You have a complaint against an EU institution or body?

Výročná správa za rok 2019

Úvod

Emily O’Reilly, európska ombudsmanka
Emily O’Reilly, európska ombudsmanka.
© picture alliance/Philipp von Ditfurth

S veľkým potešením predstavujeme výročnú správu, ktorá zachytáva prácu Úradu európskeho ombudsmana za rok 2019.

Hlavnou činnosťou úradu ombudsmana aj naďalej zostáva riešenie sťažností. Aj v roku 2019 sme dostávali veľké množstvo sťažností od občanov, občianskej spoločnosti, podnikov a médií. Domnievam sa, že by sme to nemali považovať za znak toho, že správa EÚ dosahuje slabé výsledky, ale skôr za dôsledok čoraz lepšej informovanosti o práci môjho úradu a pozitívnych výsledkoch, ktoré dokážeme dosiahnuť.

Účinnosť inštitúcií ombudsmana závisí od konštruktívnych vzťahov s organizáciami, ktorých činnosť tieto inštitúcie kontrolujú. V tejto súvislosti vítam pretrvávajúcu spoluprácu inštitúcií, agentúr a orgánov EÚ.

Oceňujem najmä pretrvávajúcu podporu a konštruktívne vzťahy s Európskym parlamentom a Výborom pre petície. V januári 2019 Parlament vyjadril mimoriadnu podporu osobitnej správe o zodpovednosti Rady a transparentnosti spôsobu, akým pristupuje k právnym predpisom.

Ako som už uviedla, domnievam sa, že ide o zásadnú otázku z hľadiska dôveryhodnosti EÚ. Stransparentnenie procesu tvorby právnych predpisov môže pomôcť vyvrátiť mýty o tom, že vnútroštátne vlády alebo členské štáty iba „preberajú predpisy“ z Bruselu.

Hoci Rada ešte musí vykonať odporúčania uvedené v osobitnej správe, vlády členských štátov čoraz väčšmi podporujú lepšiu transparentnosť činností zákonodarných orgánov Rady.

Na základe toho som iniciovala aj niekoľko konkrétnejších vyšetrovaní procesu tvorby politík a právnych predpisov EÚ. Oblasti vyšetrovaní zahŕňali: spôsob, akým Euroskupina pristupuje k dokumentom, v ktorých sa podrobne opisuje jej činnosť, a otázku, či sú tieto dokumenty sprístupnené verejnosti; nedostatočnú transparentnosť vo výročných rozhodnutiach vlád členských štátov v Rade týkajúcich sa rybolovných kvót; a neschopnosť poskytovať verejný prístup k stanoviskám, ktoré v súvislosti s rizikom pesticídov pre včely zaujímajú vnútroštátne orgány v zodpovednom výbore EÚ.

Napredovali sme v zlepšovaní efektívnosti spôsobu, akým sa na úrade vybavujú sťažnosti. Znížila sa priemerná dĺžka vyšetrovaní a „zrýchlené“ konanie v prípade žiadostí o prístup k dokumentom viedlo k dobrým výsledkom v prospech sťažovateľov.

V apríli sme usporiadali každoročnú konferenciu Európskej siete ombudsmanov. Konferencia sa uskutočnila v Európskom parlamente ešte pred európskymi voľbami a jej hlavnou témou bola otázka, ako posilniť účasť občanov na demokratickom procese.

V júni som s potešením predstavila víťazov druhého ročníka Ceny za dobrú správu vecí verejných. Na cenu bolo nominovaných 54 inšpiratívnych projektov z hlavných inštitúcií EÚ, ako aj mnohých agentúr a iných orgánov. Celkovým víťazom Ceny za dobrú správu vecí verejných sa stali tímy Európskej komisie, ktoré pracovali na iniciatíve EÚ zameranej na znižovanie znečistenia plastmi a na zvyšovanie informovanosti o tomto probléme.

Toto všetko je len stručný prehľad činností môjho úradu za rok 2019, ktoré sa v tejto správe opisujú podrobnejšie. Zároveň ide o záverečnú správu z môjho prvého funkčného obdobia ombudsmanky. Je mi cťou, že ma Európsky parlament v decembri zvolil na druhé funkčné obdobie.

V roku 2020 vytýčim stratégiu môjho druhého funkčného obdobia ombudsmanky. Všeobecné ciele však zostanú rovnaké: naďalej prinášať výsledky európskym občanom a zabezpečovať, aby inštitúcie EÚ v rámci svojej činnosti uplatňovali najvyššie administratívne normy a zároveň podporovali transparentnosť a etiku.

Emily O’Reilly

Emily O‘Reilly

1. Rok 2019 v skratke

Január

Európsky parlament vyjadruje podporu ombudsmankiným návrhom v súvislosti s legislatívnou transparentnosťou Rady

Február

Ombudsmanka oceňuje výsledky EÚ, pokiaľ ide o transparentnosť v súvislosti s brexitom

Marec

Ombudsmanka predkladá návrhy na zlepšenie uplatňovania pravidiel týkajúcich sa javu otáčavých dverí v inštitúciách EÚ

Apríl

Konferencia európskej siete ombudsmanov v Bruseli

Máj

Výročná tlačová konferencia – so zameraním na transparentnosť v rozhodovaní členských štátov

Jún

Udeľovanie Ceny za dobrú správu vecí verejných Európskej komisii za jej stratégiu na znižovanie znečistenia plastmi

Júl

Rozhodnutie o tom, ako Európska agentúra pre lieky pristupuje k stretnutiam s farmaceutickými spoločnosťami

August

Európska služba pre vonkajšiu činnosť súhlasí s udelením väčšieho prístupu k informáciám o poradnom orgáne, ktorým je Globálna technická pracovná skupina

September

Výročná správa za rok 2018 sa predkladá Výboru Európskeho parlamentu pre petície

Október

Ombudsmanka žiada Radu o proaktívnu transparentnosť v súvislosti s dokumentmi týkajúcimi sa stanovovania ročných rybolovných kvót

November

Ombudsmanka vystupuje na konferencii pri príležitosti 10. výročia Charty základných práv EÚ

December

Voľba európskeho ombudsmana

2. Kľúčové témy

Európska ombudsmanka pomáha verejnosti v styku s inštitúciami, orgánmi a agentúrami EÚ. Problémy, ktoré sa objavujú, bývajú v rozsahu od nedostatočnej transparentnosti v rozhodovaní cez odmietnutie prístupu k dokumentom a porušovanie základných práv až po zmluvné problémy.

2.1 Zodpovednosť v rozhodovaní EÚ

Prerokúvanie legislatívnych aktov musí byť dostatočne transparentné, aby európski občania mohli v plnej miere uplatniť svoje demokratické právo zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ a aby rozhodujúci činitelia niesli zodpovednosť.

Ombudsmanka predložila Rade Európskej únie súbor odporúčaní zameraných na zlepšenie transparentnosti jej legislatívneho procesu. Európsky parlament začiatkom roka 2019 v plnej miere podporil návrhy ombudsmanky. Vyšetrovanie a jeho podpora viedli k častejším úvahám o transparentnosti v Rade. Vedúcu úlohu prevzalo desať členských štátov, ktoré podporili medziinštitucionálnu legislatívnu databázu a navrhli, aby sa aktualizovali usmernenia k označovaniu dokumentov ako dokumentov s obmedzeným prístupom verejnosti a aby sa aktívne zverejňovali výsledky rokovaní o návrhoch zákonov. Ombudsmanka uvítala neformálny dokument, v ktorom sa uvádza, že „je dôležité uznať prepojenie medzi nedostatkom porozumenia a angažovanosti občanov na jednej strane a vyplývajúcim nedostatkom dôvery na strane druhej, ktoré môže podporovať kultúru namierenú proti EÚ“.

European Ombudsman

Risk assessment of pesticides on bees - public access to Member State positions: we have received over 400 messages in support of our inquiry.

We appreciate the encouragement!

Following reply from @EU_Commission, we are considering next steps.

https://europa.eu/!mN68Xq

Bees

Hodnotenie rizika pesticídov pre včely – verejný prístup k stanoviskám členských štátov: dostali sme vyše 400 správ s vyjadrením podpory nášmu vyšetrovaniu. Takúto podporu si vážime. V nadväznosti na odpoveď Európskej komisie zvažujeme ďalšie kroky.

V niekoľkých ďalších vyšetrovaniach sa ombudsmanka zamerala na to, ako vnútroštátne vlády prijímajú rozhodnutia v Bruseli. Po sťažnosti skupiny francúzskej občianskej spoločnosti POLLINIS sa ombudsmanka obrátila na Komisiu so žiadosťou, aby sprístupnila stanoviská členských štátov k usmerneniam v súvislosti s hodnotením rizika pesticídov pre včely. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vypracoval usmernenia v roku 2013, z dôvodu nezhôd medzi vnútroštátnymi orgánmi však ešte stále neboli prijaté. Ombudsmanka poznamenala, že poskytovanie širšieho prístupu k takýmto dokumentom je nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby si európski občania mohli uplatňovať svoje právo na účasť na demokratickom procese EÚ, ktoré vyplýva zo zmluvy. Komisia návrhu ombudsmanky odmietla vyhovieť, ale uviedla, že bude aj naďalej uvažovať o tom, ako pri takýchto rozhodnutiach zaistiť väčšiu transparentnosť. Ombudsmanka prípad uzavrela, pričom potvrdila svoje konštatovanie o nesprávnom úradnom postupe, a uviedla, že vývoj v tejto oblasti bude aj naďalej pozorne monitorovať.

European Ombudsman

@mariofcenteno agrees to improve #Eurogroup #transparency after our request.

