You have a complaint against an EU institution or body?

2019. gada ziņojums

Ievads

Eiropas ombude Emily O’Reilly.
Eiropas ombude Emily O’Reilly.
© picture alliance/Philipp von Ditfurth

Man ir liels prieks iepazīstināt jūs ar Eiropas Ombuda biroja darbu 2019. gadā, kas apkopots šajā gada ziņojumā.

Sūdzību izskatīšana joprojām ir galvenais Ombuda biroja darbības virziens. Arī 2019. gadā mēs saņēmām lielu skaitu sūdzību no sabiedrības locekļiem, pilsoniskās sabiedrības, uzņēmumiem un plašsaziņas līdzekļiem. Manuprāt, tas nebūtu jāuzskata par apliecinājumu, ka ES pārvalde strādā neapmierinoši; tas drīzāk ir rezultāts tam, ka ir palielinājusies informētība par darbu, ko dara mans birojs, un pozitīvajiem rezultātiem, kādus mēs varam sasniegt.

Ombuda institūciju efektivitāte ir atkarīga no tā, vai ir konstruktīvas attiecības ar organizācijām, kuru darbu tās izvērtē. Šajā saistībā es atzinīgi novērtēju ES iestāžu, aģentūru un struktūru pastāvīgo sadarbošanos.

Es īpaši augstu vērtēju pastāvīgo atbalstu un konstruktīvās attiecības ar Eiropas Parlamentu un Lūgumrakstu komiteju. Parlaments 2019. gada janvārī pārliecinoši atbalstīja īpašo ziņojumu par Padomes pārskatatbildību un pārredzamību attiecībā uz to, kā tā strādā ar tiesību aktiem.

Kā jau esmu minējusi iepriekš, uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi ES uzticamības veidošanā. Likumdošanas procesa pārredzamības palielināšana var palīdzēt kliedēt mītus, ka valstu valdības vai dalībvalstis tikai saņem likumus no Briseles.

Lai gan Padomei vēl ir jāīsteno īpašajā ziņojumā izklāstītie ieteikumi, dalībvalstu valdību vidū pieaug atbalsts lielākai Padomes likumdošanas struktūru darba pārredzamībai.

Uz šāda pamata es arī sāku vairākas īpašas izmeklēšanas par ES politikas veidošanas un likumdošanas procesu. Tostarp es veicu izmeklēšanu par to, kā Eurogrupa rīkojas ar dokumentiem, kuros izklāstīts tās darbs, un vai šie dokumenti ir pieejami sabiedrībai; par pārredzamības trūkumu gada lēmumos par zvejas kvotām, kurus pieņēmušas dalībvalstu valdības Padomē, un par to nostāju nepubliskošanu, kuras valstu iestādes atbildīgajā ES komitejā pieņēmušas attiecībā uz pesticīdu radīto apdraudējumu bitēm.

Mēs esam turpinājuši uzlabot sūdzību izskatīšanas efektivitāti birojā. Vidējais izmeklēšanu ilgums ir samazinājies, un paātrinātā procedūra attiecībā uz dokumentu pieejamības pieprasījumiem ir nesusi labus rezultātus sūdzību iesniedzējiem.

Aprīlī mēs rīkojām ikgadējo Eiropas ombudu tīkla konferenci. Konference notika Eiropas Parlamentā, un Eiropas vēlēšanu priekšvakarā galvenais temats bija – kā nostiprināt pilsoņu līdzdalību demokrātijas procesā.

Jūnijā es ar prieku paziņoju otrās labas pārvaldības balvas ieguvējus. Balvas saņemšanai nominēja 54 iedvesmojošus projektus, ko bija izvirzījušas galvenās ES iestādes, kā arī daudzas aģentūras un citas struktūras. Galvenā labas pārvaldības balva tika piešķirta Eiropas Komisijas grupām, kuru darbs bija saistīts ar iniciatīvu plastmasas piesārņojuma mazināšanai un informētības par šo problēmu uzlabošanai.

Šis ir tikai īss izklāsts par mana biroja darbībām 2019. gadā, kas šajā ziņojumā ir aprakstītas plašāk. Šis ir arī galīgais ziņojums par manu pirmo pilnvaru termiņu ombudes amatā. Esmu pagodināta, ka decembrī Eiropas Parlaments ievēlēja mani uz otro termiņu.

2020. gadā es izklāstīšu sava otrā ombudes amata pilnvaru termiņa stratēģiju. Tomēr kopumā darbības uzdevumi būs tie paši – turpināt kalpot Eiropas pilsoņiem un nodrošināt, ka ES iestādes darbojas atbilstoši visaugstākajiem administratīvajiem standartiem, veicinot pārredzamību un ētiku.

Emily O’Reilly

Emily O’Reilly

1. Īss 2019. gada apskats

Janvāris

Eiropas Parlaments atbalsta ombudes priekšlikumus par Padomes likumdošanas procesa pārredzamību

Februāris

Ombude atzinīgi novērtē ES līdzšinējo darbu saistībā ar Brexit pārredzamību

Marts

Ombude sniedz ieteikumus, kā uzlabot “virpuļdurvju efekta” noteikumu īstenošanu ES iestādēs

Aprīlis

Eiropas ombudu tīkla konference Briselē

Maijs

Ikgadējā preses konference – galvenais temats: pārredzamība dalībvalstu lēmumu pieņemšanā

Jūnijs

Labas pārvaldības balvas piešķiršana Eiropas Komisijai par tās plastmasas piesārņojuma mazināšanas stratēģiju

Jūlijs

Lēmums par to, kā Eiropas Zāļu aģentūra pārvalda tikšanās ar farmācijas uzņēmumiem

Augusts

Eiropas Ārējās darbības dienests piekrīt piešķirt plašāku piekļuvi informācijai par padomdevēju struktūru – Globālo tehnoloģiju darba grupu

Septembris

2018. gada ziņojums iesniegts Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejai

Oktobris

Ombude pieprasa no Padomes proaktīvu pārredzamību saistībā ar dokumentiem, kas attiecas uz gada zvejas kvotu noteikšanu

Novembris

Ombude uzstājas ar runu konferencē, atzīmējot ES Pamattiesību hartas 10. gadadienu

Decembris

Eiropas ombudes ievēlēšana

2. Galvenie temati

Eiropas Ombuds palīdz sabiedrības locekļiem saskarsmē ar ES iestādēm, struktūrām un aģentūrām. Problēmu loks ir plašs – gan lēmumu pieņemšanas procesa nepārredzamība, gan atteikumi nodrošināt piekļuvi dokumentiem, gan pamattiesību pārkāpumi, gan līgumiski jautājumi.

2.1. Pārskatatbildība ES lēmumu pieņemšanas procesā

Lai Eiropas pilsoņi varētu īstenot savas demokrātiskās tiesības piedalīties ES lēmumu pieņemšanas procesā un saukt pie atbildības iesaistītās personas, likumdošanas apspriedēm ir jābūt pietiekami pārredzamām.

Ombude sniedza Eiropas Savienības Padomei vairākus ieteikumus par to, kā uzlabot tās likumdošanas procesa pārredzamību. Eiropas Parlaments 2019. gada sākumā pārliecinoši atbalstīja ombudes priekšlikumus. Izmeklēšana un tās atbalsts rosināja Padomē plašākas pārrunas par pārredzamību. Desmit dalībvalstis uzņēmās vadību, atbalstot ideju par iestāžu tiesību aktu datubāzi un iesakot atjaunināt pamatnostādnes par dokumentiem, ko atzīmē kā publiski nepieejamus, un proaktīvi publicēt sarunu par tiesību aktu projektiem rezultātus. Ombude atzinīgi novērtēja minēto neformālo dokumentu, norādot, ka “ir svarīgi atzīt saikni starp pilsoņu izpratnes un iesaistes trūkumu, no vienas puses, un atbilstošu uzticamības trūkumu, no otras puses, kas var veicināt pret ES vērstu kultūru”.

European Ombudsman

Risk assessment of pesticides on bees - public access to Member State positions: we have received over 400 messages in support of our inquiry.

We appreciate the encouragement!

Following reply from @EU_Commission, we are considering next steps.

https://europa.eu/!mN68Xq

Bees

Novērtējums par pesticīdu apdraudējumu bitēm – publiska piekļuve dalībvalstu nostājām: savas izmeklēšanas atbalstam esam saņēmuši vairāk nekā 400 ziņojumu. Mēs novērtējam šo iedrošinājumu! Pēc atbildes saņemšanas no Eiropas Komisijas mēs apsveram turpmākos pasākumus.

Vairākas citas ombudes izmeklēšanas bija vērstas uz to, kā valstu valdības pieņem lēmumus Briselē. Pēc Francijas pilsoniskās sabiedrības grupas POLLINIS sūdzības saņemšanas ombude pieprasīja, lai Komisija dara zināmas dalībvalstu nostājas par norādījumiem pesticīdu apdraudējuma bitēm novērtēšanai. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde pamatnostādnes sagatavoja 2013. gadā, bet tās vēl nav pieņemtas, jo pastāv domstarpības starp valstu iestādēm. Ombude atzīmēja, ka ir jāpiešķir plašāka piekļuve šādiem dokumentiem, lai nodrošinātu, ka Eiropas pilsoņi var īstenot savas Līgumā balstītās tiesības piedalīties ES demokrātijas procesā. Komisija atteicās izpildīt ombudes ieteikumu, taču norādīja, ka tā turpinās apsvērt, kā turpmāk nodrošināt pārredzamību šādos lēmumos. Ombude slēdza lietu, apstiprinot savu konstatējumu par kļūdu pārvaldē un norādot, ka turpinās cieši uzraudzīt turpmāko virzību.

Pēc sūdzības saņemšanas no NVO ClientEarth ombude pieprasīja, lai Padome publisko dokumentus, kas attiecas uz dalībvalstu ikgadējiem lēmumiem par zvejas kvotām. Ar minētajiem lēmumiem tika noteiktas konkrētu zivju krājumu kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) Atlantijas okeāna ziemeļaustrumos. Savā lietas novērtējumā ombude rakstīja, ka, lai nodrošinātu pārskatatbildību, “ir būtiski, lai sabiedrībai būtu piekļuve dažādajām iespējām un nostājām, kas tiek apspriestas”.

