You have a complaint against an EU institution or body?

Vuosikertomus 2019

Johdanto

Emily O’Reilly, Euroopan oikeusasiamies.
Emily O’Reilly, Euroopan oikeusasiamies.
© picture alliance/Philipp von Ditfurth

Minulla on ilo esitellä Euroopan oikeusasiamiehen toimiston vuonna 2019 tekemää työtä tässä vuosikertomuksessa.

Kantelujen käsittely on edelleen oikeusasiamiehen toimiston ydintoimintaa. Vuonna 2019 kanteluja tuli edelleen suuri määrä kansalaisilta, yhteisöiltä, yrityksiltä ja tiedotusvälineiltä. Mielestäni sitä ei pitäisi pitää merkkinä siitä, että EU:n hallinto toimii huonosti, vaan siitä, että oikeusasiamiehen toimiston työ ja sen aikaansaamat myönteiset tulokset tunnetaan entistä paremmin.

Oikeusasiamiesinstituutioiden tehokkuus riippuu rakentavista suhteista organisaatioihin, joiden työtä ne valvovat. Yhteistyö EU:n toimielinten, elinten ja laitosten kanssa on tämän osalta ollut koko ajan myönteistä.

Arvostan erityisesti Euroopan parlamentin ja vetoomusvaliokunnan antamaa jatkuvaa tukea sekä rakentavaa suhdetta, joka oikeusasiamiehellä on niiden kanssa. Parlamentti antoi tammikuussa 2019 ylivoimaisella enemmistöllä tukensa erityiskertomukselle, joka koski neuvoston vastuuvelvollisuutta ja sen lainsäädäntömenettelyjen avoimuutta.

Kuten olen aiemmin todennut, tämä on mielestäni olennaisen tärkeä kysymys EU:n uskottavuudelle. Lainsäädäntömenettelyn avoimuuden lisääminen voi auttaa hälventämään uskomuksia siitä, että kansallisilla hallituksilla tai jäsenvaltioilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa EU:n lainsäädäntöön.

Vaikka neuvoston on vielä pantava täytäntöön erityiskertomuksessa esitetyt suositukset, voidaan jo huomata, että jäsenvaltioiden hallitusten tuki neuvoston lainsäädäntöelinten työn avoimuuden parantamiselle on lisääntynyt.

Tämän perusteella käynnistin myös useita rajatumpia tutkimuksia EU:n päätöksenteko- ja lainsäädäntömenettelyistä. Niissä käsiteltiin muun muassa sitä, miten euroryhmä käsittelee sen työstä kertovia asiakirjoja, ja sitä, ovatko asiakirjat yleisön saatavilla. Aiheita olivat myös avoimuuden puute päätöksissä, joita jäsenvaltioiden hallitukset tekevät neuvostossa vuosittaisista kalastuskiintiöistä, sekä se, että kansallisten viranomaisten kantoja torjunta-aineiden mehiläisille aiheuttamaan riskiin ei annettu julkisesti saataville EU:n asiasta vastaavassa valiokunnassa.

Kantelujen käsittely oikeusasiamiehen toimistossa on tehostunut entisestään. Keskimääräinen tutkimusaika on puolittunut, ja asiakirjoihin tutustumista koskevia pyyntöjä varten käyttöön otettu nopeutettu menettely on tuonut hyviä tuloksia kantelijoiden kannalta.

Huhtikuussa järjestettiin Euroopan oikeusasiamiesten verkoston vuosikokous. Kokous pidettiin Euroopan parlamentissa juuri ennen Euroopan parlamentin vaaleja, ja pääaiheena olikin pohtia, miten kansalaisten osallistumista demokraattiseen menettelyyn voidaan vahvistaa.

Kesäkuussa minulla oli ilo esitellä toisen kerran järjestetyn hyvän hallinnon kilpailun voittajat. Palkintoa tavoitteli 54 mielenkiintoista hanketta tärkeimmistä EU:n toimielimistä sekä useista virastoista ja muista elimistä. Hyvän hallinnon palkinnon voittivat Euroopan komission ryhmät, jotka työskentelivät EU:n hankkeissa, joiden tavoitteena oli vähentää muovisaastetta ja lisätä tietoa ongelmasta.

Tämä on vain lyhyt raapaisu oikeusasiamiehen toimiston vuoden 2019 toiminnasta, jota kuvataan tässä kertomuksessa tarkemmin. Tämä on myös viimeinen kertomus ensimmäiseltä toimikaudeltani oikeusasiamiehenä. Olen ylpeä siitä, että Euroopan parlamentti valitsi minut joulukuussa toiselle toimikaudelle.

Vuonna 2020 laadin strategian toiselle toimikaudelleni oikeusasiamiehenä. Laajat teemat pysyvät kuitenkin samoina: EU:n kansalaisten palveleminen edelleen ja sen varmistaminen, että EU:n toimielinten hallinto pysyy korkeatasoisena ja että siinä edistetään avoimuutta ja eettisyyttä.

Emily O’Reilly

Emily O’Reilly

1. Vuosi 2019 pähkinänkuoressa

Tammikuu

Euroopan parlamentti tukee oikeusasiamiehen ehdotuksia neuvoston lainsäädännön avoimuudesta

Helmikuu

Oikeusasiamies kiittää EU:ta avoimuudesta brexitin hoitamisessa

Maaliskuu

Oikeusasiamies tekee ehdotuksia pyöröovi-ilmiötä koskevien sääntöjen täytäntöönpanon parantamiseksi EU:n toimielimissä

Huhtikuu

Euroopan oikeusasiamiesten verkoston kokous Brysselissä

Toukokuu

Vuotuinen lehdistötilaisuus – keskipisteessä jäsenvaltioiden päätöksenteon avoimuus

Kesäkuu

Hyvän hallinnon palkinto Euroopan komissiolle sen strategiasta muovisaasteen vähentämiseksi

Heinäkuu

Päätös siitä, miten Euroopan lääkevirasto käsittelee tapaamisia lääkeyhtiöiden kanssa

Elokuu

Euroopan ulkosuhdehallinto suostuu antamaan enemmän tietoa neuvoa-antavasta elimestä, Global Tech Panelista

Syyskuu

Vuosikertomus 2018 esitetty Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle

Lokakuu

Oikeusasiamies pyytää neuvostoa lisäämään vuotuisten kalastuskiintiöiden asettamiseen liittyvien valmistelevien asiakirjojen avoimuutta

Marraskuu

Oikeusasiamies puhuu EU:n perusoikeuskirjan 10-vuotisjuhlakonferenssissa

Joulukuu

Euroopan oikeusasiamiehen vaali

2. Keskeiset aiheet

Euroopan oikeusasiamies auttaa kansalaisia heidän asioidessaan Euroopan unionin (EU:n) toimielinten, elinten ja virastojen kanssa. Ongelmat vaihtelevat päätöksenteon avoimuuden puutteesta asiakirjoihin tutustumisen estämiseen, perusoikeuksien loukkaamiseen ja sopimusasioihin.

2.1 Vastuuvelvollisuus EU:n päätöksenteossa

Jotta Euroopan unionin kansalaiset voisivat käyttää asianmukaisesti demokraattista oikeuttaan osallistua EU:n päätöksentekoon ja asettaa päätöksentekoon osallistuvat vastuuseen, lainsäädäntökeskustelujen on oltava riittävän avoimia.

Oikeusasiamies antoi Euroopan unionin neuvostolle useita suosituksia sen lainsäädäntömenettelyn parantamisesta. Euroopan parlamentti tuki oikeusasiamiehen ehdotuksia ylivoimaisella enemmistöllä vuoden 2019 alussa. Tutkimus ja sille annettu tuki saivat neuvoston pohtimaan avoimuutta entistä enemmän. Asiassa otti johdon kymmenen jäsenvaltiota, jotka tukivat toimielinten välistä lainsäädäntötietokantaa. Ne myös ehdottivat, että ohjeita, joiden mukaan asiakirjojen saatavuus luokitellaan rajoitetuksi, päivitetään ja että lakiehdotuksia koskevien neuvottelujen tulokset julkaistaan ennakoivasti. Oikeusasiamies suhtautui myönteisesti epäviralliseen asiakirjaan ja totesi olevan tärkeää tunnustaa, että kansalaisten ymmärryksen ja sitoutumisen puute on yhteydessä luottamuksen puutteeseen ja että se voi edistää EU:n vastaista kulttuuria.

European Ombudsman

Risk assessment of pesticides on bees - public access to Member State positions: we have received over 400 messages in support of our inquiry.

We appreciate the encouragement!

Following reply from @EU_Commission, we are considering next steps.

https://europa.eu/!mN68Xq

Bees

Torjunta-aineista mehiläisille aiheutuvan riskin arviointi – jäsenvaltioiden kantojen julkinen saatavuus: tutkimuksemme tueksi saatiin yli 400 viestiä. Kiitos kannustuksesta! Pohdimme Euroopan komission vastauksen perusteella jatkotoimenpiteitä.

Useissa muissa oikeusasiamiehen tutkimuksissa keskityttiin siihen, miten kansalliset hallitukset tekevät päätöksiä Brysselissä. Oikeusasiamies pyysi ranskalaisen kansalaisjärjestön POLLINISin tekemän kantelun perusteella komissiota antamaan saataville jäsenvaltioiden kannat ohjeisiin, jotka koskevat torjunta-aineiden mehiläisille aiheuttaman riskin arviointia. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen laati ohjeet vuonna 2013, mutta niitä ei ole vielä hyväksytty kansallisten viranomaisten erimielisyyksien vuoksi. Oikeusasiamies huomautti, että kyseiset asiakirjat on annettava laajemmin saataville, jotta voitaisiin varmistaa EU:n kansalaisten voivan käyttää perussopimuksiin perustuvaa oikeuttaan osallistua EU:n demokraattiseen menettelyyn. Komissio kieltäytyi noudattamasta oikeusasiamiehen ehdotusta mutta kertoi pohtivansa jatkossa, miten tällaisissa päätöksissä voidaan varmistaa avoimuuden lisääminen. Oikeusasiamies päätti tapauksen vahvistamalla, että asiassa oli havaittu hallinnollinen epäkohta, ja totesi seuraavansa etenemistä tiiviisti.

European Ombudsman

@mariofcenteno agrees to improve #Eurogroup #transparency after our request.

