You have a complaint against an EU institution or body?

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich dla przedsiębiorców

Niezależnie od tego, w którym kraju UE działa twoja organizacja, i czy jest dużą, międzynarodową firmą, czy należy do sektora MŚP, masz prawo złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w przypadku niewłaściwego administrowania na szczeblu unijnym. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może pomóc w przypadku wystąpienia problemów podczas realizacji projektów lub programów finansowanych przez UE, czy też w przypadku niezadowolenia z kontaktów z instytucjami UE w kontekście przetargów i udzielania zamówień, procedur konsultacyjnych, działalności lobbingowej lub prób uzyskania dostępu do ważnych dokumentów lub informacji.

Emily O'Reilly
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Wśród problemów napotykanych przez przedsiębiorstwa i stowarzyszenia przedsiębiorców w kontaktach z administracją UE należy wymienić:

  • opóźnienia w płatnościach
  • spory umowne
  • problemy z przetargami
  • brak przejrzystości / odmowy dostępu do dokumentów
  • błędy proceduralne
  • nieuzasadnione opóźnienia
  • naruszenia praw podstawowych

We wszystkich tych przypadkach Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich stara się pomóc przedsiębiorcom.

W niniejszym przeglądzie przedstawiono kilka ważnych skarg, które przedsiębiorstwa i organizacje biznesowe skierowały do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jeżeli zmagasz się z podobnymi problemami,
prosimy o kontakt.

Opóźnienia Komisji Europejskiej w płatnościach

Rzecznik interweniował w odpowiedzi na wiele skarg na opóźnienia Komisji w płatnościach na rzecz firm, ośrodków badawczych, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i stowarzyszeń biorących udział w projektach i zamówieniach finansowanych przez UE.

Rzecznik regularnie konsultuje się z przedsiębiorstwami w związku z opóźnieniami w płatnościach oraz w odniesieniu do innych utrudnień związanych z biurokracją Unii Europejskiej. Każdego roku Rzecznik zwraca się również do Komisji z prośbą o aktualne informacje na temat sytuacji i środków podejmowanych w celu rozwiązania tego problemu. Kolejne sprawozdania składane przez Komisję wskazują na spadek liczby i wartości pieniężnej płatności dokonywanych z opóźnieniem. Nadal jednak występują problemy. Rośnie na przykład wartość odsetek od opóźnionych płatności.

Czy ucierpiałeś z powodu opóźnień w płatnościach lub nadmiernej biurokracji w Komisji?
Jeżeli złożysz skargę, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
podejmie odpowiednie działania.

Opóźnienia w rozpatrywaniu skargi o naruszenie przepisów przez hiszpańskie kluby piłkarskie

Inwestorzy z europejskich klubów piłkarskich złożyli do Komisji skargę na naruszenie przez Hiszpanię unijnych zasad regulujących pomoc państwa w związku z udzielaniem w nieuczciwy sposób korzyści podatkowych czterem hiszpańskim klubom piłkarskim. Komisja ma zwykle 12 miesięcy na podjęcie decyzji w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia przepisów. W tym przypadku przez ponad cztery lata nie podjęto żadnej decyzji. Po wystosowaniu przez Rzecznika, wobec Komisji, wezwania do przystąpienia do działania w sprawie złożonej skargi, wszczęła ona dochodzenie w sprawie finansowania hiszpańskich klubów piłkarskich. Rzecznik przyjął z zadowoleniem te działania podkreślając, że ważne jest, aby społeczeństwo europejskie miało dowody na to, iż Komisja szybko reaguje na przypadki potencjalnego naruszenia przepisów dotyczących pomocy państwowej.

Czy doświadczyłeś nieuzasadnionych opóźnień lub innych problemów związanych z postępowaniami w sprawach o naruszenia przepisów prawa?
Jeśli tak,
skontaktuj się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Ocena Systemu wczesnego ostrzegania Komisji Europejskiej

System wczesnego ostrzegania (EWS) Komisji Europejskiej pozwala urzędnikom UE sprawdzić, czy uczestnicy przetargów ogłaszanych przez UE nie są podejrzani o oszustwa. Administracja unijna może zablokować lub wstrzymać zamówienie lub płatności, jeśli dana osoba lub firma znajduje się na liście EWS. Rzecznik otrzymał kilka skarg dotyczących EWS i rozpoczął dochodzenie obejmujące konsultacje społeczne. Ich uczestnicy krytycznie odnieśli się do tego, że osoby prywatne i firmy nie są systematycznie informowane o umieszczeniu ich w EWS.