We welcome that he will make public:

• agendas well ahead of meetings

• more info in summing-up notes

• Euro Working Group meeting dates

•…

More: https://europa.eu/!GU99mp

Meeting

Predseda Euroskupiny Mário Centeno po našej žiadosti súhlasí so zlepšením transparentnosti svojej inštitúcie.

Vítame skutočnosť, že zverejní: programy v dostatočnom časovom predstihu pred zasadnutiami; podrobnejšie informácie v súhrnných dokumentoch; dátumy zasadnutí pracovnej skupiny pre Euroskupinu…

Sťažnosť mimovládnej organizácie ClientEarth viedla ombudsmanku k tomu, aby požiadala Radu o sprístupnenie dokumentov, ktoré sa týkajú výročných rozhodnutí členských štátov o rybolovných kvótach, verejnosti. V týchto rozhodnutiach sa stanovuje celkový povolený výlov (TAC) určitých populácií rýb v severovýchodnom Atlantiku. Ombudsmanka vo svojom posúdení daného prípadu napísala, že na zaistenie zodpovednosti „je nevyhnutné, aby verejnosť mala prístup k rôznym prerokúvaným možnostiam a stanoviskám“.

V polovici roku 2019 ombudsmanka upriamila svoju pozornosť na orgány pripravujúce zasadnutia Euroskupiny, na ktorých sa stretávajú ministri financií krajín eurozóny. Požiadala predsedu Euroskupiny Mária Centena o prijatie ambicióznejšieho prístupu k transparentnosti pracovnej skupiny pre Euroskupinu. Ministri financií krajín eurozóny následne súhlasili s tým, aby sa návrhy programov zasadnutí Euroskupiny zverejňovali vo väčšom predstihu než doteraz a aby sa v liste so zhrnutím zasadnutí uvádzali podrobnejšie informácie.

Súhlasili aj s uverejňovaním dátumov zasadnutí pracovnej skupiny pre Euroskupinu a s tým, aby sa na jej webovom sídle poskytovalo viac informácií o činnosti pracovnej skupiny.

Časť úlohy ombudsmana spočíva v zabezpečovaní toho, aby sa dodržiavali normy a aby administratívy skutočne plnili svoje záväzky v záujme zlepšenia určitých oblastí vlastnej činnosti. To môže ombudsman dosiahnuť prostredníctvom vyšetrovaní na základe sťažností alebo môže konať z vlastnej iniciatívy s cieľom nadviazať na predchádzajúce vyšetrovania.

Jeden takýto príklad v rámci ombudsmankinej činnosti sa týkal expertných skupín, ktoré poskytujú Komisii odborné poradenstvo v rôznych oblastiach politiky. V roku 2017 ombudsmanka uskutočnila rozsiahlu analýzu systému expertných skupín Komisie, čo viedlo k významným zlepšeniam v oblasti transparentnosti. Neskôr však ombudsmanke prišla sťažnosť v súvislosti s informáciami, ktoré Komisia sprístupnila o Programovom výbore „ako keby“ pre výskum v oblasti obrany, ktorý poskytuje Komisii poradenstvo o výskume v oblasti obrany. Sťažovateľ, ktorým bola mimovládna organizácia s názvom Vredesactie, uviedol, že Komisia o skupine nesprístupnila niektoré dôležité informácie, ako je napríklad zápisnica zo zasadnutia a pripomienky účastníkov z predchádzajúcich zasadnutí. V súvislosti s ombudsmankiným vyšetrovaním Komisia aktualizovala register doplnením programov a zápisníc zasadnutí, a zaviazala sa, že bude predchádzať budúcim oneskoreniam. Súhlasila aj s tým, aby sa posúdilo, ktoré podkladové dokumenty sa v registri môžu uverejňovať.

European Commission

Transparency in the #Brexit negotiations is one of our priorities.

@EUombudsman has commended our work including the publication of 100+ negotiating documents, making @MichelBarnier‘s calendar publicly available, and meeting only registered lobbyists.

https://ombudsman.europa.eu/en/press-release/en/109859…

Graph Transparency Brexit

Transparentnosť pri rokovaniach o brexite patrí medzi naše priority. Európska ombudsmanka ocenila našu činnosť, a to vrátane uverejnenia viac ako stovky rokovacích dokumentov, zverejnenia kalendára Michela Barniera a stretnutí výlučne s registrovanými lobistami.

Ombudsmanka ukončila dvojročnú iniciatívu zameranú na monitorovanie rokovaní o brexite ocenením všeobecne vysokej úrovne transparentnosti. Vyzvala Komisiu a Radu, aby si tento štandard zachovali aj v budúcich rokovaniach o vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Medzi pozitívne kroky pracovnej skupiny Komisie pre brexit patrí zverejnenie viac ako stovky rokovacích dokumentov, zverejnenie kalendára hlavného vyjednávača a stretnutia výlučne s registrovanými lobistami. Pracovná skupina uplatňovala transparentný pracovný postup, ktorý stanovila Európska rada.

2.2 Transparentnosť lobizmu

Pri rozsiahlej analýze spôsobu, akým Európska komisia uplatňuje svoje pravidlá týkajúce sa javu otáčavých dverí, ombudsmanka dospela k záveru, že v niektorých kľúčových aspektoch Komisia tieto pravidlá nedodržala. Predložila preto viacero návrhov na zabezpečenie systematickejšieho a účinnejšieho prístupu k zaobchádzaniu s bývalými zamestnancami, ktorí odchádzajú do súkromného sektora, alebo s osobami, ktoré prichádzajú zo súkromného sektora do Komisie. Cieľom ombudsmanky je predchádzať situáciám, ako je lobovanie zo strany bývalých kolegov alebo neprimeraný prístup k dôverným informáciám. Komisia prisľúbila, že viaceré ombudsmankine návrhy zavedie. Patrí medzi ne aj návrh požiadať osobu odchádzajúcu do súkromného sektora o poskytnutie podrobnejších informácií o organizácii, do ktorej odchádza, ako aj podrobnejších informácií o povahe jej nového zamestnania.

Aidan O’Sullivan

In 2015 @EUombudsman urged @JunckerEU for more transparency on assessments of new Commissioner jobs. Today it was implemented for first time…

https://ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/60612

V roku 2015 európska ombudsmanka vyzvala predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera, aby zvýšil transparentnosť pri hodnotení pracovných miest nových komisárov. Dnes sa tak stalo po prvýkrát.

Ombudsmanka preskúmala aj transparentnosť „poradných orgánov“, ktoré ovplyvňujú vývoj politiky EÚ. Vyšetrovanie sa týkalo Skupiny osobností, ktorú zriadila Komisia s cieľom poskytovať poradenstvo o tom, ako môže EÚ podporovať výskum súvisiaci so spoločnou bezpečnostnou a obrannou politikou. Mimovládna organizácia Európska sieť proti obchodovaniu so zbraňami sa ombudsmanke sťažovala na nedostatočnú transparentnosť v súvislosti so Skupinou osobností. Ombudsmanka skonštatovala, že skupina by vzhľadom na svoj účel mala uplatňovať rovnaké normy v oblasti transparentnosti ako typické „expertné skupiny“, ktoré Komisii poskytujú poradenstvo v oblasti politiky. Komisia reagovala pozitívne, zaviazala sa zverejniť programy zasadnutí, zápisnice a príspevky účastníkov predchádzajúcej skupiny a prisľúbila, že v prípade akýchkoľvek budúcich skupín tohto druhu bude uplatňovať rovnaké normy v oblasti transparentnosti, aké uplatňuje pri expertných skupinách.

V nadväznosti na vyšetrovanie na základe sťažnosti ombudsmanka požiadala Generálny sekretariát Rady EÚ o dôkladné zaznamenávanie všetkých stretnutí lobistov a predsedu Európskej rady a/alebo členov jeho kabinetu. Okrem toho uviedla, že členovia predsedovho kabinetu by sa mali stretávať len so zástupcami záujmových skupín, ktorí sú zaregistrovaní v registri transparentnosti, a takisto sa zúčastňovať iba na podujatiach, ktoré organizujú takíto zástupcovia.

European Ombudsman

We welcome @eucopresident publication of meetings with lobbyists, however next #EUCO President should also publish their cabinet’s meetings with lobbyists https://europa.eu/!Yx74PC

Vítame skutočnosť, že predseda Európskej rady zverejňuje svoje stretnutia s lobistami; budúci predseda Európskej rady by však mal zverejňovať aj stretnutia svojho kabinetu s lobistami.

2.3 Prístup k dokumentom

Rovnako ako za viacero uplynulých rokov sa najväčšia časť vyšetrovaní týka transparentnosti, ako aj prístupu k dokumentom. Sťažovatelia hľadajú rôzne dokumenty, od zápisníc zo zasadnutí až po právne stanoviská a prípravné dokumenty. Pri posudzovaní takýchto vyšetrovaní ombudsman zohľadňuje, či v prospech udelenia prístupu verejnosti prevažuje verejný záujem alebo či v danej veci prevažujú iné faktory, napríklad ak sa dokumenty týkajú prebiehajúceho vyšetrovania zo strany určitej inštitúcie.

Jeden akademický pracovník sa na ombudsmanku obrátil so sťažnosťou po tom, ako mu Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) odoprel prístup k určitým dokumentom týkajúcim sa zasadnutí so zástupcami priemyslu v istej konkrétnej veci. Ombudsmanka záležitosť preskúmala a skonštatovala, že orgán ESMA si o týchto zasadnutiach viedol interné poznámky a mal by zvážiť ich sprístupnenie. Orgán ESMA potom čiastočne sprístupnil osem dokumentov. Ombudsmanka požiadala orgán ESMA, aby v budúcnosti uvádzal, či jeho online knižnica s informáciami pre verejnosť obsahuje podrobné záznamy o jeho stretnutiach s lobistami.