We welcome that he will make public:

• agendas well ahead of meetings

• more info in summing-up notes

• Euro Working Group meeting dates

•…

More: https://europa.eu/!GU99mp

Meeting

Euroryhmän puheenjohtaja Mário Centeno suostuu pyynnöstämme parantamaan toimielimensä avoimuutta.

Suhtaudumme myönteisesti siihen, että esityslistat annetaan saataville hyvissä ajoin ennen kokouksia, yhteenvetomuistioissa annetaan enemmän tietoa, euroryhmän työryhmän kokouspäivämäärät ilmoitetaan jne.

ClientEarth-kansalaisjärjestön tekemän kantelun perusteella oikeusasiamies pyysi neuvostoa antamaan julkisesti saataville asiakirjat, jotka liittyvät jäsenvaltioiden vuotuisiin päätöksiin kalastuskiintiöistä. Näissä päätöksissä vahvistetaan tiettyjen kalakantojen suurimmat sallitut saaliit Koillis-Atlantilla. Oikeusasiamies kirjoitti asiaa koskevassa arvioinnissaan, että vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi on olennaista, että käsiteltävät eri vaihtoehdot ja kannat ovat julkisesti saatavilla.

Vuoden 2019 puolivälissä oikeusasiamies käänsi huomionsa elimiin, jotka valmistelevat euroryhmän kokouksia, joissa euroalueen valtiovarainministerit tapaavat. Hän pyysi euroryhmän puheenjohtajaa Mário Centenoa suhtautumaan kunnianhimoisemmin euroryhmän työryhmän avoimuuteen. Vastauksessaan euroalueen valtiovarainministerit suostuivat siihen, että euroryhmän kokousten esityslistaluonnokset julkaistaan etukäteen aiemmin kuin ennen ja että kokouksista laaditaan entistä yksityiskohtaisempi yhteenvetomuistio.

He sopivat myös, että euroryhmän työryhmän kokousten päivämäärät julkaistaan ja että työryhmän verkkosivustolla annetaan aiempaa enemmän tietoa sen toiminnasta.

Oikeusasiamiehen tehtävänä on myös varmistaa, että vaatimustasoa pidetään yllä ja että sitoumukset, joita hallinto on tehnyt työnsä osa-alueiden parantamiseksi, todella täytetään. Tämä voidaan saada aikaan kanteluihin perustuvilla tutkimuksilla, tai oikeusasiamies voi seurata omasta aloitteestaan aiempia tutkimuksia.

Yksi esimerkki tällaisesta oikeusasiamiehen työstä koski asiantuntijaryhmiä, jotka antavat komissiolle eri politiikan aloja koskevaa erityisneuvontaa. Oikeusasiamies teki vuonna 2017 komission asiantuntijaryhmiä koskevasta järjestelmästä kattavan analyysin, jonka perusteella avoimuutta parannettiin huomattavasti. Oikeusasiamies sai kuitenkin myöhemmin kantelun, joka koski tietoja, joita komissio oli antanut saataville puolustusalan tutkimuksen As-If-ohjelmakomiteasta, joka antaa komissiolle neuvontaa puolustusalan tutkimuksesta. Kantelija oli Vredesactie-kansalaisjärjestö, joka väitti, että komissio ei ollut antanut ryhmästä saataville tiettyjä tärkeitä tietoja, kuten kokouspöytäkirjoja ja edeltävien kokousten osallistujien huomautuksia. Oikeusasiamiehen tutkimuksen yhteydessä komissio päivitti rekisteriä lisäämällä siihen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ja sitoutui välttämään viivästyksiä jatkossa. Se suostui myös arvioimaan, mitä tausta-asiakirjoja voidaan julkaista rekisterissä.

European Commission

Transparency in the #Brexit negotiations is one of our priorities.

@EUombudsman has commended our work including the publication of 100+ negotiating documents, making @MichelBarnier‘s calendar publicly available, and meeting only registered lobbyists.

https://ombudsman.europa.eu/en/press-release/en/109859…

Graph Transparency Brexit

Brexit-neuvottelujen avoimuus on meille ensisijaista. Euroopan oikeusasiamies on antanut kiitosta työstämme, muun muassa yli sadan neuvotteluasiakirjan julkaisemisesta, Michel Barnierin aikataulun antamisesta julkisesti saataville ja ainoastaan rekisteröityjen eturyhmien tapaamisesta.

Oikeusasiamies päätti brexit-neuvottelujen seuraamista koskevan kaksivuotisen aloitteen kiittämällä yleisesti avoimuuden korkeaa tasoa. Hän kehotti komissiota ja neuvostoa säilyttämään tämän tason kaikissa EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan suhdetta koskevissa tulevissa neuvotteluissa. Komission brexit-työryhmän työssä myönteistä oli muun muassa yli sadan neuvotteluasiakirjan julkaiseminen, pääneuvottelijan aikataulun antaminen julkisesti saataville ja ainoastaan rekisteröityjen eturyhmien tapaaminen. Työryhmällä oli avoin työskentelymenettely, jonka määritti Eurooppa-neuvosto.

2.2 Eturyhmätoiminnan avoimuus

Oikeusasiamies teki kokonaisvaltaisen analyysin siitä, miten Euroopan komissio panee täytäntöön pyöröovi-ilmiötä koskevia sääntöjään, ja havaitsi siinä puutteita muutamassa pääkohdassa. Siksi oikeusasiamies teki useita ehdotuksia, jotta voitaisiin varmistaa aiempaa järjestelmällisempi ja tehokkaampi lähestymistapa tarkastella yksityiselle sektorille siirtyviä entisiä työntekijöitä tai yksityiseltä sektorilta komissioon siirtyviä ihmisiä. Oikeusasiamiehen tavoitteena on estää tilanteet, joissa lobataan entisiä työtovereita tai saadaan epäasianmukaisesti luottamuksellista tietoa. Komissio lupasi panna useat oikeusasiamiehen ehdotukset täytäntöön. Ehdotuksissa edellytetään muun muassa, että yksityiselle sektorille siirtyvän henkilön on annettava lisätietoa organisaatiosta, johon hän on menossa, sekä kerrottava yksityiskohtaisesti uuden työn luonteesta.

Aidan O’Sullivan

In 2015 @EUombudsman urged @JunckerEU for more transparency on assessments of new Commissioner jobs. Today it was implemented for first time…

https://ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/60612

Euroopan oikeusasiamies kehotti vuonna 2015 Euroopan komission puheenjohtajaa Jean-Claude Junckeria lisäämään avoimuutta komission jäsenten uusien työpaikkojen arvioinneissa. Tänään sitä toteutettiin ensimmäisen kerran.

Oikeusasiamies käsitteli myös EU:n politiikan kehittämiseen vaikuttavien ”neuvoa-antavien elinten” avoimuutta. Tutkimus koski korkean tason ryhmää, jonka komissio perusti antamaan neuvontaa siinä, miten EU voi tukea yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyvää tutkimusta. European Network Against Arms Trade -niminen kansalaisjärjestö teki oikeusasiamiehelle kantelun korkean tason ryhmään liittyvästä avoimuuden puutteesta. Oikeusasiamies katsoi, että ryhmän tehtävän vuoksi siihen olisi sovellettava samoja avoimuusvaatimuksia kuin tavallisiin asiantuntijaryhmiin, jotka antavat komissiolle neuvontaa politiikasta. Komission vastaus oli myönteinen, ja se sitoutui julkaisemaan edellisen ryhmän kokousten esityslistat, pöytäkirjat ja osallistujien kannanotot sekä lupasi, että se soveltaisi tuleviin vastaaviin ryhmiin samoja avoimuusvaatimuksia kuin asiantuntijaryhmiin.

Oikeusasiamies pyysi kanteluun perustuvan tutkimuksen jatkotoimena Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöä pitämään kattavaa rekisteriä kaikista tapaamisista eturyhmien ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja/tai tämän kabinetin jäsenten välillä. Hän totesi myös, että puheenjohtajan kabinetin jäsenten pitäisi tavata vain avoimuusrekisteriin rekisteröityneitä eturyhmiä ja osallistua vain näiden järjestämiin tapahtumiin.

European Ombudsman

We welcome @eucopresident publication of meetings with lobbyists, however next #EUCO President should also publish their cabinet’s meetings with lobbyists https://europa.eu/!Yx74PC

Suhtaudumme myönteisesti siihen, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja julkaisee tapaamiset eturyhmien kanssa, mutta seuraavan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan pitäisi julkaista myös kabinettinsa tapaamiset eturyhmien kanssa.

2.3 Oikeus tutustua asiakirjoihin

Tutkimuksista valtaosa on jo monien vuosien ajan koskenut avoimuutta. Se sisältää myös tapaukset, jotka koskevat oikeutta tutustua asiakirjoihin. Näissä tapauksissa kantelijat hakevat asiakirjoja kokouspöytäkirjoista aina oikeudellisiin lausuntoihin ja valmisteluasiakirjoihin asti. Oikeusasiamies ottaa näissä tutkimuksissa huomioon sen, onko asiakirjojen antamisessa julkisesti saataville kyse ylivoimaisesta yleisestä edusta vai ovatko muut tekijät tärkeämpiä. Näin voi olla esimerkiksi, jos asiakirjat liittyvät toimielimen käynnissä olevaan tutkimukseen.

Tiedeyhteisön jäsen teki oikeusasiamiehelle kantelun sen jälkeen, kun Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) oli kieltäytynyt antamasta julkisesti saataville tiettyjä asiakirjoja tapaamisista, joita sillä oli ollut toimialan edustajien kanssa tietystä aiheesta. Oikeusasiamies tutki asiaa ja havaitsi, että ESMAlla oli näistä kokouksista sisäisiä muistioita, joiden julkistamista sen olisi pitänyt harkita. ESMA julkaisi osittain kahdeksan asiakirjaa. Oikeusasiamies pyysi ESMAa jatkossa ilmoittamaan, onko sen julkisessa verkkotietokannassa yksityiskohtaiset rekisterit sen tapaamisista eturyhmien kanssa.

