You have a complaint against an EU institution or body?

Metinis pranešimas 2019 m.

Įvadas

Emily O’Reilly, Europos ombudsmenė
Emily O’Reilly, Europos ombudsmenė.

Mums labai malonu pristatyti Europos ombudsmeno tarnybos 2019 m. nuveiktus darbus, kurie apibendrinami šiame metiniame pranešime.

Skundų nagrinėjimas išlieka pagrindine Ombudsmeno tarnybos veikla. 2019 m. toliau gavome daug skundų iš visuomenės narių, pilietinės visuomenės atstovų, įmonių ir žiniasklaidos. Manau, kad tai nereiškia, jog ES administracijos įstaigos dirba blogai. Taip veikiau yra dėl nuolat didėjančio informuotumo apie darbą, kurį atlieka mano tarnyba, ir teigiamų rezultatų, kuriuos galime pasiekti.

Ombudsmeno institucijų veiksmingumas priklauso nuo konstruktyvių santykių su organizacijomis, kurių darbą tikrina ombudsmeno tarnybos. Šiuo atžvilgiu palankiai vertinu nuolatinį ES institucijų, agentūrų ir įstaigų bendradarbiavimą.

Ypač dėkoju už nuolatinę paramą ir konstruktyvius santykius su Europos Parlamentu ir Peticijų komitetu. 2019 m. sausio mėn. Parlamentas iš esmės pritarė specialiajai ataskaitai dėl Tarybos atskaitomybės ir jos veiklos leidžiant teisės aktus skaidrumo.

Kaip jau minėjau, manau, kad tai yra esminis ES patikimumo aspektas. Skaidresnis teisėkūros procesas gali padėti sugriauti mitus, kad nacionalinės vyriausybės ar valstybės narės paprasčiausiai „prisitaiko“ prie Briuselio priimtų teisės aktų.

Nors Taryba dar turi įgyvendinti specialiojoje ataskaitoje pateiktas rekomendacijas, valstybių narių vyriausybės vis labiau pritaria tam, kad Tarybos teisėkūros įstaigų darbas būtų skaidresnis.

Tuo remdamasi taip pat pradėjau keletą konkretesnių ES politikos formavimo ir teisėkūros proceso tyrimų. Šiuose tyrimuose, be kita ko, buvo nagrinėjama, kaip Euro grupė tvarko dokumentus, kuriuose išsamiai aprašomas jos darbas, ir ar visuomenė gali susipažinti su šiais dokumentais; nepakankamas valstybių narių vyriausybių metinių sprendimų dėl žvejybos kvotų skaidrumas Taryboje, ir tai, kad atsakingas ES komitetas nesuteikė galimybės visuomenei susipažinti su nacionalinių valdžios institucijų nuomonėmis dėl pesticidų keliamo pavojaus bitėms.

Toliau darėme pažangą gerindami ombudsmeno tarnybos skundų nagrinėjimo veiksmingumą. Vidutinis tyrimų laikas sutrumpėjo, o prašymų leisti susipažinti su dokumentais pagreitinta procedūra padėjo pasiekti naudingų rezultatų skundo pateikėjams.

Balandžio mėn. surengėme kasmetinę Europos ombudsmenų tinklo konferenciją. Konferencija vyko Europos Parlamente ir, rengiantis Europos Parlamento rinkimams, pagrindinė aptariama tema buvo susijusi su tuo, kaip būtų galima sustiprinti piliečių dalyvavimą demokratiniame procese.

Birželio mėn. man buvo malonu pristatyti antrą kartą rengiamų apdovanojimų už gerą administravimą laureatus. Šiems apdovanojimams buvo atrinkti 54 perspektyvūs projektai iš pagrindinių ES institucijų, taip pat daugelio agentūrų ir kitų įstaigų. Bendras apdovanojimas už gerą administravimą atiteko Europos Komisijos komandoms, kurios rengė ES iniciatyvą, susijusią su taršos plastiku mažinimu ir informuotumo apie šią problemą didinimu.

Tai tik trumpa mano tarnybos 2019 m. veiklos apžvalga, kuri išsamiau aprašyta šiame pranešime. Tai taip pat yra paskutinis pranešimas, parengtas mano pirmosios ombudsmenės kadencijos metu. Džiaugiuosi, kad gruodžio mėn. Europos Parlamentas mane išrinko antrajai kadencijai.

2020 m. nustatysiu savo antrosios ombudsmeno kadencijos strategiją. Tačiau bendrosios temos išliks tokios pat: toliau sieksime rezultatų Europos piliečių labui ir užtikrinsime, kad ES institucijos veiktų pagal aukščiausius administracinius standartus, kartu skatinsime skaidrumą ir etiką.

Emily O’Reilly

Emily O’Reilly

1. Glaustai apie 2019 m.

Sausis

Europos Parlamentas pritaria ombudsmenės pasiūlymams dėl Tarybos teisėkūros skaidrumo

Vasaris

Ombudsmenė giria „Brexit’o“ metu ES taikomus skaidrumo standartus

Kovas

Ombudsmenė teikia pasiūlymus, kaip pagerinti ES institucijų „sukamųjų durų“ reiškinio taisyklių įgyvendinimą

Balandis

Briuselyje surengta Europos ombudsmenų tinklo metinė konferencija

Gegužė

Metinė spaudos konferencija: dėmesys valstybių narių sprendimų priėmimo skaidrumui

Birželis

Apdovanojimas už gerą administravimą suteiktas Europos Komisijai už taršos plastiku mažinimo strategiją

Liepa

Sprendimas dėl to, kaip Europos vaistų agentūra rengia susitikimus su farmacijos bendrovėmis

Rugpjūtis

Europos išorės veiksmų tarnyba sutinka suteikti daugiau galimybių susipažinti su informacija apie patariamąjį organą – Pasaulinę technologijų grupę

Rugsėjis

Europos Parlamento Peticijų komitetui pateiktas 2018 m. metinis pranešimas

Spalis

Ombudsmenė prašo Tarybos imtis aktyvių veiksmų, kad būtų užtikrintas dokumentų, susijusių su metinių žuvų kvotų nustatymu, skaidrumas

Lapkritis

Ombudsmenė sako kalbą konferencijoje, skirtoje ES pagrindinių teisių chartijos 10 metų sukakčiai paminėti

Gruodis

Europos ombudsmeno rinkimai

2. Pagrindinės temos

Europos ombudsmenas padeda piliečiams spręsti problemas, su kuriomis jie susiduria bendraudami su ES institucijomis, įstaigomis ir agentūromis. Kyla įvairių problemų – nuo nepakankamo skaidrumo priimant sprendimus ar atsisakymo leisti susipažinti su dokumentais iki pagrindinių teisių pažeidimų ir su sutartimis susijusių keblumų.

2.1. Atskaitomybė priimant ES sprendimus

Siekiant sudaryti Europos piliečiams galimybę tinkamai pasinaudoti savo demokratine teise dalyvauti ES sprendimų priėmimo procese ir užtikrinti atsakingų asmenų atskaitomybę, teisės aktų svarstymas turi būti pakankamai skaidrus.

Ombudsmenė pateikė Europos Sąjungos Tarybai daugybę rekomendacijų, kuriomis siekiama padidinti jos teisėkūros proceso skaidrumą. 2019 m. pradžioje dauguma Europos Parlamento narių pritarė ombudsmenės pasiūlymams. Tyrimas ir parama, kurios jis sulaukė, paskatino išsamiau apsvarstyti skaidrumo Taryboje klausimą. Dešimt valstybių narių ėmėsi vadovaujančio vaidmens, pritardamos tarpinstitucinei teisėkūros duomenų bazei ir siūlydamos atnaujinti gaires dėl dokumentų žymėjimo kaip riboto prieinamumo visuomenei ir aktyviai skelbti derybų dėl įstatymų projektų rezultatus. Ombudsmenė palankiai įvertino neformalų dokumentą ir pažymėjo, kad „svarbu pripažinti ryšį tarp, viena vertus, nepakankamo piliečių supratimo ir dalyvavimo stokos ir, kita vertus, atitinkamo pasitikėjimo trūkumo, kuris gali paskatinti prieš ES nukreiptos kultūros formavimąsi“.

European Ombudsman

Risk assessment of pesticides on bees - public access to Member State positions: we have received over 400 messages in support of our inquiry.

We appreciate the encouragement!

Following reply from @EU_Commission, we are considering next steps.

https://europa.eu/!mN68Xq

Bees

Pesticidų bitėms keliamos rizikos vertinimas. Galimybė visuomenei susipažinti su valstybių narių pozicijomis: atlikdami tyrimą gavome daugiau nei 400 šį tyrimą remiančių pranešimų. Dėkojame už paskatinimą! Atsižvelgdami į Europos Komisijos atsakymą, svarstome galimybę imtis tolesnių veiksmų.

Keliuose kituose ombudsmenės tyrimuose daugiausia dėmesio buvo skirta tam, kaip nacionalinės vyriausybės priima sprendimus Briuselyje. Gavusi Prancūzijos pilietinės visuomenės grupės POLLINIS skundą, ombudsmenė paprašė Komisijos pateikti valstybių narių pozicijas dėl pesticidų keliamo pavojaus bitėms vertinimo. Europos maisto saugos tarnyba gaires parengė 2013 m., tačiau dėl nesutarimų tarp nacionalinių valdžios institucijų jos vis dar nėra priimtos. Ombudsmenė pažymėjo, kad reikia suteikti daugiau galimybių susipažinti su tokiais dokumentais ir taip užtikrinti, kad Europos piliečiai galėtų naudotis Sutartimi grindžiama teise dalyvauti ES demokratiniame procese. Komisija atsisakė atsižvelgti į ombudsmenės pasiūlymą, tačiau teigė, kad ji toliau nagrinės, kaip užtikrinti didesnį tokių sprendimų skaidrumą. Ombudsmenė baigė nagrinėti bylą, patvirtino savo išvadą dėl netinkamo administravimo ir pareiškė, kad ji toliau atidžiai stebės pažangą.