European Ombudsman

@mariofcenteno agrees to improve #Eurogroup #transparency after our request.

We welcome that he will make public:

• agendas well ahead of meetings

• more info in summing-up notes

• Euro Working Group meeting dates

•…

More: https://europa.eu/!GU99mp

Meeting

Eurogrupas priekšsēdētājs Mário Centeno pēc mūsu aicinājuma piekrīt uzlabot pārredzamību savā iestādē.

Mēs atzinīgi vērtējam to, ka viņš ir apņēmies publiskot darba kārtības pietiekamu laiku pirms sanāksmēm, vairāk informācijas kopsavilkuma piezīmēs, Eurogrupas jautājumu darba grupas sanāksmju datumus utt.

Ombude 2019. gada vidū vērsa uzmanību uz struktūrām, kas sagatavo Eurogrupas sanāksmes, kurās tiekas eurozonas finanšu ministri. Viņa aicināja Eurogrupas priekšsēdētāju Mário Centeno īstenot vērienīgāku pieeju attiecībā uz Eurogrupas jautājumu darba grupas pārredzamību. Atbildot eurozonas finanšu ministri piekrita, ka Eurogrupas jautājumu darba grupas sanāksmju darba kārtības projekti tiek publicēti agrāk nekā iepriekš un ka sanāksmju kopsavilkuma vēstule būs detalizētāka.

Viņi arī piekrita, ka tiks publicēti Eurogrupas jautājumu darba grupas sanāksmju datumi un ka darba grupas tīmekļa vietnē tiks sniegts vairāk informācijas par to, ko darba grupa dara.

Viens no ombudes uzdevumiem ir nodrošināt standartu uzturēšanu un to, ka pārvaldes saistības uzlabot tās darba jomas tiek faktiski īstenotas. To var panākt, veicot izmeklēšanas uz sūdzību pamata, vai arī ombude var rīkoties pēc savas iniciatīvas, pamatojoties uz iepriekšējām izmeklēšanām.

Viens šāds piemērs ir darbs, ko ombude veica saistībā ar ekspertu grupām, kuras sniedza speciālistu konsultācijas Komisijai dažādās politikas jomās. Ombude 2017. gadā veica Komisijas ekspertu grupu sistēmas pamatīgu analīzi, kuras rezultātā tika ieviesti svarīgi pārredzamības uzlabojumi. Tomēr vēlāk ombude saņēma sūdzību par informāciju, ko Komisija darījusi pieejamu, par “As-If” programmas komiteju aizsardzības pētniecības jautājumos, kura konsultē Komisiju par aizsardzības pētniecību. Sūdzības iesniedzēja – NVO “Vredesactie” – apgalvoja, ka Komisija nebija darījusi pieejamu noteiktu svarīgu informāciju par grupu, piemēram, sanāksmes protokolus un iepriekšējo sanāksmju dalībnieku piezīmes. Saistībā ar ombudes veikto izmeklēšanu Komisija atjaunināja reģistru, tajā iekļaujot sanāksmju darba kārtību un protokolus, un apņēmās novērst turpmākus kavējumus. Tā arī piekrita novērtēt, kurus pamatdokumentus var publicēt reģistrā.

Ombude slēdza divus gadus ilgu iniciatīvu, kurā tika uzraudzītas Brexit sarunas, atzinīgi novērtēdama kopumā augsto pārredzamības līmeni. Viņa mudināja Komisiju un Padomi uzturēt šos standartus turpmākās sarunās par attiecībām starp ES un Apvienoto Karalisti. Starp Komisijas Brexit darba grupas pozitīvajiem pasākumiem ir vairāk nekā 100 sarunu dokumentu publicēšana, galvenā sarunu vedēja kalendāra publiskošana un tikšanās tikai ar reģistrētiem lobistiem. Eiropadome secināja, ka darba grupas darba process ir bijis pārredzams.

European Commission

Transparency in the #Brexit negotiations is one of our priorities.

@EUombudsman has commended our work including the publication of 100+ negotiating documents, making @MichelBarnier‘s calendar publicly available, and meeting only registered lobbyists.

https://ombudsman.europa.eu/en/press-release/en/109859…

Graph Transparency Brexit

Pārredzamība Brexit sarunās ir viena no mūsu prioritātēm. Eiropas Ombuds ir atzinīgi novērtējis mūsu darbu, arī vairāk nekā 100 sarunu dokumentu publicēšanu, Michel Barnier kalendāra publiskošanu un tikšanos tikai ar reģistrētiem lobistiem.

2.2. Lobēšanas pārredzamība

Apjomīgā analīzē par to, kā Eiropas Komisija īsteno savus “virpuļdurvju efekta” noteikumus, ombude konstatēja trūkumus dažos nozīmīgos aspektos. Tāpēc viņa sniedza vairākus priekšlikumus, lai nodrošinātu sistemātiskāku un efektīvāku pieeju attiecībā uz bijušajiem darbiniekiem, kuri pāriet uz privāto sektoru, vai personām, kuras pāriet no privātā sektora uz Komisiju. Ombudes mērķis ir novērst tādas situācijas kā bijušo kolēģu lobēšana vai neatbilstīga piekļuve konfidenciālai informācijai. Komisija apņēmās īstenot daudzus no ombudes priekšlikumiem. Starp tiem bija priekšlikums prasīt, lai persona, kura pāriet uz privāto sektoru, sniedz vairāk informācijas par organizāciju, uz kuru dodas, un sīkāku informāciju par jaunā darba veidu.

Aidan O’Sullivan

In 2015 @EUombudsman urged @JunckerEU for more transparency on assessments of new Commissioner jobs. Today it was implemented for first time…

https://ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/60612

Eiropas ombude 2015. gadā mudināja Eiropas Komisijas priekšsēdētāju Jean-Claude Juncker nodrošināt jauno komisāru darba novērtējumu lielāku pārredzamību. Šodien tas tika īstenots pirmo reizi.

Ombude arī izskatīja lietu par to “padomdevēju struktūru” pārredzamību, kuras ietekmē ES politikas izstrādi. Izmeklēšana attiecās uz Vadošo darbinieku grupu, ko izveidoja Komisija, lai tā palīdzētu konsultēt par to, kā ES var atbalstīt ar kopējo drošības un aizsardzības politiku saistīto pētniecību. NVO “Eiropas tīkls pret ieroču tirdzniecību” (European Network Against Arms Trade) sūdzējās ombudei par pārredzamības trūkumu attiecībā uz Vadošo darbinieku grupu. Ombude konstatēja, ka, ņemot vērā grupas mērķi, tai būtu jāpiemēro tādi paši pārredzamības standarti kā tipiskām “ekspertu grupām”, kas konsultē Komisiju par politiku. Komisija bija atsaucīga un apņēmās publicēt sanāksmju darba kārtību, protokolus un dalībnieku iesniegtās piezīmes par iepriekšējo grupu, un apgalvoja, ka turpmāk attiecībā uz šādām grupām tā piemēros tādus pašus pārredzamības standartus, kādus piemēro ekspertu grupām.

Pēc izmeklēšanas, kas tika veikta, pamatojoties uz saņemtu sūdzību, ombude pieprasīja, lai ES Padomes Ģenerālsekretariāts veic pilnu uzskaiti par sanāksmēm, kas tiek rīkotas starp lobistiem un Eiropadomes priekšsēdētāju un/vai viņa biroja darbiniekiem. Viņa arī norādīja, ka priekšsēdētāja biroja darbiniekiem būtu jātiekas tikai ar tādiem interešu pārstāvjiem, kas reģistrēti Pārredzamības reģistrā, vai jāpiedalās tikai šādu pārstāvju organizētos pasākumos.

European Ombudsman

We welcome @eucopresident publication of meetings with lobbyists, however next #EUCO President should also publish their cabinet’s meetings with lobbyists https://europa.eu/!Yx74PC

Mēs atzinīgi novērtējam to, ka Eiropadomes priekšsēdētājs publicē sanāksmes ar lobistiem, tomēr nākamajam Eiropadomes priekšsēdētājam būtu jāpublicē arī sava biroja sanāksmes ar lobistiem.

2.3. Piekļuve dokumentiem

Jau vairākus gadus lielākā izmeklēšanu daļa attiecas uz pārredzamību, tostarp uz lietām, kas saistītas ar piekļuvi dokumentiem. Attiecīgie sūdzības iesniedzēji prasa piekļuvi dažādiem dokumentiem – sanāksmju protokoliem, juridiskiem atzinumiem un sagatavošanās dokumentiem. Šo izmeklēšanu izvērtēšanā ombude ņem vērā, vai pastāv sevišķi svarīgas sabiedrības intereses, kas pamatotu publiskas piekļuves piešķiršanu, vai ir citi svarīgāki faktori, piemēram, dokumenti ir saistīti ar notiekošu izmeklēšanu, ko veic iestāde.

Kāds akadēmiķis sūdzējās ombudei pēc tam, kad Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) nesniedza piekļuvi konkrētiem dokumentiem saistībā ar sanāksmēm, kādas tai bija ar nozares pārstāvjiem par konkrētu jautājumu. Ombude izvērtēja attiecīgo lietu un konstatēja, ka EVTI rīcībā ir iekšējas piezīmes par minētajām sanāksmēm, kuru izpaušanu tai būtu vajadzējis apsvērt. Tad EVTI daļēji publiskoja astoņus dokumentus. Ombude pieprasīja, lai EVTI turpmāk norāda, vai tās tiešsaistes publiskās informācijas bibliotēkā ir ietverta sīka informācija par tās sanāksmēm ar lobistiem.