Ďalší prípad sa týkal dokumentov súvisiacich so stretnutiami komisára pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť s lobistami. Keď Komisia na žiadosť neodpovedala ani po šiestich mesiacoch, sťažovateľ sa obrátil na ombudsmanku. Po tom, ako ombudsmanka začala vyšetrovanie, Komisia poskytla čiastočný prístup k dokumentom, vďaka čomu mohla ombudsmanka prípad uzavrieť.

V rámci súboru ďalších vyšetrovaní ombudsmanka skonštatovala, že požadované dokumenty by sa mali sprístupniť verejnosti. Dokumenty zahŕňali právne stanovisko Komisie k zriadeniu Európskej prokuratúry; správu Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) – ktorú uchovávala Európska investičná banka (EIB) – o tom, ako sa peňažné prostriedky požičané nemeckému výrobcovi automobilov Volkswagen použili na výrobu zariadení na generovanie zavádzajúcich výsledkov v emisných skúškach; a dokumenty Európskeho parlamentu týkajúce sa revízie zoznamu výdavkov, ktoré môžu byť kryté platbami príspevkov, ktoré dostávajú poslanci Európskeho parlamentu.

2.4 Základné práva

Ombudsmanka pravidelne dostáva sťažnosti týkajúce sa základných práv, ako je rovnosť, nediskriminácia a právo na vypočutie.

Ombudsmanka sa zaoberala prípadom, ktorý sa týkal spôsobu, akým tlmočníci a osoby vedúce pohovor v rámci Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) vedú pohovory so žiadateľmi o azyl. Sťažovateľ, mimovládna organizácia Advocates Abroad, vyjadril vážne obavy v súvislosti s konkrétnym pohovorom so žiadateľom o azyl, ktorý bol následne vyhostený. Úrad EASO uznal, že osoba vedúca pohovor nekládla vhodné otázky a vyskytli sa problémy s tlmočníkom.

Úrad EASO v reakcii uviedol, že zriadi mechanizmus na vybavovanie sťažností. Ombudsmanka tento krok uvítala a poznamenala, že mechanizmus by sa mal zaviesť čo najskôr. S cieľom predísť podobným problémom v budúcnosti ombudsmanka požiadala úrad EASO, aby bezodkladne a systematicky informoval vnútroštátne orgány, ak zistí, že počas pohovorov so žiadateľmi o azyl došlo k závažným pochybeniam.

Ďalší prípad sa týkal spôsobu, akým Európska komisia vybavovala sťažnosť na možné porušenie smernice o rasovej rovnosti a podmienok bývania Rómov, ktorého sa dopustilo Taliansko. Sťažovateľ, organizácia Amnesty International, upozornil Komisiu na tento problém v roku 2012. Komisia neskôr iniciovala postup „EU Pilot“, aby túto záležitosť vyšetrila. Po takmer šiestich rokoch Komisia ešte stále nerozhodla o tom, či proti Taliansku začne formálne konanie o nesplnení povinnosti – z dôvodu omeškania sa mimovládna organizácia obrátila na ombudsmanku. Ombudsmanka konštatovala, že omeškanie nebolo neodôvodnené, ale naliehavo vyzvala Komisiu, aby k záležitosti čo najskôr zaujala stanovisko.

Po prijatí informácií od zamestnancov ombudsmanka písomne vyzvala Parlament, Radu a Komisiu, aby ju informovali o svojich vnútorných politikách týkajúcich sa práv na dovolenku zamestnancov, ktorí sa stanú rodičmi prostredníctvom donosenia dieťaťa náhradnou matkou. Cieľom iniciatívy bolo pomáhať inštitúciám EÚ pri ochrane najlepších záujmov detí v rámci ich personálnej politiky. Zamestnanci, ktorí sa na ombudsmanku obrátili, upozornili na nezrovnalosti v oblasti práv na dovolenku pre zamestnancov, ktorí sa stanú rodičmi prostredníctvom donosenia dieťaťa náhradnou matkou, medzi rôznymi inštitúciami EÚ.

Dan Merly-Sobovitz

Thank you @EUombudsman for taking a moral stance on equality of #LGBT & #surrogacy children. Unfortunately this Strategic Investigation is too late for my children but I hope it will pave the way for future #RainbowFamilies #LoveIsLove

Ďakujem európskej ombudsmanke za zaujatie morálneho postoja k rovnosti osôb zo skupiny LGBT a detí donosených náhradnou matkou. Toto strategické vyšetrovanie, žiaľ, prišlo neskoro a mojim deťom už nepomôže, ale dúfam, že aspoň pripraví pôdu pre budúcnosť.

Komisia odpovedala, že od roku 2012 na ad hoc základe štandardne poskytuje 20 týždňov dovolenky, rovnako ako v prípade zamestnancov, ktorí sa stanú rodičmi prostredníctvom osvojenia. Uviedla, že tento postup zamýšľa sformalizovať. Rada odpovedala, že bude dodržiavať postup Komisie, zatiaľ čo Parlament uviedol, že je pripravený zapojiť sa do medziinštitucionálneho dialógu s cieľom nájsť k danej záležitosti spoločný prístup.

V dôsledku ďalšieho vyšetrovania Komisia zmenila svoj postup pri posudzovaní akademických kvalifikácií. K tejto zmene došlo po sťažnosti týkajúcej sa rozhodnutia Komisie o zamietnutí žiadosti o stáž, pretože dotknutý uchádzač nezískal bakalársky titul po troch ale po dvoch rokoch. Ešte v priebehu vyšetrovania Komisia zahrnula sťažovateľa do výberového konania a v súčasnosti prijíma aj uchádzačov, ktorí získali štandardný bakalársky titul v období kratšom ako tri roky.

European Ombudsman

@EU_Commission changed its practice for assessing academic qualifications of #EUtrainees.

Do you have a three-year degree obtained in less than three years? You are now eligible to apply!

Read more about @EUombudsman‘s decision here: https://europa.eu/!gu43Yu

EU trainees

Európska komisia zmenila svoj postup posudzovania akademických kvalifikácií uchádzačov o stáž.

Získali ste bakalársky titul v období kratšom ako tri roky? Môžete podať žiadosť!

2.5 Etické otázky

Vo verejnej správe EÚ je zavedených množstvo pravidiel na predchádzanie konfliktom záujmov alebo iným porušeniam etiky. Úlohou ombudsmana je zabezpečiť, aby sa tieto pravidlá uplatňovali, ako aj pomôcť inštitúciám pri predchádzaní vzniku dojmu, že by mohlo dochádzať k etickým pochybeniam.

Mimovládna organizácia foodwatch sa ombudsmanke sťažovala na podnikové sponzorstvo rumunského predsedníctva Rady EÚ. Ombudsmanka požiadala Radu, aby zvážila zmenu svojich usmernení pre členské štáty predsedajúce Rade EÚ v záujme vyriešenia otázky súkromného sponzorstva.

V dôsledku vyšetrovania skutočnosti, že Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) odmietol poskytnúť verejný prístup k vyhláseniam o záujmoch svojich zamestnancov stredného manažmentu, úrad EFSA prijal novú politiku transparentnosti. V rámci revidovanej politiky sa vyhlásenia o záujmoch celého prevádzkového riadenia sprístupňujú verejnosti. Úrad EFSA vyhovel aj ombudsmankinej požiadavke zverejniť vyhlásenia o záujmoch svojho hlavného vedeckého pracovníka, hlavného vedeckého koordinátora a hlavného politického poradcu. Ombudsmanka s potešením poznamenala, že úrad EFSA má takisto zavedený vhodný systém spracovania žiadostí o prístup k dokumentom.

Ombudsmanka potvrdila svoje zistenie, že v postupe vedúcom k vymenovaniu najvyššieho úradníka Komisie sa vyskytli štyri prípady nesprávneho úradného postupu. Požiadala Komisiu, aby na vymenovanie svojho generálneho tajomníka zaviedla osobitný postup s cieľom predísť opakovaniu podobnej situácie. Tento postup by mal zahŕňať uverejnenie oznámenia o voľnom pracovnom mieste a zaradenie vymenovania do programu týždennej schôdze komisárov v dostatočnom predstihu, aby sa mohlo riadne prediskutovať. Koncom roka 2019 Komisia postupovala podľa odporúčania ombudsmanky a iniciovala osobitný postup vymenovania generálneho tajomníka, ktorý zahŕňal oznámenie o voľnom pracovnom mieste a vhodne vymedzený harmonogram.

2.6 Agentúry a iné orgány EÚ

V priebehu rokov úrad ombudsmana uskutočnil viacero vyšetrovaní týkajúcich sa Európskej agentúry pre lieky (EMA) v snahe zlepšiť transparentnosť v súvislosti s otázkami v oblasti verejného zdravia. Viedlo to k väčšej transparentnosti v oblastiach, ako je napríklad klinické skúšanie. V nadväznosti na túto dobrú spoluprácu s agentúrou EMA ombudsmanka z vlastnej iniciatívy začala vyšetrovanie, v rámci ktorého preverovala, ako agentúra EMA spolupracuje s farmaceutickými spoločnosťami pred tým, než požiadajú o povolenie uvádzať svoje lieky na trh. Vyšetrovanie, ktoré zahŕňalo aj verejnú konzultáciu, viedlo agentúru EMA k zavedeniu opatrení na zlepšenie nezávislosti a objektivity príslušného procesu. Agentúra EMA súhlasila s tým, že do procesu udeľovania povolenia na uvádzanie liekov na trh zavedie zaznamenávanie vedeckých odporúčaní. Tieto odporúčania sa budú uverejňovať po udelení povolenia na predaj lieku v Európe. Agentúra EMA takisto uviedla, že pokiaľ to bude možné, odborníci, ktorí sa budú významne podieľať na poradenstve pre farmaceutické spoločnosti vo fáze pred uvedením na trh, nebudú neskôr navrhovať hodnotiacu správu agentúry EMA k novému lieku.

