzavreté vyšetrovania: 318; 
2012 - Zacaté vyšetrovania: 465, Uzavreté vyšetrovania: 390; 
2013 - Zacaté vyšetrovania: 350, Uzavreté vyšetrovania: 461; 
2014 - Zacaté vyšetrovania: 342, Uzavreté vyšetrovania: 400.

Dĺžka vyšetrovania prípadov, ktoré európska ombudsmanka uzavrela v roku 2014: 
prípadov uzatvorených do 3 mesiacov: 36%; 
prípadov uzatvorených od 3 do 12 mesiacov: 28%; 
prípadov uzatvorených od 12 do 18 mesiacov: 10%; 
prípadov uzatvorených po dlhšom období ako 18 mesiacov: 27%; 
v priemere 11 mesiacov.

Kapitola 7 - Ako riešime prípady

Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ako aj Chartou základných práv EÚ sa zabezpečuje právo sťažovať sa európskemu ombudsmanovi. Na základe ZFEÚ má ombudsman právo prijímať sťažnosti od ktoréhokoľvek občana Únie alebo ľubovoľnej fyzickej či právnickej osoby s pobytom alebo sídlom v členskom štáte Únie.

Ombudsmanka sa stará o to, aby bola bezplatná služba podávania sťažností čo najspravodlivejšia, najtransparentnejšia a najpriamejšia. Sťažovatelia môžu predkladať svoje sťažnosti ombudsmanke ľubovoľnou písomnou formou vrátane vyplnenia formulára sťažnosti na webovej lokalite ombudsmanky. Ombudsmanka sa snaží poskytnúť rýchlu prvú odpoveď, v ktorej informuje sťažovateľov do štyroch týždňov o tom, čo urobí s ich sťažnosťou.

Ombudsmanka prešetrí každú žiadosť v samotnej veci. Patria sem aj žiadosti, ktoré musí odmietnuť, lebo sú mimo jej kompetencie. Keď sa to stane, sťažovatelia dostanú osobnú odpoveď, ktorá väčšinou obsahuje poradenstvo o iných orgánoch, ktoré by mohli byť schopné sťažovateľovi pomôcť. Ombudsmanka môže rozhodnúť aj o prenose sťažnosti na iné orgány.

Sťažnosti, ktoré sú mimo kompetencie ombudsmanky, riešia najprv jej špecializovaní právni pracovníci. Každá žiadosť sa pridelí konkrétnej kontaktnej osobe, ktorá rieši prípady.

Ak nový sťažovateľ nespĺňa kritériá prijateľnosti alebo ak neexistujú dostatočné dôvody na podanie inak prípustnej sťažnosti, ombudsmanka vysvetlí svoje rozhodnutie a poskytne poradenstvo vždy, keď je to možné a vhodné.

Keď sa ombudsmanka rozhodne otvoriť vyšetrovanie, dôkladne preskúma problémy sťažovateľa a určí, či by sa dali vyriešiť zjednodušeným postupom, ako je telefonické vyšetrovanie. Môže rozhodnúť aj o otvorení inšpekčného vyšetrovania na rýchle preskúmanie záznamov a rovnako rýchly záver vo veci samotnej.

Vyšetrovania v plnom rozsahu sú potrebné, keď je sťažnosť zložitá alebo jednoznačne vyžaduje vstup od rôznych špecializovaných útvarov príslušnej inštitúcie.

Ombudsmanka má k dispozícii viacero možností, ak sú zistenia v prospech sťažovateľa. Môže navrhnúť priateľské riešenie, ktoré uspokojí sťažovateľa, alebo vydať návrh odporúčania, v ktorom žiada inštitúciu, aby napravila nesprávny úradný postup. Ak nie je možné dosiahnuť riešenie, ombudsmanka sa môže rozhodnúť vydať kritické pripomienky. Ombudsmanka má aj právomoc otvoriť vyšetrovanie z vlastného podnetu. S využitím tejto právomoci môže ombudsmanka vyšetrovať problémy, ktoré sa javia ako systémové problémy v inštitúciách EÚ. Okrem toho môže využiť túto právomoc na riešenie možného prípadu nesprávneho úradného postupu, na ktorý ju upozornia osoby z krajín mimo Európskej únie. Každý rok dostáva ombudsmanka tisíce sťažností od občanov, MVO, spoločností a iných organizácií. Zamestnanci ombudsmanky sa starajú o to, aby sa každá sťažnosť riešila rýchlo, svedomito a s dôrazom na poskytovanie služieb.