Toinen tapaus koski asiakirjoja, jotka liittyivät oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaavan komission jäsenen ja eturyhmien välisiin tapaamisiin. Kun komissio ei kyennyt vastaamaan kuuden kuukauden, kuluessa kantelija kääntyi oikeusasiamiehen puoleen. Kun oikeusasiamies aloitti tutkimuksen, komissio antoi asiakirjat osittain julkisesti saataville, ja oikeusasiamies pystyi päättämään tutkimuksen.

Oikeusasiamies havaitsi useissa muissa tutkimuksissa, että pyydetyt asiakirjat olisi annettava julkisesti saataville. Niitä olivat muun muassa komission oikeudellinen lausunto Euroopan syyttäjäviranomaisen perustamisesta; Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) raportti – joka oli Euroopan investointipankin (EIP) hallussa – siitä, miten saksalaiselle autonvalmistajalle Volkswagenille lainattuja rahoja käytettiin sellaisten laitteiden valmistukseen, jotka tuottivat harhaanjohtavia tuloksia päästötesteissä; ja Euroopan parlamentin asiakirjat, jotka liittyivät sellaisia menoja koskevan luettelon tarkistamiseen, jotka voidaan kattaa Euroopan parlamentin jäsenille maksettavista korvauksista.

2.4 Perusoikeudet

Oikeusasiamies saa säännöllisesti kanteluja, jotka koskevat perusoikeuksia, kuten yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja oikeutta tulla kuulluksi.

Yksi oikeusasiamiehen käsittelemä tapaus koski sitä, miten Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulkit ja puhuttelijat tekevät turvapaikanhakijoiden puhutteluja. Kantelija oli kansalaisjärjestö Advocates Abroad, joka esitti vakavia huolia sittemmin karkotetun turvapaikanhakijan tietystä puhuttelusta. EASO tunnusti, että puhuttelija oli esittänyt asiattomia kysymyksiä ja että tulkin kanssa oli ollut ongelmia.

EASO kertoi vastauksessaan perustavansa kantelumekanismin. Oikeusasiamies piti tätä toimenpidettä tervetulleena ja totesi, että mekanismi pitäisi ottaa käyttöön mahdollisimman pian. Jotta vastaavilta ongelmilta vältyttäisiin jatkossa, oikeusasiamies pyysi EASOa ilmoittamaan kansallisille viranomaisille välittömästi ja järjestelmällisesti havaintonsa turvapaikanhakijoiden puhutteluissa tehdyistä merkittävistä virheistä.

Toinen tapaus koski sitä, miten Euroopan komissio käsitteli valitusta Italian mahdollisesta rotujen tasa-arvoa koskevan direktiivin rikkomisesta ja romanien asuinoloista. Amnesty International, joka teki kantelun, esitti asian komissiolle vuonna 2012. Komissio käynnisti tämän jälkeen EU Pilot -menettelyn asian tutkimiseksi. Lähes kuuden vuoden kuluttua komissio ei ollut edelleenkään tehnyt päätöstä siitä, käynnistetäänkö Italiaa vastaan virallinen rikkomusmenettely. Tämän viivyttelyn vuoksi kansalaisjärjestö otti yhteyttä oikeusasiamieheen. Oikeusasiamies katsoi, että viivyttely oli perusteetonta, ja kehotti komissiota esittämään kantansa asiasta mahdollisimman pian.

Työntekijöiltä saatujen tietojen perusteella oikeusasiamies kirjoitti parlamentille, neuvostolle ja komissiolle ja pyysi niitä tiedottamaan hänelle niiden sisäisistä toimintalinjoista, jotka koskevat sijaissynnytyksen avulla vanhemmiksi tulevien työntekijöiden oikeuksia vapaaseen. Aloitteen tarkoituksena oli auttaa EU:n toimielimiä suojelemaan lasten etuja niiden henkilöstöpolitiikassa. Oikeusasiamieheen yhteyttä ottaneet työntekijät olivat kiinnittäneet huomiota siihen, että eri EU:n toimielimissä käsiteltiin epäyhdenmukaisesti sijaissynnytyksen avulla vanhemmiksi tulevien työntekijöiden oikeuksia vapaaseen.

Dan Merly-Sobovitz

Thank you @EUombudsman for taking a moral stance on equality of #LGBT & #surrogacy children. Unfortunately this Strategic Investigation is too late for my children but I hope it will pave the way for future #RainbowFamilies #LoveIsLove

Euroopan oikeusasiamies, kiitos eettisestä näkökulmasta hlbt-ihmisten ja sijaissynnytyksellä saatujen lasten yhdenvertaisuuteen. Minun lasteni kannalta strateginen tutkimus on valitettavasti myöhässä, mutta toivottavasti siitä on hyötyä jatkossa.

Komissio vastasi, että vuodesta 2012 lähtien sen vakiokäytäntönä on ollut myöntää tapauskohtaisesti 20 viikon vapaa eli sama kuin adoption avulla vanhemmiksi tuleville työntekijöille. Se totesi aikovansa virallistaa tämän käytännön. Neuvosto vastasi aikovansa noudattaa komission käytäntöä. Parlamentti puolestaan kertoi olevansa valmistelemassa toimielinten välistä vuoropuhelua, jotta asiaan voitaisiin löytää yhteinen toimintamalli.

Toinen tutkimus sai komission muuttamaan käytäntöään korkeakoulututkintojen arvioinnissa. Muutos johtui kantelusta, joka koski komission päätöstä hylätä harjoittelupaikkaa koskenut hakemus, koska henkilö oli suorittanut kandidaatintutkintonsa kahdessa vuodessa kolmen sijasta. Komissio otti kantelijan valintamenettelyyn, kun tutkimus oli käynnissä. Se hyväksyy nyt hakijat, jotka ovat suorittaneet vakiomuotoisen kandidaatintutkinnon alle kolmessa vuodessa.

European Ombudsman

@EU_Commission changed its practice for assessing academic qualifications of #EUtrainees.

Do you have a three-year degree obtained in less than three years? You are now eligible to apply!

Read more about @EUombudsman‘s decision here: https://europa.eu/!gu43Yu

EU trainees

Euroopan komissio muutti käytäntöään harjoitteluun hakevien korkeakoulututkintojen arvioinnissa.

Oletko suorittanut kolmivuotisen tutkinnon alle kolmessa vuodessa? Nyt pystyt hakemaan!

2.5 Eettiset kysymykset

EU:n julkishallinnossa on käytössä monia sääntöjä eturistiriitojen tai muiden eettisten rikkomusten estämiseksi. Oikeusasiamiehen tehtävänä on varmistaa, että säännöt pannaan täytäntöön, sekä auttaa instituutioita välttämään kaikki mahdolliset eettiset lipsahdukset.

Foodwatch-kansalaisjärjestö teki oikeusasiamiehelle kantelun tuesta, jota yritykset olivat antaneet Romanialle sen EU:n puheenjohtajakaudella. Oikeusasiamies pyysi neuvostoa harkitsemaan EU:n puheenjohtajana toimiville jäsenvaltioille annettujen ohjeiden muuttamista, jotta yksityistä tukea koskevaan kysymykseen voitaisiin puuttua.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) päätöksestä kieltäytyä antamasta julkisesti saataville sen keskijohdon ilmoituksia sidonnaisuuksistaan tehtiin tutkimus, jonka perusteella EFSA laati uudet avoimuuskäytännöt. Tarkistettujen käytäntöjen perusteella viraston koko toimivan johdon ilmoitukset omista sidonnaisuuksistaan annetaan julkisesti saataville. EFSA noudatti myös oikeusasiamiehen pyyntöä siitä, että sen olisi julkistettava myös johtavan tutkijan, johtavan tiedekoordinaattorin ja johtavan poliittisen neuvonantajan sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset. Oikeusasiamies pani tyytyväisenä merkille, että EFSAlla on käytössä myös asianmukainen järjestelmä asiakirjojen julkisuutta koskevien pyyntöjen käsittelyä varten.

Oikeusasiamies vahvisti havaintonsa siitä, että komission korkeimpien virkamiesten nimittämisprosessin haittana oli neljä hallinnollista epäkohtaa. Hän pyysi komissiota ottamaan käyttöön erityisen menettelyn komission pääsihteerin nimittämistä varten, jotta vastaavien tilanteiden toistuminen voitaisiin välttää. Menettelyyn pitäisi kuulua työpaikkailmoituksen julkaiseminen ja nimittämisen ottaminen komission jäsenten viikkokokouksen esityslistalle riittävän ajoissa etukäteen, jotta sitä voitaisiin käsitellä asianmukaisesti. Vuoden 2019 lopussa komissio toimi oikeusasiamiehen suosituksen mukaan ja käynnisti pääsihteerin toimea varten nimenomaisen nimitysmenettelyn, johon kuului myös työpaikkailmoitus ja hyvin määritetty aikataulu.

2.6 EU:n virastot ja muut elimet

Oikeusasiamies on vuosien mittaan tehnyt useita Euroopan lääkevirastoa (EMA) koskevia tutkimuksia, jotta kansanterveyttä koskeviin kysymyksiin liittyvää avoimuutta voitaisiin parantaa. Tämä on lisännyt avoimuutta kliinisten kokeiden kaltaisilla aloilla. Tämän EMAn kanssa tehtävän hyvän yhteistyön perusteella oikeusasiamies käynnisti oma-aloitteisen tutkimuksen siitä, millä tavalla EMA on yhteydessä lääkeyhtiöihin ennen kuin ne hakevat lääkkeilleen myyntilupaa. Tutkimukseen kuului myös julkinen kuuleminen, ja EMA otti sen perusteella käyttöön toimenpiteitä, joilla parannetaan menettelyn riippumattomuutta ja puolueettomuutta. EMA suostui ottamaan käyttöön rekisterin tieteellisistä lausunnoista, jotka koskevat myyntilupamenettelyssä olevia lääkkeitä. Nämä lausunnot julkaistaan, kun lääke on hyväksytty myyntiin Euroopassa. EMA on myös sanonut pyrkivänsä mahdollisuuksien mukaan siihen, että myyntilupahakemusta edeltävässä vaiheessa lääkeyhtiöiden neuvonnassa näkyvästi mukana olevat asiantuntijat eivät ole samoja, jotka laativat EMAn arviointiraportin uudesta lääkkeestä.