Cita lieta attiecās uz dokumentiem, kas saistīti ar sanāksmēm starp tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāru un lobistiem. Kad Komisija sešus mēnešus nebija sniegusi atbildi uz prasību, sūdzības iesniedzēja vērsās pie ombudes. Pēc tam, kad ombude bija sākusi izmeklēšanu, Komisija piešķīra daļēju piekļuvi dokumentiem, tāpēc ombude varēja lietu slēgt.

Vairākās citās izmeklēšanās ombude konstatēja, ka būtu jāpiešķir publiska piekļuve pieprasītajiem dokumentiem. Šādu dokumentu vidū bija Komisijas juridisks atzinums par Eiropas Prokuratūras izveidi, Eiropas Investīciju bankas (EIB) rīcībā esošs Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) ziņojums par to, kā Vācijas automobiļu ražotājam Volkswagen aizdota nauda tika izlietota tādu ierīču izgatavošanai, kuras uzrāda maldinošus rezultātus emisiju testos, un Eiropas Parlamenta dokumenti saistībā ar to izmaksu saraksta pārskatīšanu, kuras var segt no Eiropas Parlamenta deputātiem piešķirtajiem pabalstu maksājumiem.

2.4. Pamattiesības

Ombude regulāri saņem sūdzības par pamattiesībām, piemēram, līdztiesību, nediskrimināciju un tiesībām tikt uzklausītam.

Ombude izskatīja lietu par to, kā Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) tulki un intervētāji intervē patvēruma meklētājus. Sūdzības iesniedzējs – NVO Advocates Abroad – pauda nopietnas bažas par konkrētu interviju ar patvēruma meklētāju, kuru vēlāk izraidīja. EASO atzina, ka intervētāja izmantotās iztaujāšanas metodes bija neatbilstošas un ka bija problēmas ar tulku.

Savā atbildē EASO norādīja, ka tas izveidos sūdzību izskatīšanas mehānismu. Ombude atzinīgi novērtēja šo apņemšanos un norādīja, ka mehānisms būtu jāievieš pēc iespējas drīzāk. Lai izvairītos no līdzīgām problēmām nākotnē, ombude pieprasīja, lai EASO nekavējoties un sistemātiski informē valstu iestādes, ja tas konstatē, ka intervijās ar patvēruma meklētājiem ir pieļautas būtiskas kļūdas.

Cita lieta attiecās uz to, kā Komisija izskatīja sūdzību par Itālijas iespējamo Rasu vienlīdzības direktīvas pārkāpumu un romu dzīves apstākļiem. Sūdzības iesniedzējs Amnesty International 2012. gadā iesniedza šo jautājumu Komisijai. Komisija pēc tam uzsāka EU Pilot procedūru, lai izmeklētu šo lietu. Pēc gandrīz sešiem gadiem Komisija joprojām nebija pieņēmusi lēmumu par to, vai sākt oficiālu pārkāpuma procedūru pret Itāliju. Šīs kavēšanās dēļ NVO nodeva attiecīgo jautājumu ombudei. Ombude konstatēja, ka kavēšanās nav nepamatota, bet mudināja Komisiju pēc iespējas drīzāk pieņemt nostāju par šo jautājumu.

Pēc informācijas saņemšanas no darbiniekiem ombude rakstveidā vērsās pie Parlamenta, Padomes un Komisijas, pieprasot, lai tie informē viņu par savu iekšējo politiku attiecībā uz to darbinieku tiesībām uz atvaļinājumu, kuri kļuvuši par vecākiem bērnam, ko iznēsājusi surogātmāte. Šīs iniciatīvas mērķis bija palīdzēt ES iestādēm aizsargāt bērnu intereses to personāla politikā. Darbinieki, kas sazinājās ar ombudi, vērsa uzmanību uz dažādo ES iestāžu pieeju nekonsekvenci jautājumā par to darbinieku tiesībām uz atvaļinājumu, kuri kļuvuši par vecākiem bērnam, ko iznēsājusi surogātmāte.

Dan Merly-Sobovitz

Thank you @EUombudsman for taking a moral stance on equality of #LGBT & #surrogacy children. Unfortunately this Strategic Investigation is too late for my children but I hope it will pave the way for future #RainbowFamilies #LoveIsLove

Pateicamies Eiropas ombudei par morālās stājas izrādīšanu attiecībā uz LGTB līdztiesību un bērniem, kurus iznēsājusi surogātmāte. Diemžēl manu bērnu gadījumā šī stratēģiskā izmeklēšana ir stipri novēlota, tomēr es ceru, ka tā veidos pamatu nākotnei.

Komisija atbildēja, ka kopš 2012. gada tās standarta prakse ir bijusi uz ad hoc pamata piešķirt 20 nedēļu atvaļinājumu – tas ir tikpat, cik piešķir darbiniekiem, kuri kļūst par vecākiem adopcijas rezultātā. Komisija norādīja, ka tā plāno formalizēt šo praksi. Padome atbildēja, ka tā sekos Komisijas praksei, savukārt Parlaments norādīja, ka ir gatavs iesaistīties iestāžu dialogā, lai vienotos par kopēju pieeju šajā jautājumā.

Pēc citas izmeklēšanas Komisija mainīja savu praksi attiecībā uz akadēmisko kvalifikāciju novērtēšanu. Prakse tika mainīta pēc sūdzības saņemšanas par Komisijas lēmumu atteikt stažēšanās pieteikumu, jo attiecīgā persona bakalaura grādu bija ieguvusi nevis trīs, bet divos gados. Kamēr notika izmeklēšana, Komisija atļāva sūdzības iesniedzējam piedalīties atlases procedūrā un tagad pieņem pieteikumus no iesniedzējiem, kuri ieguvuši standarta bakalaura grādu mazāk nekā trīs gados.

European Ombudsman

@EU_Commission changed its practice for assessing academic qualifications of #EUtrainees.

Do you have a three-year degree obtained in less than three years? You are now eligible to apply!

Read more about @EUombudsman‘s decision here: https://europa.eu/!gu43Yu

EU trainees

Eiropas Komisija mainīja savu praksi attiecībā uz stažēšanās pieteikuma iesniedzēju akadēmisko kvalifikāciju novērtēšanu.

Vai jūs trīs gadu grādu ieguvāt mazāk nekā trīs gados? Tagad jums ir tiesības pieteikties!

2.5. Ētikas jautājumi

ES publiskā pārvalde ir ieviesusi daudzus noteikumus interešu konfliktu vai citu ētikas pārkāpumu novēršanai. Ombudes pienākums ir pārliecināties, vai šie noteikumi tiek īstenoti, kā arī palīdzēt iestādēm izvairīties no jebkāda pieņēmuma, ka var rasties ētikas nepilnības.

NVO Foodwatch sūdzējās ombudei par ES prezidentvalsts Rumānijas korporatīvo sponsorēšanu. Ombude pieprasīja Padomei, lai tā apsver iespēju grozīt savas vadlīnijas dalībvalstīm, kuras ir ES prezidentvalstis, lai pievērstos privātās sponsorēšanas jautājumam.

Pēc izmeklēšanas par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) atteikumu piešķirt publisku piekļuvi savām vidējā līmeņa vadības interešu deklarācijām EFSA pieņēma jaunu pārredzamības politiku. Saskaņā ar pārskatīto politiku tiek publiskotas visu tās operatīvās vadības darbinieku interešu deklarācijas. EFSA arī izpildīja ombudes prasību publiskot sava galvenā zinātnieka, vecākā zinātnes koordinatora un vecākā politikas padomnieka interešu deklarācijas. Ombude ar gandarījumu atzīmēja, ka EFSA ir arī ieviesusi atbilstošu sistēmu pieprasījumu par piekļuvi dokumentiem apstrādei.

Ombude apstiprināja savu konstatējumu, ka Komisijas augstākā civildienesta ierēdņa iecelšanas procesā traucēja četri pārvaldē pieļautu kļūdu gadījumi. Viņa pieprasīja, lai Komisija ievieš īpašu ģenerālsekretāra iecelšanas procedūru, lai izvairītos no līdzīgas situācijas atkārtošanās. Tostarp būtu jāpublicē paziņojums par vakanci un iecelšana būtu jāiekļauj komisāru iknedēļas sanāksmes darba kārtībā pietiekamu laiku iepriekš, lai to varētu pienācīgi apspriest. Komisija 2019. gada beigās izdarīja, kā ombude bija ieteikusi, ieviešot īpašu procedūru ģenerālsekretāra iecelšanai amatā, kas ietver paziņojuma par vakanci publicēšanu un precīza termiņa noteikšanu.

2.6. ES aģentūras un citas struktūras

Gadu gaitā ombude ir veikusi vairākas izmeklēšanas par Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) iesaisti konkursā, lai uzlabotu pārredzamību jautājumos, kuri saistīti ar sabiedrības veselību. Rezultātā ir uzlabojusies pārredzamība, piemēram, klīnisko pētījumu jomā. Pamatojoties uz šo labo sadarbību ar EMA, ombude pēc savas iniciatīvas sāka izmeklēšanu par to, kāda ir EMA saskarsme ar farmācijas uzņēmumiem, pirms tie piesakās atļauju saņemšanai, lai varētu tirgot savas zāles. Pēc izmeklēšanas, kas ietvēra arī sabiedrisku apspriešanu, EMA ieviesa pasākumus procesa neatkarības un objektivitātes uzlabošanai. EMA piekrita ieviest žurnālu, kurā reģistrē zinātniskās konsultācijas, ko sniedz saistībā ar zālēm to reģistrācijas procesā. Šīs konsultācijas tiks publiskotas, tiklīdz zāles būs apstiprinātas pārdošanai Eiropā. EMA ir arī norādījusi, ka, cik vien tas būs iespējams, eksperti, kuri galvenokārt iesaistās farmācijas uzņēmumu konsultēšanā posmā pirms reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas, nebūs tie paši, kuri izstrādā EMA izvērtēšanas ziņojumu par jaunām zālēm.