European Ombudsman

@mariofcenteno agrees to improve #Eurogroup #transparency after our request.

We welcome that he will make public:

• agendas well ahead of meetings

• more info in summing-up notes

• Euro Working Group meeting dates

•…

More: https://europa.eu/!GU99mp

Meeting

Euro grupės pirmininkas Mário Centeno, gavęs mūsų prašymą, sutinka padidinti savo institucijos veiklos skaidrumą.

Palankiai vertiname tai, kad jis gerokai anksčiau iki posėdžių viešai paskelbs darbotvarkes; apibendrinamuosiuose pranešimuose pateiks daugiau informacijos; paskelbs Euro grupės darbo grupės posėdžių datas.

Gavusi NVO „ClientEarth“ skundą, ombudsmenė paprašė Tarybos leisti visuomenei susipažinti su dokumentais, susijusiais su valstybių narių metiniais sprendimais dėl žvejybos kvotų. Šiais sprendimais nustatomi tam tikrų žuvų išteklių bendri leidžiami sužvejoti kiekiai (BLSK) šiaurės rytų Atlante. Vertindama šį atvejį ombudsmenė pabrėžė, kad, siekiant užtikrinti atskaitomybę, „labai svarbu, jog visuomenė galėtų susipažinti su įvairiomis svarstomomis galimybėmis ir pozicijomis“.

2019 m. viduryje ombudsmenė dėmesį skyrė įstaigoms, rengiančioms Euro grupės susitikimus, kuriuose posėdžiauja euro zonos finansų ministrai. Ji paprašė Euro grupės pirmininko Mário Centeno laikytis platesnio užmojo požiūrio į Euro grupės darbo grupės skaidrumą. Reaguodami į tai, euro zonos finansų ministrai susitarė, kad Euro grupės susitikimų darbotvarkių projektai bus skelbiami anksčiau, nei tai buvo daroma prieš tai, ir kad raštas, kuriame pateikiama posėdžių santrauka, bus išsamesnis.

Jie taip pat susitarė, kad bus skelbiamos Euro grupės darbo grupės posėdžių datos ir kad šios darbo grupės svetainėje bus pateikta daugiau informacijos apie darbo grupės veiklą.

Viena iš ombudsmeno funkcijų – užtikrinti, kad būtų laikomasi standartų ir kad administracija iš tikrųjų vykdytų įsipareigojimus, susijusius su jos darbo sričių gerinimu. Tai galima pasiekti vykdant skundais grindžiamus tyrimus arba ombudsmenas savo iniciatyva gali imtis tolesnių veiksmų dėl ankstesnių tyrimų.

Vienas iš tokių ombudsmenės darbo pavyzdžių buvo susijęs su ekspertų grupėmis, kurios Komisijai teikia specialistų konsultacijas įvairiose politikos srityse. 2017 m. ombudsmenė atliko esminę Komisijos ekspertų grupių sistemos analizę, kuri padėjo gerokai padidinti skaidrumą. Tačiau paskui ombudsmenė gavo skundą dėl Komisijos paskelbtos informacijos apie Gynybos srities mokslinių tyrimų programos komitetą, kuris konsultuoja Komisiją gynybos srities mokslinių tyrimų klausimais. Skundo pateikėjas, NVO „Vredesactie“, teigė, kad Komisija nepateikė tam tikros svarbios informacijos apie grupę, pavyzdžiui, posėdžio protokolo ir ankstesniuose posėdžiuose dalyvavusių asmenų pastabų. Atsižvelgdama į ombudsmenės tyrimą, Komisija atnaujino registrą įtraukdama posėdžių darbotvarkes ir protokolus ir įsipareigojo ateityje vengti vėlavimų. Ji taip pat sutiko įvertinti, kuriuos aiškinamuosius dokumentus galima skelbti registre.

European Commission

Transparency in the #Brexit negotiations is one of our priorities.

@EUombudsman has commended our work including the publication of 100+ negotiating documents, making @MichelBarnier‘s calendar publicly available, and meeting only registered lobbyists.

https://ombudsman.europa.eu/en/press-release/en/109859…

Graph Transparency Brexit

Derybų dėl „Brexit’o“ skaidrumas yra vienas iš mūsų prioritetų. Europos ombudsmenė palankiai įvertino mūsų darbą, įskaitant daugiau kaip 100 derybų dokumentų paskelbimą, Michelio Barnier darbo kalendoriaus paskelbimą ir susitikimus tik su registruotais lobistais.

Ombudsmenė užbaigė dvejų metų trukmės „Brexit‘o“ derybų stebėsenos iniciatyvą ir pagyrė apskritai aukštą skaidrumo lygį. Ji paragino Komisiją ir Tarybą išlaikyti šiuos standartus visose būsimose derybose dėl ES ir Jungtinės Karalystės santykių. Komisijos „Brexit’o“ darbo grupės teigiami veiksmai, be kita ko, buvo šie: paskelbė daugiau kaip 100 derybų dokumentų, viešai paskelbė vyriausiojo derybininko darbo kalendorių ir susitiko tik su registruotais lobistais. Europos Vadovų Tarybos nustatytas darbo grupės darbo procesas buvo skaidrus.

2.2. Lobistinės veiklos skaidrumas

Atlikdama svarbią analizę, kaip Europos Komisija įgyvendina savo taisykles dėl „sukamųjų durų“ reiškinio, ombudsmenė nustatė, kad tam tikrais pagrindiniais aspektais jos buvo nepakankamai išsamios. Todėl ji pateikė įvairių pasiūlymų, kaip užtikrinti sistemingesnį ir veiksmingesnį požiūrį į buvusių ES institucijų darbuotojų įsidarbinimą privačiajame sektoriuje arba asmenų perėjimą dirbti iš privačiojo sektoriaus į Komisiją. Ombudsmenė siekia užkirsti kelią tokiems atvejams kaip buvusių darbuotojų lobizmas arba netinkama prieiga prie konfidencialios informacijos. Komisija įsipareigojo įgyvendinti daugumą ombudsmenės pasiūlymų. Be kita ko, buvo prašoma, kad į privatųjį sektorių pereinantis dirbti asmuo pateiktų daugiau informacijos apie organizaciją, kurioje ketina įsidarbinti, ir savo naujo darbo pobūdį.

Aidan O’Sullivan

In 2015 @EUombudsman urged @JunckerEU for more transparency on assessments of new Commissioner jobs. Today it was implemented for first time…

https://ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/60612

2015 m. Europos ombudsmenė paragino Europos Komisijos pirmininką Jeaną-Claude’ą Junckerį užtikrinti didesnį naujų Komisijos narių užimamų pareigų vertinimo skaidrumą. Šiandien šis raginimas buvo įgyvendintas pirmą kartą.

Ombudsmenė taip pat nagrinėjo „patariamųjų įstaigų“, kurios daro įtaką formuojant ES politiką, skaidrumą. Tyrimas buvo susijęs su specialistų grupe, kurią Komisija sudarė siekdama suteikti pagalbą patariant, kaip ES galėtų remti mokslinius tyrimus, susijusius su bendra saugumo ir gynybos politika. Nevyriausybinė organizacija „Europos kovos su prekyba ginklais tinklas“ padavė skundą ombudsmenei dėl per mažo specialistų grupės skaidrumo. Ombudsmenė nustatė, kad, atsižvelgiant į grupės tikslą, jai turėtų būti taikomi tie patys skaidrumo standartai kaip ir įprastoms ekspertų grupėms, kurios pataria Komisijai politikos klausimais. Komisija atsakė teigiamai ir įsipareigojo paskelbti ankstesnės grupės posėdžių darbotvarkes, protokolus ir dalyvių pastabas, taip pat įsipareigojo, kad ateityje visoms tokioms grupėms ji taikys tokius pat skaidrumo standartus kaip ir ekspertų grupėms.

Atlikdama skundu pagrįstą tyrimą, ombudsmenė paprašė ES Tarybos generalinio sekretoriato registruoti visus lobistų ir Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir (arba) jo kabineto narių susitikimus. Ji taip pat teigė, kad Pirmininko kabineto nariai turėtų susitikti tik su Skaidrumo registre registruotais interesų grupių atstovais arba dalyvauti tik jų organizuojamuose renginiuose.

European Ombudsman

We welcome @eucopresident publication of meetings with lobbyists, however next #EUCO President should also publish their cabinet’s meetings with lobbyists https://europa.eu/!Yx74PC

Palankiai vertiname tai, kad Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas paskelbė apie susitikimus su lobistais; tačiau kitas Europos Vadovų Tarybos pirmininkas taip pat turėtų skelbti apie savo kabineto susitikimus su lobistais.

2.3. Galimybė susipažinti su dokumentais

Kaip ir ankstesniais metais, didžiausia dalis tyrimų yra susiję su skaidrumu, įskaitant bylas dėl galimybės susipažinti su dokumentais. Tokių skundų pateikėjai ieško įvairių dokumentų – nuo posėdžių protokolų iki teisinių nuomonių ir parengiamųjų dokumentų. Atlikdama šiuos tyrimus ombudsmenė atsižvelgia į tai, ar yra viršesnis viešasis interesas suteikti galimybę visuomenei susipažinti su dokumentais, arba į tai, ar yra svarbesnių veiksnių, dėl kurių informacija negali būti atskleista, pavyzdžiui, kai dokumentai yra susiję su institucijos atliekamu tyrimu.

Mokslininkas padavė skundą ombudsmenei po to, kai Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) nesuteikė galimybės susipažinti su tam tikrais dokumentais, susijusiais su jos susitikimais su pramonės atstovais konkrečiu klausimu. Ombudsmenė išnagrinėjo šį klausimą ir nustatė, kad ESMA rengė ir turėjo vidaus dokumentus apie šiuos posėdžius, kurių atskleidimo galimybę ji turėjo apsvarstyti. Tuomet ESMA iš dalies paskelbė aštuonių dokumentų dalis. Ombudsmenė paprašė, kad ateityje ESMA nurodytų, ar jos internetinėje visuomenei skirtos informacijos bibliotekoje yra išsamūs įrašai apie jos susitikimus su lobistais.