The Consumer Voice

Great that @EMA agrees to make scientific advice on medicines more transparent & independent. To truly boost consumers’ trust in medicines, reports about interactions between the EMA and pharma companies must go in to the details, as we’ve asked before (http://bit.ly/2KRoNVe)

Je skvelé, že Európska agentúra pre lieky súhlasí s väčšou transparentnosťou a nezávislosťou vedeckých odporúčaní k jednotlivým liekom. V záujme skutočného zvýšenia dôvery spotrebiteľov v lieky, musia správy o interakciách medzi agentúrou EMA a farmaceutickými spoločnosťami obsahovať podrobné informácie, o ktoré sme žiadali už v minulosti.

Španielska spoločnosť sa obrátila na ombudsmanku so sťažnosťou po tom, ako Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) neodpovedala na otázky, ktoré spoločnosť predložila v rámci prípravy ponuky v súvislosti so súťažou o organizáciu istého podujatia, pričom na otázky iného uchádzača ENISA odpovedala. Ombudsmanka skonštatovala nesprávny úradný postup a agentúre ENISA odporučila, aby sťažovateľovi poskytla kompenzáciu za čas a zdroje investované do prípravy jeho ponuky. Agentúra ENISA prijala ombudsmankin návrh a ponúkla spoločnosti dobrovoľnú platbu vo výške 2 500 EUR. Sťažovateľ bol s výsledkom spokojný a ombudsmanka prípad uzavrela.

Predmetom sťažnosti bola aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) po tom, ako odmietla verejnosti poskytnúť úplný prístup k dokumentom týkajúcim sa Globálnej technickej pracovnej skupiny, v ktorej sa združujú vedúci predstavitelia z oblasti technológie, občianskej spoločnosti a diplomacie v záujme riešenia globálnych výziev. Investigatívny novinár požiadal o prístup k všetkým dokumentom súvisiacim s pracovnou skupinou. ESVČ mu poskytla prístup k štyrom dokumentom, značné časti dokumentov však zakryla, a preto sa obrátil na ombudsmanku. ESVČ napokon súhlasila so zverejnením väčšej časti obsahu dokumentov, čo ombudsmanka uvítala.

European Ombudsman

We welcome @EU_EEAS decision to grant an investigative journalist increased access to #GlobalTechPanel documents, as a result of one of our inquiries.

https://europa.eu/!MB76Rn

Monde

Vítame rozhodnutie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť udeliť investigatívnemu novinárovi v dôsledku jedného z našich vyšetrovaní väčší prístup k dokumentom Globálnej technickej pracovnej skupiny.

2.7 Zmluvy a granty EÚ

Ombudsmanka sa každoročne zaoberá rôznymi prípadmi, ktoré sa týkajú spôsobu, akým Komisia riadila projekty financované z prostriedkov EÚ, zvyčajne na základe problémov vyplývajúcich z auditov. Ak sa v rámci auditu odhalí problém, Komisia je povinná príslušné finančné prostriedky vymáhať. Niekedy však v dôsledku nedorozumení alebo chýb v audite vymáhanie finančných prostriedkov nemusí byť oprávnené. Ombudsmanka má dobré predpoklady na to, aby v takýchto prípadoch mohla pomôcť pri hľadaní riešení, pretože má právomoc kontrolovať všetky súvisiace dokumenty.

Nemecká spoločnosť sa na ombudsmanku obrátila po tom, čo od nej Komisia vymohla približne 100 000 EUR. V rokoch 2010 až 2014 sa spoločnosť podieľala na projekte v Namíbii, ktorý sa financoval z prostriedkov EÚ a ktorého cieľom bolo rozvíjať kapacitu vnútroštátnych orgánov Namíbie riadiť finančné prostriedky a programy EÚ. V rámci auditu sa náklady súvisiace so zamestnancami vyhodnotili ako neoprávnené, pretože niektorí zamestnanci nemali správnu kvalifikáciu a niektorí pracovali cez sviatky, čo je v rozpore s namíbijským právom, a Komisia preto peniaze vymohla. Ombudsmanka upozornila na skutočnosť, že hoci sa v zmluve odporúčalo, aby zamestnanci mali konkrétnu kvalifikáciu, táto kvalifikácia nebola podmienkou. Po intervencii ombudsmanky Komisia vyplatila sťažovateľovi 97 461 EUR.

Ďalší prípad sa týkal spôsobu, akým Európska komisia pristupovala k auditu výdavkov vykázaných v rámci troch projektov financovaných z prostriedkov EÚ. Komisia požiadala sťažovateľa, aby poskytol viac dôkazov na podloženie nákladov na zamestnancov a iné aktivity. Následne sa rozhodla náklady na zamestnancov vymáhať, pretože dodatočné dokumenty, ktoré sťažovateľ poskytol, neobsahovali dostatočne spoľahlivé informácie. Ombudsmanka skonštatovala, že Komisia zamietnutím všetkých nákladov na zamestnancov konala neprimerane. S cieľom vyhnúť sa podobným prípadom v budúcnosti požiadala Komisiu o stanovenie jasného zoznamu dokumentov, ktoré môžu slúžiť ako dôveryhodné alternatívne dôkazy v prípade, keď sa systém zaznamenávania času využívaný organizáciou, ktorá realizuje určitý projekt alebo zákazku, v rámci auditu dodatočne vyhodnotí ako nespoľahlivý.

Ombudsman sa môže zaoberať aj problémami s postupmi verejného obstarávania. Jeden prípad sa týkal postupu verejného obstarávania v prípade zákazky financovanej z prostriedkov EÚ, ktorý riadila delegácia EÚ v Bolívii. Delegácia oznámila sťažovateľovi, nemeckej poradenskej spoločnosti, že mu bola zadaná zákazka, ale že nebude podpísaná, kým neuplynie povinná sedemdňová „odkladná“ lehota. Sťažovateľ bol informovaný, že ak na základe informácií získaných počas odkladnej lehoty vznikne dôvod na podrobnejšie preskúmanie ponúk, okamžite by mu to bolo oznámené. Po mesiaci delegácia informovala sťažovateľa, že si vybrala spoločnosť, ktorej ponuka bola pôvodne zamietnutá. Ombudsmanka skonštatovala, že v spôsobe, akým delegácia vyhodnotila pôvodne zamietnutú ponuku, nedošlo k nesprávnemu úradnému postupu. Zastávala však názor, že delegácia mala sťažovateľa informovať o tom, že počas odkladnej lehoty dostala od iného uchádzača informácie, ktoré by mohli mať vplyv na zadanie zákazky. Na žiadosť ombudsmanky delegácia uviedla, že po uplynutí odkladnej lehoty poskytne sťažovateľovi kompenzáciu za čas a zdroje vynaložené na vypracovanie doplňujúcich dokumentov k ponuke.

2.8 Účasť občanov na tvorbe politiky EÚ

Ombudsmanka podporuje právo občanov zapájať sa do demokratického procesu EÚ, napríklad prostredníctvom účasti na verejných konzultáciách alebo získavaním informácií o politikách či právnych predpisoch. Ľudia tak môžu urobiť len vtedy, ak majú pocit, že verejná správa EÚ pracuje aj pre nich. Verejnosť by preto mala mať možnosť účinne komunikovať so správou EÚ v 24 úradných jazykoch EÚ.

V tejto súvislosti ombudsmanka vypracovala návrh usmernení o používaní jazykov na webových sídlach inštitúcií EÚ, vychádzajúcich z 286 odpovedí na verejnú konzultáciu, ktorú v tejto záležitosti iniciovala. Usmernenia sa zaslali všetkým orgánom EÚ na pripomienkovanie, pričom väčšina odpovedala do konca roka. Cieľom ombudsmanky je dokončiť usmernenia v prvej časti roku 2020. Zahŕňajú návrhy, aby mali inštitúcie osobitnú jazykovú politiku, aby verejnosť mohla dostávať odpoveď v tom istom úradnom jazyku EÚ, v ktorom sa na inštitúciu obrátila, a aby inštitúcie podľa možnosti zvážili využívanie strojového prekladu.

Ombudsmanka využívala vyšetrovania na základe sťažností aj v záujme podpory cieľa zabezpečiť, aby inštitúcie používali úradné jazyky EÚ v čo najväčšej miere. Malý podnik vo Francúzsku sa ombudsmanke sťažoval, že webové stránky Komisie o „nových potravinách“ – druhoch potravín, ktoré sa vyrábajú novými metódami – sú len v anglickom jazyku. V priebehu ombudsmankinho vyšetrovania Komisia začala prekladať informácie o postupe udeľovania povolení na nové potraviny do viacerých jazykov. Zrevidované boli aj webové stránky, a to tak, aby obsahovali informáciu, že žiadosti možno podávať v ktoromkoľvek jazyku EÚ.

European Ombudsman

Our multilingual staff is ready to help you in any of the EU’s 24 languages. Happy European day of languages!

Multilinguism

Naši viacjazyční zamestnanci sú pripravení pomôcť vám v ktoromkoľvek z 24 jazykov EÚ. Prajeme vám všetko dobré k Európskemu dňu jazykov!

3. Komunikácia a spolupráca

3.1 Komunikácia

Videos
Európska ombudsmanka Emily O’Reilly pripravila video zamerané na povzbudenie občanov, aby volili v európskych voľbách, ktoré sa konali v máji 2019.