The Consumer Voice

Great that @EMA agrees to make scientific advice on medicines more transparent & independent. To truly boost consumers’ trust in medicines, reports about interactions between the EMA and pharma companies must go in to the details, as we’ve asked before (http://bit.ly/2KRoNVe)

Lieliski, ka Eiropas Zāļu aģentūra piekrīt palielināt pārredzamību un neatkarību zinātnisko konsultāciju sniegšanā par zālēm. Lai patiešām veicinātu patērētāju uzticēšanos zālēm, ziņojumiem par mijiedarbību starp EMA un farmācijas uzņēmumiem ir jābūt detalizētiem, kā esam to prasījuši iepriekš.

Kāds Spānijas uzņēmums sūdzējās ombudei pēc tam, kad Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) nebija atbildējusi uz jautājumiem, ko tas bija iesniedzis, gatavojot piedāvājumu līgumam par pasākuma organizēšanu, lai gan ENISA bija atbildējusi uz cita pretendenta jautājumiem. Ombude konstatēja kļūdu pārvaldē un ieteica ENISA izmaksāt sūdzības iesniedzējam kompensāciju par tā piedāvājuma sagatavošanā ieguldīto laiku un resursiem. ENISA piekrita ombudes priekšlikumam un piedāvāja uzņēmumam ex-gratia maksājumu 2500 EUR apmērā. Sūdzības iesniedzējs bija apmierināts ar iznākumu, un ombude lietu slēdza.

Tika iesniegta sūdzība par Eiropas Ārējās darbības dienestu pēc tam, kad tas atteicās piešķirt pilnīgu publisku piekļuvi dokumentiem saistībā ar Globālo tehnoloģiju darba grupu, kurā apvienojušies vadošie tehnoloģiju, pilsoniskās sabiedrības un diplomātijas jomu pārstāvji, lai risinātu globālas problēmas. Pētnieciskais žurnālists bija lūdzis piekļuvi visiem ar darba grupu saistītajiem dokumentiem. Viņš vērsās pie ombudes, jo, lai arī EĀDD piešķīra piekļuvi četriem dokumentiem, tas bija aizsvītrojis ievērojamas daļas šajos dokumentos. EĀDD piekrita izpaust plašāku dokumentu saturu – ombude šo darbību novērtēja atzinīgi.

European Ombudsman

We welcome @EU_EEAS decision to grant an investigative journalist increased access to #GlobalTechPanel documents, as a result of one of our inquiries.

https://europa.eu/!MB76Rn

Monde

Mēs atzinīgi novērtējam Eiropas Ārējās darbības dienesta lēmumu pēc mūsu izmeklēšanas piešķirt pētnieciskajam žurnālistam plašāku piekļuvi Globālo tehnoloģiju darba grupas dokumentiem.

2.7. ES līgumi un dotācijas

Katru gadu ombude izskata dažādas lietas saistībā ar to, kā Komisija ir pārvaldījusi ES finansētus projektus, parasti pamatojoties uz jautājumiem, kas aktualizēti pēc revīzijām. Ja revīzijā tiek konstatēta problēma, Komisijai ir pienākums atgūt līdzekļus. Tomēr dažreiz pārpratumu vai revīzijas kļūdu dēļ līdzekļu atgūšana var nebūt pamatota. Ombude atrodas labā pozīcijā, lai šādos gadījumos palīdzētu rast risinājumus, jo viņai ir pilnvaras pārbaudīt visus saistītos dokumentus.

Kāds Vācijas uzņēmums vērsās pie ombudes pēc tam, kad Komisija bija no tā atprasījusi 100 000 EUR. Laikposmā no 2010. līdz 2014. gadam minētais uzņēmums piedalījās ES finansētā projektā Namībijā, kura mērķis bija attīstīt Namībijas valsts iestāžu spēju pārvaldīt ES fondus un programmas. Komisija atprasīja naudu pēc tam, kad revīzijā tika atzīts, ka ar personālu saistītās izmaksas nav attiecināmās izmaksas, jo dažiem darbiniekiem nebija vajadzīgās kvalifikācijas un daži darbinieki strādāja valsts brīvdienās, tādējādi pārkāpjot Namībijas tiesību aktus. Ombude norādīja, ka līgumā bija ieteikts, lai darbiniekiem būtu šāda kvalifikācija, tomēr tā nebija izvirzīta kā prasība. Pēc ombudes iejaukšanās Komisija atmaksāja sūdzības iesniedzējam 97 461 EUR.

Cita lieta attiecās uz Eiropas Komisijas rīcību revīzijā par izdevumiem, kuru atmaksa bija pieprasīta trīs ES finansētos projektos. Komisija pieprasīja, lai sūdzības iesniedzējs iesniedz vairāk pierādījumu personāla izmaksu un citu darbību pamatošanai. Tad tā nolēma atprasīt personāla izmaksas, jo tā konstatēja, ka sūdzības iesniedzēja iesniegtajos papildu dokumentos nebija nodrošināta pietiekami ticama informācija. Ombude konstatēja, ka Komisija, noraidot visas personāla izmaksas, bija rīkojusies nesamērīgi. Lai izvairītos no līdzīgiem starpgadījumiem nākotnē, viņa pieprasīja, lai Komisija izveido sarakstu, kurā skaidri norādīti dokumenti, ko uzskata par ticamiem alternatīviem pierādījumiem gadījumā, ja vēlāk revīzijā tiek konstatēts, ka laika reģistrācijas sistēma, ko izmanto organizācija, kura īsteno projektu vai līgumu, nav uzticama.

Ombude arī izvērtēja problēmas saistībā ar iepirkuma procedūrām. Viena lieta attiecās uz iepirkuma procedūru saistībā ar ES finansētu projektu, ko pārvaldīja ES delegācija Bolīvijā. Delegācija informēja sūdzības iesniedzēju, Vācijas konsultāciju uzņēmumu, ka tam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, taču līgums netiks noslēgts, kamēr nebūs pagājis obligātais septiņu dienu nogaidīšanas termiņš. Sūdzības iesniedzējam tika pateikts, ka gadījumā, ja nogaidīšanas termiņā saņemtā informācija pamatos piedāvājumu detalizētāku izvērtēšanu, tas tiktu nekavējoties paziņots. Pēc mēneša delegācija informēja sūdzības iesniedzēju, ka tā ir izvēlējusies uzņēmumu, kura piedāvājums sākotnēji bija noraidīts. Ombude konstatēja, ka sākotnēji noraidītā piedāvājuma izvērtēšanā delegācija nav pieļāvusi kļūdas pārvaldē. Tomēr viņa uzskatīja, ka delegācijai bija jāinformē sūdzības iesniedzējs par to, ka tā nogaidīšanas termiņā ir saņēmusi informāciju no cita pretendenta, kas varēja ietekmēt līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Pēc ombudes pieprasījuma delegācija norādīja, ka tā izmaksās sūdzības iesniedzējam kompensāciju par laiku un resursiem, kas pēc nogaidīšanas termiņa atvēlēti piedāvājuma pamatojošo dokumentu sagatavošanai.

2.8. Pilsoņu līdzdalība ES politikas veidošanā

Ombude uzstāj, lai tiktu ievērotas iedzīvotāju tiesības piedalīties ES demokrātijas procesā, piemēram, piedaloties sabiedriskajā apspriešanā vai uzzinot informāciju par politikas nostādnēm vai tiesību aktiem. Iedzīvotāji šīs tiesības var īstenot tikai tad, ja viņi ir pārliecināti, ka ES publiskā pārvalde strādā viņu labā. Tas nozīmē, ka sabiedrībai jāspēj efektīvi sazināties ar ES pārvaldi 24 ES oficiālajās valodās.

Šajā nolūkā ombude sagatavoja pamatnostādņu projektu par valodu izmantošanu ES iestāžu tīmekļa vietnēs, pamatojoties uz 286 atbildēm, kas saņemtas uz viņas sabiedrisko apspriešanu par šo jautājumu. Pamatnostādnes tika izsūtītas dažādām ES struktūrām atsauksmju sniegšanai. Lielākā daļa struktūru sniedza atbildi līdz gada beigām. Ombude ir izvirzījusi mērķi pamatnostādnes pabeigt 2020. gada pirmajā pusgadā. Pamatnostādnēs ir ietverti priekšlikumi iestādēm ieviest īpašu valodu politiku, nodrošināt, ka sabiedrības locekļi var saņemt atbildi tajā pašā ES oficiālajā valodā, kurā viņi rakstiski vērsušies pie iestādes, un iestādēm apsvērt mašīntulkošanas izmantošanu, ja tas ir iespējams.

Ombude ir arī izmantojusi uz sūdzībām balstītas izmeklēšanas, lai veicinātu mērķi nodrošināt, ka iestādes izmanto ES oficiālās valodas pēc iespējas plašāk. Mazs uzņēmums Francijā sūdzējās ombudei par to, ka Komisijas tīmekļa vietnes par “jauniem pārtikas produktiem” – pārtikas produktu veidiem, kas ražoti, izmantojot jaunas metodes, – ir pieejamas tikai angļu valodā. Ombudes izmeklēšanas laikā Komisija sāka vairākās valodās tulkot informāciju par jaunu pārtikas produktu apstiprināšanas procedūru. Tīmekļa vietnes tika arī pārskatītas, lai iekļautu informāciju par to, ka pieteikumus var iesniegt jebkurā ES valodā.

European Ombudsman

Our multilingual staff is ready to help you in any of the EU’s 24 languages. Happy European day of languages!

Multilinguism

Mūsu daudzvalodu personāls ir gatavs palīdzēt jums jebkurā no 24 ES valodām. Sveicam Eiropas valodu dienā!

3. Komunikācija un sadarbība

3.1. Komunikācija

Videos
Eiropas ombude Emily O’Reilly sagatavojusi video, kurā viņa aicina pilsoņus balsot Eiropas vēlēšanās 2019. gada maijā.