Kitoje byloje buvo nagrinėjami dokumentai, susiję su už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakingo Komisijos nario ir lobistų susitikimais. Šešis mėnesius nesulaukęs atsakymo iš Komisijos, skundo pateikėjas kreipėsi į ombusdmenę. Ombudsmenei pradėjus tyrimą, Komisija suteikė galimybę iš dalies susipažinti su dokumentais, todėl ombudsmenė galėjo užbaigti bylą.

Atlikdama įvairius kitus tyrimus, ombudsmenė nustatė, kad visuomenei turėtų būti suteikta galimybė susipažinti su prašomais dokumentais. Tai ir Komisijos teisinė nuomonė dėl Europos prokuratūros sukūrimo; Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) ataskaita, kurią turi Europos investicijų bankas (EIB), apie tai, kaip Vokietijos automobilių gamintojui „Volkswagen“ paskolinti pinigai buvo panaudoti gaminant prietaisus, kurių rezultatai atliekant išmetamųjų teršalų kiekio bandymus buvo klaidinantys, ir Europos Parlamento dokumentai, susiję su išlaidų, kurios gali būti padengtos mokant išmokas EP nariams, sąrašo peržiūra.

2.4. Pagrindinės teisės

Ombudsmenė nuolat gauna skundų dėl pagrindinių teisių, pavyzdžiui, lygybės, nediskriminavimo ir teisės būti išklausytam.

Ombudsmenė nagrinėjo bylą, susijusią su tuo, kaip Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) vertėjai žodžiu ir pokalbių rengėjai rengia pokalbius su prieglobsčio prašytojais. Skundo pateikėjas, NVO „Advocates Abroad“, išreiškė didelį susirūpinimą dėl konkretaus pokalbio su prieglobsčio prašytoju, kuris vėliau buvo deportuotas. EASO pripažino, kad pokalbio rengėjas netinkamai vykdė pokalbį ir kad būta problemų su vertėju žodžiu.

Reaguodamas į tai, EASO nurodė, kad sukurs skundų nagrinėjimo mechanizmą; ombudsmenė palankiai įvertino šią iniciatyvą ir pažymėjo, kad šis mechanizmas turėtų būti įdiegtas kuo greičiau. Siekdama užkirsti kelią panašioms problemoms ateityje, ombudsmenė paprašė EASO nedelsiant ir sistemiškai informuoti nacionalines institucijas, jeigu jis nustato, kad pokalbių su prieglobsčio prašytojais metu buvo padaryta rimtų klaidų.

Kita byla buvo susijusi su tuo, kaip Komisija nagrinėjo skundą dėl galimo Italijos Rasių lygybės direktyvos pažeidimo ir romų gyvenimo sąlygų. Skundo pateikėja organizacija „Amnesty International“ 2012 m. šį klausimą pateikė Komisijai. Tuomet Komisija pradėjo ES bandomąją procedūrą, kad išnagrinėtų klausimą. Praėjus beveik šešeriems metams, Komisija dar nepriėmė sprendimo, ar pradėti oficialią pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Italiją. Šis vėlavimas paskatino NVO perduoti klausimą spręsti ombudsmenei. Ombudsmenė nustatė, kad vėlavimas nebuvo nepagrįstas, tačiau paragino Komisiją kuo greičiau priimti poziciją šiuo klausimu.

Remdamasi iš darbuotojų gauta informacija, ombudsmenė raštu kreipėsi į Parlamentą, Tarybą ir Komisiją prašydama informuoti ją apie savo vidaus politiką, susijusią su darbuotojų, kurie tampa tėvais dėl surogatinės motinystės, teises į atostogas. Šia iniciatyva buvo siekiama padėti ES institucijoms savo personalo politikoje užtikrinti vaikų interesų apsaugą. Darbuotojai, kurie kreipėsi į ombudsmenę, informavo ją apie nenuoseklią įvairių ES institucijų politiką, susijusią su darbuotojų, tapusių tėvais dėl surogatinės motinystės, teisėmis į atostogas.

Dan Merly-Sobovitz

Thank you @EUombudsman for taking a moral stance on equality of #LGBT & #surrogacy children. Unfortunately this Strategic Investigation is too late for my children but I hope it will pave the way for future #RainbowFamilies #LoveIsLove

Dėkojame Europos ombudsmenei už moralinę poziciją, kurios ji laikosi dėl lygybės skatinimo LGTB srityje ir surogatinės motinystės būdu gimusių vaikų klausimais. Deja, šio strateginio tyrimo rezultatai pateikti per vėlai, kiek tai susiję su mano vaikais, tačiau tikiuosi, kad jis bus naudingas ateityje.

Komisija savo atsakyme nurodė, kad nuo 2012 m. ji laikosi įprastos praktikos ad hoc pagrindu suteikti 20 savaičių trukmės atostogas, kurios taip pat suteikiamos darbuotojams, kurie įsivaikina vaikus. Komisija nurodė ketinanti įforminti šią praktiką. Taryba atsakė, kad ji laikysis Komisijos praktikos, o Parlamentas pareiškė, kad yra pasirengęs pradėti tarpinstitucinį dialogą siekdamas rasti bendrą požiūrį šiuo klausimu.

Atlikus kitą tyrimą, Komisija pakeitė savo akademinių kvalifikacijų vertinimo praktiką. Pakeitimas padarytas gavus skundą dėl Komisijos sprendimo atmesti prašymą atlikti stažuotę, nes asmuo bakalauro laipsnį įgijo per dvejus, o ne per trejus metus. Nors tyrimas dar buvo vykdomas, Komisija leido skundo pateikėjui dalyvauti atrankos procedūroje ir dabar priima kandidatus, kurie įprastą bakalauro laipsnį įgijo per mažiau nei trejus metus.

European Ombudsman

@EU_Commission changed its practice for assessing academic qualifications of #EUtrainees.

Do you have a three-year degree obtained in less than three years? You are now eligible to apply!

Read more about @EUombudsman‘s decision here: https://europa.eu/!gu43Yu

EU trainees

Europos Komisija pakeitė kandidatų į stažuotes akademinės kvalifikacijos vertinimo praktiką.

Ar turite trejų metų išsilavinimą, įgytą per mažiau nei trejus metus? Dabar galite teikti paraišką!

2.5. Etikos klausimai

ES viešoji administracija yra nustačiusi nemažai taisyklių, kuriomis siekiama užkirsti kelią interesų konfliktams arba kitiems etikos pažeidimams. Ombudsmeno vaidmuo – užtikrinti, kad taisyklės būtų įgyvendintos, taip pat padėti institucijoms suvokti, kad būtina paisyti etinių nuostatų.

Nevyriausybinė maisto produktų priežiūros organizacija „foodwatch“ pasiskundė ombudsmenei dėl įmonių teikiamos paramos Rumunijos pirmininkavimo ES Tarybai metu. Ombudsmenė paprašė Tarybos apsvarstyti galimybę iš dalies pakeisti savo gaires, skirtas ES pirmininkaujančioms valstybėms narėms, kad jos galėtų spręsti privataus rėmimo klausimą.

Atlikus Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) atsisakymo leisti visuomenei susipažinti su šios tarnybos vidurinės grandies vadovų interesų deklaracijomis tyrimą, EFSA patvirtino naują skaidrumo politiką. Pagal persvarstytą politiką visos veiklos valdymo interesų deklaracijos skelbiamos viešai. EFSA atsižvelgė į ombudsmenės prašymą viešai paskelbti vyriausiojo mokslininko, vyresniojo mokslo koordinatoriaus ir vyresniojo politikos patarėjo interesų deklaracijas. Ombudsmenei buvo malonu pažymėti, kad EFSA taip pat yra įdiegusi tinkamą prašymų leisti susipažinti su dokumentais tvarkymo sistemą.

Ombudsmenė patvirtino savo išvadą, kad Komisijos aukščiausio lygio valstybės tarnautojo paskyrimo procesui trukdė keturi netinkamo administravimo atvejai. Ji paprašė Komisijos nustatyti specialią generalinio sekretoriaus skyrimo procedūrą, kad panaši situacija nepasikartotų. Tai turėtų apimti pranešimo apie laisvą darbo paskelbimą ir paskyrimo klausimo įtraukimą į Komisijos narių savaitės posėdžių darbotvarkę pakankamai anksti, kad šį klausimą būtų galima tinkamai aptarti. 2019 m. pabaigoje Komisija, kaip rekomendavo ombudsmenė, pradėjo specialią skyrimo į generalinio sekretoriaus pareigas procedūrą, įskaitant pranešimą apie laisvą darbo vietą ir aiškiai nustatytą tvarkaraštį.

2.6. ES agentūros ir kitos įstaigos

Daug metų ombudsmenė vykdė keletą tyrimų, susijusių su Europos vaistų agentūra (EMA), siekdama padidinti skaidrumą visuomenės sveikatos klausimais. Tai padėjo padidinti skaidrumą tokiose srityse kaip klinikiniai tyrimai. Plėtodama šį sėkmingą bendradarbiavimą su EMA, ombudsmenė savo iniciatyva pradėjo tyrimą dėl to, kaip EMA bendrauja su farmacijos įmonėmis prieš joms prašant išduoti leidimą teikti rinkai savo vaistus. Atlikus tyrimą, kurio metu taip pat buvo rengiamos viešos konsultacijos, EMA parengė priemones, kurių paskirtis – padidinti proceso nepriklausomumą ir objektyvumą. EMA sutiko parengti mokslinių konsultacijų dėl vaistų, kuriems turi būti išduotas registracijos pažymėjimas, registracijos žurnalą. Šios konsultacijos bus paskelbtos viešai, kai bus išduotas patvirtintas leidimas prekiauti vaistu Europoje. EMA taip pat nurodė, kad, kiek tai įmanoma, ekspertai, kurie aktyviai konsultavo farmacijos bendroves pasirengimo teikti prašymus išduoti registracijos pažymėjimus etape, nedalyvaus rengiant EMA vertinimo ataskaitą dėl naujo vaisto.

