You have a complaint against an EU institution or body?

Europos ombudsmenas: pagalba verslui

Nesvarbu, ar esate didelė daugiašalė įmonė, ar MVĮ ir kurioje ES valstybėje narėje Jūsų įmonė įsteigta, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui dėl prasto administravimo arba administravimo nevykdymo ES lygmeniu. Jei susiduriate su problemomis vykdant ES finansuojamą projektą ar programą, jei likote nepatenkinti po to, kai bendravote su ES institucijomis dalyvaudami viešojo pirkimo konkursuose, sudarydami sutartis, dalyvaudami konsultacijose, vykdydami lobistinę veiklą arba bandydami susipažinti su svarbiais dokumentais ar informacija, Europos ombudsmenas gali Jums padėti.

Emily O’Reilly
Europos ombudsmenė

Bendraudamos su ES administracija, įmonės ir verslo asociacijos susiduria su šiomis problemomis:

  • Uždelsti mokėjimai
  • Sutartiniai ginčai
  • Problemos, susijusios su kvietimais dalyvauti konkurse
  • Skaidrumo stoka ir (arba) atsisakymas leisti susipažinti su dokumentais
  • Procedūrinės klaidos
  • Nepagrįstas vilkinimas
  • Pagrindinių teisių pažeidimai

Visais šiais atvejais Europos ombudsmenas gali padėti verslui.

Šioje apžvalgoje pateikiamos pagrindinės bylos, kurias ombudsmenas nagrinėjo pagal įmonių ir verslo asociacijų pateiktus skundus.

Jeigu susiduriate su panašiomis problemomis,
norėtume, kad apie tai praneštumėte.

Uždelsti Europos Komisijos mokėjimai

Ombudsmenas išnagrinėjo daug bylų, susijusių su įmonių, mokslinių tyrimų centrų, NVO, universitetų ir kitų asociacijų, dalyvaujančių vykdant ES finansuojamus projektus ir sutartis, skundais dėl uždelstų Komisijos mokėjimų.

Ombudsmenas nuolat konsultuoja įmones dėl šios problemos ir kitų biurokratinių sunkumų. Kasmet ombudsmenas taip pat prašo Komisijos pateikti naujausią informaciją apie padėtį ir priemones, kurių ji imasi siekdama išspręsti šią problemą. Sprendžiant iš Komisijos paskesnių ataskaitų, uždelstų mokėjimų skaičius ir jų piniginė vertė mažėja. Tačiau problemų vis dar yra. Pavyzdžiui, išaugo už uždelstus mokėjimus susikaupusių palūkanų suma.

Ar esate nukentėjęs dėl uždelstų mokėjimų arba per didelės Komisijos biurokratijos?
Jeigu taip, ombudsmenas pasirengęs
imtis veiksmų Jums pateikus skundą.

Su Ispanijos futbolo klubais susijusio skundo dėl pažeidimo nagrinėjimo vilkinimas

Investuotojai į Europos futbolo klubus pateikė Komisijai skundą, kuriame Ispanija kaltinama dėl to, kad suteikia nesąžiningos mokestinės naudos keturiems Ispanijos futbolo klubams ir taip pažeidžia ES valstybės pagalbos taisykles. Komisija įprastai priima sprendimą pradėti pažeidimo tyrimo procedūrą per 12 mėnesių. Šiuo atveju praėjo daugiau nei ketveri metai, o sprendimas vis dar nebuvo priimtas. Po to, kai ombudsmenas paragino Komisiją imtis veiksmų dėl šio skundo, Komisija pradėjo Ispanijos futbolo klubų finansavimo tyrimą. Ombudsmenas teigiamai įvertino šį žingsnį ir pabrėžė, jog Europos visuomenei svarbu matyti, kad Komisija greitai sprendžia problemas, susijusias su valstybės pagalbos taisyklių pažeidimais.

Ar esate susidūrę su nepagrįsto vilkinimo ar kitomis problemomis, susijusiomis su pažeidimų nagrinėjimo procedūromis?
Jeigu taip,
kreipkitės į Europos ombudsmeną.

Komisijos ankstyvojo įspėjimo sistemos peržiūra

Europos Komisijos ankstyvojo įspėjimo sistema suteikia galimybę ES pareigūnams patikrinti, ar ES konkursų dalyviai nėra įtariami sukčiavimu. ES administracija gali sustabdyti arba laikinai nutraukti sutarčių sudarymą arba mokėjimus, jeigu atitinkamas asmuo ar įmonė yra įtraukta į ankstyvojo įspėjimo sistemos sąrašą. Ombudsmenas gavo keletą skundų dėl problemų, susijusių su ankstyvojo įspėjimo sistema, ir pradėjo tyrimą, apimantį ir viešas konsultacijas. Dalyviai pareiškė kritiką dėl to, kad asmenys ir įmonės nėra sistemingai informuojami apie jų įtraukimą į ankstyvojo įspėjimo sistemą.