Ombuda birojs 2019. gadā nostiprināja savu tiešsaistes saziņu, izmantojot Eiropas Ombuda tīmekļa vietnes mājas lapu, lai īpaši informētu par sekmīgām izmeklēšanām. Galvenais stāsts tīmekļa vietnē tiek regulāri atjaunināts, lai informētu par jaunākajām aktualitātēm saistībā ar ombudes izmeklēšanu. Tādējādi tiek sniegta sabiedrībai viegli saprotama informācija par ombudes darbībām. Kā piemērus var minēt stāstu par pasākumiem, kurus, atbildot uz ombudes izmeklēšanu, veikusi Eiropas Zāļu aģentūra, lai palielinātu zinātnisko konsultāciju par zālēm pārredzamību un neatkarību, un vēstījumu par pateicību simtiem cilvēku, kuri sazinājās ar ombudi, lai paustu atbalstu un iedrošinājumu konkrētas izmeklēšanas veikšanai.

Tika izvērstas arī ombudes darbības sociālajos tīklos Twitter, LinkedIn un Instagram. Birojs izmanto šos sociālos plašsaziņas līdzekļu kanālus, lai skaidrā un saistošā veidā sniegtu informāciju par to, ko birojs dara, kam tas palīdz un kādi ir tā sasniegumi. Šie sociālo plašsaziņas līdzekļu kanāli arī vērsa uzmanību uz ombudes lomu plašākos jautājumos, piemēram, ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām piemērošanas uzraudzībā, un pievienojās citām ES iestādēm nozīmīgu datumu, piemēram, ES Pamattiesību hartas 10. gadadienas, atzīmēšanā.

Visstraujāk augošais kanāls 2019. gadā bija Instagram. Tā auditorija gada laikā palielinājās par 47 %. Kanālā LinkedIn sekotāju skaits palielinājās par 21 %, savukārt Twitter, kur birojam ir vislielākā auditorija, sekotāju skaits palielinājās no 22 600 sekotājiem 2018. gada beigās līdz 26 300 sekotājiem 2019. gada decembrī jeb par 16 %.

Galvenais bezsaistes komunikācijas pasākums ombudei ir gada preses konference, kurā ombude iepazīstina ar iepriekšējā gada ziņojumu un izziņo būtiskas jaunas izmeklēšanas. 2019. gada preses konference bija vērsta uz Briselē notiekošā dalībvalstu lēmumu pieņemšanas procesa pārredzamību – tas attiecas arī uz lēmumu sagatavot īpašu ziņojumu Eiropas Parlamentam par Padomes pārredzamību.

3.2. Attiecības ar ES iestādēm

3.2.1. Eiropas Parlaments

Eiropas Parlaments ir spēcīgs un nepieciešams Eiropas Ombuda partneris. Parlaments ievēlē ombudu, un tā Lūgumrakstu komiteja sauc ombudu pie atbildības. Eiropas Parlaments 2019. gadā ar rezolūciju, ko pārliecinoši atbalstīja Parlamenta plenārsēdē, atbalstīja ombudi viņas īpašā ziņojuma par Padomes pārredzamību sagatavošanā. Jaunais Eiropas Parlaments sāka darbu pēc tā ievēlēšanas 2019. gada maijā. Kopš tā laika ombude ir rīkojusi tikšanās ar Parlamenta priekšsēdētāju David Sassoli un jaunajiem Eiropas Parlamenta deputātiem no visām lielākajām politiskajām grupām. Ombude 2019. gadā teica uzrunu Parlamenta plenārsēdē un pēc uzaicinājuma uzstājās ar runu vairākās komitejās regulāro sanāksmju un specializēto uzklausīšanu laikā. Parlaments 2019. gadā atkārtoti ievēlēja tagadējo ombudi Emily O’Reilly uz otro pilnvaru termiņu. Ombude cer turpināt produktīvās attiecības ar Parlamentu 2020. gadā.

David Sassoli

Congratulations to Emily O’Reilly on her reappointment as @EUombudsman. I look forward to working with her to increase transparency in the EU institutions and build citizens’ trust.

EOR Sassoli

Apsveicam Emily O’Reilly ar viņas atkārtotu iecelšanu Eiropas ombuda amatā. Ar nepacietību gaidu, kad varēšu ar viņu sadarboties, lai palielinātu pārredzamību Eiropas Savienības iestādēs un vairotu pilsoņu uzticēšanos.

3.2.2. Lūgumrakstu komiteja

Lūgumrakstu komiteja un ombude 2019. gadā turpināja ciešas darba attiecības, lai nodrošinātu, ka pilsoņu bažām tiek pievērsta uzmanība atbilstošajos līmeņos. Ombuds izskata sūdzības pret ES iestādēm, struktūrām un aģentūrām, savukārt Lūgumrakstu komiteja izskata lūgumrakstus attiecībā uz ES darbības jomām visā Eiropā. Ombude pauda gandarījumu par ciešo sadarbību ar iepriekšējo Lūgumrakstu komiteju un cer sadarboties ar jaunajiem komitejas locekļiem nākamajos gados.

PETI Committee Press

#EPlenary approves joint @EP_Petitions @EPInstitutional report on the @EUombudsman strategic inquiry on transparency in the preparatory bodies of the Council – 479/18/81

PETI Resolution

Eiropas Parlamenta plenārsēdē apstiprina EP Lūgumrakstu komitejas un EP Konstitucionālo jautājumu komitejas kopējo ziņojumu par Eiropas ombudes izmeklēšanu attiecībā uz pārredzamību Padomes sagatavošanas struktūrās – 479/18/81.

3.2.3. Eiropas Komisija

Tā kā Komisija ir lielākā ES iestāde, kurai ir milzīga ietekme uz vairāku miljonu iedzīvotāju dzīvi, ir pašsaprotami, ka liels īpatsvars no visām Ombudam adresētajām sūdzībām ir saistīts ar Komisijas darbu. Komisija ir ES administratīvā darba izpildstruktūra, tādēļ tai tiek pievērsta lielākā uzmanība. Darba attiecības ar Komisiju bija rezultatīvas vairākās nozīmīgās izmeklēšanās, un dialogs turpinās visos līmeņos. Jaunā Komisijas kolēģija 2019. gadā priekšsēdētājas Ursula von der Leyen pārziņā saņēma pilnvarojumu no Eiropas Parlamenta. Ombude bija gandarīta konstatēt, ka priekšsēdētājas vietnieces Věra Jourová portfelī ir skaidri ietverta pārredzamība un ētika, kas ir jauna tendence.

Emily O’Reilly Strasbūrā tiekas ar ES Brexit darba grupas galveno sarunu vedēju Michel Barnier.
Emily O’Reilly Strasbūrā tiekas ar ES Brexit darba grupas galveno sarunu vedēju Michel Barnier.

3.2.4. Citas iestādes, aģentūras un organizācijas

Ombuds arī uztur attiecības ar citām ES iestādēm, struktūrām un aģentūrām, lai ievērotu un atbalstītu pārvaldības kultūru un iestāžu savstarpējo sadarbību. Ombuds 2019. gadā uzturēja ciešu saziņu ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju (EDAU), Eiropas Centrālo banku (ECB), Eiropas Investīciju banku (EIB), Eiropas Revīzijas palātu (ECA), Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un vairākām aģentūrām.

European Central Bank

As part of #GlobalEthicsDay, we heard from Mihails Kozlovs from @EUAuditors about their special report on the ethical frameworks of EU institutions, and Rosita Hickey from the @EUombudsman, who shared the Ombudsman’s views on integrity and good governance for public institutions.

ECB

Pasaules Ētikas dienas ietvaros mēs uzklausījām Eiropas Revīzijas palātas pārstāvi Mihailu Kozlovu, kurš stāstīja par Revīzijas palātas īpašo ziņojumu par ES iestāžu ētikas satvariem, un Eiropas Ombuda biroja pārstāvi Rosita Hickey, kura izklāstīja Ombuda redzējumu par integritāti un labu pārvaldību attiecībā uz publiskajām iestādēm.

3.2.5. ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām

Būdams viens no ES īstenošanas struktūras dalībniekiem, Ombuds aizsargā, veicina un uzrauga ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) īstenošanu ES pārvaldē. Ombuds bija ES īstenošanas struktūras vadītājs 2019. gadā.

Ombuds kopā ar Eiropas Invaliditātes forumu, Eiropas Parlamentu un ES Pamattiesību aģentūru strādāja pie jaunām idejām, lai Eiropas Komisijai ierosinātu pieņemt vērienīgāku un visaptverošāku Eiropas Invaliditātes stratēģiju laikposmam pēc 2020. gada. Šajā nolūkā Ombuda birojs piedalījās uzklausīšanā, kas notika Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas aizgādībā, un konferencē par Eiropas Personu ar invaliditāti dienu, aicinot ieviest uzlabojumus ES pārvaldē.

EESC President

Very happy to exchange views with @EUombudsman Emily O’Reilly about our @EU_EESC rules of procedure and code of conduct and new @EESC_SOC report on the real right of persons with disabilities to vote in #EUelections2019 #thistimeimvoting

EESC EOR-Jahier

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs Luca Jahier: “Esmu ļoti gandarīts apmainīties viedokļiem ar Eiropas ombudi Emily O’Reilly par mūsu EESK reglamentu, rīcības kodeksu un EESK Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētās nodaļas (SOC) jauno ziņojumu par personu ar invaliditāti tiesībām balsot Eiropas vēlēšanās, kas notiks 2019. gada maijā.”

Ombude sekoja līdzi tam, kā tiek ievēroti ieteikumi par uzlabojumiem saistībā ar viņas stratēģisko izmeklēšanu par Komisijas tīmekļa vietņu pieejamību un tiešsaistes rīkiem personām ar invaliditāti. Izvērtējusi Komisijas centienus izpildīt viņas ieteikumus, ombude atzinīgi novērtēja Komisijas iniciatīvu darīt pieejamu plašāku informāciju “viegli lasāmā” formātā. Komisija darīja pieejamu Eiropas Savienības oficiālās tīmekļa vietnes – kas ir “vārti” uz ES un vērtīgs informācijas avots – viegli lasāmu versiju. Ombude arī atzinīgi novērtēja Komisijas papildu apņemšanos sasniegt augstākus starptautiskos standartus, tās ieceri pieņemt tīmekļa pieejamības plānu un uzlabot personāla apmācību.

