You have a complaint against an EU institution or body?

Európsky kódex dobrej správnej praxe

Kódex, ktorý schválil Európsky parlament, obsahuje tieto podstatné ustanovenia[1]:

Článok 1 - Všeobecné ustanovenie

Vo vzťahu s verejnosťou dodržiavajú orgány a ich úradníci zásady, ktoré ustanovuje tento Kódex dobrej správnej praxe, ďalej len „kódex“.

Článok 2 - Osobná pôsobnosť

1. Kódex sa vzťahuje na úradníkov a iných zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje služobný poriadok a podmienky zamestnávania iných zamestnancov, vo vzťahu s verejnosťou. Pojem „úradník“ v tomto kódexe sa vzťahuje na úradníkov, ako aj na iných zamestnancov.

2. Orgány a ich administratíva podniknú kroky potrebné na zabezpečenie toho, aby sa ustanovenia tohto kódexu vzťahovali aj na iné osoby, ktoré pre ne pracujú, ako napríklad na osoby zamestnané v súlade so súkromnoprávnymi zmluvami, expertov, ktorých vyslali národné verejné správy a stážistov.

3. Pojem „verejnosť“ sa vzťahuje na fyzické a právnické osoby s pobytom alebo registrovaným sídlom v členskom štáte EÚ alebo inde.

4. Na účely tohto kódexu:
a) pojem „inštitúcia“ znamená inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru EÚ;
b) pojem „úradník“ znamená úradníka alebo iného zamestnanca Európskej únie.

Článok 3 - Vecná pôsobnosť

1. Tento kódex obsahuje všeobecné zásady dobrej správnej praxe, ktoré sa uplatňujú vo všetkých vzťahoch orgánov a ich administratív s verejnosťou, pokiaľ ich neupravujú osobitné ustanovenia.

2. Zásady, ktoré ustanovuje tento kódex, sa neuplatňujú vo vzťahoch medzi orgánom a jeho úradníkmi. Tieto vzťahy upravuje služobný poriadok.

Článok 4 - Zákonnosť

Úradník koná v súlade s právom a uplatňuje pravidlá a postupy ustanovené v právnych predpisoch EÚ. Úradník dbá najmä o to, aby zabezpečil, aby rozhodnutia ovplyvňujúce práva a záujmy jednotlivcov mali základ v právnych predpisoch a aby bol ich obsah v súlade s právnym poriadkom.

Článok 5 - Nediskriminácia

1. Pri vybavovaní žiadostí verejnosti a pri rozhodovaní zabezpečuje úradník dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania. S osobami, ktoré sú v rovnakej situácii, sa zaobchádza podobne.

2. Ak nastane rozdiel v zaobchádzaní, úradník zabezpečí, aby bol tento rozdiel odôvodnený objektívnymi podstatnými okolnosťami konkrétneho prípadu.

3. Úradník najmä nesmie žiadnym spôsobom neodôvodnene diskriminovať jednotlivcov na základe národnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, národnostného alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

Článok 6 - Proporcionalita

1. Pri rozhodovaní úradník zabezpečuje primeranosť opatrení vzhľadom na sledovaný účel. Úradník najmä nesmie obmedzovať práva občanov alebo stanovovať poplatky, ak tieto obmedzenia alebo poplatky nie sú primerané vo vzťahu k účelu vykonávaných opatrení.

2. Pri rozhodovaní úradník dodržiava primeranú rovnováhu medzi záujmami súkromných osôb a všeobecným verejným záujmom.

Článok 7 - Nezneužitie právomocí

Právomoci sa vykonávajú len na účely, na ktoré boli zverené príslušnými ustanoveniami. Úradník najmä nesmie použiť tieto právomoci na účely, ktoré nemajú základ v práve alebo ktorými sa nesleduje verejný záujem.

Článok 8 - Nestrannosť a nezávislosť

1. Úradník je nestranný a nezávislý. Úradník sa zdržuje akejkoľvek svojvoľnej činnosti, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje jednotlivcov, ako aj prednostného zaobchádzania z akýchkoľvek dôvodov.