Úrad ombudsmana v roku 2019 posilnil online komunikáciu prostredníctvom domovskej stránky webového sídla európskeho ombudsmana s cieľom poukázať na úspešné vyšetrovania. Hlavné správy na webovom sídle sa pravidelne aktualizujú, aby prinášali aktuálne informácie týkajúce sa vyšetrovania ombudsmanom. Verejnosti sa tak poskytujú ľahko zrozumiteľné informácie o činnostiach ombudsmana. Takéto činnosti zahŕňajú napríklad prijatie opatrení Európskou agentúrou pre lieky v reakcii na vyšetrovanie ombudsmanom zamerané na sprehľadnenie vedeckých odporúčaní týkajúcich sa liekov a zvýšenia ich nezávislosti a odkaz s cieľom poďakovať sa stovkám ľudí, ktorí sa na ombudsmana obrátili, aby vyjadrili podporu a povzbudenie v prípade konkrétneho vyšetrovania.

Takisto sa zvýšila aktivita úradu ombudsmana na sociálnych sieťach Twitter, LinkedIn a Instagram. Úrad používa kanály sociálnych médií na poskytovanie informácií jasným a pútavým spôsobom o tom, čomu sa úrad venuje, komu pomáha a aké má úspechy. Prostredníctvom kanálov sociálnych médií sa takisto upozornilo na úlohu ombudsmana v širších otázkach, napríklad pri monitorovaní uplatňovania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, a úrad sa pripojil k ďalším inštitúciám EÚ pri príležitosti osláv významných dátumov, ako je 10. výročie Charty základných práv EÚ.

V roku 2019 bol najrýchlejšie rastúcim kanálom Instagram. Počet sledovateľov sa počas roka zvýšil o 47 %. Na LinkedIn sa počet sledovateľov zvýšil o 21 %, pričom na Twitteri, kde má úrad najväčšie publikum, sa počet sledovateľov zvýšil z 22 600 na konci roka 2018 na 26 300 v decembri 2019, čo predstavuje nárast o 16 %.

Hlavnou offline komunikačnou udalosťou pre úrad ombudsmana je každoročná tlačová konferencia, na ktorej ombudsmanka predstavuje výročnú správu za prechádzajúci rok a oznamuje významné nové vyšetrovania. V roku 2019 sa tlačová konferencia zameriavala na transparentnosť prijímania rozhodnutí členskými štátmi v Bruseli vrátane rozhodnutia vypracovať pre Európsky parlament osobitnú správu o transparentnosti Rady.

3.2 Vzťahy s inštitúciami EÚ

3.2.1 Európsky parlament

Európsky parlament je silný a potrebný partner európskeho ombudsmana. Parlament volí ombudsmana, ktorý sa zodpovedá jeho Výboru pre petície. V roku 2019 Európsky parlament podporil ombudsmanku v súvislosti s jej osobitnou správou o transparentnosti Rady prostredníctvom uznesenia, ktoré parlamentné plénum prijalo veľkou väčšinou. V nadväznosti na zvolenie v máji 2019 sa ujal funkcie nový Európsky parlament. Odvtedy sa už ombudsmanka stretla s predsedom Parlamentu Davidom Sassolim a novými poslancami Európskeho parlamentu zo všetkých hlavných politických skupín. Počas roka 2019 ombudsmanka vystúpila na plenárnom zasadnutí Parlamentu a na pozvanie sa prihovorila niekoľkým výborom počas pravidelných schôdzí a špecializovaných vypočutí. V roku 2019 Parlament zvolil súčasnú ombudsmanku Emily O’Reilly na druhé volebné obdobie. Ombudsmanka s poteším očakáva pokračovanie produktívneho vzťahu s Parlamentom v roku 2020.

David Sassoli

Congratulations to Emily O’Reilly on her reappointment as @EUombudsman. I look forward to working with her to increase transparency in the EU institutions and build citizens’ trust.

EOR Sassoli

Blahoželám Emily O’Reilly k opätovnému vymenovaniu za európsku ombudsmanku. Teším sa, že budeme spolupracovať na zvyšovaní transparentnosti inštitúcií Európskej únie a na budovaní dôvery občanov.

3.2.2 Výbor pre petície

Výbor pre petície a ombudsmanka pokračovali v roku 2019 v blízkom pracovnom vzťahu s cieľom zabezpečiť riešenie problémov občanov na primeranej úrovni. Zatiaľ čo ombudsmanka rieši sťažnosti na inštitúcie, orgány a agentúry EÚ, Výbor pre petície sa zaoberá petíciami týkajúcimi sa oblastí činností EÚ v celej Európe. Ombudsmanka privítala úzku spoluprácu s predchádzajúcim Výborom pre petície a teší sa na spoluprácu s novými členmi v nadchádzajúcich rokoch.

PETI Committee Press

#EPlenary approves joint @EP_Petitions @EPInstitutional report on the @EUombudsman strategic inquiry on transparency in the preparatory bodies of the Council – 479/18/81

PETI Resolution

Plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu schválilo spoločnú správu Výboru pre petície a Výboru EP pre ústavné veci o vyšetrovaní európskeho ombudsmana týkajúceho sa transparentnosti v rámci prípravných orgánov Rady – 479/18/81.

3.2.3 Európska komisia

Ako najväčšia inštitúcia EÚ, ktorá má ohromný vplyv na životy miliónov ľudí, je prirodzené, že vysoký percentuálny podiel sťažností adresovaných ombudsmanovi sa týka práce Komisie. Komisia je výkonnou zložkou administratívneho úsilia EÚ, a preto je v centre pozornosti. Pracovný vzťah s Komisiou priniesol ovocie pri niekoľkých významných vyšetrovaniach a dialóg pokračuje na všetkých úrovniach. V roku 2019 získalo nové kolégium Komisie pod vedením predsedníčky Ursuly von der Leyen mandát od Európskeho parlamentu. Ombudsmanka uvítala, že portfólio podpredsedníčky Věry Jourovej výslovne obsahuje transparentnosť a etiku, čo je nový prvok.

Emily O’Reilly sa v Štrasburgu stretla s Michelom Barnierom, hlavným vyjednávačom osobitnej skupiny pre brexit
Emily O’Reilly sa v Štrasburgu stretla s Michelom Barnierom, hlavným vyjednávačom osobitnej skupiny pre brexit.

3.2.4 Iné inštitúcie, agentúry a organizácie

Ombudsmanka udržiava dôležité vzťahy aj s inými inštitúciami, orgánmi a agentúrami EÚ s cieľom sledovať a podporiť ich administratívnu kultúru a medziinštitucionálnu spoluprácu. V roku 2019 bola ombudsmanka v úzkom styku s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov (EDPS), Európskou centrálnou bankou (ECB), Európskou investičnou bankou (EIB), Európskym dvorom audítorov (EDA), Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, ako aj s viacerými agentúrami.

European Central Bank

As part of #GlobalEthicsDay, we heard from Mihails Kozlovs from @EUAuditors about their special report on the ethical frameworks of EU institutions, and Rosita Hickey from the @EUombudsman, who shared the Ombudsman’s views on integrity and good governance for public institutions.

ECB

V rámci Svetového dňa etiky nám Mihails Kozlovs z Európskeho dvora audítorov porozprával o osobitnej správe o etických rámcoch inštitúcií EÚ a Rosita Hickey z Úradu európskeho ombudsmana priblížila názory ombudsmanky na integritu a dobrú správu verejných inštitúcií.

3.2.5 Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

Ombudsmanka ako členka rámca EÚ chráni, podporuje a monitoruje vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) administratívou EÚ. Ombudsmanka v roku 2019 predsedala rámcu EÚ.

Spolu s Európskym fórom zdravotného postihnutia, Európskym parlamentom a Agentúrou EÚ pre základné práva ombudsmanka pracovala na myšlienke predložiť Európskej komisii návrh prijať ambicióznejšiu a komplexnejšiu európsku stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia po roku 2020. V tejto súvislosti sa úrad ombudsmana zúčastnil na vypočutí pod záštitou Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a na konferencii o Európskom dni osôb so zdravotným postihnutím, pričom vyzýval na zlepšenie v rámci administratívy EÚ.

EESC President

Very happy to exchange views with @EUombudsman Emily O’Reilly about our @EU_EESC rules of procedure and code of conduct and new @EESC_SOC report on the real right of persons with disabilities to vote in #EUelections2019 #thistimeimvoting

EESC EOR-Jahier

Predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Luca Jahier: Som veľmi rád, že som si mohol vymeniť názory s európskou ombudsmankou Emily O’Reilly o našom rokovacom poriadku a kódexe správania EHSV, ako aj o novej správe z dielne sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo (SOC) EHSV o práve osôb so zdravotným postihnutím voliť v európskych voľbách v máji 2019.

Ombudsmanka nadviazala na návrhy na zlepšenie, ktoré predložila v rámci svojho strategického vyšetrovania týkajúceho sa dostupnosti webových stránok Komisie a online nástrojov pre osoby so zdravotným postihnutím. Na základe preskúmania úsilia Komisie, pokiaľ ide o splnenie jej odporúčaní, ombudsmanka privítala iniciatívu Komisie sprístupniť viac informácií vo formáte, ktorý je ľahký na čítanie. Komisia sprístupnila ľahko čitateľnú verziu úradného webového sídla Európskej únie, ktorá je vstupnou bránou do EÚ a hodnotným zdrojom informácií. Takisto privítala ďalšie záväzky Komisie, pokiaľ ide o splnenie vyšších medzinárodných noriem, jej plánu prijať akčný plán v oblasti prístupnosti webových sídiel a zlepšenie odbornej prípravy zamestnancov.