Kapitola 8 - Dodržiavanie návrhov ombudsmana

Každý rok ombudsmanka uverejňuje komplexnú správu o tom, ako inštitúcie EÚ reagujú na návrhy ombudsmanky na zlepšenie správy EÚ. Tieto návrhy majú formu priateľských riešení, návrhov odporúčaní, ďalších pripomienok, kritických pripomienok a návrhov.

Vyhovenie návrhom európskej ombudsmanky v roku 2013; 
80% vyhovené; 
20% nevyhovené.K dnešnému dňu inštitúcie vyhoveli 80 % návrhov ombudsmanky. V štyroch z každých piatich prípadov inštitúcie dodržiavajú, o čo ich ombudsmanka požiada. Správa s názvom Napravíme to? – Ako inštitúcie EÚ reagovali na ombudsmanku
v roku 2013
potvrdzuje tento trend. Ako vyplýva zo správy, miera vyhovenia sa môže medzi jednotlivými inštitúciami významne líšiť – od 100 % v niektorých prípadoch po 25 %
v najhoršom prípade. Komisia predstavuje vzhľadom na svoju veľkosť v správe EÚ najväčší podiel na vyšetrovaniach, ktoré úrad ombudsmana vykonáva. V roku 2013 klesla jej miera vyhovenia návrhom na 73 % z 84 % v roku 2012.

V správe sa odhalilo, že inštitúcie vykonali určité skutočné zlepšenia v prospech občanov v škále oblastí od etiky po životné prostredie a od verejných obstarávaní po transparentnosť. Ombudsmanka je odhodlaná zabezpečiť v spolupráci so všetkými inštitúciami EÚ, aby sa miera vyhovenia návrhom ďalej zvyšovala.

Správa za rok 2014 bude k dispozícii na jeseň 2015.

Kapitola 9 - Vzťahy s inštitúciami EÚ

9.1 Európsky parlament

Emily O'Reilly predstavila svoju výročnú správu za rok 2013 Martinovi Schulzovi 15. septembra 2014.

Európska ombudsmanka kladie veľký dôraz na vzťahy
s Európskym parlamentom. Počas roka 2014 sa ombudsmanka stretla s viac ako 50 poslancami EP zo všetkých hlavných skupín na vzájomných individuálnych stretnutiach a ich predmetom boli záležitosti vzájomného záujmu. Okrem toho sa stretla s rôznymi politickými a vnútroštátnymi delegáciami, ako napríklad z Výboru pre petície Európskeho parlamentu. Objavila sa pred Výborom pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Výborom pre rozpočtovú kontrolu, Podvýbor pre ľudské práva a Výbor pre petície.

9.2 Výbor pre petície

Ombudsmanka má úzky pracovný vzťah s Výborom pre petície s cieľom pomôcť EÚ reagovať najlepším možným spôsobom na obavy občanov a obyvateľov. Zatiaľ čo ombudsmanka sa zaoberá sťažnosťami na inštitúcie, orgány a agentúry EÚ, Výbor pre petície sa zaoberá petíciami, pokiaľ ide o oblasti činnosti EÚ v rámci Európy. V roku 2014 ombudsmanka pracovala s novou predsedníčkou, Ceciliou Wikströmovou, poslankyňou EP a všetkými politickými skupinami, aby sa prispelo k tomu, že sa EÚ stane zameranejšou na poskytovanie služieb a dostupnejšou pre bežných európskych občanov a obyvateľov.