2. Správanie úradníka nikdy neriadia osobné, rodinné alebo národné záujmy, ani politický tlak. Úradník sa nezúčastňuje na žiadnom rozhodnutí, na ktorom má on sám alebo blízky člen jeho rodiny finančný záujem.

Článok 9 - Objektivita

Pri rozhodovaní úradník zohľadňuje podstatné okolnosti a každej z nich priradí v rozhodnutí zodpovedajúcu váhu, pričom zároveň vylúči akékoľvek nepodstatné prvky.

Článok 10 - Oprávnené očakávania, konzistentnosť a poradenstvo

1. Úradník koná konzistentne vo svojej vlastnej správnej činnosti, ako aj vo vzťahu k správnej činnosti orgánu. Úradník sa riadi zaužívanými správnymi postupmi orgánu okrem prípadov, ak existujú oprávnené dôvody na odchýlenie sa od týchto postupov v konkrétnom prípade. Ak takéto dôvody existujú, zaznamenávajú sa písomne.

2. Úradník dodržiava oprávnené a rozumné očakávania, ktoré má verejnosť so zreteľom na predchádzajúcu činnosť orgánu.

3. Úradník v prípade potreby poskytne verejnosti radu, ako postupovať vo veci spadajúcej do jeho pôsobnosti.

Článok 11 - Spravodlivosť

Úradník koná nestranne, spravodlivo a rozumne.

Článok 12 - Zdvorilosť

1. Úradník postupuje vo vzťahoch s verejnosťou ústretovo, korektne, zdvorilo a prístupne. Pri odpovedaní na korešpondenciu, telefonáty a správy elektronickej pošty sa úradník usiluje byť čo najviac nápomocný a odpovedá čo najúplnejšie a najpresnejšie na položené otázky.

2. Ak úradník nie je zodpovedný za danú otázku, usmerní občana na príslušného úradníka.

3. Ak nastane chyba, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje práva alebo záujmy jednotlivca, úradník sa za ňu ospravedlní a usiluje sa o nápravu nepriaznivých dôsledkov, ktoré vznikli jeho chybou, čo najúčelnejším spôsobom, a informuje osobu o akýchkoľvek právach na odvolanie v súlade s článkom 19 kódexu.

Článok 13 - Odpoveď na listy v jazyku občana

Úradník zabezpečí, aby každý občan Únie alebo akákoľvek osoba, ktorá zašle orgánu list v jednom z úradných jazykov uvedených v zmluvách, získala odpoveď v tom istom jazyku. To isté platí v čo najväčšej možnej miere aj pre právnické osoby ako združenia (mimovládne organizácie) a spoločnosti.

Článok 14 - Potvrdenie o prijatí a označenie zodpovedného úradníka

1. Na každý list alebo sťažnosť, ktoré sú zaslané orgánu, sa odošle potvrdenie o prijatí v období do dvoch týždňov okrem prípadov, ak do tohto času nie je možné poskytnúť vecnú odpoveď.

2. V odpovedi alebo potvrdení o prijatí sa uvedie meno a telefónne číslo úradníka, ktorý sa danou vecou zaoberá, ako aj názov útvaru, do ktorého úradník patrí.

3. Potvrdenie o prijatí alebo odpoveď sa nemusí odoslať v prípadoch, ak listy alebo sťažnosti kvôli ich veľkému množstvu, stálemu opakovaniu alebo nezmyselnému obsahu napĺňajú skutkovú podstatu zneužívania.

Článok 15 - Povinnosť postúpenia zodpovednému útvaru orgánu

1. Ak je list alebo sťažnosť zaslaná orgánu adresovaná alebo odovzdaná generálnemu riaditeľstvu, riaditeľstvu alebo jednotke, do pôsobnosti ktorých vybavenie tohto listu alebo tejto sťažnosti nepatrí, jeho útvary zabezpečia bezodkladné postúpenie spisu zodpovednému útvaru tohto orgánu.