V oblasti digitálnej správy ombudsmanka otvorila vyšetrovanie týkajúce sa dostupnosti online nástrojov, ktoré používa Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF). Na základe sťažnosti jednej osoby so zrakovým postihnutím, ktorá nemohla nahlásiť prípad podvodu úradu OLAF, keďže na webovom sídle sa vyžadoval spôsob overenia, ktorý nebol kompatibilný s čítačom obrazovky, ombudsmanka požiadala úrad OLAF, aby zvýšil prístupnosť svojich online nástrojov. Po okamžitom zlepšení niektorých nástrojov sa úrad OLAF zaviazal v nasledujúcich mesiacoch prepracovať zostávajúce nástroje na svojej webovej stránke. Toto znázorňuje, ako môže mať jediná sťažnosť širšie dôsledky a viesť k zlepšeniu celkovej politiky inštitúcie.

European Ombudsman

#WebAccessibility: @Euombudsman is satisfied the @EU_Commission is taking steps to improve and makes six suggestions: https://europa.eu/!rg33uW

EO web accessibility

Prístupnosť webových sídiel: európska ombudsmanka je spokojná, že Európska komisia prijíma opatrenia na zlepšenie, a predložila šesť odporúčaní.

Ombudsmanka sa zaoberala sťažnosťou týkajúcou sa reakcie Komisie na údajné porušovanie ľudských práv v zariadení pre osoby so zdravotným postihnutím v Maďarsku, ktoré bolo spolufinancované EÚ. Vyjadrila obavy, že výklad Komisie týkajúci sa kľúčového ustanovenia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím o nezávislom živote je v rozpore s výkladom príslušného výboru OSN. Hoci ombudsmanka uznala, že Komisia v tomto konkrétnom prípade nemala právny základ na vymáhanie prostriedkov EÚ poskytnutých inštitúcii, navrhla, aby sa Komisia zaoberala otázkou právneho základu s cieľom zabezpečiť, aby sa v budúcnosti prostriedky EÚ vynakladali v súlade s dohovorom. Po predložení niekoľkých návrhov na zlepšenie ombudsmanka ďalej rieši túto záležitosť v rámci osobitnej sťažnosti týkajúcej sa spôsobu, akým členské štáty používajú finančné prostriedky EÚ.

Komisia informovala ombudsmanku o opatreniach, ktoré prijala na zabezpečenie, aby rodičia detí s osobitnými vzdelávacími potrebami, ktoré sú vylúčené z Európskych škôl, neboli povinní prispievať na vzdelávacie náklady svojich detí. Komisia uviedla, že tieto poplatky v plnej miere pokryje a bude iniciovať zmenu príslušných usmernení k spôsobu, akým ostatné inštitúcie EÚ riešia túto otázku.

3.3 Európska sieť ombudsmanov

Udalosťou roka pre Európsku sieť ombudsmanov – ktorú tvorí 96 úradov v 36 európskych krajinách a Výbor pre petície Európskeho parlamentu – bola výročná konferencia, ktorá sa konala v apríli. Konferencia sa konala v Európskom parlamente v Bruseli, pričom sa na nej stretli členovia siete so zástupcami inštitúcií EÚ a organizácií sídliacich v Bruseli.

Verejné zasadnutie v rámci konferencie bolo zamerané na posilnenie spolupráce občanov v demokratickom procese. Počas tohto zasadnutia, ktoré sa konalo tesne pred európskymi voľbami, sa preskúmali nové iniciatívy týkajúce sa mobilizácie a účasti verejnosti na občianskom živote, ako aj to, ako sa musia existujúce štruktúry a inštitúcie prispôsobiť týmto potrebám, vrátane úlohy, ktorú musia zohrávať ombudsmani. V rámci konferencie sa pozornosť venovala aj aktuálnym otázkam súvisiacim s prácou ombudsmanov, ako je meniaca sa demografia alebo nové pravidlá EÚ o ochrane údajov, a „mäkkej moci“, ktorú majú k dispozícii inštitúcie ombudsmanov.

Konferencia Európskej siete ombudsmanov sa koná práve v Bruseli aj preto, aby sa využili odborné skúsenosti inštitúcií EÚ, ktoré tam sídlia. V tejto súvislosti sa v rámci konferencie 2019 konala séria spoločných zasadnutí so sieťou SOLVIT, ktorej činnosť koordinuje Európska komisia a ktorá poskytuje podporu jednotlivcom a organizáciám čeliacim cezhraničným problémom v EÚ.

Európska ombudsmanka počas konferencie Európskej siete ombudsmanov, ktorá sa konala v Európskom parlamente v Bruseli
Európska ombudsmanka počas konferencie Európskej siete ombudsmanov, ktorá sa konala v Európskom parlamente v Bruseli.

Európska sieť ombudsmanov sa naďalej zameriavala na paralelné vyšetrovania a iniciatívy medzi úradmi ombudsmana. V júli 2019 ombudsmanka uzavrela strategickú iniciatívu, prostredníctvom ktorej sa preskúmali mechanizmy podávania sťažností v členských štátoch EÚ v súvislosti so záležitosťami týkajúcimi sa štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Na tejto iniciatíve spolupracovalo s európskou ombudsmankou sedem úradov národných ombudsmanov. V záverečnom liste pani O‘Reilly vyzvala Komisiu, aby zintenzívnila monitorovanie mechanizmov vybavovania sťažností a venovala pozornosť tomu, ako priamo rieši sťažnosti, a takisto aby plne využívala svoje právomoci na riešenie problémov týkajúcich sa mechanizmov na vybavovanie sťažností v členských štátoch.

Dopytovacie konanie, na základe ktorého Úrad európskeho ombudsmana pomáha členom Európskej siete ombudsmanov prostredníctvom spolupráce s inými inštitúciami EÚ získavať cielené odpovede na záležitosti práva EÚ, slúžilo aj naďalej ako cenný zdroj. Jeden takýto dopyt prišiel od dánskeho parlamentného ombudsmana a týkal sa toho, ako by sa právne predpisy EÚ týkajúce sa environmentálnych informácií mali uplatňovať na členské štáty EÚ. Ďalší dopyt od belgického federálneho ombudsmana sa týkal vstupných víz pre rodinných príslušníkov z tretích krajín a toho, ako sa v takýchto prípadoch uplatňuje smernica o právach občanov.

Diskusie počas spoločnej pracovnej skupiny Európskej siete ombudsmanov a siete SOLVIT
Diskusie počas spoločnej pracovnej skupiny Európskej siete ombudsmanov a siete SOLVIT.

European Ombudsman

‘What happens in Brussels, should not stay in Brussels. We need to use as many channels as possible to reach and communicate with citizens’ says @maitepagaza #ENO2019

EO Maite Pagazaurtundúa

„Čo sa stane v Bruseli, by v ňom nemalo ostať. Musíme využívať čo najviac kanálov, aby sme oslovili občanov a komunikovali s nimi“, povedala poslankyňa Európskeho parlamentu Maite Pagazaurtundúa počas konferencie Európskej siete ombudsmanov 2019.

Sťažnosti, v prípade ktorých európska ombudsmanka v roku 2019 vydala odporúčanie, aby sa obrátili na iné inštitúcie a orgány
Sťažnosti, v prípade ktorých európska ombudsmanka v roku 2019 vydala odporúčanie, aby sa obrátili na iné inštitúcie a orgány

V portugalskom Lisabone sa v decembri konalo regionálne zasadnutie Európskej siete ombudsmanov. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia z bulharského, cyperského, maltského, portugalského a zo španielskeho úradu ombudsmana, ako aj z Úradu európskeho ombudsmana. Na zasadnutí sa zhodnotilo vyšetrovanie týkajúce sa štrukturálnych fondov a preskúmali sa možné budúce témy paralelného vyšetrovania.

Pani O‘Reilly pokračovala v pravidelných návštevách kancelárií svojich národných kolegov a odcestovala do Helsínk, kde sa stretla s fínskym parlamentným ombudsmanom a kancelárom pre spravodlivosť. Návšteva, ktorá sa konala v júni, sa zameriavala hlavne na transparentnosť, pričom zahŕňala tvorbu právnych predpisov v Rade EÚ a transparentnosť v lobizme.

Publikácia <i>Network in Focus 2019</i> prináša prehľad hlavných okamihov konferencie Európskej siete ombudsmanov 2019
Publikácia Network in Focus 2019 prináša prehľad hlavných okamihov konferencie Európskej siete ombudsmanov 2019.

EP Suomessa

Vielä ehdit mukaan! Onko avoimuudella rajat? Aiheesta @Eurooppasali​ssa 6.6. klo 10-11.30 Mukana @EUombudsman Emily O’Reilly, @oikeuskansleri, @oikeusasiamies, @HeidiHautala & Transparency Intl Suomen pj. Korhonen. Juonto @ooseuri. Infoa ja ilmoittaudu: http://eptwitter.eu/qhGb

EP Suomessa - Photo personnes

Informačná kancelária Európskeho parlamentu vo Fínsku usporiadala diskusiu o obmedzeniach transparentnosti, ktorá sa konala v Dome Európy 6. júna od 10.00 h do 11.30 h, na ktorej sa zúčastnila európska ombudsmanka Emily O’Reilly, fínsky kancelár pre spravodlivosť, parlamentný ombudsman Fínska, poslankyňa európskeho parlamentu Heidi Hautala a predseda organizácie Transparency International Finland Jaakko Korhonen. Diskusiu uvádzal novinár Olli Seuri.

3.4 Cena za dobrú správu vecí verejných

V júni ombudsmanka organizovala slávnostné odovzdávanie druhého ročníka Ceny za dobrú správu vecí verejných. Na cenu bolo nominovaných 54 projektov z hlavných inštitúcií EÚ, ako aj mnohých agentúr a iných orgánov. Celkovým víťazom Ceny za dobrú správu vecí verejných sa stali tímy Európskej komisie, ktoré pracovali na iniciatíve EÚ zameranej na znižovanie znečistenia plastmi a na zvyšovanie informovanosti o tomto probléme.