Transparentnosť, efektívnosť, oprávnenosť inštitúcií EÚ: „Sila Úradu európskeho ombudsmana závisí od vzťahu s Európskym parlamentom a Výborom pre petície.“

9.3 Európska komisia

Vzťah ombudsmanky s Európskou komisiou je kľúčový vzhľadom na jej veľkosť v spravovaní EÚ a na to, že je predmetom najväčšieho počtu sťažností. Ombudsmanka pochválila novú Komisiu za jej úsilie o zlepšenie transparentnosti svojej práce, najmä v kontexte transparentnosti lobizmu. Budovanie vzťahov je jednou z priorít ombudsmanky na všetkých úrovniach Komisie. Počas roka 2014 sa ombudsmanka stretla s niektorými relevantnými riaditeľmi a vedúcimi oddelení Komisie. Počas roka pokračovali aj pravidelné mesačné stretnutia na riaditeľskej úrovni. Ombudsmanka sa teší na stretnutia s novým predsedom Komisie začiatkom roka 2015.

9.4 Iné inštitúcie a agentúry EÚ

Inštitucionálne a administratívne kultúry sa v rámci rôznych inštitúcií a agentúr EÚ líšia a je dôležité, aby sa medzi nimi a ombudsmankou rozvíjali a udržiavali silné pracovné vzťahy. V roku 2014 sa ombudsmanka okrem iných stretla s výkonným riaditeľom Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, prezidentom Európskej centrálnej banky, riaditeľom Agentúry Európskej únie pre základné práva, a prezidentom Európskej investičnej banky. Ombudsmanka využíva tieto stretnutia, aby pokročila vo svojich strategických cieľoch, ktorými je zvýšenie relevantnosti, vplyvu a zviditeľnenia, a aby takisto zabezpečila, že rôzne inštitúcie a agentúry EÚ fungujú v súlade s tzv. zlatou normou správy vecí verejných.

9.5 Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

Ombudsmanka spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, ako je Organizácia Spojených národov, a to najmä v oblasti ľudských práv prostredníctvom Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. V januári 2011 vstúpil do platnosti aj rámec EÚ týkajúci sa dohovoru. Ombudsmanka chráni, podporuje a sleduje uplatňovanie dohovoru na úrovni inštitúcií EÚ spolu s Európskym parlamentom, Európskou komisiou, Agentúrou Európskej únie pre základné práva a Európskym fórom zdravotného postihnutia. V roku 2014 sa rámec EÚ stretol raz a zorganizovalo sa zhromaždenie s monitorujúcimi orgánmi z členských štátov. Od marca podporuje a posilňuje tím ombudsmanky v záležitostiach zdravotného postihnutia vyslaný úradník členského štátu.

Inštitúcie EÚ sú povinné zabezpečiť, aby ich služby boli dostupné pre osoby so zdravotným postihnutíma tieto osoby mali prístup
k informáciám od inštitúcií, mali možnosť s nimi komunikovať, ďalej aby bolo pracovné prostredie inštitúcií EÚ otvorené, inkluzívne a prístupné osobám so zdravotným postihnutím a aby sa osoby so zdravotným postihnutím mohli účinne a v plnej miere zúčastňovať na politickom a verejnom živote.

V roku 2014 sa ombudsmanka zaoberala sťažnosťou, podľa ktorej je internetový portál Europass CV pre osoby so zrakovým postihnutím nedostupný. Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania prevádzkuje tento portál a v súčasnosti vytvorilo akčný plán na zlepšenie dostupnosti portálu. Ombudsmanka privítala tento krok a bude túto záležitosť ďalej sledovať. Poslala sťažovateľovi zvukové vydanie svojho rozhodnutia a uverejnila ho na svojej webovej lokalite.

Ombudsmanka v roku 2014 vypracovala register verejných dokumentov, aby sa zaistilo, že osoby so zrakovým postihnutím a iní môžu mať prístup k dokumentom na jej vlastnej webovej lokalite. Zamerala sa aj na komunikáciu zrozumiteľným jazykom a sprístupňovanie rozhodnutí vo verzii pre slabozrakých alebo zvukových vydaniach.