The Consumer Voice

Great that @EMA agrees to make scientific advice on medicines more transparent & independent. To truly boost consumers’ trust in medicines, reports about interactions between the EMA and pharma companies must go in to the details, as we’ve asked before (http://bit.ly/2KRoNVe)

Hienoa, että Euroopan lääkevirasto suostui tekemään lääkkeitä koskevasta tieteellisestä neuvonnasta entistä avoimempaa ja riippumattomampaa. Jotta kuluttajien luottamusta lääkkeisiin voitaisiin vahvistaa, raporteissa EMAn ja lääkeyhtiöiden välisestä vuorovaikutuksesta on oltava yksityiskohtaista tietoa, kuten olemme esittäneet jo aiemmin.

Espanjalainen yritys teki oikeusasiamiehelle kantelun sen jälkeen, kun Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto (ENISA) ei ollut vastannut kysymyksiin, joita yritys oli toimittanut laatiessaan tarjousta tapahtuman järjestämistä koskevaa sopimusta varten, vaikka ENISA oli vastannut toisen tarjoajan kysymyksiin. Oikeusasiamies totesi hallinnollisen epäkohdan ja suositteli, että ENISA korvaa kantelijalle tarjouksen laatimiseen kuluneen ajan ja voimavarat. ENISA hyväksyi oikeusasiamiehen ehdotuksen ja tarjosi yritykselle 2 500 euron suuruisen vapaaehtoisen maksun. Kantelija oli tyytyväinen tulokseen ja oikeusasiamies päätti tutkimuksen.

Euroopan ulkosuhdehallinnosta (EUH) tehtiin kantelu, kun se oli kieltäytynyt antamasta Global Tech Panelia koskevia asiakirjoja kokonaisuudessaan julkisesti saataville. Kyseisessä paneelissa teknologian, kansalaisyhteiskunnan ja ulkosuhteiden alojen johtajat käsittelevät maailmanlaajuisia haasteita. Eräs tutkiva journalisti oli pyytänyt itselleen kaikki paneeliin liittyvät asiakirjat. Hän kääntyi oikeusasiamiehen puoleen, koska EUH oli antanut hänelle neljä asiakirjaa mutta pyyhkinyt yli huomattavia osia asiakirjoista. EUH suostui julkistamaan enemmän asiakirjojen sisältöä, ja oikeusasiamies suhtautui tähän toimenpiteeseen myönteisesti.

European Ombudsman

We welcome @EU_EEAS decision to grant an investigative journalist increased access to #GlobalTechPanel documents, as a result of one of our inquiries.

https://europa.eu/!MB76Rn

Monde

Euroopan ulkosuhdehallinto teki tutkimuksemme perusteella tervetulleen päätöksen myöntää tutkivalle journalistille aiempaa laajempi pääsy Global Tech Panelin asiakirjoihin.

2.7 EU:n sopimukset ja avustukset

Oikeusasiamies käsittelee joka vuosi useita tapauksia, jotka koskevat sitä, miten komissio hallinnoi EU:n rahoittamia hankkeita. Tapaukset perustuvat tavallisesti tilintarkastuksista aiheutuviin kysymyksiin. Jos tilintarkastuksessa paljastuu ongelma, komission tehtävänä on periä varat takaisin. Joskus varojen takaisin periminen ei kuitenkaan ole perusteltua tilintarkastuksessa tapahtuneiden väärinymmärrysten tai virheiden vuoksi. Oikeusasiamiehellä on hyvät mahdollisuudet auttaa löytämään ratkaisu tällaisissa tapauksissa, koska hänellä on valtuudet tutkia kaikki asiaan liittyvät asiakirjat.

Saksalainen yritys kääntyi oikeusasiamiehen puoleen, kun komissio oli perinyt siltä takaisin noin 100 000 euroa. Yritys osallistui vuosina 2010−2014 Namibiassa EU:n rahoittamaan hankkeeseen, jonka tarkoituksena oli parantaa Namibian kansallisten viranomaisten valmiuksia hallinnoida EU:n varoja ja ohjelmia. Komissio peri rahat takaisin sen jälkeen, kun tilintarkastuksessa katsottiin, että henkilöstöön liittyvät kustannukset eivät olleet tukikelpoisia, koska joillakuilla työntekijöillä ei ollut asianmukaisia tutkintoja ja jotkut työskentelivät yleisinä vapaapäivinä Namibian lainsäädännön vastaisesti. Oikeusasiamies huomautti, että vaikka sopimuksessa oli suositeltu, että työntekijöillä on kyseiset tutkinnot, se ei ollut vaatimus. Oikeusasiamiehen asiaan puuttumisen jälkeen komissio maksoi kantelijalle 97 461 euroa.

Toinen tapaus koski sitä, miten Euroopan komissio toimi, kun kolmessa EU:n rahoittamassa hankkeessa vaadittiin maksamaan kustannukset takaisin tilintarkastuksen perusteella. Komissio pyysi kantelijaa toimittamaan lisätodisteita henkilöstökustannusten ja muiden toimintakustannusten perustelemiseksi. Se päätti sitten vaatia henkilöstökustannukset takaisin, koska sen mielestä kantelijan toimittamista lisäasiakirjoista ei saatu riittävästi luotettavaa tietoa. Oikeusasiamies totesi, että komissio ei ollut toiminut oikeasuhteisesti hylätessään kaikki henkilöstökustannukset. Jotta vastaavilta tapahtumilta vältyttäisiin jatkossa, oikeusasiamies pyysi komissiota laatimaan selkeän luettelon asiakirjoista, joita voidaan käyttää luotettavina vaihtoehtoisina todisteina, jos tilintarkastuksessa havaitaan myöhemmin, että hankkeen tai sopimuksen toteuttaneen organisaation käyttämä ajankäyttöjärjestelmä ei ole luotettava.

Oikeusasiamies voi tutkia myös hankintamenettelyjä koskevia ongelmia. Yksi tapaus koski hankintamenettelyä EU:n rahoittamaa sopimusta varten. Sitä hallinnoi EU:n edustusto Boliviassa. Edustustosta kerrottiin kantelijalle, saksalaiselle konsulttiyritykselle, että sopimus oli myönnetty sille mutta että se allekirjoitettaisiin vasta pakollisen seitsemän päivän odotusajan jälkeen. Kantelijalle kerrottiin, että jos odotusajan aikana saatavien tietojen nojalla olisi perusteltua tutkia tarjoukset tarkemmin, sille ilmoitettaisiin välittömästi. Kuukautta myöhemmin edustusto ilmoitti kantelijalle valinneensa yrityksen, jonka tarjous oli alun perin hylätty. Oikeusasiamies totesi, että tavassa, jolla edustusto oli arvioinut alun perin hylätyn tarjouksen, ei ollut hallinnollista epäkohtaa. Hän katsoi kuitenkin, että edustuston olisi pitänyt ilmoittaa kantelijalle sen saaneen odotusajan aikana toiselta tarjoajalta tietoa, joka voisi vaikuttaa sopimuksen tekemiseen. Oikeusasiamiehen pyynnöstä edustusto sanoi korvaavansa kantelijalle ajan ja voimavarat, jotka se oli käyttänyt odotusajan jälkeen todistusasiakirjojen laatimiseen tarjousta varten.

2.8 Kansalaisten osallistuminen EU:n toimintalinjojen luomiseen

Oikeusasiamies korostaa, että kansalaisilla on oikeus osallistua EU:n demokraattisen menettelyyn muun muassa osallistumalla julkisiin kuulemisiin tai hankkimalla tietoa toimintalinjoista tai lainsäädännöstä. Ihmiset voivat tehdä tämän vain, jos heistä tuntuu, että EU:n julkishallinto työskentelee myös heidän puolestaan. Tämä tarkoittaa, että kansalaisten pitäisi pystyä olemaan tehokkaasti yhteydessä EU:n hallintoon EU:n 24 virallisella kielellä.

Oikeusasiamies laati tätä varten ohjeet kielten käytöstä EU:n toimielinten verkkosivustoilla. Ohjeet perustuivat 286 vastaukseen, jotka saatiin asiasta järjestettyyn julkiseen kuulemiseen. Ohjeet lähetettiin kommentoitaviksi useille EU:n elimille, joista useimmat vastasivat ennen vuoden loppua. Oikeusasiamiehen tavoitteena on viimeistellä ohjeet vuoden 2020 alkupuolella. Niissä ehdotetaan muun muassa, että toimielimillä on oltava nimenomaiset kieliin liittyvät käytännöt, että kansalaiset voivat saada vastauksen samalla EU:n virallisella kielellä kuin he toimielimelle kirjoittivat ja että toimielimet pyrkivät mahdollisuuksien mukaan käyttämään konekäännöksiä.

Oikeusasiamies on myös edistänyt kanteluihin perustuvien tutkimusten avulla tavoitetta varmistaa, että EU:n virallisia kieliä käytetään toimielimissä mahdollisimman laajasti. Eräs ranskalainen pienyritys teki oikeusasiamiehelle kantelun siitä, että uuselintarvikkeita eli uusilla menetelmillä valmistettuja elintarvikkeita käsittelevät komission verkkosivut olivat ainoastaan englanniksi. Oikeusasiamiehen tutkimuksen aikana komissio alkoi kääntää uuselintarvikkeiden lupamenettelyä koskevia tietoja aiempaa useammille kielille. Verkkosivut myös tarkistettiin siten, että niihin sisällytettiin tieto siitä, että hakemukset voidaan jättää millä tahansa EU:n kielellä.

European Ombudsman

Our multilingual staff is ready to help you in any of the EU’s 24 languages. Happy European day of languages!

Multilinguism

Monikielinen henkilöstömme on valmiina auttamaan sinua millä tahansa EU:n 24 kielellä. Hyvää Euroopan kielten päivää!

3. Viestintä ja yhteistyö

3.1 Viestintä

Videos
Euroopan oikeusasiamies Emily O’Reilly kannustaa videolla kansalaisia äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa toukokuussa 2019.