The Consumer Voice

Great that @EMA agrees to make scientific advice on medicines more transparent & independent. To truly boost consumers’ trust in medicines, reports about interactions between the EMA and pharma companies must go in to the details, as we’ve asked before (http://bit.ly/2KRoNVe)

Džiugu, kad Europos vaistų agentūra sutinka užtikrinti, kad mokslinės konsultacijos dėl vaistų būtų skaidresnės ir labiau nepriklausomos. Siekiant iš tiesų padidinti vartotojų pasitikėjimą vaistais, pranešimuose apie EMA ir farmacijos įmonių bendravimą turi būti pateikta išsami informacija, kaip jau prašyta anksčiau.

Ispanijos bendrovė pateikė skundą ombudsmenei po to, kai Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA), rengdama savo konkursą dėl renginio organizavimo, neatsakė į jos pateiktus klausimus, tačiau atsakė į kito konkurso dalyvio klausimus. Ombudsmenė nustatė netinkamo administravimo atvejį ir rekomendavo, kad ENISA sumokėtų skundo pateikėjui kompensaciją už laiką ir išteklius, kuriuos jis investavo rengdamas savo pasiūlymą. ENISA sutiko su ombudsmenės rekomendacija ir pasiūlė bendrovei sumokėti ex gratia 2 500 EUR išmoką. Skundo pateikėją toks rezultatas tenkino ir ombudsmenė užbaigė bylą.

Dėl Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) buvo pateiktas skundas po to, kai ji atsisakė leisti susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su Pasauline technologijų grupe, kurioje suburiami technologijų, pilietinės visuomenės ir diplomatijos sričių vadovai, siekiant spręsti pasaulinius uždavinius. Tiriamosios žurnalistikos atstovas paprašė leisti susipažinti su visais su grupe susijusiais dokumentais. Jis kreipėsi į ombudsmenę, nes EIVT, suteikdama galimybę susipažinti su keturiais dokumentais, didelę dalį šių dokumentų turinio užtušavo. EIVT sutiko atskleisti daugiau dokumentų turinio ir ombudsmenė teigiamai įvertino šį žingsnį.

European Ombudsman

We welcome @EU_EEAS decision to grant an investigative journalist increased access to #GlobalTechPanel documents, as a result of one of our inquiries.

https://europa.eu/!MB76Rn

Monde

Palankiai vertiname Europos išorės veiksmų tarnybos sprendimą dėl vieno iš mūsų tyrimų suteikti tiriamosios žurnalistikos atstovams daugiau galimybių susipažinti su Pasaulinės technologijų grupės dokumentais.

2.7. ES sutartys ir dotacijos

Kiekvienais metais ombudsmenė, paprastai remdamasi atlikus auditą iškeltais klausimais, nagrinėja įvairius atvejus, susijusius su tuo, kaip Komisija valdė ES finansuojamus projektus. Audito metu nustačius problemą, Komisija privalo susigrąžinti lėšas. Tačiau kartais dėl nesusipratimų arba audito klaidų lėšų susigrąžinimas gali būti nepagrįstas. Ombudsmenė turi geras galimybes padėti rasti sprendimus tokiais atvejais, nes ji turi įgaliojimus tikrinti visus susijusius dokumentus.

Vokietijos bendrovė kreipėsi į ombudsmenę po to, kai Komisija iš jos susigrąžino apytiksliai 100 000 EUR. 2010-2014 m. bendrovė dalyvavo ES finansuojamame projekte Namibijoje, kurio tikslas – plėtoti Namibijos nacionalinių valdžios institucijų gebėjimus valdyti ES lėšas ir programas. Komisija susigrąžino pinigus po to, kai audito metu buvo nustatyta, kad su darbuotojais susijusios išlaidos buvo netinkamos, nes kai kurie darbuotojai neturėjo tinkamos kvalifikacijos, o kai kurie darbuotojai dirbo švenčių dienomis, taip pažeisdami Namibijos teisę. Ombudsmenė nurodė, kad nors sutartyje buvo rekomenduota, kad darbuotojai turėtų tokią kvalifikaciją, tai nebuvo reikalavimas. Įsikišus ombudsmenei, Komisija skundo pateikėjui sumokėjo 97 461 EUR.

Kita byla buvo susijusi su tuo, kaip Europos Komisija atliko trijų ES finansuojamų projektų deklaruotų išlaidų auditą. Komisija paprašė skundo pateikėjo pateikti daugiau įrodymų, pagrindžiančių darbuotojų ir kitos veiklos išlaidas. Tuomet, nustačiusi, kad skundo pateikėjo pateiktuose papildomuose dokumentuose nebuvo pakankamai patikimos informacijos, ji nusprendė susigrąžinti personalo išlaidas. Ombudsmenė nustatė, kad Komisija, nepritardama visoms personalui skirtoms išlaidoms, veikė neproporcingai. Siekdama išvengti panašių incidentų ateityje, ji prašė Komisijos sudaryti aiškų dokumentų, kurie galėtų būti laikomi patikimais alternatyviais įrodymais, sąrašą, jeigu paskui audito metu būtų nustatyta, kad projektą įgyvendinančios arba sutartį vykdančios organizacijos naudojama darbo laiko registravimo sistema yra nepatikima.

Ombudsmenė taip pat gali nagrinėti problemas, susijusias su viešųjų pirkimų procedūromis. Viena byla buvo susijusi su viešųjų pirkimų procedūra dėl ES finansuojamos sutarties sudarymo, kurią administravo ES delegacija Bolivijoje. Delegacija informavo skundo pateikėją, Vokietijos konsultacinę įmonę, kad su juo buvo sudaryta sutartis, tačiau ji bus pasirašyta tik pasibaigus privalomam septynių dienų sustabdymo laikotarpiui. Skundo pateikėjui buvo pranešta, kad sustabdymo laikotarpiu gavus informacijos, dėl kurios reikėtų išsamiau išnagrinėti pasiūlymus, jis apie tai nedelsiant būtų informuotas. Praėjus mėnesiui delegacija informavo skundo pateikėją, kad ji pasirinko bendrovę, kurios pasiūlymas iš pradžių buvo atmestas. Nagrinėdama tai, kaip delegacija įvertino iš pradžių atmestą pasiūlymą, ombudsmenė nenustatė netinkamo administravimo atvejo. Tačiau ji laikėsi nuomonės, jog delegacija turėjo pranešti skundo pateikėjui, kad ji sustabdymo laikotarpiu gavo informacijos iš kito konkurso dalyvio, kuri galėjo turėti įtakos sutarties skyrimui. Atsižvelgdama į ombudsmenės prašymą delegacija pareiškė, kad ji sumokėtų skundo pateikėjui kompensaciją už sustabdymo laikotarpiu sugaištą laiką ir skirtus išteklius, susijusius su konkursui skirtų patvirtinamųjų dokumentų rengimu.

2.8. Piliečių dalyvavimas formuojant ES politiką

Ombudsmenė primygtinai reikalauja, kad būtų įgyvendinta piliečių teisė dalyvauti ES demokratiniame procese, pavyzdžiui, dalyvaujant viešose konsultacijose arba ieškant informacijos apie politiką ar teisės aktus. Žmonės tai gali padaryti tik tuo atveju, jeigu žinos, kad ES viešojo administravimo institucijos dirba jų labui. Tai reiškia, kad visuomenei reikėtų suteikti galimybę veiksmingai bendrauti su ES administracija 24 oficialiosiomis ES kalbomis.

Šiuo tikslu ombudsmenė parengė rekomendacijų dėl kalbų vartojimo ES institucijų svetainėse projektą, remdamasi 286 atsakymais į jos surengtas viešas konsultacijas šiuo klausimu. Rekomendacijos buvo nusiųstos įvairioms ES įstaigoms pastaboms pateikti ir dauguma jų atsakymus pateikė iki metų pabaigos. Ombudsmenė siekia užbaigti rekomendacijų dokumentą per 2020 m. pirmąjį pusmetį. Jose siūloma institucijoms nustatyti konkrečią kalbų politiką, kad visuomenės nariai galėtų gauti atsakymą ta pačia ES oficialiąja kalba, kuria jie pateikė užklausą institucijai, ir kad institucijos, kai įmanoma, apsvarstytų galimybę naudotis mašininiu vertimu.

Ombudsmenė taip pat atliko skundais pagrįstus tyrimus, kurių tikslas – paskatinti institucijas kuo plačiau vartoti ES oficialiąsias kalbas. Nedidelė Prancūzijos įmonė pateikė skundą ombudsmenei dėl to, kad Komisijos tinklalapiuose apie „naujus maisto produktus“, t. y. maisto produktų rūšis, kurios gaminamos naudojant naujus metodus, informacija buvo pateikta tik anglų kalba. Ombudsmenei atliekant tyrimą, Komisija pradėjo versti informaciją apie leidimų prekiauti naujais maisto produktais išdavimo procedūrą į daugiau kalbų. Tinklalapiai taip pat buvo peržiūrėti siekiant į juos įtraukti informaciją apie tai, kad paraiškas galima teikti bet kuria ES kalba.

European Ombudsman

Our multilingual staff is ready to help you in any of the EU’s 24 languages. Happy European day of languages!

Multilinguism

Mūsų daugiakalbiai darbuotojai pasirengę jums padėti bet kuria iš 24 ES kalbų. Su Europos kalbų diena!

3. Ryšiai ir bendradarbiavimas

3.1. Ryšiai

Videos
Europos ombudsmenė Emily O’Reilly sukūrė vaizdo siužetą, kuriame piliečiai raginami balsuoti 2019 m. gegužės mėn. vyksiančiuose Europos Parlamento rinkimuose.