Kapitola 10 - Vzťahy so sieťami

Sťažnosti postúpené iným inštitúciám a orgánom, sťažnosti, v prípade ktorých európska ombudsmanka sťažovateľom odporučila obrátiť sa na iné inštitúcie a orgány, za rok 2014; 
Clen európskej siete ombudsmanov: 59.3%; 
z toho:
štátny alebo regionálny ombudsman alebo podobný orgán : 636; 
Výbor pre petície Európskeho parlamentu: 86.

Sťažnosti za rok 2014 postúpené iným inštitúciám a orgánom, sťažnosti,
v prípade ktorých európska ombudsmanka sťažovateľom odporučila obrátiť sa na iné inštitúcie a orgány

Európska ombudsmanka úzko spolupracuje s rôznymi sieťami, aby zabezpečila, že sa sťažnosti občanov týkajúce sa zákonov EÚ riešia rýchlo a účinne.

Veľa sťažovateľov sa obráti na ombudsmanku, keď majú problémy so štátnou, regionálnou alebo miestnou správou. Tieto sťažnosti nepatria do kompetencie ombudsmanky a často sa týkajú údajného porušenia právnych predpisov EÚ zo strany členských štátov. Štátni alebo regionálni ombudsmani v Európskej sieti ombudsmanov majú najlepšie možnosti na riešenie mnohých takýchto prípadov. Plnohodnotným členom siete je aj Výbor pre petície Európskeho parlamentu. Jedným z cieľov siete je umožniť rýchle postúpenie sťažností príslušnému členovi siete, štátnemu alebo regionálnemu ombudsmanovi alebo podobnému orgánu, alebo výboru Európskeho parlamentu pre petície.

Sieť sa teraz skladá z takmer 100 úradov v 36 európskych krajinách. Patria do nej štátni a regionálni ombudsmani a podobné orgány členských štátov EÚ, kandidátskych krajín na členstvo v EÚ a iných krajín v Európskom hospodárskom priestore, ako aj európska ombudsmanka a Výbor pre petície Európskeho parlamentu.

Interaktívny sprievodca európskej ombudsmanky pomáha 20 000 občanov ročne nájsť správny orgán na riešenie problému, na ktorý sa treba obrátiť.

Sieť slúži ako užitočný mechanizmus na výmenu informácií o právnych predpisoch a osvedčených postupoch v EÚ prostredníctvom seminárov, polročných (teraz štvrťročných elektronických) letákov a extranetového fóra pre diskusiu a výmenu dokumentov.

Diskusie v roku 2014 boli zamerané najmä na úlohu ombudsmanov vo vyšetrovaní sťažností od vojenských štábov; súdnych sporov, ktoré voči inštitúciám ombudsmanov iniciovali občania v prípade, že boli nespokojní s reakciou daných inštitúcií na svoje sťažnosti a bilingválneho vzdelávania pre deti z národnostných menších.

Vďaka európskej ombudsmanke za úžasný kontaktný seminár pre Európsku sieť ombudsmanov. Bolo úžasné zúčastniť sa a zastupovať ombudsmanku pre parlamentné a zdravotnícke služby.

Sieť zorganizovala počas roka dva semináre. V júni európska ombudsmanka a Ombudsman pre verejné služby pre Wales (Spojené kráľovstvo) spolu zorganizovali Deviaty regionálny seminár siete. Konal sa v Cardiffe a diskusia sa týkala témy: „Ombudsmani a výbory pre petície: hlasy nemých.“ Hlavnými skúmanými oblasťami boli: podpora práv mladých ľudí, starnutie obyvateľstva, osoby so zdravotným postihnutím a právo na vysokokvalitnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Dva mesiace predtým zorganizovala európska ombudsmanka Deviaty kontaktný seminár siete v Štrasburgu. Preskúmali sa na ňom spôsoby zlepšenia služieb, ktoré poskytuje Úrad európskeho ombudsmana sieti, ako zvýšiť zviditeľnenie, vplyv a relevantnosť siete, úlohu sociálnych médií vo zvyšovaní zviditeľnenia siete a úlohy ombudsmanov ako strážcov transparentnosti a prístupu k informáciám.