Digitālās pārvaldes jomā ombude veica izmeklēšanu par Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) izmantoto tiešsaistes rīku pieejamību. Pēc sūdzības saņemšanas no personas ar redzes traucējumiem, kura nebija spējīga ziņot OLAF par krāpšanas gadījumu, jo OLAF tīmekļa vietnē tika prasīta ar ekrāna lasītāju nesaderīga verifikācijas metode, ombude pieprasīja, lai OLAF uzlabo savu tiešsaistes rīku pieejamību. Veicis tūlītējus uzlabojumus dažiem saviem rīkiem, OLAF apņēmās nākamo mēnešu laikā pārstrādāt pārējos rīkus savā tīmekļa vietnē. Šī lieta apliecina, kā viena sūdzība var izraisīt plašāku ietekmi un veicināt uzlabojumus iestādes vispārējā politikā.

European Ombudsman

#WebAccessibility: @Euombudsman is satisfied the @EU_Commission is taking steps to improve and makes six suggestions: https://europa.eu/!rg33uW

EO web accessibility

Tīmekļa pieejamība: Eiropas ombude ir gandarīta, ka Eiropas Komisija veic pasākumus, lai ieviestu uzlabojumus, un sniedz sešus ieteikumus.

Ombude izskatīja sūdzību par Komisijas atbildi uz iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem ES līdzfinansētā personām ar invaliditāti paredzētā mājoklī Ungārijā. Viņa pauda bažas, ka Komisijas interpretācija par vienu no UNCRPD pamatnoteikumiem, kas attiecas uz neatkarīgu dzīvi, ir pretrunā atbildīgās ANO komitejas interpretācijai. Atzīstot, ka Komisijai konkrētajā lietā nebija juridiska pamata atprasīt iestādei piešķirtos ES līdzekļus, ombude ieteica Komisijai pievērsties juridiskā pamata jautājumam, lai nodrošinātu, ka nākotnē ES līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši konvencijai. Sniegusi vairākus ieteikumus uzlabojumiem, ombude šo jautājumu izvērtē, izskatot atsevišķu sūdzību par to, kā dalībvalstis izlieto ES līdzekļus.

Komisija informēja ombudi par pasākumiem, ko tā veikusi nolūkā nodrošināt, ka vecākiem, kuriem ir bērni ar īpašām izglītības vajadzībām, kurus nevar uzņemt Eiropas skolās, nav jāsedz ar savu bērnu izglītību saistītās izmaksas. Komisija norādīja, ka tā pilnā apmērā segs šīs izmaksas un uzņemsies vadību, mainot attiecīgās pamatnostādnes par to, kā citām ES iestādēm jārīkojas šajā jautājumā.

3.3. Eiropas ombudu tīkls

Eiropas ombude Eiropas ombudu tīkla (ENO) konferencē, kas notika Eiropas Parlamentā Briselē.
Eiropas ombude Eiropas ombudu tīkla (ENO) konferencē, kas notika Eiropas Parlamentā Briselē.

Eiropas ombudu tīklam (ENO), kura sastāvā ir 96 biroji 36 Eiropas valstīs un Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja, galvenais gada notikums bija gada konference aprīlī. Konference notika Eiropas Parlamentā Briselē, un tajā sapulcējās tīkla dalībnieki un pārstāvji no ES iestādēm un Briselē izvietotām organizācijām.

Konferences publiskajā sesijā tika apspriests, kā stiprināt pilsoņu līdzdalību demokrātijas procesā. Sesijā, kas notika tieši pirms Eiropas vēlēšanām, tika izvērtētas jaunas iniciatīvas sabiedrības mobilizēšanai un iesaistīšanai pilsoniskajā dzīvē un tas, kā tam jāpielāgo esošās struktūras un iestādes, tostarp loma, kāda jāuzņemas ombudiem. Konferencē arī tika izskatīti aktuālie jautājumi saistībā ar ombudu darbu, piemēram, jautājums par mainīgo demogrāfiju vai jaunajiem ES noteikumiem par datu aizsardzību un ombudu iestādēm pieejamo maigo varu.

Motivācija ENO konferenču organizēšanai Briselē daļēji ir izmantot Briselē mītošo ES iestāžu speciālās zināšanas. Šajā nolūkā 2019. gada konferencē tika iekļautas vairākas kopīgas sesijas ar SOLVIT – Eiropas Komisijas koordinētu tīklu, kas sniedz atbalstu indivīdiem un organizācijām, kuras saskaras ar pārrobežu problēmām ES.

ENO turpināja pievērst uzmanību ieinteresēto ombudu biroju paralēli īstenotām izmeklēšanām un iniciatīvām. Ombude 2019. gada jūlijā noslēdza stratēģisku iniciatīvu, kurā tika izvērtēti sūdzību izskatīšanas mehānismi ES dalībvalstīs saistībā ar lietām, kas attiecas uz ES strukturālajiem un investīciju fondiem. Šajā iniciatīvā ar Eiropas Ombudu sadarbojās septiņi valstu ombudu biroji. E. O’Reilly savā noslēguma vēstulē mudināja Komisiju kāpināt sūdzību izskatīšanas mehānismu uzraudzību un pievērst uzmanību tam, kā tā tieši izskata sūdzības, kā arī maksimāli izmantot visas savas pilnvaras, lai risinātu problēmas saistībā ar sūdzību izskatīšanas mehānismiem dalībvalstīs.

Vērtīgs resurss joprojām bija vaicājumu procedūra, kurā Eiropas Ombuds palīdz ENO dalībniekiem, sadarbojoties ar citām ES iestādēm, lai saņemtu mērķtiecīgas atbildes par jautājumiem, kas attiecas uz ES tiesību aktiem. Viens šāds vaicājums tika saņemts no Dānijas Parlamentārā ombuda un attiecās uz to, kā ES dalībvalstīs būtu jāpiemēro ES noteikumi par piekļuvi vides informācijai. Cits vaicājums tika saņemts no Beļģijas Federālajiem ombudiem un attiecās uz ieceļošanas vīzām ES pilsoņu ģimenes locekļiem, kuri nav ES pilsoņi, un par to, kā šādos gadījumos piemēro Pilsoņu tiesību direktīvu.

European Ombudsman

‘What happens in Brussels, should not stay in Brussels. We need to use as many channels as possible to reach and communicate with citizens’ says @maitepagaza #ENO2019

EO Maite Pagazaurtundúa

“Tam, kas notiek Briselē, nevajadzētu palikt tikai Briselē. Mums ir jāizmanto pēc iespējas vairāk kanālu, lai uzrunātu pilsoņus un sazinātos ar viņiem,” saka Eiropas Parlamenta deputāte Maite Pagazaurtundúa 2019. gada ENO konferencē.

Apspriedes <i>ENO</i> un <i>SOLVIT</i> kopējā darba grupā.
Apspriedes ENO un SOLVIT kopējā darba grupā.
Sūdzību iesniedzēji, kam Eiropas Ombuds 2019. gadā ieteicis sazināties ar citām iestādēm un struktūrām, un pārsūtītās sūdzības
Sūdzību iesniedzēji, kam Eiropas Ombuds 2019. gadā ieteicis sazināties ar citām iestādēm un struktūrām, un pārsūtītās sūdzības

Decembrī Lisabonā (Portugālē) notika ENO tīkla reģionāla sanāksme. Tajā apvienojās pārstāvji no Bulgārijas, Kipras, Maltas, Portugāles un Spānijas ombudu birojiem, kā arī Eiropas Ombuda biroja. Sanāksmē tika izdarīts kopsavilkums par izmeklēšanu attiecībā uz struktūrfondiem un izvērtēti iespējami turpmākie temati paralēlām izmeklēšanām.

Turpinot regulārās vizītes uz citu valstu ombudu birojiem, E. O’Reilly devās uz Helsinkiem, kur viņa tikās ar Somijas Parlamentāro ombudu un tieslietu kancleru. Šajā vizītē, kas notika jūnijā, galvenā uzmanība tika pievērsta pārredzamībai, aptverot likumdošanu ES Padomē un lobēšanas pārredzamību.

EP Suomessa

Vielä ehdit mukaan! Onko avoimuudella rajat? Aiheesta @Eurooppasali​ssa 6.6. klo 10-11.30 Mukana @EUombudsman Emily O’Reilly, @oikeuskansleri, @oikeusasiamies, @HeidiHautala & Transparency Intl Suomen pj. Korhonen. Juonto @ooseuri. Infoa ja ilmoittaudu: http://eptwitter.eu/qhGb

EP Suomessa - Photo personnes

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Somijā organizēja apspriedi par pārredzamības ierobežojumiem. Apspriede notika Eiropas mājā 6. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 11.30 kopā ar Eiropas ombudi Emily O’Reilly, Somijas tieslietu kancleru, Somijas Parlamentāro ombudu, Eiropas Parlamenta deputāti Heidi Hautala un Transparency International Finland direktoru Jaakko Korhonen. Apspriedes vadīja Olli Seuri.

Publikācijā Network in Focus 2019 apkopoti 2019. gada ENO konferences ievērojamākie notikumi.
Publikācijā Network in Focus 2019 apkopoti 2019. gada ENO konferences ievērojamākie notikumi.

3.4. Labas pārvaldības balva

Award
Labas pārvaldības balvas piešķiršanas ceremonija notika <i>Solvay</i> bibliotēkā Briselē.
Labas pārvaldības balvas piešķiršanas ceremonija notika Solvay bibliotēkā Briselē.

Ombude jūnijā rīkoja balvu pasniegšanas ceremoniju, kurā tika piešķirta otrā labas pārvaldības balva. Balvas saņemšanai nominēja 54 projektus, ko bija izvirzījušas galvenās ES iestādes, kā arī daudzas aģentūras un citas struktūras. Galvenā labas pārvaldības balva tika piešķirta Eiropas Komisijas grupām, kuru darbs bija saistīts ar iniciatīvu plastmasas piesārņojuma mazināšanai un informētības par šo problēmu uzlabošanai.