Oikeusasiamiehen toimisto vahvisti vuonna 2019 verkkoviestintäänsä käyttämällä Euroopan oikeusasiamiehen verkkosivuston aloitussivua onnistuneiden tutkimusten esittelyyn. Verkkosivuston pääjuttua päivitetään säännöllisesti, jotta oikeusasiamiehen tutkimuksista voitaisiin esittää ajantasaista tietoa. Näin kansalaiset saavat helppotajuista tietoa oikeusasiamiehen toiminnasta. Esimerkkejä tästä ovat kertomus toimenpiteistä, joihin Euroopan lääkevirasto ryhtyi oikeusasiamiehen tutkimuksen perusteella ja joilla lääkkeitä koskevan tieteellisen neuvonnan avoimuutta ja riippumattomuutta parannettiin, sekä viesti, jossa kiitettiin satoja ihmisiä, jotka ottivat yhteyttä oikeusasiamieheen tukeakseen ja kannustaakseen tietyn tutkimuksen yhteydessä.

Oikeusasiamiehen toiminta lisääntyi myös Twitterissä, LinkedInissä ja Instagramissa. Toimisto käyttää näitä sosiaalisen median kanavia tiedottaakseen selkeästi ja kätevästi siitä, mitä toimisto tekee ja keitä se auttaa, sekä sen saavutuksista. Sosiaalisen median kanavissa kiinnitettiin myös huomiota oikeusasiamiehen rooliin laajemmissa kysymyksissä, kuten YK:n vammaisyleissopimuksen soveltamisen valvonnassa. Niissä myös huomioitiin yhdessä muiden EU:n toimielinten kanssa merkittäviä päivämääriä, kuten EU:n perusoikeuskirjan 10-vuotispäivä.

Vuonna 2019 kanavista nopeimmin kasvoi Instagram. Sen yleisö lisääntyi vuoden aikana 47 prosenttia. LinkedInissä seuraajamäärä kasvoi 21 prosenttia. Twitterissä, jossa toimistolla on suurin yleisö, seuraajamäärä puolestaan kasvoi vuoden 2018 lopun 22 600:sta 26 300:aan joulukuussa 2019. Kasvua oli 16 prosenttia.

Oikeusasiamiehen tärkein verkon ulkopuolinen viestintätapahtuma on vuotuinen lehdistötilaisuus, jossa oikeusasiamies esittelee edellisen vuoden vuosikertomuksen ja tiedottaa merkittävistä uusista tutkimuksista. Vuoden 2019 lehdistötilaisuudessa keskityttiin jäsenvaltioiden päätöksenteon avoimuuteen Brysselissä, muun muassa päätökseen laatia Euroopan parlamentille erityiskertomus neuvoston avoimuudesta.

3.2 Suhteet EU:n toimielimiin

3.2.1 Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti on Euroopan oikeusasiamiehen vahva ja välttämätön kumppani. Parlamentti valitsee oikeusasiamiehen, ja oikeusasiamies on vastuussa sen vetoomusvaliokunnalle. Vuonna 2019 Euroopan parlamentti tuki oikeusasiamiestä tämän neuvoston avoimuutta koskevan erityiskertomuksen osalta päätöslauselmalla, joka hyväksyttiin suurella enemmistöllä parlamentin täysistunnossa. Uusi Euroopan parlamentti aloitti toimikautensa toukokuun 2019 vaalien jälkeen. Sen jälkeen oikeusasiamies on pitänyt kokouksia parlamentin puhemiehen David Sassolin ja kaikkiin suurimpiin poliittisiin ryhmiin kuuluvien Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Vuonna 2019 oikeusasiamies piti puheen parlamentin täysistunnossa ja puhui myös useiden valiokuntien kutsumana sääntömääräisissä kokouksissa ja erityiskuulemisissa. Parlamentti valitsi vuonna 2019 virassa olevan oikeusasiamiehen Emily O’Reillyn toiselle toimikaudelle. Oikeusasiamies odottaa antoisan suhteen jatkuvan parlamentin kanssa myös vuonna 2020.

David Sassoli

Congratulations to Emily O’Reilly on her reappointment as @EUombudsman. I look forward to working with her to increase transparency in the EU institutions and build citizens’ trust.

EOR Sassoli

Onnittelut Emily O’Reillylle uudelleenvalinnasta Euroopan oikeusasiamieheksi. Odotan pääseväni työskentelemään hänen kanssa Euroopan unionin toimielinten avoimuuden lisäämiseksi ja kansalaisten luottamuksen kasvattamiseksi.

3.2.2 Vetoomusvaliokunta

Vetoomusvaliokunta ja oikeusasiamies jatkoivat vuonna 2019 tiivistä työskentelysuhdetta, jonka tavoitteena on varmistaa, että kansalaisten huolia käsitellään asianmukaisilla tasoilla. Oikeusasiamies käsittelee EU:n toimielimiä, elimiä ja laitoksia vastaan tehtyjä kanteluja, kun taas vetoomusvaliokunta käsittelee vetoomuksia, jotka koskevat EU:n eri toiminta-aloja eri puolilla Eurooppaa. Oikeusasiamiehen mielestä tiivis yhteistyö edellisen vetoomusvaliokunnan kanssa oli onnistunutta, ja hän odottaa työskentelyä uusien jäsenten kanssa tulevina vuosina.

PETI Committee Press

#EPlenary approves joint @EP_Petitions @EPInstitutional report on the @EUombudsman strategic inquiry on transparency in the preparatory bodies of the Council – 479/18/81

PETI Resolution

Euroopan parlamentin täysistunto hyväksyy Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnan ja perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan yhteisen mietinnön oikeusasiamiehen strategisesta tutkimuksesta avoimuudesta neuvoston valmisteluelimissä.

3.2.3 Euroopan komissio

Koska komissio on suurin EU:n toimielin ja sillä on valtava vaikutus miljoonien ihmisten elämään, on luonnollista, että suuri osa oikeusasiamiehelle osoitetuista kanteluista kohdistuu komission työhön. Komissio panee EU:n hallinnollisen työn täytäntöön ja on siksi usein valokeilassa. Työskentelysuhde komission kanssa tuotti tuloksia useissa tärkeissä tutkimuksissa, ja vuoropuhelu jatkuu kaikilla tasoilla. Vuonna 2019 puheenjohtaja Ursula von der Leyenin johtama uusi komission kollegio sai toimivaltuutensa Euroopan parlamentilta. Oikeusasiamies oli tyytyväinen siihen, että varapuheenjohtaja Věra Jourován vastuualuetta kehitettiin aivan uudella tavalla siten, että se sisältää yksiselitteisesti avoimuuden ja etiikan.

Emily O’Reilly tapasi Strasbourgissa EU:n brexit-työryhmän pääneuvottelijan Michel Barnierin.
Emily O’Reilly tapasi Strasbourgissa EU:n brexit-työryhmän pääneuvottelijan Michel Barnierin.

3.2.4 Muut toimielimet, virastot ja organisaatiot

Oikeusasiamies vaalii suhteita myös muihin EU:n toimielimiin, elimiin ja laitoksiin, jotta niiden hallintokulttuuria ja instituutioiden välistä yhteistyötä voitaisiin valvoa ja tukea. Vuonna 2019 oikeusasiamies oli tiiviisti yhteydessä Euroopan tietosuojavaltuutettuun (EDPS), Euroopan keskuspankkiin (EKP), Euroopan investointipankkiin (EIP), Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen, Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan ja useisiin virastoihin.

European Central Bank

As part of #GlobalEthicsDay, we heard from Mihails Kozlovs from @EUAuditors about their special report on the ethical frameworks of EU institutions, and Rosita Hickey from the @EUombudsman, who shared the Ombudsman’s views on integrity and good governance for public institutions.

ECB

Kuulimme Global Ethics Day -tapahtumassa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen Mihails Kozlovsia, joka kertoi tuomioistuimen erityiskertomuksesta, joka käsittelee EU:n toimielinten eettisiä toimintapuitteita, ja Euroopan oikeusasiamiehen toimiston Rosita Hickeytä, joka kertoi oikeusasiamiehen näkemyksistä julkisten laitosten lahjomattomuudesta ja hyvästä hallinnosta.

3.2.5 YK:n vammaisyleissopimus

Oikeusasiamies muodostaa osan EU-kehyksestä, jolla suojellaan, edistetään ja valvotaan vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen (vammaisyleissopimus) täytäntöönpanoa EU:n hallinnossa. Oikeusasiamies toimi vuonna 2019 EU-kehyksen puheenjohtajana.

Yhdessä Euroopan vammaisfoorumin, Euroopan parlamentin ja EU:n perusoikeusviraston kanssa oikeusasiamies kehitti ajatuksia esitettäväksi Euroopan komissiolle, jotta vuoden 2020 jälkeistä aikaa varten voitaisiin hyväksyä entistä kunnianhimoisempi ja kokonaisvaltaisempi Euroopan vammaisstrategia. Oikeusasiamiehen toimisto osallistui sitä silmällä pitäen Euroopan talous- ja sosiaalikomitean tuella järjestettyyn kuulemiseen ja Euroopan vammaisten päivän konferenssiin, jossa kehotettiin tekemään parannuksia EU:n hallinnossa.

EESC President

Very happy to exchange views with @EUombudsman Emily O’Reilly about our @EU_EESC rules of procedure and code of conduct and new @EESC_SOC report on the real right of persons with disabilities to vote in #EUelections2019 #thistimeimvoting

EESC EOR-Jahier

Euroopan sosiaali- ja talouskomitean puheenjohtaja Luca Jahier: Oli suuri ilo keskustella Euroopan oikeusasiamiehen Emily O’Reillyn kanssa ETSK:n työjärjestyksestä, menettelysäännöistä ja ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -jaoston (SOC) uudesta lausunnosta, joka koskee vammaisten henkilöiden oikeutta äänestää Euroopan parlamentin toukokuun 2019 vaaleissa.

Oikeusasiamies seurasi niiden parannusehdotusten toteuttamista, joita hän oli tehnyt strategisessa tutkimuksessaan komission verkkosivustojen saavutettavuudesta ja vammaisten henkilöiden verkkotyökaluista. Oikeusasiamies selvitti, mihin toimenpiteisiin komissio oli ryhtynyt hänen ehdotustensa noudattamiseksi, ja suhtautui myönteisesti komission aloitteeseen antaa tietoa aiempaa enemmän saataville selkokielisessä muodossa. Komissio julkaisi selkokielisen version Euroopan unionin virallisesta verkkosivustosta, josta pääsee EU:n sisältöön ja saa muuta hyödyllistä tietoa. Hän suhtautui myönteisesti myös komission muihin sitoumuksiin täyttää tiukemmat kansainväliset vaatimukset, sen aikomukseen laatia verkon saavutettavuutta koskeva toimintasuunnitelma ja henkilöstön koulutuksen parantamiseen.