2019 m. ombudsmeno tarnyba Europos ombudsmeno pradžios tinklalapyje pateikdama informaciją apie sėkmingus tyrimus stiprino savo internetinę komunikaciją. Svetainėje pateikiama pagrindinė istorija nuolat atnaujinama siekiant pateikti naujausią informaciją, susijusią su ombudsmenės atliekamu tyrimu. Taip visuomenei pateikiama lengvai suprantama informacija apie ombudsmeno veiklą. Tarp pavyzdžių galima paminėti istoriją apie priemones, kurių Europos vaistų agentūra ėmėsi reaguodama į ombudsmenės tyrimą ir kurios padėjo užtikrinti skaidresnes ir labiau nepriklausomas mokslines konsultacijas vaistų klausimais, ir padėkos žinutę šimtams žmonių, kurie susisiekė su ombudsmene, kad išreikštų savo paramą ir pritarimą konkrečiam tyrimui.

Ombudsmenė taip pat vis aktyviau veikė „Twitter“, „LinkedIn“ ir „Instagram“ tinkluose. Tarnyba naudojasi šiais socialinių tinklų kanalais, kad aiškiai ir patraukliai pateiktų informaciją apie savo darbą, asmenis, kuriems ji padeda, ir informuotų apie savo laimėjimus. Socialinių tinklų kanaluose taip pat atkreiptas dėmesys į ombudsmeno vaidmenį sprendžiant platesnius klausimus, pavyzdžiui, stebint, kaip taikoma Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija, ir kartu su kitomis ES institucijomis paminėtos svarbios datos, pavyzdžiui, 10-osios ES pagrindinių teisių chartijos metinės.

2019 m. sparčiausiai augantis socialinių tinklų kanalas buvo „Instagram“. Auditorija per metus išaugo 47 proc. „LinkedIn“ sekėjų skaičius padidėjo 21 proc., o „Twitter“, kuriame tarnybos auditorija yra didžiausia, sekėjų skaičius padidėjo nuo 22 600 (2018 m. pabaiga) iki 26 300 (2019 m. gruodžio mėn.), t. y. 16 proc.

Pagrindinis neinternetinis ombudsmeno ryšių renginys yra metinė spaudos konferencija, kurioje jis pristato praėjusių metų metinę ataskaitą ir skelbia naujus svarbius tyrimus. 2019 m. spaudos konferencijoje daugiausia dėmesio skirta valstybių narių sprendimų priėmimo skaidrumui Briuselyje, įskaitant sprendimą pateikti Europos Parlamentui specialųjį pranešimą dėl skaidrumo Taryboje.

3.2. Santykiai su ES institucijomis

3.2.1. Europos Parlamentas

Europos Parlamentas yra patikimas ir būtinas Europos ombudsmeno partneris. Parlamentas renka ombudsmeną, o jo Peticijų komitetas užtikrina ombudsmeno atskaitomybę. 2019 m. Europos Parlamentas pritarė ombudsmenės specialiajam pranešimui dėl skaidrumo Taryboje, priimdamas rezoliuciją, kuriai didžioji dalis pritarė Parlamento plenariniame posėdyje. Nauji Europos Parlamento nariai pradėjo eiti pareigas po to, kai buvo išrinkti 2019 m. gegužės mėn. Nuo to laiko ombudsmenė surengė susitikimus su Parlamento pirmininku Davidu Sassoli ir naujais EP nariais iš visų pagrindinių frakcijų. 2019 m. ombudsmenė kreipėsi į Parlamentą per plenarinę sesiją ir, gavusi kvietimą, kalbėjo keliuose komitetuose per įprastus posėdžius ir specialius klausymus. 2019 m. Parlamentas perrinko dabartinę ombudsmenę Emily O’Reilly antrajai kadencijai. Ombudsmenė tikisi, kad 2020 m. su Parlamentu bus toliau produktyviai bendradarbiaujama.

David Sassoli

Congratulations to Emily O’Reilly on her reappointment as @EUombudsman. I look forward to working with her to increase transparency in the EU institutions and build citizens’ trust.

EOR Sassoli

„Sveikinimai Emily O’Reilly su pakartotiniu jos paskyrimu į Europos ombudsmeno pareigas. Tikiuosi bendradarbiauti su ja, kad būtų padidintas Europos Sąjungos institucijų skaidrumas ir stiprinamas piliečių pasitikėjimas.“

3.2.2. Peticijų komitetas

2019 m. Peticijų komitetas ir ombudsmenė toliau palaikė glaudžius darbo santykius, siekdami užtikrinti, kad piliečiams susirūpinimą keliantys klausimai būtų sprendžiami tinkamu lygmeniu. Ombudsmenė nagrinėja skundus prieš ES institucijas, įstaigas ir agentūras, o Peticijų komitetas nagrinėja peticijas, susijusias su ES veiklos sritimis visoje Europoje. Ombudsmenė teigiamai įvertino glaudų bendradarbiavimą su ankstesnės sudėties Peticijų komitetu ir tikisi artimiausiais metais bendradarbiauti su naujais nariais.

PETI Committee Press

#EPlenary approves joint @EP_Petitions @EPInstitutional report on the @EUombudsman strategic inquiry on transparency in the preparatory bodies of the Council – 479/18/81

PETI Resolution

Europos Parlamento plenariniame posėdyje patvirtintas bendras EP Peticijų komiteto ir EP Konstitucinių reikalų komiteto pranešimas dėl Europos ombudsmeno tyrimo dėl Tarybos parengiamųjų organų skaidrumo (479/18/81).

3.2.3. Europos Komisija

Tai yra didžiausia ES institucija, turinti didžiulį poveikį milijonų žmonių gyvenimams, todėl savaime suprantama, kad didelė dalis ombudsmenei paduodamų skundų yra susiję su Komisijos atliekamu darbu. Komisija yra ES administracinio darbo vykdytoja, todėl jai skiriama daugiausia dėmesio. Darbo santykiai su Komisija davė rezultatų atliekant keletą svarbių tyrimų, be to, dialogas tęsiamas visais lygmenimis. 2019 m. Europos Parlamentas suteikė įgaliojimus naujai Komisijos narių kolegijai, kuriai vadovauja pirmininkė Ursula von der Leyen. Ombudsmenė teigiamai įvertino tai, kad pirmininko pavaduotojos Věros Jourovos atsakomybės sritis aiškiai apima skaidrumą ir etiką, o tai yra naujas pokytis.

Emily O’Reilly Strasbūre susitiko su „Brexit’o“ darbo grupės ES vyriausiuoju derybininku Micheliu Barnier
Emily O’Reilly Strasbūre susitiko su „Brexit’o“ darbo grupės ES vyriausiuoju derybininku Micheliu Barnier.

3.2.4. Kitos institucijos, agentūros ir organizacijos

Siekdama stebėti ir remti kitų ES institucijų, įstaigų ir agentūrų administravimo kultūrą ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą, ombudsmenė palaiko su jomis ryšius. 2019 m. ombudsmenė palaikė glaudžius ryšius su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu (EDAPP), Europos Centriniu Banku (ECB), Europos investicijų banku (EIB), Europos Audito Rūmais (ECA), Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir keliomis agentūromis.

European Central Bank

As part of #GlobalEthicsDay, we heard from Mihails Kozlovs from @EUAuditors about their special report on the ethical frameworks of EU institutions, and Rosita Hickey from the @EUombudsman, who shared the Ombudsman’s views on integrity and good governance for public institutions.

ECB

Pasaulinės etikos dienos proga išklausėme Europos Audito Rūmų atstovo Mihailo Kozlovso pranešimą apie jų specialiąją ataskaitą dėl ES institucijų etikos sistemų ir Europos ombudsmeno tarnybos atstovės Rositos Hickey pranešimą, kuriame paskelbta ombudsmenės nuomonė dėl viešųjų institucijų sąžiningumo ir gero valdymo.

3.2.5. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija

Ombudsmenas, kuris yra šios srities ES sistemos narys, saugo, skatina ir stebi, kaip ES institucijų lygmeniu įgyvendinama Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija (JT NTK). 2019 m. ombudsmenė pirmininkavo šios srities ES sistemai.

Kartu su Europos neįgaliųjų forumu, Europos Parlamentu ir ES pagrindinių teisių agentūra ombudsmenė plėtojo idėjas, kurias pateikė Europos Komisijai, kad būtų priimta platesnio užmojo ir visapusiškesnė Europos strategija dėl negalios po 2020 m. Šiuo tikslu ombudsmeno tarnyba dalyvavo Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto surengtame klausyme ir Europos neįgaliųjų dienos konferencijoje, kurioje ragino gerinti ES administracijos darbą.

EESC President

Very happy to exchange views with @EUombudsman Emily O’Reilly about our @EU_EESC rules of procedure and code of conduct and new @EESC_SOC report on the real right of persons with disabilities to vote in #EUelections2019 #thistimeimvoting

EESC EOR-Jahier

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas Luca Jahier: „Labai džiaugiuosi galėdamas pasikeisti nuomonėmis su Europos ombudsmene Emily O’Reilly apie mūsų EESRK darbo tvarkos taisykles, elgesio kodeksą ir naują EESRK Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyriaus (SOC) pranešimą dėl neįgaliųjų teisės balsuoti 2019 m. gegužės mėn. vyksiančiuose Europos Parlamento rinkimuose.“

Ombudsmenė tęsė darbą, susijusį su pasiūlymais dėl patobulinimų, pateiktais atliekant strateginį tyrimą dėl neįgaliųjų galimybių naudotis Komisijos svetainėmis ir internetinėmis priemonėmis. Išnagrinėjusi Komisijos pastangas atsižvelgti į jos pasiūlymus, ombudsmenė palankiai įvertino Komisijos iniciatyvą pateikti daugiau informacijos lengvai skaitomu formatu. Komisija parengė lengvai skaitomą Europos Sąjungos oficialios svetainės versiją. Ši svetainė yra pagrindinis ir labai vertingas informacijos apie ES šaltinis. Ji taip pat palankiai įvertino tolesnius Komisijos įsipareigojimus laikytis aukštesnių tarptautinių standartų, jos ketinimą patvirtinti žiniatinklio prieinamumo veiksmų planą ir pagerinti darbuotojų mokymą.