Ombudsmenui pateikus rekomendacijas, Komisija sutiko užtikrinti, kad taikant ankstyvojo įspėjimo sistemą būtų gerbiamos pagrindinės teisės. Visų pirma turi būti užtikrintos asmenų ir įmonių teisės būti išklausytiems prieš įtraukiant juos į sistemą, jie turi būti informuojami apie teisę teikti skundą ombudsmenui arba kreiptis į teismą, taip pat turi būti gerbiama jų teisė susipažinti su byla.

Ar, taikant išankstinio įspėjimo sistemą, paisoma Jūsų įmonės teisių?
Jeigu ne, ombudsmenas norėtų, kad apie tai
praneštumėte.

Įmonės „Intel“ skundas dėl antimonopolinio tyrimo

Atlikusi antimonopolinį tyrimą Komisija paskyrė daugiau nei 1 mlrd. EUR baudą mikroschemas gaminančiai įmonei „Intel“ už piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi rinkoje. Įmonė „Intel“ pateikė skundą ombudsmenui, kuriame Komisija kaltinama dėl to, kad neprotokolavo tiesiogiai su tyrimu susijusio savo svarbaus susitikimo su kompiuterių gamintoja įmone „Dell“.

Ombudsmenas pareiškė kritiką dėl to, kad Komisija tinkamai neprotokolavo susitikimo ir neįtraukė susitikimo darbotvarkės į savo vykdomo tyrimo bylą. Ombudsmenas rekomendavo ateityje tinkamai protokoluoti visus susitikimus ir pokalbius telefonu su trečiosiomis šalimis dėl svarbių procedūrinių klausimų. Komisija atitinkamai patobulino savo tyrimo procedūrą.

Ar Jūsų įmonė yra nukentėjusi dėl administracinių trūkumų Komisijoje?
Jeigu taip,
kreipkitės į ombudsmeną.

Europos bankininkystės institucijos suinteresuotųjų šalių grupės sudėtis

Europos bankininkystės institucijos (EBI) vaidmuo – užtikrinti veiksmingą ir nuoseklų viso Europos bankininkystės sektoriaus reguliavimą ir priežiūrą. Prieš patvirtindama standartus, gaires ir rekomendacijas EBI privalo konsultuotis su bankininkystės sektoriaus suinteresuotųjų šalių grupe (angl. BSG). Grupę sudaro 30 narių, atstovaujančių bankininkystės sektoriui ir jo darbuotojams, MVĮ, vartotojams, bankininkystės paslaugų naudotojams ir kitoms suinteresuotosioms šalims. Ombudsmenas išnagrinėjo keletą skundų dėl tariamos geografinės ir lyčių nelygybės BSG.

Atlikęs tyrimą ombudsmenas iš tikrųjų nustatė, kad EBI, atrinkdama sektoriaus, vartotojų, paslaugų naudotojų ir darbuotojų atstovus, nepaisė pusiausvyros principo. Visų pirma ombudsmenas pareiškė kritiką dėl to, kad EBI neužtikrino geografinės pusiausvyros kiekvienoje kategorijoje. Ombudsmenas pridūrė, kad ateityje EBI turėtų vengti galimos rizikos, susijusios su per gausiu atstovavimu kuriai nors vienai valstybei narei. Institucija pareiškė norinti peržiūrėti savo požiūrį atsižvelgiant į ombudsmeno kritiką.

Ar žinote kitų nevienodo atstovavimo priežiūros institucijose pavyzdžių?
Jeigu taip,
praneškite mums apie juos.

Ribojamoji kalbų politika viešų konsultacijų srityje

Europos Komisija nuolat rengia viešas konsultacijas siekdama suteikti įmonėms, piliečiams, asociacijoms ir kitoms suinteresuotosioms šalims galimybę dalyvauti ES sprendimų priėmimo procese. Ombudsmenas nagrinėjo skundą dėl to, kad Komisija skelbia daugeliui tokių konsultacijų skirtus dokumentus tik anglų kalba ir kad jos kalbų politika yra abejotina bei prieštarauja atvirumo, gero administravimo ir nediskriminavimo principams.

Ombudsmenas padarė išvadą, kad Komisijos kalbų politika yra nepagrįstai ribojama, ir paragino instituciją skelbti jos rengiamoms viešoms konsultacijoms skirtus dokumentus visomis ES kalbomis arba, gavus prašymą, pateikti jų vertimą. 2012 m. Europos Parlamentas taip pat priėmė rezoliuciją, kurioje Komisija primygtinai raginama peržiūrėti savo ribojamąją kalbų politiką, taikomą viešų konsultacijų srityje. Ombudsmenas mano, jog negalima tikėtis, kad Europos įmonės dalyvaus konsultacijose, kurių jos negali suprasti.