Digitaalisen hallinnon alalla oikeusasiamies tutki Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) käyttämien verkkotyökalujen saavutettavuutta. Tutkimuksen perustana olevan kantelun teki näkövammainen henkilö, joka ei pystynyt ilmoittamaan petostapausta OLAFille, koska sen verkkosivustolla käytetty todennusmenetelmä ei ollut yhteensopiva näytönlukijan kanssa. Oikeusasiamies pyysi OLAFia parantamaan sen verkkotyökalujen saavutettavuutta. OLAF teki välittömästi parannuksia joihinkin työkaluihinsa ja lupasi myös tarkistaa verkkosivustonsa jäljellä olevat työkalut tulevina kuukausina. Tämä havainnollistaa hyvin, miten yksittäisellä kantelulla voi olla laajempia vaikutuksia ja miten se voi parantaa laitoksen yleisiä käytäntöjä.

European Ombudsman

#WebAccessibility: @Euombudsman is satisfied the @EU_Commission is taking steps to improve and makes six suggestions: https://europa.eu/!rg33uW

EO web accessibility

Verkon sisällön saavutettavuus: Euroopan oikeusasiamies on tyytyväinen siihen, että Euroopan komissio toteuttaa parannuksia, ja tekee kuusi ehdotusta.

Oikeusasiamies käsitteli kantelua, joka koski komission vastausta väitettyyn ihmisoikeusrikkomukseen Unkarissa sijaitsevassa vammaisten palvelutalossa, jonka rahoitukseen EU osallistui. Hän ilmaisi huolensa siitä, että komission tulkinta vammaisyleissopimuksen itsenäistä asumista koskevasta keskeisestä säännöksestä oli ristiriidassa YK:n asiasta vastaavan valiokunnan tulkinnan kanssa. Vaikka oikeusasiamies hyväksyi sen, että komissiolla ei ollut oikeusperustaa laitokselle kyseisessä tapauksessa annettujen EU:n varojen perimiseksi takaisin, hän kehotti komissiota puuttumaan oikeusperustaa koskevaan kysymykseen, jotta voitaisiin varmistaa, että EU:n varoja käytetään jatkossa yleissopimuksen mukaisesti. Oikeusasiamies teki useita parannusehdotuksia, ja hän jatkaa asian käsittelyä selvittäessään erillistä kantelua siitä, miten jäsenvaltiot käyttävät EU:n varoja.

Komissio tiedotti oikeusasiamiehelle toimenpiteistä, joihin se oli ryhtynyt sen varmistamiseksi, että sellaisten lasten vanhempien, joilla on erityisiä koulutustarpeita ja joita ei ole otettu Eurooppa-kouluihin, ei tarvitse osallistua lastensa koulutuskustannuksiin. Komissio sanoi huolehtivansa näistä maksuista kokonaisuudessaan ja näyttävänsä esimerkkiä, jotta muut EU:n toimielimet muuttaisivat tämän kysymyksen käsittelyä koskevia ohjeitaan.

3.3 Euroopan oikeusasiamiesten verkosto

Euroopan oikeusasiamies Euroopan parlamentissa Brysselissä järjestetyssä Euroopan oikeusasiamiesten verkoston kokouksessa.
Euroopan oikeusasiamies Euroopan parlamentissa Brysselissä järjestetyssä Euroopan oikeusasiamiesten verkoston kokouksessa.

Euroopan oikeusasiamiesten verkosto koostuu 96 toimistosta 36:ssa Euroopan maassa ja Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnasta. Sen vuoden päätapahtuma oli huhtikuun vuosikokous. Kokous järjestettiin Euroopan parlamentissa Brysselissä, ja siihen osallistui verkoston jäseniä sekä EU:n toimielinten ja Brysselissä sijaitsevien organisaatioiden edustajia.

Kokouksen julkisessa istunnossa pohdittiin sitä, miten kansalaisten osallistumista demokraattiseen menettelyyn voidaan vahvistaa. Kokous järjestettiin juuri ennen Euroopan parlamentin vaaleja, ja istunnossa selvitettiinkin uusia aloitteita, joilla kansalaiset saadaan liikkeelle ja osallistumaan yhteiskunnalliseen elämään. Siinä pohdittiin myös, miten nykyisten rakenteiden ja laitosten on mukauduttava, sekä sitä, mikä rooli tässä on oikeusasiamiehillä. Kokouksessa käsiteltiin myös oikeusasiamiesten työhön liittyviä aihekohtaisia kysymyksiä, kuten muuttuvaa väestörakennetta ja EU:n uusia tietosuojasääntöjä sekä oikeusasiamiesinstituution käytettävissä olevaa ”pehmeää valtaa”.

Euroopan oikeusasiamiesten verkoston kokoukset järjestetään Brysselissä osaksi siksi, että silloin voidaan hyödyntää Brysselissä sijaitsevien EU:n toimielinten asiantuntemusta. Siksi vuoden 2019 kokouksessa järjestettiin useita yhteisiä istuntoja SOLVIT-verkoston kanssa. Se on Euroopan komission koordinoima verkosto, joka antaa tukea yksityishenkilöille ja organisaatioille, joilla on EU:ssa rajat ylittäviä ongelmia.

Euroopan oikeusasiamiesten verkosto kiinnitti edelleen huomiota rinnakkaisiin tutkimuksiin ja aloitteisiin asianomaisten oikeusasiamiesten toimistoissa. Oikeusasiamies päätti heinäkuussa 2019 strategisen aloitteen, jossa oli tutkittu EU:n jäsenvaltioiden kantelumekanismeja asioissa, jotka koskevat EU:n rakenne- ja investointirahastoja. Aloitteessa työskenteli seitsemän kansallista oikeusasiamiehen toimistoa yhdessä Euroopan oikeusasiamiehen kanssa. Päätöspuheenvuorossaan Emily O’Reilly kannusti komissiota tehostamaan kantelumekanismien seurantaa ja kiinnittämään huomiota siihen, miten se käsittelee kanteluja suoraan, sekä hyödyntämään täysimääräisesti valtuuksiaan puuttua ongelmiin jäsenvaltioiden kantelumekanismeissa.

Kyselymenettely, jossa Euroopan oikeusasiamies avustaa Euroopan oikeusasiamiesten verkoston jäseniä hankkimalla EU:n toimielimiltä asiantuntijavastauksia EU:n lainsäädäntöä koskevista asioista, oli edelleen arvokas voimavara verkoston jäsenille. Yksi tällainen kysely tuli Tanskan parlamentin oikeusasiamieheltä, ja se koski sitä, miten EU:n sääntöjä ympäristötiedon saatavuudesta pitäisi soveltaa EU:n jäsenvaltioissa. Belgian liittovaltion oikeusasiamiehiltä tullut toinen kysely koski maahantuloviisumeita EU:n kansalaisten perheenjäsenille, jotka eivät ole EU:n kansalaisia, sekä sitä, miten kansalaisoikeuksia koskevaa direktiiviä sovelletaan näissä tapauksissa.

European Ombudsman

‘What happens in Brussels, should not stay in Brussels. We need to use as many channels as possible to reach and communicate with citizens’ says @maitepagaza #ENO2019

EO Maite Pagazaurtundúa

”Sen, mitä tapahtuu Brysselissä, ei pidä pysyä Brysselissä. Meidän on käytettävä kaikkia mahdollisia kanavia, jotta voisimme tavoittaa kansalaiset ja olla yhteydessä heihin”, toteaa Euroopan parlamentin jäsen Maite Pagazaurtundúa Euroopan oikeusasiamiesten verkoston vuoden 2019 kokouksessa.

Keskusteluja Euroopan oikeusasiamiesten verkoston ja SOLVIT-verkoston yhteisessä työryhmässä.
Keskusteluja Euroopan oikeusasiamiesten verkoston ja SOLVIT-verkoston yhteisessä työryhmässä.
Kantelijat, joita Euroopan oikeusasiamies neuvoi vuonna 2019 kääntymään toisen toimielimen tai elimen puoleen ja muille toimielimille tai elimille siirretyt kantelut
Kantelijat, joita Euroopan oikeusasiamies neuvoi vuonna 2019 kääntymään toisen toimielimen tai elimen puoleen ja muille toimielimille tai elimille siirretyt kantelut

Euroopan oikeusasiamiesten verkoston alueellinen kokous järjestettiin joulukuussa Lissabonissa, Portugalissa. Kokoukseen osallistui edustajia Bulgarian, Espanjan, Kyproksen, Maltan ja Portugalin oikeusasiamiehen toimistoista sekä Euroopan oikeusasiamiehen toimistosta. Kokouksessa arvioitiin rakennerahastoja koskevan tutkimuksen tilannetta ja selvitettiin rinnakkaisten tutkimusten mahdollisia tulevia aiheita.

Emily O’Reilly jatkoi säännöllisiä vierailujaan kansallisten kollegoidensa luona. Hän kävi Helsingissä, jossa hän tapasi sekä eduskunnan oikeusasiamiehen että oikeuskanslerin. Kesäkuussa tehdyllä vierailulla keskityttiin erityisesti avoimuuteen − sekä Euroopan unionin neuvoston lainsäädännön että eturyhmätoiminnan avoimuuteen.

Network in Focus 2019 -julkaisuun koottiin Euroopan oikeusasiamiesten verkoston vuoden 2019 kokouksen kohokohdat.
Network in Focus 2019 -julkaisuun koottiin Euroopan oikeusasiamiesten verkoston vuoden 2019 kokouksen kohokohdat.

EP Suomessa

Vielä ehdit mukaan! Onko avoimuudella rajat? Aiheesta @Eurooppasali​ssa 6.6. klo 10-11.30 Mukana @EUombudsman Emily O’Reilly, @oikeuskansleri, @oikeusasiamies, @HeidiHautala & Transparency Intl Suomen pj. Korhonen. Juonto @ooseuri. Infoa ja ilmoittaudu: http://eptwitter.eu/qhGb

EP Suomessa - Photo personnes

Euroopan parlamentin tiedotustoimisto Suomessa järjesti keskustelun avoimuuden rajoista 6. kesäkuuta klo 10−11.30 Eurooppa-talossa. Keskusteluun osallistuivat Euroopan oikeusasiamies Emily O’Reilly, oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies, Euroopan parlamentin jäsen Heidi Hautala ja Transparency International Suomen puheenjohtaja Jaakko Korhonen. Keskustelua johti toimittaja Olli Seuri.