Skaitmeninio administravimo srityje ombudsmenė atliko tyrimą dėl galimybės naudotis Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) internetinėmis priemonėmis. Gavusi regos sutrikimų turinčio asmens, kuris negalėjo pranešti apie sukčiavimo atvejį OLAF, nes jos svetainėje reikėjo naudoti patikrinimo metodą, nesuderinamą su ekrano skaitytuvu, ombudsmenė prašė OLAF užtikrinti platesnes galimybes naudotis jos internetinėmis priemonėmis. OLAF nedelsdama patobulino tam tikras savo priemones ir įsipareigojo per artimiausius mėnesius iš esmės peržiūrėti likusias savo svetainės priemones. Tai rodo, kad vienas skundas gali turėti platesnį poveikį ir padėti pagerinti bendrą institucijos politiką.

European Ombudsman

#WebAccessibility: @Euombudsman is satisfied the @EU_Commission is taking steps to improve and makes six suggestions: https://europa.eu/!rg33uW

EO web accessibility

Žiniatinklio prieinamumas: Europos ombudsmenė yra patenkinta, kad Europos Komisija imasi veiksmų padėčiai gerinti, ir pateikia šešis pasiūlymus.

Ombudsmenė nagrinėjo skundą dėl Komisijos reagavimo į tariamą žmogaus teisių pažeidimą neįgaliųjų namuose Vengrijoje, kuriems buvo skirtas ES finansavimas. Ji išreiškė susirūpinimą, kad Komisijos pateiktas pagrindinės JT neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatos dėl savarankiško gyvenimo išaiškinimas prieštarauja atsakingo JT komiteto aiškinimui. Pripažindama, kad Komisija neturėjo teisinio pagrindo tuo konkrečiu atveju susigrąžinti institucijai skirtas ES lėšas, ombudsmenė pasiūlė, kad Komisija spręstų su teisiniu pagrindu susijusį klausimą, siekdama užtikrinti, kad ES lėšos ateityje būtų naudojamos laikantis Konvencijos. Pateikusi įvairių pasiūlymų dėl patobulinimų, ombudsmenė nagrinėja šį klausimą remdamasi atskiru skundu, susijusiu su tuo, kaip valstybės narės naudoja ES lėšas.

Komisija informavo ombudsmenę apie priemones, kurių ji ėmėsi siekdama užtikrinti, kad iš specialiųjų ugdymo poreikių turinčių vaikų, kurie negali lankyti Europos mokyklų, tėvų nebūtų reikalaujama prisidėti prie jų vaikų ugdymo. Komisija teigė, kad ji sumokės visus šiuos mokesčius ir imsis iniciatyvos pakeisti atitinkamas gaires, atsižvelgdama į tai, kaip kitos ES institucijos sprendžia šį klausimą.

3.3. Europos ombudsmenų tinklas

Pagrindinis Europos ombudsmenų tinklo (EOT), kurį sudaro 96 tarnybos iš 36 Europos šalių ir Europos Parlamento Peticijų komitetas, metinis įvykis buvo balandžio mėn. surengta metinė konferencija. Konferencija vyko Europos Parlamente Briuselyje ir joje dalyvavo tinklo nariai, įskaitant ES institucijų ir Briuselyje įsikūrusių organizacijų atstovus.

Viešame konferencijos posėdyje buvo nagrinėjama, kaip sustiprinti piliečių dalyvavimą demokratiniame procese. Artėjant Europos Parlamento rinkimams, posėdyje buvo nagrinėjamos naujos iniciatyvos dėl visuomenės susitelkimo ir dalyvavimo pilietiniame gyvenime ir tai, kaip esamos struktūros ir institucijos turi prie jų prisitaikyti, įskaitant vaidmenį, kurį turi atlikti ombudsmenas. Konferencijoje taip pat buvo nagrinėjami su ombudsmenų darbu susiję aktualūs klausimai, pavyzdžiui, demografiniai pokyčiai arba naujos ES duomenų apsaugos taisyklės, ir ombudsmeno institucijoms prieinama „švelnioji galia“.

Viena iš priežasčių, paskatinusių organizuoti EOT konferencijas Briuselyje, yra galimybė pasinaudoti ten esančių ES institucijų patirtimi. Tuo tikslu 2019 m. konferencijos metu buvo surengta nemažai bendrų posėdžių su Europos Komisijos koordinuojamu tinklu SOLVIT, kuris teikia paramą asmenims ir organizacijoms, susiduriančioms su tarpvalstybinėmis problemomis Europos Sąjungoje.

Europos ombudsmenė Europos Parlamente Briuselyje vykusioje Europos ombudsmenų tinklo (EOT) konferencijoje
Europos ombudsmenė Europos Parlamente Briuselyje vykusioje Europos ombudsmenų tinklo (EOT) konferencijoje.

EOT ir toliau daug dėmesio skyrė lygiagrečiai atliekamiems suinteresuotųjų ombudsmeno tarnybų tyrimams ir iniciatyvoms. 2019 m. liepos mėn. ombudsmenė užbaigė strateginę iniciatyvą, kurioje buvo analizuojami ES valstybių narių skundų dėl klausimų, susijusių su ES struktūriniais ir investicijų fondais, nagrinėjimo mechanizmai. Įgyvendinant iniciatyvą, kartu su Europos ombudsmene dirbo septynios nacionalinės ombudsmeno tarnybos. Baigiamajame rašte E. O’Reilly paragino Komisiją sustiprinti skundų nagrinėjimo mechanizmų stebėseną ir atkreipti dėmesį į tai, kaip ji tiesiogiai nagrinėja skundus, taip pat visapusiškai pasinaudoti savo įgaliojimais spręsti skundų nagrinėjimo mechanizmų valstybėse narėse problemas.

Užklausų procedūra, kurią naudodama Europos ombudsmenė padeda EOT nariams palaikyti ryšį su kitomis ES institucijomis, siekiant gauti tikslinius atsakymus ES teisės klausimais, toliau buvo vertinga priemonė. Vieną tokią užklausą pateikė Danijos parlamento ombudsmenas ir ji buvo susijusi su tuo, kaip ES taisyklės dėl galimybės susipažinti su informacija apie aplinką turėtų būti taikomos ES valstybėse narėse. Kita Belgijos federalinio ombudsmeno užklausa buvo susijusi su įvažiavimo vizomis ES piliečių šeimos nariams, kurie patys nėra ES piliečiai, ir su tuo, kaip tokiais atvejais taikoma Piliečių teisių direktyva.

European Ombudsman

‘What happens in Brussels, should not stay in Brussels. We need to use as many channels as possible to reach and communicate with citizens’ says @maitepagaza #ENO2019

EO Maite Pagazaurtundúa

„Kas vyksta Briuselyje, neturėtų likti Briuselyje.“ Europos Parlamento narė Maite Pagazaurtundúa per 2019 m. EOT konferenciją teigia, jog turime išnaudoti kuo daugiau kanalų, kad galėtume susisiekti su piliečiais ir su jais bendrauti.

Diskusijos bendroje EOT ir SOLVIT darbo grupėje
Diskusijos bendroje EOT ir SOLVIT darbo grupėje.
Skundų pateikėjai, kuriems Europos ombudsmenė 2019 m. patarė susisiekti su kitomis institucijomis ir įstaigomis, ir perduoti skundai
Skundų pateikėjai, kuriems Europos ombudsmenė 2019 m. patarė susisiekti su kitomis institucijomis ir įstaigomis, ir perduoti skundai

Gruodžio mėn. Lisabonoje (Portugalija) įvyko regioninis EOT tinklo susitikimas. Susitikime dalyvavo Bulgarijos, Kipro, Maltos, Portugalijos ir Ispanijos ombudsmenų tarnybų ir Europos ombudsmeno tarnybos atstovai. Susitikime buvo apžvelgtas struktūrinių fondų tyrimas ir išnagrinėtos galimos būsimos lygiagrečių tyrimų temos.

Toliau reguliariai lankydamasi nacionalinių kolegų tarnybose E. O’Reilly keliavo į Helsinkį, ten susitiko su Suomijos parlamento ombudsmenu ir teisingumo kancleriu. Birželio mėn. įvykusio vizito metu daugiausia dėmesio buvo skirta skaidrumui, įskaitant teisėkūros procesą Taryboje ir lobistinės veiklos skaidrumą.

EP Suomessa

Vielä ehdit mukaan! Onko avoimuudella rajat? Aiheesta @Eurooppasali​ssa 6.6. klo 10-11.30 Mukana @EUombudsman Emily O’Reilly, @oikeuskansleri, @oikeusasiamies, @HeidiHautala & Transparency Intl Suomen pj. Korhonen. Juonto @ooseuri. Infoa ja ilmoittaudu: http://eptwitter.eu/qhGb

EP Suomessa - Photo personnes

Europos Parlamento informacijos biuras Suomijoje birželio 6 d. 10.00–11.30 val. Europos namuose surengė diskusiją apie skaidrumo ribas su Europos ombudsmene Emily O’Reilly, Suomijos teisingumo kancleriu, Suomijos parlamento ombudsmenu, EP nare Heidi Hautala ir „Transparency International Finland“ pirmininku Jaakko Korhonenu. Vadovavo žurnalistas Olli Seuri.

Leidinyje „Network in Focus 2019“ apžvelgiami svarbiausi 2019 m. EOT konferencijoje aptarti klausimai
Leidinyje „Network in Focus 2019“ apžvelgiami svarbiausi 2019 m. EOT konferencijoje aptarti klausimai.

3.4. Apdovanojimas už gerą administravimą

Birželio mėn. ombudsmenė surengė antrąją apdovanojimų už gerą administravimą įteikimo ceremoniją. Apdovanojimų konkursui buvo atrinkti 54 projektai iš pagrindinių ES institucijų, taip pat daugybės agentūrų ir kitų įstaigų. Bendras apdovanojimas už gerą administravimą atiteko Europos Komisijos komandoms, kurios rengė ES iniciatyvą, susijusią su taršos plastiku mažinimu ir informuotumo apie šią problemą didinimu.