2. Útvar, ktorý pôvodne prijal list alebo sťažnosť, oznámi autorovi toto postúpenie a uvedie meno a telefónne číslo úradníka, ktorému bol spis odoslaný.

3. Úradník upozorní osobu alebo organizáciu na akékoľvek chyby alebo vynechania v dokumentoch a poskytne možnosť na ich nápravu.

Článok 16 - Právo na vypočutie a vyjadrenie

1. V prípadoch, ktoré sa týkajú práv alebo záujmov jednotlivcov, úradník zabezpečí, aby sa v každom štádiu postupu rozhodovania dodržiavalo právo na obhajobu.

2. Každá osoba má v prípadoch, keď sa má prijať rozhodnutie týkajúce sa jej práv alebo záujmov, právo na predloženie písomných komentárov a v prípade potreby na prednesenie ústnych pripomienok pred prijatím rozhodnutia.

Článok 17 - Primeraný časový rámec rozhodovania

1. Úradník zabezpečí, aby sa o akejkoľvek žiadosti alebo sťažnosti na orgán rozhodlo v primeranom časovom rámci, bezodkladne a za každých okolností najneskôr dva mesiace od dátumu prijatia. Rovnaké pravidlo platí aj pre odpovede na listy jednotlivcov a pre odpovede na administratívne oznamy, ktorými úradník žiada svojich nadriadených o pokyny súvisiace s rozhodnutiami, ktoré sa majú prijať.

2. Ak nie je možné rozhodnúť o žiadosti alebo sťažnosti zaslanej orgánu z dôvodu zložitosti problematiky, ktorej sa týka, vo vyššie hore uvedenom časovom rámci, úradník to čo najskôr oznámi autorovi žiadosti alebo sťažnosti. V takomto prípade sa konečné rozhodnutie oznámi autorovi v čo najkratšom čase.

Článok 18 - Povinnosť uviesť dôvody rozhodnutia

1. Každé rozhodnutie orgánu, ktoré môže nepriaznivo ovplyvniť práva alebo záujmy súkromnej osoby, obsahuje dôvody, na ktorých sa zakladá, s jasným uvedením podstatných skutočností a právneho základu rozhodnutia.

2. Úradník nesmie vydávať rozhodnutia, ktoré sú založené na stručných alebo nepresných dôvodoch, alebo ktoré neobsahujú individuálne odôvodnenie.

3. Ak nie je možné oznámiť podrobné dôvody rozhodnutia preto, že sa podobné rozhodnutia týkajú veľkého množstva osôb a ak sa z tohto dôvodu zasielajú štandardné odpovede, úradník zabezpečí, aby sa občanom, ktorí o to výslovne žiadajú, následne poskytlo individuálne odôvodnenie.

Článok 19 - Uvedenie možností odvolania

1. Rozhodnutie orgánu, ktoré môže nepriaznivo ovplyvniť práva alebo záujmy súkromnej osoby, obsahuje uvedenie možností odvolania, ktoré sú k dispozícii na napadnutie rozhodnutia. Uvádza sa najmä podstata opravných prostriedkov, inštitúcie, pred ktorými ich možno uplatniť a časové lehoty na ich uplatnenie.

2. V rozhodnutiach sa odkazuje najmä na možnosť začatia súdneho konania a podávania sťažností Európskemu ombudsmanovi podľa podmienok ustanovených v článku 263 a 228 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Článok 20 - Oznámenie rozhodnutia

1. Úradník zabezpečí, aby sa osobám, na ktorých práva alebo záujmy má rozhodnutie vplyv, toto rozhodnutie oznamovalo písomne, čo najskôr po jeho vydaní.

2. Úradník nesmie sprístupniť rozhodnutie iným zdrojom, až kým ho neoznámi príslušnej osobe alebo osobám.

Článok 21 - Ochrana osobných údajov

1. Úradník, ktorý zaobchádza s osobnými údajmi týkajúcimi sa občana, rešpektuje súkromie a integritu jednotlivca v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov orgánmi a inštitúciami Spoločenstva a o voľnom pohybe týchto údajov[2].