3.4 Hyvän hallinnon palkinto

Award
Hyvän hallinnon palkintoseremonia järjestettiin Solvayn kirjastossa Brysselissä.
Hyvän hallinnon palkintoseremonia järjestettiin Solvayn kirjastossa Brysselissä.

Kesäkuussa oikeusasiamies toimi toisen hyvän hallinnon palkintotilaisuuden emäntänä. Palkinnon saajaksi esitettiin 54:ää hanketta tärkeimmistä EU:n toimielimistä sekä useista virastoista ja muista elimistä. Hyvän hallinnon palkinnon voittivat Euroopan komission ryhmät, jotka työskentelivät muovisaasteen vähentämistä ja ongelmasta valistamista koskevassa EU:n hankkeessa.

Brysselissä järjestetyssä seremoniassa oikeusasiamies ojensi myös palkinnot hankkeille kuudessa aihekohtaisessa luokassa, muun muassa viestinnässä ja hallinnon avoimuudessa. Luokkien voittajia olivat muun muassa Europolin innovatiivinen hanke, jossa käytettiin joukkoälyä apuna seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lasten löytämisessä, ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen hanke, jossa valistettiin mehiläisiä koskevista uhista. Euroopan parlamentin henkilöstö voitti erikoispalkinnon kampanjasta, joka koski #MeToo-liikkeen vanavedessä nollatoleranssia seksuaaliseen häirintään työpaikalla.

Oikeusasiamies perusti hyvän hallinnon palkinnon vuonna 2017, jotta EU:n julkishallinnon osaamiselle voitaisiin antaa tunnustusta ja kannustaa jakamaan hyviä ajatuksia ja käytäntöjä. Edellä lueteltujen voittajien lisäksi 54 ehdokkaaseen kuului hankkeita, joilla helpotetaan EU:n rahoitushakemusten tekemistä, esitetään melko uusia käsitteitä − esimerkiksi digitaalinen etiikka − innovatiivisesti, otetaan sisäisesti käyttöön ympäristöystävällisiä toimintalinjoja ja tiedotetaan kansalaisille ennakoivasti heidän oikeuksistaan EU:ssa.

Riippumaton neuvoa-antava lautakunta arvioi ehdokkaat, ja oikeusasiamies Emily O’Reilly valitsi voittajat esivalintaluetteloista.

Emily O’Reilly seremoniassa.
Emily O’Reilly seremoniassa.

European Ombudsman

And we have the ovearall WINNERS @EU_ENV & @EU_Growth for their comprehensive strategy for reducing plastics pollution and the awareness -raising campaign for the use of single-use plastics #EOaward

EO photo Award winners 1

Hyvän hallinnon palkinto: Kokonaiskilpailun voittajat julkistettu: Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto (ENV) ja Euroopan komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto (GROW) muovisaastetta vähentävästä kokonaisvaltaisesta strategiasta ja kertakäyttömuovin käyttöä koskevasta valistuskampanjasta.

Vytenis Andriukaitis

So proud of my colleagues in @Food_EU @EU_Healt @ECDC_EU @EFSA_EU and in all the other services of the @EU_Commission nominated for #EOaward ! So happy to share this moment with you.

Kudos to all My speech https://europa.eu/!hc69uh

Awards

Olen niin ylpeä kollegoistani Euroopan komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosastossa (SANTE), Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksessa ja kaikissa muissa yksiköissä, jotka olivat ehdolla hyvän hallinnon palkinnon saajiksi. On ilo jakaa tämä hetki kanssanne. Onnittelut kaikille.

4. Tapaukset ja kantelut: yleisön palveleminen

Euroopan oikeusasiamiehen tehtävänä on varmistaa, että EU:n hallinto palvelee yleistä etua ja auttaa niitä, joilla on ongelmia EU:n toimielinten kanssa.

Valtaosa oikeusasiamiehen toimiston työstä perustuu sen saamiin kanteluihin. Silloinkin, kun oikeusasiamies ei käynnistä tutkimusta, toimisto yrittää auttaa kaikkia apua etsiviä.

Oikeusasiamies tekee kuitenkin myös laajempia strategisia tutkimuksia ja aloitteita silloin, kun siihen on hänen mielestään perusteita. Oikeusasiamies käynnistää nämä tapaukset omasta aloitteestaan havaittuaan sellaisen ongelman järjestelmässä, jonka tutkiminen on yleisen edun mukaista, tai saatuaan yhden tai useamman kantelun asiasta, jolla on merkitystä järjestelmän kannalta.

Vuonna 2018 käyttöön otetulla oikeusasiamiehen verkkosivustolla on helppokäyttöinen järjestelmä mahdollisia kantelijoita varten. Toimistoon voi kuitenkin edelleen ottaa yhteyttä myös verkon ulkopuolisia viestintäkanavia käyttämällä. Tulevaksi vuodeksi on suunniteltu lisäparannuksia, myös muun muassa verkkokantelujärjestelmään.

Toimiston tapausten käsittelijöiden monipuolinen ryhmä ja verkkosivusto kertovat oikeusasiamiehen sitoumuksesta olla apua hakeviin yhteydessä kaikilla EU:n 24 virallisella kielellä. Verkkosivusto on myös suunniteltu siten, että se täyttää vammaisia ihmisiä koskevat tiukat saavutettavuusvaatimukset.

Oikeusasiamies paransi entisestään nopeutettua menettelyä niitä kanteluja varten, jotka koskevat tutustumista EU:n toimielinten asiakirjoihin. Nopeutetun menettelyn ansiosta nämä kantelut käsitellään nyt kolme kertaa aiempaa nopeammin. Se on tärkeää, koska ne ovat usein erityisen kiireellisiä.

4.1 Kantelujen tyyppi ja lähde

4.1.1 Yhteenveto kanteluista ja strategisista tutkimuksista

Oikeusasiamies voi käynnistää tutkimuksen vain kanteluista, jotka kuuluvat hänen toimivaltaansa ja jotka täyttävät tarvittavat käsiteltäväksi ottamisen vaatimukset, muun muassa sen, että asiaa on aiemmin yritetty ratkaista suoraan asianomaisen toimielimen kanssa. Oikeusasiamiehen toimisto pyrkii kuitenkin auttamaan kaikkia kantelun tekeviä. Sen lisäksi, että kanteluja käsitellään joustavasti, tutkimusten päättämiseen tarvittava aika on jatkuvasti vähentynyt.

Toimiston työn aiheet perustuvat oikeusasiamiehen toimeksiantoon ja saatuihin kanteluihin, koska niistä useimmissa tapauksissa on kyse. Edellisten vuosien tapaan avoimuus on edelleen kantelujen johtava aihe, ja se näkyy myös toimiston strategisessa työssä.

Neuvot, kantelut ja tutkimukset vuonna 2019
Neuvot, kantelut ja tutkimukset vuonna 2019

Valtaosa oikeusasiamiehen toimiston työstä on kanteluihin perustuvia asioita. Oikeusasiamies tekee kuitenkin myös laajempia strategisia tutkimuksia ja aloitteita silloin, kun siihen on hänen mielestään perusteita. Oikeusasiamies käynnistää nämä tapaukset omasta aloitteestaan, kun hän on havainnut järjestelmässä olevan ongelman, jonka tutkiminen on yleisen edun mukaista, tai kun hän on saanut yhden tai useamman kantelun asiasta, jolla on merkitystä järjestelmän kannalta.

Strategisen työn aiheet vuonna 2019
Strategisen työn aiheet vuonna 2019
Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2019 rekisteröimien kantelujen ja käynnistämien tutkimusten alkuperämaa
Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2019 rekisteröimien kantelujen ja käynnistämien tutkimusten alkuperämaa

4.1.2 Oikeusasiamiehen toimivaltaan kuulumattomat kantelut

Vuonna 2019 Euroopan oikeusasiamies käsitteli 1 300 kantelua asioista, jotka eivät kuuluneet hänen toimivaltaansa. Useimmiten ne ovat asioita, jotka eivät koske EU:n toimielimen tai elimen toimintaa. Suurin osa näistä kanteluista tuli Espanjasta, Puolasta ja Saksasta.

Nämä kantelut koskivat pääosin ongelmia, joita kantelijoilla oli kansallisten, alueellisten tai paikallisten julkisten elinten, kansallisten tai kansainvälisten tuomioistuinten (kuten Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen) ja yksityisten tahojen (muun muassa lentoyhtiöiden) kanssa. Joskus kansalaiset kääntyivät oikeusasiamiehen puoleen, koska he ovat väärinymmärtäneet oikeusasiamiehen valituselimenä, jolla on toimivaltaa kansallisissa tai alueellisissa oikeusasiamiesinstituutioissa.

Valtaosa näistä kanteluista koski sosiaaliturvaan, terveydenhuoltoon, verotukseen ja kuluttajansuojaan liittyviä ongelmia. Oikeusasiamies sai vuonna 2019 myös suuren määrän kanteluita EU:n kansalaisilta, jotka asuvat jossakin toisessa EU:n jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossaan. Nämä henkilöt valittivat vaikeuksista, joita heillä oli, kun he yrittivät rekisteröityä äänestäjäksi Euroopan parlamentin vuoden 2019 vaaleissa ja/tai äänestää niissä.

Oikeusasiamies sai myös EU:n toimielimeen tai elimeen kohdistettuja kanteluita, jotka olivat oikeusasiamiehen toimivallan ulkopuolella. Tämä kanteluiden luokka koski kyseisten toimielinten poliittista tai lainsäädännöllistä työtä tai Euroopan unionin tuomioistuimen oikeudellista toimintaa.

Oikeusasiamies vastasi kaikille apua hakeville ihmisille kantelun kielellä. Hän selitti oikeusasiamiehen toimivaltaa ja antoi mahdollisuuksien mukaan neuvontaa muista elimistä, jotka voisivat auttaa. Kantelijan suostumuksella oikeusasiamies myös välitti kantelut Euroopan oikeusasiamiesten verkoston jäsenille.