Zgodnie z zaleceniem Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Komisja zgodziła się zagwarantować, że EWS nie będzie naruszał praw podstawowych, w szczególności poprzez zapewnienie osobom lub przedsiębiorstwom prawa do wysłuchania zanim zostaną oni umieszczeni na liście EWS, poprzez informowanie ich o przysługującym im prawie do złożenia skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich lub do sądu oraz poprzez poszanowanie ich prawa do dostępu do akt sprawy.

Czy prawa twojej firmy były przestrzegane w odniesieniu do EWS?
Jeżeli nie,
zwróć się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skarga Intel dotycząca dochodzenia w sprawie ochrony konkurencji

W następstwie dochodzenia w sprawie praktyk monopolistycznych, Komisja nałożyła grzywnę w wysokości ponad miliarda euro na producenta mikroprocesorów Intel za nadużycie dominującej pozycji na rynku. Intel złożył skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich, wskazując, że w trakcie dochodzenia Komisja nie sporządziła protokołu z ważnego spotkania z producentem komputerów Dell, które bezpośrednio odnosiło się do prowadzonego dochodzenia.

Rzecznik skrytykował Komisję za nieudokumentowanie we właściwy sposób tego spotkania oraz za nieumieszczenie protokołu ze spotkania w aktach dochodzenia. Rzecznik zalecił również, aby w przyszłości sporządzać odpowiednie notatki ze wszystkich spotkań i rozmów telefonicznych prowadzonych z osobami trzecimi i dotyczących istotnych kwestii proceduralnych. Komisja zmieniła swoje procedury z uwzględnieniem tych zaleceń.

Czy Twoje przedsiębiorstwo ucierpiało z powodu niedociągnięć administracyjnych Komisji?
Jeżeli tak,
zwróć się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skład grupy interesariuszy Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

Rola Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) polega na zapewnieniu skutecznej i spójnej regulacji i nadzoru w całym europejskim sektorze bankowym. Przed przyjęciem nowych norm, wytycznych i zaleceń EUNB jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Bankową Grupą Interesariuszy (BSG). Grupa ta składa się z 30 przedstawicieli sektora bankowego i jego pracowników, MŚP, konsumentów i użytkowników usług bankowych itp. Rzecznik zbadał wiele skarg dotyczących domniemanego braku równowagi geograficznej i równowagi płci w składzie BSG.

Przeprowadzone przez Rzecznika Praw Obywatelskich dochodzenia rzeczywiście doprowadziły do zidentyfikowania braku równowagi w procedurze wybierania do EUNB przedstawicieli przemysłu, konsumentów, użytkowników i pracowników. Rzecznik szczególnie skrytykował EUNB za brak równowagi geograficznej w poszczególnych kategoriach. Wskazano ponadto, że EUNB powinien w przyszłości unikać sytuacji, w której jedno z państw członkowskich może być postrzegane jako nadmiernie reprezentowane w grupie. Urząd wyraził gotowość zrewidowania swojego podejścia w świetle krytycznych uwag Rzecznika.

Czy znasz inne przykłady organów nadzorczych, w których występują nieprawidłowości?
Jeśli tak, daj nam
znać.

Restrykcyjna polityka językowa w zakresie konsultacji publicznych

Komisja Europejska regularnie przeprowadza konsultacje publiczne, aby umożliwić przedsiębiorstwom, obywatelom, stowarzyszeniom i innym zainteresowanym stronom udział w unijnym procesie decyzyjnym. Rzecznik zbadał skargę, której autor wskazywał, że Komisja publikuje dokumenty dotyczące wielu takich konsultacji wyłącznie w języku angielskim i że jej polityka językowa jest arbitralna i sprzeczna z zasadami otwartości, dobrej administracji i niedyskryminacji.