Negalite reikšti savo nuomonės dėl kalbų diskriminacijos?
Ombudsmenas pasirengęs Jus
išklausyti.

Netiksli informacija apie oro transporto keleivių teises

Dvi oro transporto bendrovių asociacijos pateikė ombudsmenui skundą, kuriame Komisija kaltinama dėl to, kad paskelbė netikslią ir klaidinančią informaciją apie oro transporto keleivių teises gauti kompensaciją ir pagalbą atsisakymo vežti, skrydžių atšaukimo arba jų atidėjimo ilgam laikui atvejais. Ši informacija buvo pateikta informaciniuose lapeliuose, skelbimuose ir Komisijos interneto svetainėje skelbiamoje vaizdo medžiagoje.

Ombudsmenui atlikus tyrimą, Komisija panaikino klaidingą informaciją. Pasitarusi su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis, taip pat su skundo pateikėjais, Komisija pateikė naują informacinę medžiagą.

Jūsų įmonė patiria žalą dėl klaidingos Komisijos pateiktos informacijos?
Ombudsmenas gali
padėti ištaisyti padėtį.

Skaidrumo trūkumas Europos vaistų agentūroje

Europos vaistų agentūros (EMA) vaidmuo – tvirtinti ir stebėti ES rinkai teikiamus vaistus, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą. Agentūra gauna informaciją iš valstybių narių kompetentingų institucijų ir farmacijos įmonių. Ombudsmenas nagrinėjo keletą skundų, kuriuose agentūra kaltinama dėl to, kad atsisakė suteikti galimybę susipažinti su pranešimais apie nepageidaujamą vaistų poveikį ir klinikinių tyrimų bei bandymų ataskaitomis. Ombudsmenas taip pat nagrinėjo farmacijos įmonių skundus dėl nepakankamai skaidraus EMA sprendimų priėmimo proceso.

Išnagrinėjęs šiuos skundus ombudsmenas paragino agentūrą atskleisti prašomus klinikinius duomenis ir pateikti papildomus paaiškinimus, kad žmonės galėtų lengvai suprasti duomenis ir jų reikšmę. Taigi agentūra pareiškė, kad skelbs pranešimus ir ataskaitas, ir patvirtino naują iniciatyvią skaidrumo politiką.

Jums buvo atsisakyta suteikti informaciją, kuri turėtų būti vieša?
Suteikite ombudsmenui
galimybę susipažinti su Jūsų patirtimi!

Įmonės „Ryanair“ skundas dėl konfidencialumo reikalavimo pažeidimo

Įmonė „Ryanair“ pateikė skundą ombudsmenui, kuriame Komisija kaltinama dėl to, kad netinkamai atskleidė trečiosioms šalims labai slaptą informaciją, kurią „Ryanair“ pateikė Komisijai vykdydama planuotą susijungimo su bendrove „Aer Lingus“ procedūrą. Atlikęs tyrimą ombudsmenas nustatė, kad informacijos nutekėjimas į spaudą iš tikrųjų įvyko ir kad taip buvo šiurkščiai pažeistas konfidencialumo reikalavimas, bet nerado jokių įrodymų, kad tai padarė Komisija.

Tačiau ombudsmenas pareiškė kritiką dėl netinkamo Komisijos standartinės konfidencialumo deklaracijos teksto, kurį Komisija paprašė pasirašyti bendrovės „Aer Lingus“. Deklaracijoje nebuvo pakankamai aiškiai nurodyta vežėjo prievolė užtikrinti, kad dokumentas liktų slaptas. Vėliau Komisija iš dalies pakeitė deklaraciją.

Ar ES institucijos yra atskleidusios Jūsų įmonės komercines paslaptis?
Jeigu taip, galite pateikti skundą dėl
konfidencialumo reikalavimo pažeidimo ombudsmenui.

 

Jei reikia šio leidinio versijos stambiu šriftu, susisiekite su Europos ombudsmeno institucija. Paprašius taip pat pasistengsime pateikti garsinę versiją.

Europos ombudsmenas
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F - 67001 Strasbourg Cedex
T. + 33 (0)3 88 17 23 13
eo@ombudsman.europa.eu
www.ombudsman.europa.eu

© Europos Sąjunga, 2014

Leidžiama atgaminti švietimo ir nekomerciniais tikslais, nurodžius šaltinį.

Ši brošiūra skelbiama internete adresu www.ombudsman.europa.eu

ISBN 978-92-9212-537-0 . doi:10.2869/27317 . QK-01-14-604-LT-C