Na odovzdávaní cien, ktoré sa konalo v Bruseli, ombudsmanka udelila cenu aj projektom v šiestich tematických kategóriách vrátane komunikácie a otvorenej správy. Víťazi jednotlivých kategórií zahŕňali inovatívny projekt Europolu, v ktorom sa na získavanie informácií využíva crowdsourcing s cieľom umožniť lokalizáciu sexuálne vykorisťovaných detí, a projekt Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín zameraný na zvyšovanie informovanosti o ohrození včiel. Zamestnanci Európskeho parlamentu získali osobitnú cenu za kampaň v súvislosti so vznikom hnutia #MeToo o nulovej tolerancii voči sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku.

Award
Slávnostné odovzdávanie Ceny za dobrú správu vecí verejných sa uskutočnilo v Solvayovej knižnici v Bruseli
Slávnostné odovzdávanie Ceny za dobrú správu vecí verejných sa uskutočnilo v Solvayovej knižnici v Bruseli.
Emily O’Reilly počas odovzdávania
Emily O’Reilly počas odovzdávania.

European Ombudsman

And we have the ovearall WINNERS @EU_ENV & @EU_Growth for their comprehensive strategy for reducing plastics pollution and the awareness -raising campaign for the use of single-use plastics #EOaward

EO photo Award winners 1

Cena za dobrú správu vecí verejných: Tu sú celkoví víťazi: GR Európskej komisie pre životné prostredie (ENV) a GR Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (GROW) za ich komplexnú stratégiu pre zníženie znečisťovania plastmi a kampaň zameranú na zvýšenie informovanosti o používaní jednorazových plastov.

Ombudsmanka zaviedla v roku 2017 Cenu za dobrú správu vecí verejných s cieľom oceniť excelentnosť vo verejnej službe EÚ a povzbudiť výmenu dobrých nápadov a osvedčených postupov. Okrem uvedených víťazov zahŕňalo 54 nominácií aj projekty zamerané napríklad na zjednodušenie predkladania žiadostí o financovanie EÚ, inovatívne spôsoby prezentovania pomerne nových koncepcií ako digitálna etika, interné zavádzanie ekologických politík či proaktívne informovanie ľudí o ich právach EÚ.

Nominácie posúdil nezávislý výbor, pričom víťazov vybrala na základe užšieho výberu ombudsmanka Emily O’Reilly.

Vytenis Andriukaitis

So proud of my colleagues in @Food_EU @EU_Healt @ECDC_EU @EFSA_EU and in all the other services of the @EU_Commission nominated for #EOaward ! So happy to share this moment with you.

Kudos to all My speech https://europa.eu/!hc69uh

Awards

Som nesmierne hrdý na svojich kolegov z GR Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín (SANTE), Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín a všetkých ostatných odborov nominovaných na Cenu za dobrú správu vecí verejných! Veľmi ma teší, že môžem túto chvíľu prežívať s vami. Ste skvelí.

4. Prípady a sťažnosti: ako slúžime verejnosti

Úlohou európskeho ombudsmana je zabezpečiť, aby administratíva EÚ slúžila verejnému záujmu, a pomáhať všetkým, ktorí čelia problémom s inštitúciami EÚ.

Veľká väčšina práce úradu ombudsmana vychádza zo sťažností, ktoré prijíma. Aj v prípade, keď ombudsmanka nezačne vyšetrovanie, úrad sa snaží pomáhať všetkým, ktorí požiadajú o pomoc.

Ombudsmanka vykonáva aj širšie strategické vyšetrovania a iniciatívy, keď sa domnieva, že na to existujú dôvody. Tieto prípady sa začínajú z vlastného podnetu ombudsmanky, keď identifikuje systémový problém, ktorý je vo verejnom záujme, alebo keď dostane jednu či viac sťažností v systémovo relevantnej veci.

Webové sídlo ombudsmana, ktoré bolo spustené v roku 2018, má ľahko použiteľné rozhranie pre potenciálnych sťažovateľov, ľudia sa však stále môžu obrátiť a aj sa obracajú na úrad prostredníctvom offline komunikačných kanálov. V nadchádzajúcich rokoch sa plánujú ďalšie zlepšenia vrátane online systému na predkladanie sťažností.

Rôznorodý tím pracovníkov zaoberajúcich sa prípadmi a webové sídlo odrážajú záväzok ombudsmanky komunikovať s tými, ktorí hľadajú, pomoc vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ. Webové sídlo je navrhnuté tak, aby spĺňalo vysoké normy prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.

Ombudsmanka ďalej posilnila zrýchlené konanie určené na riešenie sťažností týkajúcich sa prístupu k dokumentom inštitúcií EÚ. Vďaka zrýchlenému konaniu sa tieto sťažnosti teraz riešia trikrát rýchlejšie, čo je dôležité vzhľadom na ich urgentnú povahu.

4.1 Typ a zdroj sťažností

4.1.1 Prehľad sťažností a strategických vyšetrovaní

Ombudsmanka môže začať vyšetrovanie len v súvislosti so sťažnosťami, ktoré patria do jej mandátu a spĺňajú požadované „kritériá prípustnosti“, ako je predchádzajúca snaha o vyriešenie záležitosti priamo s dotknutou inštitúciou. Úrad ombudsmana sa však snaží pomáhať všetkým, ktorí podajú sťažnosť. Okrem tohto pružného prístupu k riešeniu sťažností sa neustále znižuje množstvo času potrebného na dokončenie vyšetrovania.

Témy práce úradu vychádzajú z mandátu ombudsmana a prijatých sťažností, keďže tieto predstavujú väčšinu prípadov. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch je transparentnosť stále hlavnou témou sťažností, čo sa odráža aj v strategickej práci úradu.

Poradenstvo, sťažnosti a vyšetrovania v roku 2019
Poradenstvo, sťažnosti a vyšetrovania v roku 2019

Aj keď veľkú väčšinu práce úradu tvoria prípady založené na sťažnostiach, ombudsmanka vykonáva aj širšie strategické vyšetrovania a iniciatívy, keď sa domnieva, že existujú na tento krok dôvody. Tieto prípady sa začínajú z vlastného podnetu ombudsmanky, keď identifikuje systémový problém, na ktorý sa treba pozrieť vo verejnom záujme, alebo keď dostane jednu či viac sťažností v systémovo relevantnej veci.

Témy strategickej práce v roku 2019
Témy strategickej práce v roku 2019
Krajina pôvodu zaznamenaných sťažností a vyšetrovaní, ktoré otvorila európska ombudsmanka v roku 2019
Krajina pôvodu zaznamenaných sťažností a vyšetrovaní, ktoré otvorila európska ombudsmanka v roku 2019

4.1.2 Sťažnosti, ktoré nepatria do mandátu ombudsmana

V roku 2019 európska ombudsmanka spracovala viac ako 1 300 sťažností, na ktoré sa jej mandát nevzťahuje hlavne preto, že sa netýkajú práce inštitúcie alebo orgánu Európskej únie. Najväčší počet takýchto sťažností prišiel zo Španielska, z Poľska a Nemecka.

Tieto sťažnosti sa týkali predovšetkým problémov, s ktorými sa sťažovatelia stretli v súvislosti s národnými, regionálnymi alebo miestnymi verejnými orgánmi, vnútroštátnymi alebo medzinárodnými súdmi (ako je Európsky súd pre ľudské práva) a so súkromnými subjektmi (vrátane leteckých spoločností, bánk alebo online podnikov a platforiem). Občania sa niekedy obracajú na ombudsmana aj na základe mylnej predstavy, že ombudsman je odvolací orgán s právomocou nad prácou vnútroštátnych alebo regionálnych inštitúcií ombudsmanov.

Takéto sťažnosti sa týkali najmä otázok súvisiacich so sociálnym zabezpečením, zdravotnou starostlivosťou, s daňovým systémom a ochranou spotrebiteľa. V roku 2019 ombudsmanka prijala aj veľký počet sťažností od občanov EÚ žijúcich v inom členskom štáte EÚ, ako je ich vlastný. Títo ľudia sa sťažovali na ťažkosti, s ktorými sa stretli, keď sa snažili zaregistrovať sa na účely volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 a/alebo v nich hlasovať.

Ombudsmanka dostala aj sťažnosti, ktoré, hoci boli namierené proti inštitúcii alebo orgánu EÚ, nepatria do jej mandátu. Táto kategória sťažností sa týkala politickej alebo legislatívnej práce týchto inštitúcií alebo súdnych činností Súdneho dvora Európskej únie.

Ombudsmanka odpovedala všetkým ľuďom, ktorí hľadajú pomoc, v jazyku ich sťažnosti. Vysvetlila svoj mandát a v rámci možností poradila, aké iné orgány by im mohli pomôcť. Ombudsmanka so súhlasom sťažovateľa takisto postúpila sťažnosti členom Európskej siete ombudsmanov (ENO).

Sťažovateľom, ktorí boli nespokojní s konkrétnymi právnymi predpismi EÚ, ombudsmanka zvyčajne odporučila, aby sa obrátili na Výbor pre petície Európskeho parlamentu. Sťažovateľom, ktorí nastolili otázky súvisiace s vykonávaním právnych predpisov EÚ, bolo odporučené, aby sa obrátili na vnútroštátnych alebo regionálnych ombudsmanov alebo na siete EÚ, ako sú SOLVIT a Vaša Európa – Poradenstvo. Sťažovatelia boli prípadne informovaní o možnosti podať Komisii sťažnosť vo veci nesplnenia povinnosti.