Briuselyje vykusioje ceremonijoje ombudsmenė taip pat įteikė apdovanojimus šešių teminių kategorijų projektams, įskaitant ryšius ir atvirą administravimą. Tarp kategorijos nugalėtojų buvo novatoriškas Europolo projektas, kurį įgyvendinant buvo naudojamasi minios žvalgybine informacija siekiant padėti nustatyti seksualiai išnaudojamų vaikų buvimo vietą, ir Europos maisto saugos tarnybos projektas, kuriuo buvo siekiama didinti informuotumą apie bitėms kylančias grėsmes. Vykstant judėjimui „# MeToo“ Europos Parlamento darbuotojai gavo specialų apdovanojimą už kampaniją dėl visiško seksualinio priekabiavimo darbo vietoje netoleravimo.

Award
Briuselio Solvay bibliotekoje įvyko apdovanojimo už gerą administravimą ceremonija
Briuselio Solvay bibliotekoje įvyko apdovanojimo už gerą administravimą ceremonija.

2017 m. ombudsmenė įsteigė apdovanojimą už gerą administravimą, siekdama apdovanoti už laimėjimus ES viešųjų paslaugų kokybės srityje ir skatinti dalytis gerąja patirtimi ir idėjomis. Be pirmiau išvardytų nugalėtojų, į 54 nominacijas taip pat įtraukti projektai, kuriais siekiama palengvinti paraiškų dėl ES finansavimo teikimą, naujoviškai pristatyti palyginti naujas koncepcijas, pavyzdžiui, skaitmeninę etiką, vidaus lygmeniu įgyvendinti žaliąją politiką ir aktyviai informuoti žmones apie jų ES teises.

Šias kandidatūras įvertino nepriklausoma patariamoji taryba, o nugalėtojus iš galutinių kandidatų sąrašo atrinko ombudsmenė Emily O’Reilly.

Emily O’Reilly ceremonijos metu
Emily O’Reilly ceremonijos metu.

European Ombudsman

And we have the ovearall WINNERS @EU_ENV & @EU_Growth for their comprehensive strategy for reducing plastics pollution and the awareness -raising campaign for the use of single-use plastics #EOaward

EO photo Award winners 1

Apdovanojimai už gerą administravimą. Paskelbti visi nugalėtojai: Europos Komisijos Aplinkos GD (ENV) ir Europos Komisijos Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ GD (GROW) už išsamią plastikų taršos mažinimo strategiją ir informavimo apie vienkartinių plastikų naudojimą kampaniją.

Vytenis Andriukaitis

So proud of my colleagues in @Food_EU @EU_Healt @ECDC_EU @EFSA_EU and in all the other services of the @EU_Commission nominated for #EOaward ! So happy to share this moment with you.

Kudos to all My speech https://europa.eu/!hc69uh

Awards

Labai didžiuojuosi savo kolegomis iš Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato (SANTE), Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro, Europos maisto saugos tarnybos ir visų kitų tarnybų, nominuotų už gerą administravimą! Esu labai laimingas galėdamas džiaugtis kartu su jumis. Pagarba visiems.

4. Bylos ir skundai. Kaip mes tarnaujame visuomenei

Europos ombudsmeno misija – užtikrinti, kad ES administracija tarnautų visuomenės interesams, ir padėti asmenims, kurie ES institucijose susiduria su problemomis.

Didžioji dalis ombudsmeno tarnybos darbo grindžiama gaunamais skundais. Net jeigu ombudsmenė nepradeda tyrimo, tarnyba bando padėti visiems, kurie prašo pagalbos.

Ombudsmenė taip pat atlieka platesnius strateginius tyrimus ir iniciatyvas tais atvejais, kai mano, kad tam yra pagrindas. Šias bylas ombudsmenė pradeda savo iniciatyva, kai nustato sisteminę problemą, kurią reikia išspręsti atsižvelgiant į viešąjį interesą, arba kai gauna vieną arba daugiau skundų dėl sisteminės svarbos problemos.

2018 m. pradėjusioje veikti ombudsmeno tarnybos svetainėje yra patogi sąsaja, kuria gali naudotis potencialūs skundų pateikėjai, tačiau žmonės gali ir vis dar kreipiasi į mūsų tarnybą naudodamiesi neinternetiniais ryšių kanalais. Ateinančiais metais numatoma atlikti daugiau patobulinimų, įskaitant skundų teikimo internetu sistemą.

Tarnyboje skundus nagrinėjančių pareigūnų įvairialypė komanda ir svetainėje pateikiamas turinys rodo ombudsmeno įsipareigojimą bendrauti su pagalbos ieškančiais žmonėmis visomis 24 oficialiosiomis ES kalbomis. Interneto svetainė taip pat sukurta taip, kad atitiktų aukštus prieinamumo neįgaliesiems standartus.

Ombudsmenė toliau tobulino pagreitintą skundų nagrinėjimo procedūrą, kuri taikoma nagrinėjant skundus dėl visuomenės galimybės susipažinti su ES institucijų turimais dokumentais. Dėl pagreitintos skundų nagrinėjimo procedūros šie skundai dabar nagrinėjami tris kartus greičiau, o tai yra reikšminga atsižvelgiant į tai, kad dažnai juos labai svarbu operatyviai išnagrinėti.

4.1. Skundų rūšys ir pateikėjai

4.1.1. Skundų ir strateginių tyrimų apžvalga

Ombudsmenė tyrimą gali pradėti tik dėl tų skundų, kurie priklauso jos įgaliojimų sričiai ir atitinka būtinus „priimtinumo kriterijus“, pavyzdžiui, anksčiau tam tikrą klausimą buvo bandoma išspręsti tiesiogiai su atitinkama institucija. Tačiau ombudsmeno tarnyba stengiasi padėti visiems skundus pateikusiems asmenims. Be to, kad laikomasi šio lankstaus požiūrio į skundų nagrinėjimą, taip pat vis mažiau laiko reikia skirti tam, kad tyrimai būtų užbaigti.

Tarnybos darbo temos yra susijusios su ombudsmeno įgaliojimais ir su gautais skundais, nes daugiausia bylų buvo pradėta remiantis skundais. Kaip ir ankstesniais metais, skaidrumas tebėra pagrindinė skundų tema, ir tai atsispindi tarnybos strateginiame darbe.

Konsultacijos, skundai ir tyrimai 2019 m.
Konsultacijos, skundai ir tyrimai 2019 m

Nors didžiąją dalį tarnybos darbo sudaro skundais grindžiamų bylų nagrinėjimas, ombudsmenė taip pat atlieka platesnio masto strateginius tyrimus ir imasi atitinkamų iniciatyvų, jeigu, jos nuomone, yra pagrindo tai daryti. Nagrinėti tokias bylas ombudsmenė pradeda savo iniciatyva, kai nustato sisteminę problemą, kurią reikėtų išnagrinėti atsižvelgiant į viešąjį interesą, arba kai gauna vieną ar kelis skundus dėl sisteminės svarbos klausimo.

2019 m. strateginio darbo temos
2019 m. strateginio darbo temos
2019 m. Europos ombudsmeno užregistruotų skundų ir pradėtų tyrimų geografinė kilmė
2019 m. Europos ombudsmeno užregistruotų skundų ir pradėtų tyrimų geografinė kilmė

4.1.2. Ombudsmeno įgaliojimų sričiai nepriklausantys skundai

2019 m. Europos ombudsmenė išnagrinėjo daugiau nei 1 300 skundų, kurie nepriklausė jos įgaliojimų sričiai iš esmės dėl to, kad jie nebuvo susiję su Europos Sąjungos institucijos arba įstaigos darbu. Daugiausia tokių skundų gauta iš Ispanijos, Lenkijos ir Vokietijos.

Šie skundai visų pirma buvo susiję su problemomis, kurios skundų pateikėjams kilo bendraujant su nacionalinėmis, regioninėmis ar vietos valdžios įstaigomis arba tarptautiniais teismais (pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismu) ir privačiais subjektais (įskaitant oro transporto bendroves, bankus arba internetines įmones ir platformas). Kartais piliečiai į ombudsmenę kreipdavosi klaidingai manydami, kad ombudsmeno institucija yra apeliacinė įstaiga, turinti jurisdikciją spręsti su nacionalinių ar regioninių ombudsmeno institucijų darbu susijusius klausimus.

Tokiuose skunduose iš esmės buvo keliami klausimai, susiję su socialine apsauga, sveikatos priežiūra, apmokestinimu ir vartotojų apsauga. 2019 m. ombudsmenė taip pat gavo daug skundų iš ES piliečių, gyvenančių kitoje nei gimtoji ES valstybėje narėje. Šie žmonės skundėsi dėl sunkumų, su kuriais jie susidūrė norėdami užsiregistruoti ir (arba) balsuoti 2019 m. Europos Parlamento rinkimuose.

Ombudsmenė taip pat gavo skundų, kurie nepriklauso jos įgaliojimų sričiai, nepaisant to, kad jie buvo pateikti dėl ES institucijos arba įstaigos. Šios kategorijos skundai buvo susiję su šių institucijų politiniu ar teisėkūros darbu arba Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teismine veikla.

Ombudsmenė visiems pagalbos ieškantiems asmenims atsakymus pateikė jų skundo kalba. Ji paaiškino savo įgaliojimus ir, kiek įmanoma, patarė dėl kitų institucijų, kurios galėtų padėti. Gavusi skundų pateikėjų sutikimą, ombudsmenė skundus perdavė ir Europos ombudsmenų tinklo (EOT) nariams.