Apbalvošanas ceremonijā, kas notika Briselē, ombude arī pasniedza balvas par projektiem sešās tematiskās kategorijās, tostarp komunikāciju un atvērtas pārvaldības kategorijās. Starp kategoriju uzvarētājiem bija inovatīvs Eiropola projekts, kurā tika izmantoti pūļa izlūkdati, lai palīdzētu noskaidrot seksuāli izmantotu bērnu atrašanās vietu, un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes projekts informētības veicināšanai par apdraudējumiem bitēm. Eiropas Parlamenta darbinieki saņēma īpašu balvu par viņu no kustības #MeToo izrietošo kampaņu attiecībā uz nulles toleranci pret seksuālu uzmākšanos darbavietā.

Ombuds ieviesa labas pārvaldības balvu 2017. gadā, lai suminātu izcilību ES civildienestā un rosinātu labu ideju un prakses apmaiņu. Papildus iepriekš uzskaitītajiem balvas ieguvējiem starp 54 izvirzītajām nominācijām bija arī projekti, kas saistīti ar procesa vienkāršošanu pieteikumu iesniegšanai par ES finansējumu, iepazīstināšanu ar salīdzinoši jaunām koncepcijām – piemēram, digitālo ētiku – inovatīvos veidos, zaļās politikas ieviešanu iekšējā līmenī un personu proaktīvu informēšanu par viņu ES tiesībām.

Nominācijas izvērtēja neatkarīga padomdevēja struktūra, un uzvarētāji tika izraudzīti no ombudes Emily O’Reilly iepriekš atlasītu kandidātu vidus.

Emily O’Reilly ceremonijas laikā.
Emily O’Reilly ceremonijas laikā.

European Ombudsman

And we have the ovearall WINNERS @EU_ENV & @EU_Growth for their comprehensive strategy for reducing plastics pollution and the awareness -raising campaign for the use of single-use plastics #EOaward

EO photo Award winners 1

Labas pārvaldības balva. Un mums ir galvenie balvas saņēmēji – Eiropas Komisijas Vides ĢD (ENV) un Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ĢD (GROW) par to visaptverošo stratēģiju plastmasas piesārņojuma mazināšanai un kampaņu informēšanai par vienreizlietojamu plastmasas izstrādājumu izmantošanu.

Vytenis Andriukaitis

So proud of my colleagues in @Food_EU @EU_Healt @ECDC_EU @EFSA_EU and in all the other services of the @EU_Commission nominated for #EOaward ! So happy to share this moment with you.

Kudos to all My speech https://europa.eu/!hc69uh

Awards

Ļoti lepojos ar saviem kolēģiem Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma (SANTE) ĢD, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrā, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādē un visos citos dienestos, kas izvirzīti labas pārvaldības balvai. Ar prieku dalos šajā mirklī ar jums. Suminu visus!

4. Lietas un sūdzības – kā mēs kalpojam sabiedrībai

Eiropas Ombuda galvenais uzdevums ir nodrošināt, ka ES pārvalde ievēro sabiedrības intereses, un palīdzēt pilsoņiem, kuriem ir problēmas saskarsmē ar ES iestādēm.

Lielākā daļa Eiropas Ombuda biroja darba ir balstīta uz sūdzībām, ko tas saņem. Pat ja ombude nesāk izmeklēšanu, birojs cenšas palīdzēt visiem, kuri lūdz palīdzību.

Ombude arī veic plašākas stratēģiskās izmeklēšanas un īsteno iniciatīvas, ja uzskata, ka tas ir pamatoti. Ombude šīs lietas sāk pēc savas iniciatīvas vai nu tad, ja viņa ir konstatējusi sistēmisku problēmu, kuras izskatīšana ir sabiedrības interesēs, vai ja viņa ir saņēmusi vienu vai vairākas sūdzības par sistēmisku jautājumu.

Ombuda tīmekļa vietnē, kas atklāta 2018. gadā, ir ērti lietojama saskarne potenciālajiem sūdzību iesniedzējiem, taču cilvēki joprojām var sazināties un sazinās ar mūsu biroju, izmantojot bezsaistes saziņas kanālus. Turpmākajos gados ir paredzēti papildu uzlabojumi, tostarp tiešsaistes sūdzību iesniegšanas sistēma.

Biroja daudzveidīgais lietu izskatīšanas darbinieku kolektīvs un jaunā tīmekļa vietne atspoguļo Ombuda apņemšanos sazināties ar visiem, kuri lūdz palīdzību, visās 24 ES oficiālajās valodās. Tīmekļa vietne arī tika izstrādāta tā, lai tā atbilstu augstiem standartiem attiecībā uz pieejamību personām ar invaliditāti.

Ombude turpināja uzlabot paātrināto procedūru to sūdzību izskatīšanai, kuras attiecas uz publisku piekļuvi ES iestāžu rīcībā esošiem dokumentiem. Pateicoties paātrinātajai procedūrai, šādas sūdzības tagad tiek izskatītas trīsreiz ātrāk, kas ir svarīgs sasniegums, ņemot vērā, ka to izskatīšanas termiņš ir ļoti īss.

4.1. Sūdzību veidi un avoti

4.1.1. Pārskats par sūdzībām un stratēģiskajām izmeklēšanām

Ombude var sākt izmeklēšanu tikai par sūdzībām, kas ietilpst viņas pilnvaru jomā un atbilst vajadzīgajiem “pieņemamības kritērijiem”, piemēram, iepriekš ir mēģināts problēmu atrisināt tieši ar iesaistīto iestādi. Tomēr Ombuda birojs cenšas palīdzēt visiem, kuri iesniedz sūdzības. Papildus šai elastīgajai pieejai attiecībā uz sūdzību izskatīšanu ir pastāvīgi samazināts laika apjoms izmeklēšanu pabeigšanai.

Ombuda darba temati izriet no ombuda pilnvarām un saņemtajām sūdzībām, ņemot vērā, ka lielākā daļa lietu ir saistīta ar tām. Tāpat kā iepriekšējos gados, pārredzamība joprojām ir galvenais sūdzību temats, un tas ir atspoguļots arī biroja stratēģiskajā darbā.

Konsultācijas, sūdzības un izmeklēšanas 2019. gadā
Konsultācijas, sūdzības un izmeklēšanas 2019. gadā

Lai gan lielākā daļa biroja darba ir saistīta ar lietām, kas sāktas, pamatojoties uz sūdzībām, ombude veic arī plašākas stratēģiskas izmeklēšanas un iniciatīvas, ja uzskata, ka tam ir pamatoti iemesli. Šīs lietas tiek sāktas pēc ombudes iniciatīvas vai nu tad, ja viņa ir konstatējusi sistēmisku problēmu, kas būtu jāizskata sabiedrības interesēs, vai ja viņa ir saņēmusi vienu vai vairākas sūdzības par sistēmisku jautājumu.

Stratēģiskā darba temati 2019. gadā
Stratēģiskā darba temati 2019. gadā
Eiropas Ombuda 2019. gadā reģistrētās sūdzības un sāktās izmeklēšanas sadalījumā pa valstīm
Eiropas Ombuda 2019. gadā reģistrētās sūdzības un sāktās izmeklēšanas sadalījumā pa valstīm

4.1.2. Sūdzības, kas neietilpst Ombuda pilnvarās

Eiropas ombude 2019. gadā apstrādāja vairāk nekā 1300 sūdzību, kas neietilpa viņas pilnvarās, galvenokārt tāpēc, ka sūdzības nebija saistītas ar Eiropas Savienības iestāžu vai struktūru darbu. Visvairāk sūdzību tika saņemts no Spānijas, Polijas un Vācijas.

Šīs sūdzības galvenokārt attiecās uz problēmām, kas sūdzību iesniedzējiem radušās saskarsmē ar valsts, reģionālām vai vietējām publiskām struktūrām, valsts vai starptautiskām tiesām (piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesu) un privātām struktūrām (tostarp aviokompānijām, bankām vai tiešsaistes uzņēmumiem un platformām). Dažos gadījumos pilsoņi vērsās pie Ombuda, jo kļūdaini uzskatīja, ka šī iestāde ir pārsūdzības struktūra, kam ir jurisdikcija attiecībā uz valsts vai reģionālām ombuda iestādēm.

Šādas sūdzības attiecās galvenokārt uz jautājumiem, kas saistīti ar sociālo nodrošinājumu, veselības aprūpi, nodokļu iekasēšanu un patērētāju tiesību aizsardzību. Ombude 2019. gadā arī saņēma lielu skaitu sūdzību no ES pilsoņiem, kuri dzīvo ES dalībvalstī, kas nav viņu dalībvalsts. Šīs personas sūdzējās par grūtībām, kas viņām radās, kad viņas vēlējās reģistrēties un/vai balsot 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Ombude arī saņēma sūdzības, kas, lai arī bija vērstas pret ES iestādi vai struktūru, tomēr neietilpa viņas pilnvarās. Šī sūdzību kategorija attiecās uz minēto iestāžu politisko vai likumdošanas darbu vai uz Eiropas Savienības Tiesas darbībām.

Ombude atbildēja visām personām, kuras prasīja palīdzību, valodā, kādā tika iesniegta sūdzība. Viņa izskaidroja savas pilnvaras un, ciktāl iespējams, sniedza padomu par citām struktūrām, kas varētu palīdzēt. Ar sūdzības iesniedzēja piekrišanu ombude arī pārsūtīja sūdzības Eiropas ombudu tīkla (ENO) dalībniekiem.

Sūdzību iesniedzējiem, kuri nebija apmierināti ar konkrētiem ES tiesību aktiem, parasti tika ieteikts vērsties Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejā. To sūdzību iesniedzējiem, kuras attiecās uz jautājumiem saistībā ar ES tiesību aktu īstenošanu, tika ieteikts vērsties valsts vai reģionālajās ombuda iestādēs vai pie ES tīkliem, piemēram, SOLVIT un “Tavs Eiropas padomdevējs”. Alternatīvi, sūdzības iesniedzēji tika informēti par iespēju iesniegt pārkāpuma sūdzību Komisijai.