Kantelijoita, jotka olivat tyytymättömiä EU:n tiettyyn lainsäädäntöön, neuvottiin tavallisesti kääntymään Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnan puoleen. EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta kysymyksiä esittäneet ohjattiin kansallisten tai alueellisten oikeusasiamiesten tai EU:n verkostojen, kuten SOLVIT-verkoston tai Sinun Eurooppasi -neuvonnan, puoleen. Kantelijoille voitiin myös ilmoittaa mahdollisuudesta tehdä rikkomuskantelu komissiolle.

Kantelujen määrä vuosina 2015−2019
Kantelujen määrä vuosina 2015−2019 Kantelujen määrä vuosina 2015−2019

4.2 Kantelun kohteena olleet toimielimet ja elimet

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2019 tekemät tutkimukset koskivat seuraavia elimiä
Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2019 tekemät tutkimukset koskivat seuraavia elimiä

Huomautus: Oma-aloitteinen tutkimus OI/1/2019/MIG koski kahta toimielintä. Prosenttiosuuksien summa on sen vuoksi suurempi kuin 100 prosenttia.

4.3 Kantelujen aiheet

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2019 päättämien tutkimusten aiheet
Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2019 päättämien tutkimusten aiheet

Huomautus: Joissakin tapauksissa oikeusasiamies päätti tutkimuksen, joka koski kahta tai useampaa aihetta. Prosenttiosuuksien summa on sen vuoksi suurempi kuin 100 prosenttia.

4.4 Tulokset

Vuonna 2019 käsiteltyjen uusien kantelujen perusteella toteutetut Euroopan oikeusasiamiehen toimet
Vuonna 2019 käsiteltyjen uusien kantelujen perusteella toteutetut Euroopan oikeusasiamiehen toimet
Euroopan oikeusasiamiehen tutkimusten määrän kehittyminen
Euroopan oikeusasiamiehen tutkimusten määrän kehittyminen
Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2019 päättämien tutkimusten tulokset
Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2019 päättämien tutkimusten tulokset

Huomautus: Joissakin tapauksissa oikeusasiamies päätti tutkimuksen kahdesta tai useammasta syystä. Prosenttiosuuksien summa on sen vuoksi suurempi kuin 100 prosenttia.

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2019 päättämien tutkimusten pituus (keskimäärin alle 7 kuukautta)
Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2019 päättämien tutkimusten pituus (keskimäärin alle 7 kuukautta)

4.5 Oikeusasiamiehen ehdotusten noudattaminen

Oikeusasiamies voi tutkimusten yhteydessä tehdä ehdotuksia EU:n toimielimille ja elimille siitä, miten ongelmaan puututaan tai hallinnollisia käytäntöjä parannetaan. Nämä ehdotukset annetaan ratkaisuina, suosituksina ja ehdotuksina.

Oikeusasiamies tekee vuosittain kattavan analyysin siitä, miten toimielimet vastaavat hänen edellisenä vuonna päätetyissä tutkimuksissa antamiinsa ehdotuksiin. Tämä analyysi sisältää vaatimustenmukaisuustasot ja muita konkreettisia esimerkkejä, joilla osoitetaan oikeusasiamiehen työn vaikutus ja merkitys. Se julkaistaan vuosittain Putting it right? -selvityksessä.

Vuonna 2018 EU:n toimielimet noudattivat oikeusasiamiehen ehdotuksia 77 prosentissa tapauksista. Siinä oli hienoista vähennystä vuoden 2017 81 prosenttiin verrattuna. Toimielimet reagoivat myönteisesti 90:een oikeusasiamiehen 117 parannusehdotuksesta. Ehdotuksia tehtiin 69 tapauksessa, ja näistä tapauksista 52:ssa toimielimet ryhtyivät toimenpiteisiin työnsä parantamiseksi. Toimielimistä 11:llä vaatimustenmukaisuustaso oli 100 prosenttia, mutta Euroopan komissiolla – jota valtaosa tapauksista koskee – taso oli 70,9 prosenttia.

Vuotta 2019 koskeva kertomus on saatavilla vuoden 2020 lopulla.

5. Euroopan oikeusasiamiehen valitseminen

Euroopan parlamentti valitsi joulukuussa 2019 Emily O’Reillyn uudelleen toiselle toimikaudelle.

Euroopan parlamentti valitsee Euroopan oikeusasiamiehen suoraan kunkin toimikautensa alussa. Euroopan parlamentin jäsenten tapaan oikeusasiamiehen toimikausi on viisi vuotta.

Oikeusasiamiehen valintamenettely tulevaa toimikautta varten alkoi virallisesti 30. elokuuta, kun nimityspyyntö julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä. Viisi ehdokasta onnistui saamaan Euroopan parlamentin jäseniltä tarvittavat 40 tukiallekirjoitusta määräaikaan 30. syyskuuta mennessä. Virassa oleva oikeusasiamies Emily O’Reilly tavoitteli uudelleenvalintaa, ja muut ehdokkaat olivat Giuseppe Fortunato (Italia), Julia Laffranque (Viro), Nils Muižneks (Latvia) ja Cecilia Wikström (Ruotsi).

Parlamentin vetoomusvaliokunta järjesti 3. joulukuuta kunkin ehdokkaan kuulemisen ehdokkaiden valtakirjojen tarkistamismenettelyn osana. Kuulemisissa ehdokkaiden oli mahdollista esitellä prioriteettejaan oikeusasiamiehenä siinä tapauksessa, että heidät valittaisiin. Heidän piti myös vastata Euroopan parlamentin jäsenten kysymyksiin.

Itse vaali pidettiin 17.−18. joulukuuta, ja parlamentin täysistunnossa äänestettiin viidestä ehdokkaasta. Koska yksikään ehdokas ei saanut tarvittavaa äänten enemmistöä ensimmäisellä kahdella kierroksella, kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta eteni kolmannelle ja viimeiselle kierrokselle. Emily O’Reilly sai 320 ääntä 600 annetusta äänestä, ja hänet valittiin oikeusasiamieheksi uudelleen.

Uudelleenvalintaansa seuranneessa lausunnossa Emily O’Reilly kiitti Euroopan parlamentin jäseniä poliittiset rajat ylittäneestä tuesta ja lupasi jatkossakin varmistaa, että EU vaalii korkeatasoista hallintoa, avoimuutta ja etiikkaa.

European Ombudsman

Emily O’Reilly has been re-elected by @Europarl_EN with 320 votes in favour out of 600 votes cast. Her second mandate will last for five years.

Press release https://europa.eu/!jV79KM

EO Photo EOR

Euroopan parlamentti valitsi Emily O’Reillyn uudelleen 320 äänellä 600 annetusta äänestä. Hänen toinen toimikautensa kestää viisi vuotta.

Emily O’Reilly: ”Seuraavan viiden vuoden ajan autan varmistamaan, että EU vaalii korkeatasoista hallintoa, avoimuutta ja etiikkaa. Sitä eurooppalaiset odottavat ja sen he ansaitsevat.”

6. Resurssit

6.1 Talousarvio

Oikeusasiamiehen talousarvio on EU:n talousarvion itsenäinen pääluokka. Talousarvio jakautuu kolmeen osastoon. Osastoon 1 sisältyvät palkat, korvaukset ja muut henkilöstömenot. Osastoon 2 sisältyvät kiinteistöt, kalustot, tarvikkeet ja sekalaiset käyttömenot. Osastoon 3 sisältyvät toimiston yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot. Vuonna 2019 talousarvion mukaisia määrärahoja oli 11 496 261 euroa.

Tehokkaan varainhoidon varmistamiseksi oikeusasiamiehen sisäinen tarkastaja tarkastaa määräajoin toimiston sisäiset valvontajärjestelmät ja sen varainkäytön. Kuten muissa EU:n toimielimissä, Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa myös oikeusasiamiehen toimiston tilit.

6.2 Resurssien käyttö

Oikeusasiamies hyväksyy vuosittain vuotuisen hallintosuunnitelman, jossa määritetään konkreettiset toimet, joita toimiston odotetaan toteuttavan, jotta oikeusasiamiehen viisivuotisen strategian ”Kohti vuotta 2019” tavoitteet ja painopisteet saavutettaisiin. Vuoden 2019 vuotuinen hallintosuunnitelma on viides, joka perustuu tähän strategiaan.

Oikeusasiamiehen henkilöstö on erittäin pätevä ja monikielinen, ja sukupuolet ovat tasa-arvoisesti edustettuina johtoasemissa. Näin varmistetaan, että se voi hoitaa hallinnollisia epäkohtia koskevat kantelut 24:llä EU:n virallisella kielellä ja lisätä tietoa oikeusasiamiehen työstä koko EU:ssa. Vuonna 2019 oikeusasiamiehen henkilöstötaulukossa oli 66 toimea. Lisäksi oikeusasiamiehen toimistossa oli työssä 12 sopimussuhteista toimihenkilöä ja työkokemusta hankkimassa yhdeksän uutta harjoittelijaa.

Oikeusasiamiehen toimiston rakenteesta ja eri yksikköjen tehtävistä on yksityiskohtaista tietoa oikeusasiamiehen verkkosivustolla.

Näin otat yhteyttä Euroopan oikeusasiamieheen

Soita

+33 (0)3 88 17 23 13

Lähetä sähköpostia

eo@ombudsman.europa.eu

Käy verkossa
Toimistot
Our Office
Strasbourg
Postiosoite

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex

Käyntiosoite

Bâtiment Václav Havel (HAV)
Allée Spach
F-67070 Strasbourg

Bryssel
Postiosoite

Médiateur européen
Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Käyntiosoite

Montoyer-Science (MTS)
30 rue Montoyer
B-1000 Bruxelles

Ellei toisin ilmoiteta, kaikki valokuvat ja kuvat © Euroopan unioni, paitsi kansikuva (© MarianVejcik / iStock).

Jäljentäminen opetustarkoituksessa ja muussa ei-kaupallisessa tarkoituksessa on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

Print ISBN 978-92-9483-144-6 ISSN 1680-3833 doi:10.2869/030436 QK-AA-20-001-FI-C
PDF ISBN 978-92-9483-078-4 ISSN 1680-3949 doi:10.2869/141644 QK-AA-20-001-FI-N
HTML ISBN 978-92-9212-975-0 ISSN 1680-3949 doi:10.2869/4318 QK-AA-20-001-FI-Q