Skundų pateikėjams, kurie nebuvo patenkinti konkrečiais ES teisės aktais, paprastai buvo rekomenduojama kreiptis į Europos Parlamento Peticijų komitetą. Tiems, kurie kėlė su ES teisės įgyvendinimu susijusius klausimus, buvo patariama kreiptis į nacionalinį arba regioninį ombudsmeną arba į ES tinklus, pavyzdžiui, Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklą (SOLVIT) ir tarnybą „Jūsų Europos patarėjas“. Skundų pateikėjai taip pat buvo informuoti apie galimybę pateikti Komisijai skundą dėl pažeidimo.

Skundų skaičius 2015-2019 m.
Skundų skaičius 2015-2019 m Skundų skaičius 2015-2019 m

4.2. Dėl kurių institucijų skųstasi?

2019 m. Europos ombudsmenės atlikti tyrimai buvo susiję su šiomis institucijomis
2019 m. Europos ombudsmenės atlikti tyrimai buvo susiję su šiomis institucijomis

Pastaba. Tyrimas savo iniciatyva OI/1/2019/MIG buvo atliktas dėl dviejų institucijų, todėl bendra procentinė dalis didesnė nei 100 proc.

4.3. Dėl ko skųstasi?

2019 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų temos
2019 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų temos

Pastaba. Kai kuriais atvejais ombudsmenė baigė tyrimus išnagrinėjusi dvi ar daugiau temų, todėl bendra procentinė dalis didesnė nei 100 proc.

4.4. Pasiekti rezultatai

Veiksmai, kurių Europos ombudsmenė ėmėsi 2019 m. gavusi naujus skundus
Veiksmai, kurių Europos ombudsmenė ėmėsi 2019 m. gavusi naujus skundus
Europos ombudsmenės pradėtų ir baigtų tyrimų skaičiaus pokyčiai
Europos ombudsmenės pradėtų ir baigtų tyrimų skaičiaus pokyčiai
2019 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų rezultatai
2019 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų rezultatai

Pastaba. Kai kuriais atvejais ombudsmenė tyrimus baigė išnagrinėjusi dvi ar daugiau skundo pateikimo priežasčių, todėl bendra procentinė dalis didesnė nei 100 proc.

2019 m. Europos ombudsmenės baigtų nagrinėti bylų trukmė (vidutiniškai mažiau nei 7 mėnesiai)
2019 m. Europos ombudsmenės baigtų nagrinėti bylų trukmė (vidutiniškai mažiau nei 7 mėnesiai)

4.5. Ombudsmenės pasiūlymų laikymasis

Atlikdamas tyrimus, ombudsmenas gali teikti ES institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus, kaip spręsti problemą arba gerinti savo administracinę praktiką. Šie pasiūlymai teikiami kaip sprendimai, rekomendacijos ir patarimai.

Kiekvienais metais ombudsmenas atlieka išsamią analizę, kaip institucijos reaguoja į pasiūlymus, pateiktus ankstesniais metais baigtų tyrimų metu. Ši analizė, kurią sudaro pasiūlymų laikymosi rodikliai ir kiti konkretūs pavyzdžiai, kuriais parodomas ombudsmeno atliekamo darbo poveikis ir svarba, skelbiama metinėje „Putting it right?“ („Administravimo klaidų taisymas“) ataskaitoje.

2018 m. ES institucijos laikėsi ombudsmenės pasiūlymų 77 proc. atvejų, t. y. šiek tiek mažiau, palyginti su 2017 m. (81 proc.). Institucijos teigiamai reagavo į 90 iš 117 ombudsmenės pateiktų pasiūlymų dėl veiklos gerinimo. Pasiūlymai buvo pateikti 69 atvejais, iš kurių 52 atvejais institucija ėmėsi veiksmų savo darbui pagerinti. Vienuolika institucijų laikėsi visų pasiūlymų (100 proc.), o Europos Komisijos, su kuria yra susiję daugiausia atvejų, laikymosi rodiklis buvo 70,9 proc.

2019 m. ataskaita bus paskelbta 2020 m. pabaigoje.

5. Europos ombudsmeno rinkimai

2019 m. gruodžio mėn. Europos Parlamentas perrinko Emily O’Reilly kitai kadencijai.

Europos ombudsmeną kiekvienos Parlamento kadencijos pradžioje tiesiogiai renka Europos Parlamentas. Panašiai kaip ir Europos Parlamento nariai, ombudsmenas eina pareigas penkerius metus.

Ombudsmeno rinkimų kitai kadencijai procesas oficialiai pradėtas rugpjūčio 30 d., kai ES oficialiajame leidinyje buvo paskelbtas kvietimas teikti kandidatūras. Penkiems kandidatams iki rugsėjo 30 d., t. y. iki galutinio paraiškų teikimo termino, pavyko surinkti reikiamus 40-ies EP narių rėmėjų parašus. Kartu su dabartine ombudsmene Emily O’Reilly, kuri siekė būti perrinkta, rinkimuose dalyvavo Giuseppe Fortunato (Italija), Julia Laffranque (Estija), Nils Muižneks (Latvija) ir Cecilia Wikström (Švedija).

Tikrindamas kandidatų kvalifikaciją, Parlamento Peticijų komitetas gruodžio 3 d. surengė klausymą su kiekvienu kandidatu. Klausymuose kandidatai turėjo galimybę pristatyti savo darbo prioritetus, kuriuos jie pasirinktų, jeigu būtų išrinkti, ir turėjo atsakyti į EP narių klausimus.

Patys rinkimai vyko gruodžio 17-18 d., kai Parlamento plenariniame posėdyje buvo balsuojama dėl šių penkių kandidatų. Kadangi nė vienas kandidatas negavo reikiamos balsų daugumos per pirmus du etapus, du daugiausiai balsų surinkę kandidatai perėjo į trečiąjį ir galutinį etapą. Emily O’Reilly surinko 320 balsų iš 600 ir buvo perrinkta ombudsmene.

Po perrinkimo padarytame pareiškime Emily O’Reilly padėkojo įvairių EP politinių partijų nariams už jų paramą ir pažadėjo, kad ir ateityje stengsis „užtikrinti, jog ES toliau laikytųsi aukščiausių administravimo, skaidrumo ir etikos standartų“.

European Ombudsman

Emily O’Reilly has been re-elected by @Europarl_EN with 320 votes in favour out of 600 votes cast. Her second mandate will last for five years.

Press release https://europa.eu/!jV79KM

EO Photo EOR

Emily O’Reilly perrinko Europos Parlamentas, ji surinko 320 balsų iš 600 atiduotų balsų. Antroji jos kadencija truks penkerius metus.

Emily O’Reilly: „Per ateinančius penkerius metus padėsiu užtikrinti, kad ES toliau laikytųsi aukščiausių administravimo, skaidrumo ir etikos standartų. Europiečiai to tikisi ir nusipelno.“

6. Ištekliai

6.1. Biudžetas

Europos ombudsmeno biudžetui numatomas atskiras ES biudžeto skirsnis. Jis suskirstytas į tris antraštines dalis. Į pirmą antraštinę dalį įtraukiami atlyginimai, išmokos ir kitos su darbuotojais susijusios išlaidos. Antra antraštinė dalis skirta pastatams, baldams, įrangai ir kitoms veiklos išlaidoms. Trečia antraštinė dalis apima išlaidas, susijusias su institucijos atliekamomis bendrosiomis funkcijomis. 2019 m. biudžeto asignavimų suma buvo 11 496 261 EUR.

Siekdamas užtikrinti veiksmingą išteklių valdymą, ombudsmeno vidaus auditorius reguliariai tikrina institucijos vidaus kontrolės sistemas ir tarnybos atliekamas finansines operacijas. Ombudsmeno, kaip ir kitų ES institucijų, auditą taip pat atlieka Europos Audito Rūmai.

6.2. Išteklių naudojimas

Ombudsmenas kasmet tvirtina metinį valdymo planą, kuriame nustatomi konkretūs veiksmai. Jų tarnyba turi imtis siekdama įgyvendinti institucijos uždavinius ir prioritetus, numatytus penkerių metų trukmės Europos ombudsmeno strategijoje „2019 m. link“. 2019 m. metinis valdymo planas bus penktasis šia strategija pagrįstas planas.

Šioje institucijoje dirba aukštos kvalifikacijos daugiakalbiai darbuotojai, o vadovaujamose pareigose laikomasi lyčių pusiausvyros principo. Taip užtikrinama, kad institucija galėtų nagrinėti skundus dėl netinkamo administravimo 24 oficialiosiomis ES kalbomis ir didinti informuotumą apie ombudsmenės darbą ES. 2019 m. ombudsmenės etatų plane buvo 66 pareigybės, be to, ji įdarbino dvylika sutartininkų ir suteikė galimybę įgyti darbo patirties devyniems naujiems stažuotojams.

Išsamią informaciją apie ombudsmeno tarnybos struktūrą ir skirtingų skyrių uždavinius galima rasti ombudsmeno interneto svetainėje.

Kaip susisiekti su Europos ombudsmene

Telefonu

+33 (0)3 88 17 23 13

E. paštu

eo@ombudsman.europa.eu

Internetu
Mūsų biurai
Our Office
Strasbūras
Pašto adresas

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex

Adresas lankytojams

Bâtiment Václav Havel (HAV)
Allée Spach
F-67070 Strasbourg

Briuselis
Pašto adresas

Médiateur européen
Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Adresas lankytojams

Montoyer-Science (MTS)
30 rue Montoyer
B-1000 Bruxelles

Nebent būtų nurodyta kitaip, visų fotografijų ir vaizdų teisės priklauso Europos Sąjungai, išskyrus viršelį (© MarianVejcik / iStock).

Leidžiama atgaminti mokymo ir nekomerciniais tikslais, jeigu pateikiama nuoroda į šaltinį.

Print QK-AA-20-001-LT-C ISSN 1725-9746 ISBN 978-92-9483-161-3 doi:10.2869/942668
PDF QK-AA-20-001-LT-N ISSN 1830-690X ISBN 978-92-9212-973-6 doi:10.2869/046811
HTML QK-AA-20-001-LT-Q ISSN 1830-690X ISBN 978-92-9212-994-1 doi:10.2869/214373