V niektorých prípadoch môže ombudsmanka považovať za primerané predniesť sťažnosť Európskej komisii, sieti SOLVIT, alebo službe Vaša Európa – Poradenstvo. SOLVIT je sieť, ktorú vytvorila Komisia na pomoc ľuďom, ktorí zaznamenali prekážky pri snahe uplatniť svoje práva na vnútornom trhu Únie. Vaša Európa – Poradenstvo je ďalšia celoeurópska sieť, ktorú vytvorila Komisia ako poradenstvo pre občanov v oblasti života, práce a cestovania v EÚ. Pred prenosom sťažností alebo poradenstvom pre sťažovateľa vynakladajú útvary ombudsmanky maximálne úsilie na to, aby určili, ktorý úrad by mohol najlepšie pomôcť.

Problémy s EÚ? Kto vám môže pomôcť?

Publikácia ombudsmanky Problémy s EÚ? Kto Vám môže pomôcť? obsahuje viac informácií o alternatívnych spôsoboch nápravy.

Kapitola 11 - Zdroje

11.1 Rozpočet

Rozpočet úradu ombudsmana je samostatnou kapitolou v rozpočte EÚ. Je rozdelený na tri hlavy. Hlava 1 obsahuje mzdy, dávky a iné výdavky týkajúce sa zamestnancov. Hlava 2 sa vzťahuje na budovy, nábytok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky. Hlava 3 obsahuje výdavky, ktoré vyplývajú zo všeobecných funkcií, ktoré táto inštitúcia vykonáva. V roku 2014 predstavovali rozpočtované prostriedky sumu 9 857 002 EUR.

Aby sa zabezpečilo efektívne spravovanie zdrojov, interný audítor úradu ombudsmana Robert Galvin, pravidelne kontroluje systémy vnútornej kontroly tejto inštitúcie a finančné operácie, ktoré úrad vykonáva. Rovnako ako v prípade ostatných inštitúcií EÚ, Európsky dvor audítorov vykonáva audity aj v inštitúcii ombudsmana.

11.2 Využívanie zdrojov

Každý rok prijíma úrad ombudsmana ročný plán riadenia (RPR), v ktorom sú identifikované konkrétne činnosti, ktoré musí úrad vykonať, aby mohol realizovať priority a ciele tejto inštitúcie. RPR na rok 2014 bol posledný, ktorý sa zakladá na ombudsmanovej Stratégii mandátu na obdobie rokov 2009 – 2014.

11.3 Tím ombudsmanky

Tím európskej ombudsmanky

Táto inštitúcia má vysokokvalifikovaných zamestnancov, ktorí ovládajú mnoho jazykov. Takto sa zabezpečuje, že môžu riešiť sťažnosti na nesprávny úradný postup v 24 úradných jazykoch EÚ a zvyšovať informovanosť o práci ombudsmanky. V pláne pracovných miest európskeho ombudsmana na rok 2014 bolo 67 miest.

Úplný a pravidelne aktualizovaný zoznam zamestnancov vrátane podrobných informácií o štruktúre úradu ombudsmana a úlohách každej sekcie je k dispozícii na webovej lokalite ombudsmanky (www.ombudsman.europa.eu) v 24 úradných jazykoch EÚ.

Zoznámte sa s tímom európskej ombudsmanky. http://europa.eu/!bg87qh

Ako nadviazať kontakt s európskou ombudsmankou

Poštou

Európsky ombudsman
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex

Telefonicky

+33 (0)3 88 17 23 13

Faxom

+33 (0)3 88 17 90 62

E-mailom

eo@ombudsman.europa.eu

Online

Návšteva

Ak chcete navštíviť kanceláriu európskej ombudsmanky v Bruseli alebo Štrasburgu, obráťte sa najskôr na nás.