2. Úradník najmä nesmie spracúvať osobné údaje na nezákonné účely alebo postupovať takéto údaje nepovolaným osobám.

Článok 22 - Žiadosti o informácie

1. Úradník poskytuje osobám informácie, o ktoré žiadajú v prípade, ak je zodpovedný za danú vec. V prípade potreby úradník poskytne rady o tom, ako začať administratívny postup v rozsahu jeho pôsobnosti. Úradník zabezpečuje, aby poskytované informácie boli jasné a zrozumiteľné.

2. Ak je ústna žiadosť o informácie príliš zložitá alebo príliš rozsiahla, úradník požiada príslušnú osobu, aby žiadosť formulovala písomne.

3. Ak z dôvodu dôvernosti úradník nesmie poskytnúť požadované informácie, oznámi príslušnej osobe dôvody neposkytnutia informácií v súlade s článkom 18 tohto kódexu.

4. V prípade žiadostí o informácie, za ktoré úradník nie je zodpovedný, usmerní úradník žiadateľa na zodpovednú osobu a uvedie jej meno a telefónne číslo. V prípade žiadostí o informácie týkajúce sa inej inštitúcie EÚ úradník usmerní žiadateľa na túto inštitúciu.

5. V prípade potreby a v závislosti od predmetu žiadosti usmerní úradník žiadateľa o informáciu na útvar orgánu zodpovedný za poskytovanie informácií verejnosti.

Článok 23 - Žiadosti o verejný prístup k dokumentom

1. Úradník vybavuje žiadosti o prístup k dokumentom v súlade s pravidlami, ktoré prijal orgán a v súlade so všeobecnými zásadami a obmedzeniami ustanovenými v nariadení (ES) č. 1049/2001[3].

2. Ak úradník nemôže vyhovieť ústnej žiadosti na poskytnutie dokumentov, požiada občana, aby žiadosť formuloval písomne.

Článok 24 - Vedenie primeraných záznamov

Útvary orgánu vedú primerané záznamy o prijatej a odoslanej pošte, o prijatých dokumentoch a o svojich opatreniach.

Článok 25 - Uverejnenie kódexu

1. Orgán prijme potrebné opatrenia na informovanie verejnosti o právach, ktoré jej vyplývajú z tohto kódexu. Pokiaľ je to možné, orgán uverejní jeho znenie v elektronickej forme na svojej internetovej stránke.

2. Komisia uverejňuje a šíri kódex občanom v podobe brožúry v mene všetkých orgánov.

Článok 26 - Právo sťažovať sa u európskeho ombudsmana

Akékoľvek nedodržanie zásad ustanovených v tomto kódexe orgánom alebo úradníkom môže byť predmetom sťažnosti podanej európskemu ombudsmanovi v súlade s článkom 228 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Štatútom európskeho ombudsmana[4].

Článok 27 - Vyhodnocovanie činnosti

Po dvoch rokoch uplatňovania kódexu každý orgán vyhodnotí, ako ho aplikoval a oznámi európskemu ombudsmanovi výsledky tohto vyhodnotenia.

 

[1] Nasledujúci text bol aktualizovaný tak, aby sa v ňom zohľadnili zmeny vykonané v rámci Lisabonskej zmluvy týkajúce sa nomenklatúry Zmlúv a číslovania ich článkov, ako aj v rámci revízie štatútu ombudsmana z roku 2008. Opravili sa aj niektoré typografické a lingvistické chyby.

[2] Ú. v. ES L 8/1, 12.1.2001, s. 102.

[3] Ú. v. ES L 145/43, 31.5.2001, s. 331.

[4] Rozhodnutie Európskeho parlamentu o predpisoch a všeobecných podmienkach pre výkon funkcie ombudsmana (Ú. v. ES 1994 L 113, s. 15), naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Európskeho parlamentu 2008/587/ES, Euratom z 18. júna 2008 (Ú. v. EÚ 2008 L 189, s. 25).