Sūdzību skaits 2015.–2019. gadā
Sūdzību skaits 2015.–2019. gadā Sūdzību skaits 2015.–2019. gadā

4.2. Pret ko?

Eiropas Ombuda 2019. gadā sāktās izmeklēšanas attiecās uz šādām iestādēm
Eiropas Ombuda 2019. gadā sāktās izmeklēšanas attiecās uz šādām iestādēm

Piezīme. Izmeklēšana OI/1/2019/MIG, kas tika sākta pēc ombudes iniciatīvas, veikta pret divām iestādēm. Tāpēc procentu kopskaits pārsniedz 100 %.

4.3. Par ko?

To izmeklēšanu priekšmets, kuras Eiropas Ombuds 2019. gadā slēdza
To izmeklēšanu priekšmets, kuras Eiropas Ombuds 2019. gadā slēdza

Piezīme. Dažos gadījumos ombude slēdza izmeklēšanu par diviem vai vairākiem jautājumiem. Tāpēc procentu kopskaits pārsniedz 100 %.

4.4. Sasniegtie rezultāti

Eiropas Ombuda rīcība attiecībā uz jaunām sūdzībām, kas izskatītas 2019. gadā
Eiropas Ombuda rīcība attiecībā uz jaunām sūdzībām, kas izskatītas 2019. gadā
Eiropas Ombuda veikto izmeklēšanu skaita dinamika
Eiropas Ombuda veikto izmeklēšanu skaita dinamika
Eiropas Ombuda 2019. gadā slēgto izmeklēšanu rezultāti
Eiropas Ombuda 2019. gadā slēgto izmeklēšanu rezultāti

Piezīme. Dažās lietās ombude slēdza izmeklēšanu divu vai vairāku iemeslu dēļ. Tāpēc procentu kopskaits pārsniedz 100 %.

Izmeklēšanas ilgums lietās, ko Eiropas Ombuds slēdzis 2019. gadā (vidēji mazāk par 7 mēnešiem)
Izmeklēšanas ilgums lietās, ko Eiropas Ombuds slēdzis 2019. gadā (vidēji mazāk par 7 mēnešiem)

4.5. Ombuda priekšlikumu izpilde

Izmeklēšanu kontekstā Ombuds var sniegt ES iestādēm un struktūrām priekšlikumus par to, kā risināt problēmu vai uzlabot to administratīvo praksi. Šādi priekšlikumi var būt formulēti kā risinājumi, ieteikumi un ierosinājumi.

Katru gadu Ombuds veic visaptverošu analīzi par to, kā iestādes ir reaģējušas uz tā priekšlikumiem izmeklēšanās, kas slēgtas iepriekšējā gadā. Minētā analīze, kurā iekļauj izpildes rādītājus un citus konkrētus piemērus, lai apliecinātu Ombuda darba ietekmi un nozīmīgumu, tiek publicēta ikgadējā ziņojumā “Vai pareizi?”.

Piemēram, 2018. gadā ES iestādes izpildīja 77 % no Ombuda priekšlikumiem, kas ir nedaudz mazāk nekā 2017. gadā, kad šis rādītājs bija 81 %. Iestādes reaģēja pozitīvi uz 90 no Ombuda sniegtajiem 117 uzlabojumu priekšlikumiem. Priekšlikumi tika sniegti 69 lietās, no tām 52 lietās iestādes veica pasākumus, lai uzlabotu savu darbu. Vienpadsmit iestādēm izpildes rādītājs bija 100 %, savukārt Eiropas Komisijai, uz kuru attiecas vislielākais lietu skaits, izpildes rādītājs bija 70,9 %.

2019. gada ziņojums būs pieejams 2020. gada beigās.

5. Eiropas ombuda ievēlēšana

Eiropas Parlaments 2019. gada decembrī atkārtoti ievēlēja Emily O’Reilly uz vēl vienu pilnvaru termiņu.

Eiropas Parlaments tieši ievēlē Eiropas ombudu katra Parlamenta sasaukuma sākumā. Līdzīgi kā Eiropas Parlamenta deputātus ombudu ievēlē uz piecu gadu termiņu.

Ombuda ievēlēšanas process nākamajam pilnvaru termiņam oficiāli sākās 30. augustā, kad ES Oficiālajā Vēstnesī tika publicēts aicinājums izvirzīt kandidatūras. Pieci kandidāti ieguva vajadzīgo 40 parakstu atbalstu no Eiropas Parlamenta deputātiem līdz noteiktajam termiņam, t. i., 30. septembrim. Pašreizējai ombudei Emily O’Reilly, kura pretendēja uz atkārtotu ievēlēšanu, pievienojās Giuseppe Fortunato (Itālija), Julia Laffranque (Igaunija), Nils Muižnieks (Latvija) un Cecilia Wikström (Zviedrija).

Kandidātu akreditācijas rakstu pārbaudes procesā Parlamenta Lūgumrakstu komiteja 3. decembrī organizēja katra kandidāta uzklausīšanu. Uzklausīšanā kandidātiem bija iespēja izklāstīt prioritātes, kādas būtu viņu darbam, ja viņus ievēlētu, un viņiem bija jāatbild uz Eiropas Parlamenta deputātu jautājumiem.

Ievēlēšana notika 17. un 18. decembrī ar Parlamenta plenārsēdes balsojumu par šiem pieciem kandidātiem. Tā kā neviens no kandidātiem neguva vajadzīgo balsu vairākumu pirmajās divās kārtās, abi kandidāti, kas saņēma vislielāko balsu skaitu, tika virzīti trešajai – pēdējai – kārtai. Emily O’Reilly ieguva 320 no nodotajām 600 balsīm un tika atkārtoti ievēlēta ombuda amatā.

Emily O’Reilly savā paziņojumā pēc viņas atkārtotas ievēlēšanas pateicās Eiropas Parlamenta deputātiem par viņu politisko atbalstu un pauda apņemšanos “nodrošināt, ka ES uztur visaugstākos pārvaldības, pārredzamības un ētikas standartus”.

European Ombudsman

Emily O’Reilly has been re-elected by @Europarl_EN with 320 votes in favour out of 600 votes cast. Her second mandate will last for five years.

Press release https://europa.eu/!jV79KM

EO Photo EOR

Eiropas Parlaments atkārtoti ievēlējis Emily O’Reilly ar 320 balsīm no kopumā nodotām 600 balsīm. Viņas otrais pilnvaru termiņš ilgs piecus gadus.

Emily O’Reilly: “Nākamos piecus gadus es palīdzēšu nodrošināt, ka ES uztur visaugstākos pārvaldes, pārredzamības un ētikas standartus. Neko mazāk eiropieši nav pelnījuši un negaida.”

6. Resursi

6.1. Budžets

Ombuda budžets ir ES budžeta neatkarīga iedaļa. Tas ir iedalīts trīs sadaļās. Budžeta 1. sadaļa ietver algas, pabalstus un citus ar personālu saistītus izdevumus. Budžeta 2. sadaļa ietver ēkas, mēbeles, aprīkojumu un dažādus darbības izdevumus. Savukārt 3. sadaļa ietver izdevumus, kas rodas, iestādei pildot savas vispārējās funkcijas. Budžeta apropriācijas 2019. gadā bija 11 496 261 EUR.

Lai nodrošinātu resursu efektīvu pārvaldību, Ombuda iekšējais revidents regulāri pārbauda iestādes iekšējās kontroles sistēmas un biroja veiktās finanšu operācijas. Tāpat kā citām ES iestādēm, arī Ombudam revīziju veic Eiropas Revīzijas palāta.

6.2. Resursu izlietojums

Katru gadu Ombuds pieņem gada pārvaldības plānu, kurā nosaka konkrētas darbības, kas birojam jāveic, lai īstenotu Ombuda piecu gadu stratēģijā “Pretī 2019. gadam” noteiktos mērķus un prioritātes. 2019. gada pārvaldības plāns ir piektais plāns, kas tiks izstrādāts, pamatojoties uz minēto stratēģiju.

Iestādē strādā augsti kvalificēti darbinieki, kas pārvalda daudzas valodas, un vadošajos amatos ir ievērots dzimumu līdzsvars. Tādējādi tiek nodrošināts, ka iestāde var izskatīt sūdzības par kļūdām pārvaldē 24 ES oficiālajās valodās un vairot informētību par Ombuda darbu visā ES. 2019. gadā Ombuda štatu sarakstā bija 66 amata vietas, un papildus Ombuds nodarbināja 12 līgumdarbiniekus un piedāvāja darba pieredzi deviņiem jauniem stažieriem.

Sīka informācija par Ombuda biroja struktūru un dažādo nodaļu uzdevumiem ir pieejama Ombuda tīmekļa vietnē.

Kā sazināties ar Eiropas Ombudu

Pa tālruni

+33 (0)3 88 17 23 13

Pa e-pastu

eo@ombudsman.europa.eu

Tiešsaistē
Mūsu biroji
Our Office
Strasbūra
Pasta adrese

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex

Adrese apmeklētājiem

Bâtiment Václav Havel (HAV)
Allée Spach
F-67070 Strasbourg

Brisele
Pasta adrese

Médiateur européen
Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Adrese apmeklētājiem

Montoyer-Science (MTS)
30 rue Montoyer
B-1000 Bruxelles

Ja vien nav norādīts citādi, visas fotogrāfijas un attēli: © Eiropas Savienība, izņemot attēlu uz vāka (© MarianVejcik/iStock).

Izglītošanas un nekomerciāliem nolūkiem reproducēšana ir atļauta, ja ir norādīts avots.

Print ISBN 978-92-9483-152-1 ISSN 1725-9754 doi:10.2869/109837 QK-AA-20-001-LV-C
PDF ISBN 978-92-9483-084-5 ISSN 1830-6896 doi:10.2869/84503 QK-AA-20-001-LV-N
HTML ISBN 978-92-9483-072-2 ISSN 1830-6896 doi:10.2869/134787 QK-AA-20-001-LV-Q