Rzecznik stwierdził, że polityka językowa Komisji jest zbyt restrykcyjna i wezwał ją do publikowania dokumentów dotyczących konsultacji społecznych we wszystkich językach urzędowych UE oraz do zapewnienia tłumaczenia na życzenie. W 2012 r. Parlament Europejski przyjął także rezolucję wzywającą Komisję do zrewidowania swojej restrykcyjnej polityki językowej w zakresie konsultacji publicznych. Zdaniem Rzecznika nie można oczekiwać od europejskich przedsiębiorstw udziału w konsultacjach, których nie są w stanie zrozumieć.

Czy dyskryminacja językowa ogranicza twój głos w dyskusji?
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest po to, aby cię
wysłuchać.

Nieprawdziwe informacje na temat praw pasażerów linii lotniczych

Dwa stowarzyszenia lotnicze złożyły skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich twierdząc, że Komisja opublikowała nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje dotyczące praw pasażerów linii lotniczych do odszkodowania i pomocy w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lotu lub znacznego opóźnienia. Informację tę przedstawiono na ulotkach, plakatach i w prezentacji wideo umieszczonej na stronie internetowej Komisji.

W następstwie dochodzenia Rzecznika, Komisja wycofała błędne informacje. Po konsultacjach z zainteresowanymi stronami, w tym ze skarżącymi, opracowano nowe materiały informacyjne.

Nieprawidłowe informacje przekazywane przez Komisję szkodzą twojej firmie? Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może pomóc w usunięciu błędów.

Brak przejrzystości w Europejskiej Agencji Leków

Rola Europejskiej Agencji Leków (EMA) polega na zatwierdzaniu i monitorowaniu leków wprowadzanych na rynek UE w celu ochrony zdrowia publicznego. Otrzymuje ona informacje od właściwych organów działających w państwach członkowskich i od firm farmaceutycznych. Rzecznik zbadał kilka skarg, zgodnie z którymi Agencja odmawiała udostępnienia sprawozdań na temat skutków ubocznych, badań klinicznych i raportów z badań klinicznych. Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiedział także na skargi od firm farmaceutycznych dotyczące braku przejrzystości w procesie decyzyjnym EMA.

Po zbadaniu skarg, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Agencji z prośbą o ujawnienie żądanych informacji pochodzących z badań klinicznych i przedłożenie dodatkowych wyjaśnień ułatwiających zrozumienie danych i ich znaczenia. W rezultacie Agencja ogłosiła, że opublikuje stosowne raporty i przyjęła nową politykę przejrzystości.

Czy odmówiono ci dostępu do informacji, które powinny być upublicznione?
Powiadom
Rzecznika o swoich doświadczeniach!

Skarga Ryanair na naruszenie poufności

Ryanair złożył do Rzecznika Praw Obywatelskich skargę, w której zarzucił Komisji przekazanie stronom trzecim informacji niejawnych dostarczonych jej przez Ryanair w związku z planowaną fuzją z Aer Lingus. Dochodzenie Rzecznika Praw Obywatelskich pozwoliło ustalić, że przecieki do prasy rzeczywiście miały miejsce i że stanowiły one poważne naruszenie zasady zachowania poufności, chociaż nie znaleziono żadnych dowodów na to, by ich źródłem była Komisja.

Niemniej jednak Rzecznik Praw Obywatelskich skrytykował nieodpowiednią treść standardowego oświadczenia na temat zachowania poufności, o podpisanie którego Komisja zwróciła się do Aer Lingus. Oświadczenie w niewystarczający sposób wyjaśniało obowiązek przewoźnika do zachowania poufności dokumentu. Komisja ostatecznie zmodyfikowała treść oświadczenia.

Czy tajemnica handlowa twojej firmy została naruszona przez UE?
Jeśli tak, możesz złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
z zachowaniem pełnej poufności.

 

Aby otrzymać wersję niniejszej publikacji napisanej większą czcionką, należy skontaktować się z biurem Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Na żądanie udostępniona zostanie również wersja audio.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F - 67001 Strasbourg Cedex
T. + 33 (0)3 88 17 23 13
eo@ombudsman.europa.eu
www.ombudsman.europa.eu

© Unia Europejska, 2014

Powielanie do celów edukacyjnych i niekomercyjnych jest dozwolone pod warunkiem podania źródła.

Niniejsza broszura została opublikowana na stronie internetowejpod adresem: www.ombudsman.europa.eu

ISBN 978-92-9212-541-7 . doi:10.2869/28641 . QK-01-14-604-PL-C