Počet sťažností v rokoch 2015 – 2019
Počet sťažností v rokoch 2015 – 2019 Počet sťažností v rokoch 2015 – 2019

4.2 Na koho?

Vyšetrovania uskutočnené európskou ombudsmankou v roku 2019 sa týkali týchto inštitúcií
Vyšetrovania uskutočnené európskou ombudsmankou v roku 2019 sa týkali týchto inštitúcií

Poznámka: Vyšetrovanie z vlastného podnetu OI/1/2019/MIG sa viedlo voči dvom inštitúciám. Uvedené percentuálne údaje preto spolu presahujú 100 %.

4.3 Na čo?

Predmet vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka v roku 2019 uzavrela
Predmet vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka v roku 2019 uzavrela

Poznámka: V niektorých prípadoch ombudsmanka uzavrela vyšetrovanie s dvomi alebo viacerými predmetmi vyšetrovania. Uvedené percentuálne údaje preto spolu presahujú 100 %.

4.4 Dosiahnuté výsledky

Opatrenia, ktoré prijala európska ombudsmanka na základe nových sťažností riešených v roku 2019
Opatrenia, ktoré prijala európska ombudsmanka na základe nových sťažností riešených v roku 2019
Vývoj počtu vyšetrovaní uskutočnených európskou ombudsmankou
Vývoj počtu vyšetrovaní uskutočnených európskou ombudsmankou
Výsledky vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka uzavrela v roku 2019
Výsledky vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka uzavrela v roku 2019

Poznámka: V niektorých prípadoch ombudsmanka vyšetrovania uzavrela na základe dvoch alebo viacerých dôvodov. Uvedené percentuálne údaje preto spolu presahujú 100 %.

Trvanie vyšetrovania prípadov, ktoré európska ombudsmanka uzatvorila v roku 2019 (v priemere menej ako 7 mesiacov)
Trvanie vyšetrovania prípadov, ktoré európska ombudsmanka uzatvorila v roku 2019 (v priemere menej ako 7 mesiacov)

4.5 Vyhovenie návrhom ombudsmanky

V kontexte s vyšetrovaniami ombudsmanka môže predkladať inštitúciám a orgánom EÚ návrhy, ako majú riešiť problém alebo zlepšiť svoje administratívne postupy. Tieto návrhy sú vo forme riešení, odporúčaní a návrhov.

Ombudsmanka každoročne vykonáva komplexnú analýzu toho, ako inštitúcie reagujú na jej návrhy v rámci vyšetrovaní uzavretých v predchádzajúcom roku. Táto analýza, ktorá zahŕňa miery súladu a iné konkrétne príklady na preukázanie vplyvu a významu práce ombudsmanky, je uverejnená v každoročnej správe s názvom Putting it Right?.

V roku 2018 inštitúcie EÚ vyhoveli návrhom ombudsmanky v 77 % prípadov, čo predstavuje mierny pokles oproti 81 % v roku 2017. Inštitúcie reagovali pozitívne na 90 zo 117 návrhov na zlepšenie, ktoré predložila ombudsmanka. Návrhy boli predložené v 69 prípadoch, pričom 52 z týchto prípadov viedlo k tomu, že inštitúcie prijali opatrenia na zlepšenie svojej práce. Jedenásť inštitúcií dosiahlo mieru súladu 100 %, zatiaľ čo Európska komisia, ktorá predstavuje väčšinu prípadov, dosiahla mieru súladu 70,9 %.

Správa za rok 2019 bude k dispozícii koncom roka 2020.

5. Voľba európskeho ombudsmana

V decembri 2019 Európsky parlament opätovne zvolil Emily O’Reilly na ďalšie funkčné obdobie.

Európskeho ombudsmana volí Európsky parlament priamo na začiatku každého parlamentného obdobia. Podobne ako poslanci Európskeho parlamentu aj funkčné obdobie ombudsmana trvá päť rokov.

Postup voľby ombudsmana na ďalšie obdobie sa oficiálne začal 30. augusta, keď bola v Úradnom vestníku EÚ zverejnená výzva na predloženie nominácií. V rámci lehoty, ktorou bol 30. september, sa piatim kandidátom podarilo zabezpečiť si požadovaných 40 podpisov na vyjadrenie podpory od poslancov Európskeho parlamentu. K súčasnej ombudsmanke Emily O’Reilly, ktorá sa uchádzala o znovuzvolenie, sa pripojili Giuseppe Fortunato (Taliansko), Julia Laffranque (Estónsko), Nils Muižneks (Lotyšsko) a Cecilia Wikström (Švédsko).

V rámci procesu overovania kvalifikácií Výbor pre petície Parlamentu zorganizoval 3. decembra vypočutie jednotlivých kandidátov. Na vypočutí mali kandidáti príležitosť predstaviť priority, na ktoré by sa zameriavali vo svojej v práci v prípade ich zvolenia, a museli odpovedať na otázky poslancov Európskeho parlamentu.

Samotné voľby sa konali 17. a 18. decembra, pričom plenárne zasadnutie Parlamentu hlasovalo o všetkých piatich kandidátoch. Vzhľadom na to, že žiadny kandidát nezískal požadovanú väčšinu hlasov v prvých dvoch kolách, dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov postúpili do tretieho a zároveň posledného kola. Emily O’Reilly získala 320 z celkových 600 odovzdaných hlasov a bola opätovne zvolená za ombudsmanku.

V reakcii na svoje znovuzvolenie sa Emily O’Reilly vo vyhlásení poďakovala poslancom Európskeho parlamentu za ich podporu naprieč celým politickým spektrom a vyjadrila odhodlanie „zaistiť, aby si EÚ udržiavala najvyššie normy v administratíve, transparentnosti a etike“.

European Ombudsman

Emily O’Reilly has been re-elected by @Europarl_EN with 320 votes in favour out of 600 votes cast. Her second mandate will last for five years.

Press release https://europa.eu/!jV79KM

EO Photo EOR

Európsky parlament opätovne zvolil Emily O’Reilly 320 hlasmi z celkového počtu 600 odovzdaných hlasov. Jej druhý mandát bude trvať päť rokov.

Emily O’Reilly: „V nasledujúcich piatich rokoch budem pomáhať zaisťovať, aby si EÚ udržiavala najvyššie normy v administratíve, transparentnosti a etike. Európania to očakávajú a nič iné si ani nezaslúžia.“

6. Zdroje

6.1 Rozpočet

Rozpočet úradu ombudsmana je samostatnou kapitolou v rozpočte EÚ. Je rozdelený do troch hláv. Hlava 1 pokrýva mzdy, príspevky a iné výdavky súvisiace so zamestnancami. Hlava 2 pokrýva výdavky na budovy, nábytok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky. Hlava 3 obsahuje výdavky, ktoré vyplývajú zo všeobecných činností, ktoré inštitúcia vykonáva. Rozpočtové prostriedky v roku 2019 dosahovali 11 496 261 EUR.

V záujme zabezpečenia efektívneho hospodárenia so zdrojmi interný audítor úradu ombudsmana pravidelne kontroluje systémy vnútornej kontroly tohto úradu a finančné operácie, ktoré vykonáva. Rovnako ako v prípade ostatných inštitúcií EÚ, Európsky dvor audítorov vykonáva audity aj u ombudsmanky.

6.2 Využívanie zdrojov

Ombudsman každý rok prijíma ročný plán riadenia, v ktorom sú stanovené konkrétne kroky, ktoré má úrad uskutočniť na účely plnenia cieľov a priorít päťročnej stratégie ombudsmana s názvom V ústrety roku 2019. Ročný plán riadenia na rok 2019 je piatym plánom na základe tejto stratégie.

Inštitúcia má vysoko kvalifikovaných zamestnancov, ktorí ovládajú viaceré jazyky, pričom na riadiacich pozíciách je rodová rovnováha. Vďaka tomu môžu riešiť sťažnosti na nesprávny úradný postup v 24 úradných jazykoch EÚ a prispievať k zvyšovaniu informovanosti o práci ombudsmana v rámci celej EÚ. V roku 2019 sa v pláne pracovných miest ombudsmanky nachádzalo 66 pracovných miest, okrem ktorých úrad zamestnával dvanástich zmluvných zamestnancov a ponúkal pracovné skúsenosti deviatim novým stážistom.

Podrobné informácie o štruktúre úradu ombudsmana a úlohách jednotlivých oddelení sú k dispozícii na webovom sídle ombudsmana.

Ako nadviazať kontakt s európskou ombudsmankou

Telefonicky

+33 (0)3 88 17 23 13

E-mailom

eo@ombudsman.europa.eu

Online
Naše úrady
Our Office
Štrasburg
Poštová adresa

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex

Adresa pre návštevníkov

Bâtiment Václav Havel (HAV)
Allée Spach
F-67070 Strasbourg

Brusel
Poštová adresa

Médiateur européen
Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Adresa pre návštevníkov

Montoyer-Science (MTS)
30 rue Montoyer
B-1000 Bruxelles

Pokiaľ nie je uvedené inak, na všetky fotografie a obrázky sa vzťahujú autorské práva © Európska únia, okrem úvodnej fotografie (© MarianVejcik/iStock).

Reprodukcia na účely vzdelávania a nekomerčné účely je povolená pod podmienkou uvedenia zdroja.

Print ISBN 978-92-9483-145-3 ISSN 1725-9789 doi:10.2869/12627 QK-AA-20-001-SK-C
PDF ISBN 978-92-9212-991-0 ISSN 1830-6942 doi:10.2869/040151 QK-AA-20-001-SK-N
HTML ISBN 978-92-9483-089-0 ISSN 1830-6942 doi:10.2869/708492 QK-AA-20-001-SK-Q